Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009AE1032

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter (omarbetning) KOM(2008) 809 slutlig – 2008/0240 (COD)

OJ C 306, 16.12.2009, p. 36–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.12.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 306/36


Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter (omarbetning)”

KOM(2008) 809 slutlig – 2008/0240 (COD)

2009/C 306/08

Den 16 februari 2009 beslutade rådet att i enlighet med artikel 95 i EG-fördraget rådfråga Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om

”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter (omarbetning)”

Facksektionen för jordbruk, landsbygdsutveckling och miljö, som svarat för kommitténs beredning av ärendet, antog sitt yttrande den 18 maj 2009. Föredragande var Daniel RETUREAU.

Vid sin 454:e plenarsession den 10–11 juni 2009 (sammanträdet den 10 juni) antog Europeiska ekonomiska och sociala kommittén följande yttrande med 109 röster för och 3 nedlagda röster.

1.   Kommitténs slutsatser

1.1

Artikel 95 i EG-fördraget utgör med rätta den rättsliga grunden för det omarbetade direktivet, som ger produktions- och distributionsförhållandena för elektriska och elektroniska produkter en enhetlig utformning på inre marknaden. Direktivets rättsliga form är berättigad i dubbel bemärkelse, dels därför att det handlar om en omarbetning av ett direktiv, dels med hänsyn till att medlemsstaterna, i enlighet med subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, har ett eget ansvar när det gäller dess tillämpning och övervakning.

1.2

Kommittén anser emellertid att kontrollen av tillämpningen av det omarbetade direktivet bör syfta till en så stor harmonisering som möjligt av genomförandet på inre marknaden. Det är viktigt att undvika eventuella administrativa komplikationer i en gränsöverskridande kontext och de konkurrenssnedvridningar som skulle kunna blir resultatet.

1.3

När det gäller eventuella ändringar i förteckningen över giftiga eller farliga ämnen, vars användning är förbjuden eller strikt begränsad, kan kommittén nöja sig med en tillämpning av kommittéförfarandet endast om samråd förs med deltagande parter och en konsekvensstudie utförs för varje ämne som läggs till eller tas bort från förteckningen.

2.   Kommissionens förslag

2.1

Genom förslaget att ersätta ”WEEE-direktivet” (om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter) med ett omarbetat direktiv som syftar till att öka återvinningen och hanteringen av avfall, utvidga tillämpningsområdet till att omfatta medicintekniska produkter och produkter som används på sjukhus och kontrollinstrument samt främja återanvändningen av material som går att reparera, avser kommissionen både att öka miljöskyddet och att förenkla de administrativa förfarandena. Förslaget till direktiv om begränsning av användningen av vissa giftiga eller farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter (”RoHS-direktivet”), som utgör föremålet för EESK:s yttrande, utgör ett komplement till och betingas av omarbetningen av WEEE-direktivet och måste följaktligen också omarbetas.

2.2

När det gäller giftiga eller farliga ämnen anser man inom kommissionens avdelningar att denna omarbetning kommer att medföra globala nettovinster, även om de är blygsamma. Dessutom kommer de alternativ som rekommenderas att få en samlad verkan som innebär att direktivet förtydligas och att dess tillämpning och genomförande harmoniseras, och på så vis kommer det att bidra till en bättre lagstiftning.

2.3

Det gäller framför allt att utvidga de båda direktivens tillämpningsområde genom tillägg av medicinsk utrustning samt övervaknings- och kontrollutrustning till övrig utrustning som redan omfattas av tidigare direktiv. Likaså betonas behovet av att återanvända en del av utrustningen i stället för att hantera den som avfall. Skillnaden mellan återvunnen utrustning och avfall är föremål för deklarationer och relevanta kontroller.

2.4

Det omarbetade RoHS-direktivet behåller sin rättsliga grund (artikel 95, inre marknaden) och det omarbetade WEEE-direktivet bevarar sin (artikel 175, miljö), vilket motsvarar deras respektive målsättningar som i huvudsak kvarstår.

2.5

I bilagorna till det omarbetade RoHS-direktivet anges vilken sorts utrustning som avses (bilagorna I och II) och de utgör den nya referensen för det omarbetade WEEE-direktivet. Begränsningarna av giftiga eller farliga ämnen anges i RoHS-direktivet, och inga förändringar har gjorts med avseende på vilken sort som avses eller vilka mängder som tolereras. Den vetenskapliga och tekniska utvecklingen, liksom eventuella undantag, beaktas inom ramen för kommittéförfarandet med kontroll.

2.6

Enligt kommissionen blir miljöfördelarna förmodligen stora: Flera ton tungmetaller som ingår i RoHS-direktivet (> 1 400 ton bly, cirka 2,2 ton kadmium) används i medicinsk utrustning och i kontroll- och övervakningsinstrument, vilket i vikt räknat motsvarar 0,2–0,3 % av avfallet från elektriska och elektroniska produkter. Dessa ämnen kan, vid felaktig avfallshantering, släppas ut i miljön (endast 49,7 % av avfallet från medicinsk utrustning och 65,2 % av avfallet från kontroll- och övervakningsinstrument samlas in separat). Att begränsa användningen av dessa ämnen inom ramen för RoHS-direktivet kommer att göra det möjligt att på lång sikt undanröja deras förekomst i produkterna och i avfallet från sådana produkter. En djupare analys tyder på att även i de scenarier som förutser en högre återvinningsgrad kommer det att ge positiva miljöeffekter om denna sorts utrustning omfattas av tillämpningsområdet för RoHS-direktivet.

