EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009AB0037

Europeiska Centralbankens yttrande – av den 20 april 2009 – om ett förslag till rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 332/2002 om upprättandet av ett system för medelfristigt ekonomiskt stöd till medlemsstaters betalningsbalans – (CON/2009/37)

OJ C 106, 8.5.2009, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.5.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 106/1


EUROPEISKA CENTRALBANKENS YTTRANDE

av den 20 april 2009

om ett förslag till rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 332/2002 om upprättandet av ett system för medelfristigt ekonomiskt stöd till medlemsstaters betalningsbalans

(CON/2009/37)

2009/C 106/01

Inledning och rättslig grund

Den 17 april 2009 mottog Europeiska centralbanken (ECB) en begäran från Europeiska unionens råd om ett yttrande över ett förslag till rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 332/2002 om upprättandet av ett system för medelfristigt ekonomiskt stöd till medlemsstaters betalnings-balans (1) (nedan kallat förslaget till förordning) (2).

ECB:s behörighet att avge ett yttrande grundar sig på artikel 105.4 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen eftersom ECB administrerar de lån som beviljas enligt systemet. I enlighet med artikel 17.5 första meningen i arbetsordningen för Europeiska centralbanken har detta yttrande antagits av ECB-rådet.

1.   Allmänna kommentarer

Under de aktuella ekonomiska omständigheterna räknar ECB med att medlemsstaterna utanför euroområdet sannolikt kommer att utnyttja systemet för medelfristigt ekonomiskt stöd i större utsträckning än vad som tidigare antagits, och att det stöd som de söker sannolikt kommer att omfatta högre belopp än vad som antogs 2002 när förordning (EG) nr 332/2002 trädde i kraft eller i december 2008 när förordningen ändrades. Mot bakgrund av det internationella ekonomiska och finansiella läget anser ECB därför att efterfrågan på stöd kan komma att bli betydligt högre än det nuvarande högsta beloppet motsvarande 25 miljarder euro, och välkomnar därför att lånetaket höjs till 50 miljarder euro så att gemenskapen har möjlighet att bevilja ekonomiskt stöd om detta skulle efterfrågas.

I detta sammanhang uppmärksammar ECB att det förfarande som föreskrivs i förslaget till förordning fullt ut måste beakta det förbud mot monetär finansiering som framgår av artikel 101.1 i fördraget jämförd med rådets förordning (EG) nr 3603/93 av den 13 december 1993 om fastställande av definitioner för tillämpningen av de förbud som avses i artiklarna 104 och 104b.1 i fördraget (3). Enligt vad ECB förstår ska den ökning av utlåningstaket till 50 miljarder euro som framgår av förslaget till förordning uteslutande finansieras via medlemsstaternas budgetar, och att detta inte kommer att inkludera någon överbryggande finansieringen eller refinansiering genom Europeiska centralbanks-systemet. I detta hänseende förutsätter ECB att gemenskapens konto hos ECB och medlemsstaternas konton hos de nationella centralbankerna vid varje tidpunkt kommer att ha full täckning.

2.   Specifika kommentarer

2.1   Den föreslagna nya artikeln 9a

ECB stöder fullt ut målsättningen att gemenskapens medelfristiga ekonomiska stöd ska förvaltas i enlighet med sund förvaltningssed. Trots detta noterar ECB att den föreslagna nya artikeln 9a kan tolkas på så sätt att Europeiska revisionsrätten ska vara behöriga att utföra ekonomiska kontroller eller revision av ECB:s och de nationella centralbankernas räkenskaper. ECB föreslår därför, mot bakgrund av artikel 27 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken som gäller för ECB och de nationella centralbankerna, att den föreslagna artikeln 9a endast ska gälla för sådana medlemsstater som erhåller gemenskapens medelfristiga ekonomiska stöd.

2.2   Kravet om samråd med kommissionen

Enligt artikel 2 i förordning (EG) nr 332/2002 ska en medlemsstat som inte har antagit euron samråda med kommissionen om den medlemsstaten ”planerar att utanför gemenskapen utnyttja finansieringskällor som är förbundna med krav i fråga om den ekonomiska politiken”. ECB föreslår att uttrycket ”krav i fråga om den ekonomiska politiken” ändras så att det klart framgår att ”krav i fråga om den ekonomiska politiken” omfattar ”fördefinierade kriterier” som då otvetydigt skulle innefatta den typ av villkor som kommer att användas i IMF:s nya arrangemang (4).

