EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009AB0091

Europeiska Centralbankens Yttrande av den 5 november 2009 om rekommendationer till rådets beslut om Europeiska gemenskapens ståndpunkt vid omförhandlingen av det monetära avtalet med Vatikanstaten och om Europeiska gemenskapens ståndpunkt vid omförhandlingen av det monetära avtalet med San Marino (CON/2009/91)

OJ C 284, 25.11.2009, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.11.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 284/1


EUROPEISKA CENTRALBANKENS YTTRANDE

av den 5 november 2009

om rekommendationer till rådets beslut om Europeiska gemenskapens ståndpunkt vid omförhandlingen av det monetära avtalet med Vatikanstaten och om Europeiska gemenskapens ståndpunkt vid omförhandlingen av det monetära avtalet med San Marino

(CON/2009/91)

2009/C 284/01

Inledning och rättslig grund

Den 27 oktober 2009 mottog Europeiska centralbanken (ECB) en begäran från Europeiska unionens råd om ett yttrande över en rekommendation till rådets beslut om Europeiska gemenskapens ståndpunkt vid omförhandlingen av det monetära avtalet med Vatikanstaten (1) (nedan kallad rekommendation till beslut avseende Vatikanstaten) och en begäran om ett yttrande över en rekommendation till rådets beslut om Europeiska gemenskapens ståndpunkt vid omförhandlingen av det monetära avtalet med San Marino (2) (nedan kallad rekommendation till beslut avseende San Marino).

ECB:s behörighet att avge ett yttrande grundar sig på artikel 111.3 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen. I enlighet med artikel 17.5 första meningen i arbetsordningen för Europeiska centralbanken har detta yttrande antagits av ECB-rådet.

Allmänna kommentarer

ECB välkomnar förslagen till beslut, som tio år efter eurons införande ändrar de monetära avtalen med Vatikanstaten och San Marino med målsättningen att skapa likvärdiga skyldigheter för de länder som ingått monetära avtal med gemenskapen, garantera att uppföljning sker, införa en gemensam metod för att beräkna taket för utgivning av euromynt samt tillåta att Vatikanstaten och San Marino anlitar andra myntverk än det italienska för att framställa sina euromynt.

ECB noterar att rekommendationerna till beslut (3) ger rådet befogenhet att ingå avtalen å gemenskapens vägnar. Om denna regel skulle ändras så att rådet inte längre ingår dessa avtal, anser ECB att Ekonomiska och finansiella kommittén samt ECB bör ges möjlighet att kräva att avtalen läggs fram för rådet, såsom rådet beslutade i samband med gemenskapens initiala förhandlingarna om ingående av avtal med Vatikanstaten och San Marino (4).

I de fall där ECB föreslår att rekommendationerna till beslut ska ändras anges de specifika förslagen i bilagan tillsammans med en förklaring.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 5 november 2009.

Jean-Claude TRICHET

ECB:s ordförande


(1)  KOM(2009) 570 slutlig.

(2)  KOM(2009) 572 slutlig.

(3)  Artikel 4.

(4)  Artikel 8 i rådets beslut 1999/97/EG av den 31 december 1998 om gemenskapens ståndpunkt beträffande ett avtal om de monetära förbindelserna med Republiken San Marino (EGT L 30, 4.2.1999, s. 33). Artikel 8 i rådets beslut av den 31 december 1998 om gemenskapens ståndpunkt beträffande ett avtal om de monetära förbindelserna med Vatikanstaten (EGT L 30, 4.2.1999, s. 35).


BILAGA

Ändringsförslag

Kommissionens förslag

ECB:s ändringsförslag (1)

Ändring 1

Artikel 2 b i rekommendationen till beslut avseende Vatikanstaten

”b)

Vatikanstaten ska åta sig att anta alla lämpliga bestämmelser, genom direkt införlivande eller möjligtvis likvärdiga åtgärder, som krävs för att tillämpa all relevant gemenskapslagstiftning om förhindrande av penningtvätt, bedrägeri och förfalskningar av kontanter och andra betalningsmedel än kontanter.”

