Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009AP0048

Förslag till ändringsbudget nr 9/2009 - Jordbävning i Italien Europaparlamentets resolution av den 20 oktober 2009 om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 9/2009 för budgetåret 2009, jordbävning i Italien, avsnitt III – kommissionen (14265/2009 – C7-0214/2009 – 2009/2087(BUD))

OJ C 265E , 30.9.2010, p. 47–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.9.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

CE 265/47


Tirsdag 20 oktober 2009
Förslag till ändringsbudget nr 9/2009 - Jordbävning i Italien

P7_TA(2009)0048

Europaparlamentets resolution av den 20 oktober 2009 om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 9/2009 för budgetåret 2009, jordbävning i Italien, avsnitt III – kommissionen (14265/2009 – C7-0214/2009 – 2009/2087(BUD))

2010/C 265 E/27

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

med beaktande av artikel 272 i EG-fördraget och artikel 177 i Euratomfördraget,

med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (1), särskilt artiklarna 37 och 38,

med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2009, slutgiltigt antagen den 18 december 2008 (2),

med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (3),

med beaktande av det preliminära förslag till Europeiska unionens ändringsbudget nr 9/2009 för budgetåret 2009 som kommissionen lade fram den 28 augusti 2009 (KOM(2009)0448),

med beaktande av det förslag till ändringsbudget nr 9/2009 som rådet fastställde den 9 oktober 2009 (14265/2009 – C7-0214/2009),

med beaktande artikel 75 och bilaga V i arbetsordningen,

med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A7-0023/2009), och av följande skäl:

A.

Förslaget till ändringsbudget nr 9 till den allmänna budgeten för 2009 omfattar följande:

Utnyttjande av EU:s solidaritetsfond till ett belopp på 493 780 000 EUR i åtagande- och betalningsbemyndiganden för följderna av jordbävningen i Italien i april 2009.

En motsvarande minskning av de samlade betalningsbemyndigandena på 493 780 000 EUR i följande budgetposter:

05 04 02 01 Slutförande av EUGFJ:s utvecklingssektions utvecklings- och garantifond för jordbruket – Mål 1-områden (2000–2006),

06 02 06 Programmet Marco Polo II,

06 04 06 Ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation – Programmet Intelligent energi – Europa,

06 06 01 02 Forskning om energi – Det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas,

06 06 02 01 Forskning om transport (inklusive flygteknik),

06 06 02 03 Det gemensamma företaget SESAR,

06 06 05 02 Slutförande av sjätte ramprogrammet (2003–2006),

07 03 07 Life+ (finansiellt instrument för miljön - 2007–2013),

08 02 01 Samarbete – Hälsa,

08 07 02 Samarbete – Transport – det gemensamma företaget Clean Sky,

08 10 01 Idéer,

11 06 01 Slutförande av Fonden för fiskets utveckling (FFU) – Mål 1 (2000–2006), och

11 06 04 Slutförande av Fonden för fiskets utveckling (FFU) – utanför mål 1-områden (2000–2006).

B.

Syftet med förslaget till ändringsbudget nr 9/2009 är att formellt föra in denna budgetjustering i budgeten för 2009.

1.

Europaparlamentet noterar det preliminära förslaget till ändringsbudget nr 9/2009, som är den femte ändringsbudgeten som enbart är ägnad åt EU:s solidaritetsfond, vilket Europaparlamentet och rådet begärde i ett gemensamt uttalande som antogs under medlingssammanträdet den 17 juli 2008.

2.

Europaparlamentet godkänner förslaget till ändringsbudget nr 9/2009 utan ändringar.

3.

Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen.


(1)  EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(2)  EUT L 69, 13.3.2009.

(3)  EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.


Top