2.7

Harmoniserade definitioner i alla relevanta direktiv kommer även att bidra till en bättre tillämpning och till avskaffande av administrativa hinder (se punkt 3.3 nedan) och alltför olika genomförandeförfaranden.

3.   Allmänna kommentarer

3.1

Tekniken för omarbetning av instrument som WEEE- och RoHS-direktiven kan, som i detta fall, innebära en ganska omfattande revidering av tidigare lagstiftning.

3.2

All osäkerhet avseende tillämpningsområde, definitioner och olika praxis i medlemsstaterna med avseende på produkternas överensstämmelse med kraven samt eventuella överlappningar mellan tidigare direktiv och den nya lagstiftningsramen Reach bör undanröjas. En verklig harmonisering krävs för att begränsa kostnaderna för genomförandet av planerade åtgärder och administrativa insatser.

3.3

De båda direktivens komplementaritet och överensstämmelse med övrig gemenskapslagstiftning (en gemensam ram för försäljningen av varor (1), Reach (2), energiförbrukande produkter (3)) i fråga om utformning av utrustning bör förbättras.

3.4

Kommittén noterar med tillfredsställelse att i slutändan har förteckningen över begränsade eller förbjudna ämnen i elektrisk eller elektronisk utrustning inte ändrats, vilket innebär att man bevarar samma skyddsnivå för arbetstagare och konsumenter.

3.5

I detta sammanhang vill kommittén framhålla vikten av vaksamhet när det gäller de många illegala överföringarna av farligt avfall till länder som inte har teknisk utrustning för att hantera dem på ett lämpligt sätt. Det innebär allvarliga risker med avseende på miljö och hälsa i dessa länder. Hanteringen av elektroniskt avfall medför redan allvarliga folkhälsoproblem i vissa av dessa länder, en situation som skulle kunna förvärras om den inledande hanteringen av avfall i enlighet med WEEE-direktivet inte utförs korrekt, och om det skulle uppstå nya risker till följd av utvidgningen av tillämpningsområdet till att omfatta kategorierna 8 och 9.

3.6

Kommittén noterar att förteckningen över förbjudna eller begränsade ämnen inte har ändrats i den föreslagna omarbetningen. Man bör försäkra sig om att eventuella alternativa ämnen som ersätter de giftigaste eller farligaste ämnena inte själva utgör en risk innan de godkänns. Eventuella undantag bör endast göras för ämnen som absolut inte går att ersätta mot bakgrund av nuvarande kunskap och teknisk utveckling, och alla skydds- och försiktighetsåtgärder bör vidtas.

3.7

Det tillämpningsområde som fastställs i bilagorna I och II i det omarbetade RoHS-direktivet kan ändras av kommissionen enligt kommittéförfarandet med kontroll. Kommittén anser emellertid att alla framtida mer omfattande ändringar bör bli föremål för nya konsekvensanalyser och nya inledande samråd. Kommittén ser positivt på användningen av Reach-metoden för eventuella nya förbud av ämnen.

3.8

En övergripande harmonisering av definitioner i samtliga berörda direktiv (se punkt 3.3 ovan) kan enligt kommitténs uppfattning förbättra tydligheten och minska de administrativa kostnaderna.

3.9

Att fastställa en rimlig tidsgräns för undantag för vissa ämnen (fyra år) kan främja strävan att finna alternativa lösningar samtidigt som det ger tillverkarna tillräcklig rättssäkerhet.

3.10

Kommittén är medveten om att den ändrade lagstiftningsramen påverkar företagens tillväxt och sysselsättningen, och välkomnar den förbättrade enhetligheten mellan de båda omarbetade direktiven och den rättsliga och administrativa förenkling som på så vis främjas.

3.11

EESK stöder en utvidgning av tillämpningsområdet för RoHS-direktivet till att omfatta ytterligare två produktkategorier (kategorierna 8 och 9: medicintekniska produkter samt övervaknings- och kontrollinstrument) samt antagandet av principen om återanvändning av en del av det insamlade materialet. Den kontroll som gör det möjligt att avskilja avfall från återvunna instrument och som bygger på deklarationer och eventuell kontroll är enligt kommitténs uppfattning rimlig.

3.12

Kommittén stöder likaså det faktum att definitionerna för berörda ekonomiska aktörer anpassas till lagstiftningspaketet om saluföring av produkter, liksom de nya definitioner som tillkommit (exempelvis definitionen av medicintekniska produkter).

3.13

Kommittén hyser en stark förhoppning om att den konkreta harmoniseringen av genomförandet på medlemsstatsnivå kommer att bli mycket effektivare än vad som har varit fallet i samband med direktiven före omarbetningen. Det vore önskvärt med en utvärdering efter några år för att undersöka om de uppställda målen uppfylls på ett effektivt sätt.

Bryssel den 10 juni 2009.

Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs

ordförande

Mario SEPI


(1)  Se EUT L 218, 13.2.2008, s. 82.

(2)  Se EUT L 396, 30.12.2006.

(3)  Se EUT L 191, 22.7.2005, s. 29.


Top