”b)

Vatikanstaten ska åta sig att anta alla lämpliga bestämmelser, genom direkt införlivande eller möjligtvis likvärdiga åtgärder, som krävs för att tillämpa all relevant gemenskapslagstiftning om förhindrande av penningtvätt, bedrägeri och förfalskningar av kontanter och andra betalningsmedel än kontanter. Den ska också åta sig att anta all relevant bank- och finansrättslig lagstiftning som gemenskapen antagit om och när en banksektor skapas inom Vatikanstaten.”

Förklaring

För att säkerställa konkurrens på lika villkor vore det önskvärt att avtalet med Vatikanstaten ändras så att man även beaktar den rättsliga situation som uppstår om en banksektor i framtiden skapas inom Vatikanstaten.

Ändring 2

Artikel 2 d i rekommendationen till beslut avseende Vatikanstaten

”d)

En gemensam kommitté ska inrättas med uppgift att övervaka genomförandet av avtalet. Den ska bestå av företrädare för Vatikanstaten, Italien, kommissionen och Europeiska centralbanken (ECB). Den ska varje år kunna se över den fasta delen av utgivningen, för att beakta inflationen och utvecklingen på samlarmarknaden. Den ska fatta beslut enhälligt. Den ska anta sin egen arbetsordning.”

”d)

En gemensam kommitté ska inrättas med uppgift att övervaka genomförandet av avtalet. Den ska bestå av företrädare för Vatikanstaten, Italien, kommissionen och Europeiska centralbanken (ECB). Den ska varje år kunna se över den fasta delen av utgivningen, för att beakta inflationen och utvecklingen på samlarmarknaden. Var femte år ska den undersöka huruvida minimiandelen euromynt som ska utges till nominellt värde är adekvat och får besluta om att öka denna. Den ska fatta beslut enhälligt. Den ska anta sin egen arbetsordning.”

Förklaring

ECB noterar att artikel 2 c i rekommendationen till beslut avseende Vatikanstaten anger att minimiandelen euromynt som ska utges till ett nominellt värde ska uppgå till 51 %. ECB anser att man regelbundet bör granska huruvida denna minimiandel är adekvat och föreslår ett förenklat förfarande för ändring av denna.

Ändring 3

Artikel 2 e i rekommendationen till beslut avseende Vatikanstaten

”e)

Vatikanstatens euromynt ska präglas av Instituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Vatikanstaten ska dock kunna välja en annan leverantör bland de myntverk i EU som präglar euromynt, med samtycke av Gemensamma kommittén. Vid ECB:s godkännande av den totala utgivningsvolymen ska den volym mynt som utges av Vatikanstaten läggas till den volym mynt som utges av det framställande myntverkets hemland.”

”e)

Vatikanstatens euromynt ska präglas av Instituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Vatikanstaten ska dock kunna välja en annan leverantör bland de myntverk i EU som präglar euromynt, med samtycke av Gemensamma kommittén. Vid ECB:s godkännande av den totala utgivningsvolymen ska den volym mynt som utges av Vatikanstaten läggas till den volym mynt som utges av Italien det framställande myntverkets hemland.”

Förklaring

Om volymen läggs till den volym mynt som utges av det framställande myntverkets hemland skulle flera praktiska problem uppstå vad gäller rapporteringsskyldigheten avseende utgivna mynt gentemot ECB, eftersom det framställande myntverkets hemland kan ändras. Eftersom denna rapportering för närvarande inte sköts av myntverken skulle man öka förutsägbarheten om den volym mynt som utges av Vatikanstaten läggs till den volym mynt som utges av Italien, med resultatet att myndigheterna i Italien och Vatikanstaten skulle samarbeta vid rapporteringen av utgivna mynt till ECB.

Ändring 4

Artikel 3 i rekommendationen till beslut avseende Vatikanstaten

”Förhandlingarna med Vatikanstaten ska på gemenskapens vägnar föras av Italien och kommissionen. ECB ska i full omfattning medverka vid förhandlingarna inom sitt kompetensområde. Italien och kommissionen ska lägga fram avtalsutkastet för yttrande av Ekonomiska och finansiella kommittén.”

”Förhandlingarna med Vatikanstaten ska på gemenskapens vägnar föras av Italien och kommissionen. ECB ska i full omfattning medverka vid förhandlingarna och dess samtycke krävs i frågor som berör ECB:s inom sitt kompetensområde. Italien och kommissionen ska lägga fram avtalsutkastet för yttrande av Ekonomiska och finansiella kommittén.”