2.3   Tillgång till gemenskapens medelfristiga ekonomiska stöd i förebyggande syfte

ECB noterar att de föreslagna artiklarna 3.2 och 5.1 i förordning (EG) nr 332/2002 inte innehåller några hänvisningar till ”det program som är knutet till detta” som finns med i de aktuellt gällande versionerna av dessa artiklar. Det faktum att hänvisningen fallit bort ger intrycket av att tillämpligheten av gemenskapens medelfristiga ekonomiska stöd ändras på så sätt att sådant stöd endast kommer att stå till förfogande för aktuella, och inte potentiella, problem med betalningsbalansen. I detta hänseende framgår det otvetydigt av artikel 119.1 i fördraget att en medlemsstat är berättigad till stöd om den allvarligt hotas av svårigheter beträffande sin betalningsbalans. Artikel 3.1 b i förordning (EG) nr 332/2002 anger också att stöd får ges till en medlemsstat som ”allvarligt hotas” av (alltså inte ”är utsatt för”) svårigheter avseende sin betalningsbalans. Hänvisningarna till ”det program som är knutet till detta” som för närvarande finns i artiklarna 3.2 och 5.1 i förordning nr 332/2002 skapar en ram inom vilken det är möjligt att ge förebyggande stöd. Det vore fördelaktigt om hänvisningarna till ”det program som är knutet till detta” åter togs med i artiklarna 3.2 och 5.1.

2.4   Det föreslagna nya samförståndsavtalet

För ökad konsekvens vore det önskvärt att beskriva det samförståndsavtal som ska ingås enligt den föreslagna nya artikeln 3a på ett enhetligt sätt. I skäl 2 anges att samförståndsavtalet ska ”förhandlas” fram, medan det av den föreslagna nya artikeln 3a framgår att samförståndsavtalet mer kommer att likna ett ensidigt dokument där ”de villkor som rådet fastställt närmare anges”. Eftersom ordalydelsen i artikel 3a i princip följer ordalydelsen i artikel 119.2 i fördraget, föreslår ECB att skäl 2 ges en ordalydelse som överensstämmer med den föreslagna nya artikeln 3a.

3.   Ändringsförslag

De ändringsförslag av förordningen som blir resultatet av rekommendationerna ovan framgår av bilagan.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 20 april 2009.

Jean-Claude TRICHET

ECB:s ordförande


(1)  Förordning (EG) nr 332/2002 av den 18 februari 2002 om upprättandet av ett system för medelfristigt ekonomiskt stöd till medlemsstaters betalningsbalans (EGT L 53, 23.2.2002, s. 1).

(2)  KOM(2009) 250 slutlig.

(3)  EGT L 332, 31.12.1993, s. 1.

(4)  Se ”IMF Overhauls Lending Framework”, pressmeddelande nr 09/85, 24 mars 2009 på IMF:s webbplats http://www.imf.org


BILAGA

Ändringsförslag

Kommissionens förslag

ECB:s ändringsförslag

Ändring 1

Skäl 2 i förslaget till förordning

”Mot bakgrund av den senaste tidens erfarenhet av hur det medelfristiga ekonomiska stödet fungerar, är det lämpligt att förtydliga de respektive uppgifterna och skyldigheterna för kommissionen och de medlemsstater som berörs av genomförandet av förordningen. Villkoren för att bevilja ekonomisk stöd bör dessutom förtydligas i ett samförståndsavtal som ska förhandlas mellan kommissionen och den berörda medlemsstaten.”

”Mot bakgrund av den senaste tidens erfarenhet av hur det medelfristiga ekonomiska stödet fungerar, är det lämpligt att förtydliga de respektive uppgifterna och skyldigheterna för kommissionen och de medlemsstater som berörs av genomförandet av förordningen. Villkoren för att bevilja ekonomiskt stöd bör dessutom förtydligas i framgå av ett samförståndsavtal som ska förhandlas mellan kommissionen och den berörda medlemsstaten.”

Motiveringse punkt 2.4 i yttrandet

Ändring 2

Skäl 4 i förslaget till förordning

”Det är av allra största vikt att ekonomiskt stöd som erhållits från gemenskapen förvaltas i enlighet med sund förvaltningssed. Den möjlighet som de befintliga låneavtalen ger Europeiska revisionsrätten och Europeiska byrån för bedrägeribekämpning att genomföra kontroller när de bedömer det vara nödvändigt bör därför föreskrivas i denna förordning.”