Förklaring

Mot bakgrund av att avtalet med Vatikanstaten har monetär karaktär anser ECB att det, utöver skyldigheten att höra ECB enligt artikel 111.3 i fördraget, vore lämpligt och önskvärt att ECB deltog i själva förhandlingarna och arbetet med att utforma avtalen. För frågor i avtalen som faller inom ECB:s behörighetsområde bör ECB:s samtycke krävas.

Ändring 5

Slutbestämmelsen i rekommendationen till beslut avseende Vatikanstaten

”Detta beslut riktar sig till Republiken Italien och Europeiska gemenskapernas kommission.”

”Detta beslut riktar sig till Republiken Italien, och Europeiska gemenskapernas kommission, och ECB.”

Förklaring

Eftersom ECB enligt rekommendationen till beslut ska delta i förhandlingarna och arbetet med att utforma avtalen, bör ECB även anges som adressat av beslutet.

Ändring 6

Artikel 2 e i rekommendationen till beslut avseende San Marino

”e)

San Marinos euromynt ska präglas av Instituto Poligrafico e Zecca dello Stato. San Marino ska dock kunna välja en annan leverantör bland de myntverk i EU som präglar euromynt, med samtycke av Gemensamma kommittén. Vid ECB:s godkännande av den totala utgivningsvolymen ska den volym mynt som utges av San Marino läggas till den volym mynt som utges av det framställande myntverkets hemland.”

”e)

San Marinos euromynt ska präglas av Instituto Poligrafico e Zecca dello Stato. San Marino ska dock kunna välja en annan leverantör bland de myntverk i EU som präglar euromynt, med samtycke av Gemensamma kommittén. Vid ECB:s godkännande av den totala utgivningsvolymen ska den volym mynt som utges av San Marino läggas till den volym mynt som utges av Italien det framställande myntverkets hemland.”

Förklaring

Om volymen läggs till den volym mynt som utges av det framställande myntverkets hemland skulle flera praktiska problem uppstå vad gäller rapporteringsskyldigheten avseende utgivna mynt gentemot ECB, eftersom det framställande myntverkets hemland kan ändras. Eftersom denna rapportering för närvarande inte sköts av myntverken skulle man öka förutsägbarheten om den volym mynt som utges av San Marino läggs till den volym mynt som utges av Italien, med resultatet att myndigheterna i Italien och San Marino skulle samarbeta vid rapporteringen av utgivna mynt till ECB.

Ändring 7

Artikel 3 i rekommendationen till beslut avseende San Marino

”Förhandlingarna med San Marino ska på gemenskapens vägnar föras av Italien och kommissionen. ECB ska i full omfattning medverka vid förhandlingarna inom sitt kompetensområde. Italien och kommissionen ska lägga fram avtalsutkastet för yttrande av Ekonomiska och finansiella kommittén.”

”Förhandlingarna med San Marino ska på gemenskapens vägnar föras av Italien och kommissionen. ECB ska i full omfattning medverka vid förhandlingarna och dess samtycke krävs i frågor som berör ECB:s inom sitt kompetensområde. Italien och kommissionen ska lägga fram avtalsutkastet för yttrande av Ekonomiska och finansiella kommittén.”

Förklaring

Mot bakgrund av att avtalet med San Marino har monetär karaktär anser ECB att det, utöver skyldigheten att höra ECB enligt artikel 111.3 i fördraget, vore lämpligt och önskvärt att ECB deltog i själva förhandlingarna och arbetet med att utforma avtalen. För frågor i avtalen som faller inom ECB:s behörighetsområde bör ECB:s samtycke krävas.

Ändring 8

Slutbestämmelsen i rekommendationen till beslut avseende San Marino

”Detta beslut riktar sig till Republiken Italien och Europeiska gemenskapernas kommission.”

”Detta beslut riktar sig till Republiken Italien, och Europeiska gemenskapernas kommission, och ECB.”

Förklaring

Eftersom ECB enligt rekommendationen till beslut ska delta i förhandlingarna och arbetet med att utforma avtalen, bör ECB även anges som adressat av beslutet.


(1)  Text markerad med fet stil anger ECB:s förslag till ny text. Genomstruken text anger de strykningar som ECB föreslår.


Top