”Det är av allra största vikt att ekonomiskt stöd som erhållits från gemenskapen förvaltas i enlighet med sund förvaltningssed. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 27 i stadgan för Europeiska central-banks-systemet och Europeiska central-banken bör den möjlighet som de befintliga låneavtalen ger Europeiska revisionsrätten och Europeiska byrån för bedrägeribekämpning att genomföra kontroller i de medlemsstater som erhåller gemenskapens medelfristiga ekonomiska stöd när de bedömer det vara nödvändigt bör därför föreskrivas i denna förordning.”

Motiveringse punkt 2.1 i yttrandet

Ändring 3

Artikel 2 i förordning (EG) nr 332/2002

”När en medlemsstat som inte har antagit euron planerar att utanför gemenskapen utnyttja finansieringskällor som är förbundna med krav i fråga om den ekonomiska politiken, skall medlemsstaten i förväg samråda med kommissionen”

”När en medlemsstat som inte har antagit euron planerar att utanför gemenskapen utnyttja finansieringskällor som är förbundna med krav i fråga om den ekonomiska politiken, inklusive fördefinierade kriterier, skall medlemsstaten i förväg samråda med kommissionen”

Motiveringse punkt 2.2 i yttrandet

Ändring 4

Artikel 1.2 i förslaget till förordning

”Den berörda medlemsstaten ska tillsammans med kommissionen göra en bedömning av dess finansiella behov och lägga fram ett utkast till saneringsprogram.”

”Den berörda medlemsstaten ska tillsammans med kommissionen göra en bedömning av dess finansiella behov och lägga fram ett utkast till saneringsprogram eller det program som är knutet till detta.”

Motiveringse punkt 2.3 i yttrandet

Ändring 5

Artikel 1.4 i förslaget till förordning

”1.

Kommissionen ska vidta de åtgärder som krävs för att i samarbete med Ekonomiska och finansiella kommittén löpande pröva att den medlemsstat som har erhållit ett lån av gemenskapen bedriver en ekonomisk politik som överensstämmer med saneringsprogrammet och med de övriga villkor som rådet har fastställt enligt artikel 3. I detta syfte ska medlemsstaten ställa all nödvändig information till kommissionens förfogande.”

”1.

Kommissionen ska vidta de åtgärder som krävs för att i samarbete med Ekonomiska och finansiella kommittén löpande pröva att den medlemsstat som har erhållit ett lån av gemenskapen bedriver en ekonomisk politik som överensstämmer med sanerings-programmet eller det program som är knutet till detta och med de övriga villkor som rådet har fastställt enligt artikel 3 och artikel 3a. I detta syfte ska medlemsstaten ställa all nödvändig information till kommissionens för-fogande.”

Motiveringse punkt 2.3 i yttrandet

Ändring 6

Artikel 1.6 i förslaget till förordning

”Europeiska revisionsrätten ska ha rätt att utföra de ekonomiska kontroller eller revisioner som den anser vara nödvändiga i samband med förvaltningen av detta stöd. Kommissionen, inklusive Europeiska byrån för bedrägeribekämpning, ska ha rätt att skicka ut sina egna tjänstemän eller vederbörligen auktoriserade företrädare för att utföra tekniska och finansiella kontroller eller revisioner som den anser vara nödvändiga i samband med förvaltningen av gemenskapens medelfristiga ekonomiskt stöd.”

”Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 27 i stadgan för Europeiska central-banks-systemet och Europeiska central-banken ska Europeiska revisionsrätten ska ha rätt att utföra de ekonomiska kontroller eller revisioner i de medlemsstater som erhåller gemenskapens medelfristiga ekonomiska stöd som den anser vara nödvändiga i samband med förvaltningen av detta stöd. Kommissionen, inklusive Europeiska byrån för bedrägeribekämpning, ska följaktligen ha rätt att skicka ut sina egna tjänstemän eller vederbörligen auktoriserade företrädare för att utföra tekniska och finansiella kontroller eller revisioner som den anser vara nödvändiga i sådana medlemsstater som erhåller i samband med förvaltningen av gemenskapens medelfristiga ekonomiskt stöd.”

Motiveringse punkt 2.1 i yttrandet


Top