EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009AB0014

Europeiska centralbankens yttrande av den 23 februari 2009 om ett förslag till förordning om närmare tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2494/95 när det gäller miniminormer för behandling av säsongsbundna produkter i det harmoniserade konsumentprisindexet (HIKP) (CON/2009/14)

OJ C 58, 12.3.2009, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.3.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 58/1


EUROPEISKA CENTRALBANKENS YTTRANDE

av den 23 februari 2009

om ett förslag till förordning om närmare tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2494/95 när det gäller miniminormer för behandling av säsongsbundna produkter i det harmoniserade konsumentprisindexet (HIKP)

(CON/2009/14)

(2009/C 58/01)

Inledning och rättslig grund

Den 5 januari 2009 mottog Europeiska centralbanken (ECB) en begäran från Europeiska gemenskapernas kommission om ett yttrande över ett förslag till kommissionens förordning om närmare tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2494/95 när det gäller miniminormer för behandling av säsongsbundna produkter i det harmoniserade konsumentprisindexet (HIKP) (nedan kallat förslaget till förordning).

ECB:s behörighet att avge ett yttrande grundas på artikel 105.4 första strecksatsen i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen. I enlighet med artikel 17.5 första meningen i arbetsordningen för Europeiska centralbanken har detta yttrande antagits av ECB-rådet.

1.   Allmänna kommentarer

Generellt sett välkomnar ECB förslaget till förordning som kommer att öka HIKP:s jämförbarhet. Hur säsongsbundna produkter ska behandlas är ett av de äldsta harmoniseringsproblemen som har diskuterats vid utvecklingen av HIKP. För närvarande skiljer sig de metoder som tillämpas i medlemsstaterna för säsongsbundna produkter väsentligt åt, vilket medför att konsumentprisindexen inte är tillräckligt jämförbara. Detta medför i sin tur svårigheter att tolka euroområdets index för vissa produktgrupper och kan till och med medföra snedvridningar i det fullständiga HIKP.

2.   Specifika kommentarer

2.1

Förslaget till förordning tillåter emellertid två olika metoder när man behandlar säsongsbundna produkter, antingen rent årsvägt index eller säsongsbundet undergruppsvägt index. För att öka jämförbarheten av resultaten mellan länderna inför förslaget till förordning vissa restriktioner för hur dessa två typer av index genomförs, dock har simuleringar visat att de två metoderna under vissa förhållanden medför helt olika resultat. För att behandlingen av säsongsbundna produkter ska bli mer jämförbar skulle ECB därför gärna se en strängare regel, som endast tillåter att en av de två olika metoderna tillämpas. Om valet mellan de två metoderna inte förväntas påverka det fullständiga HIKP i någon större utsträckning, och en strykning ur förordningen av en av metoderna skulle leda till att förordningens antagande försenas avsevärt, föredrar ECB att behandlingen av säsongsbundna produkter begränsas till en av metoderna genom en framtida ändring av förordningen.

2.2

Effekten på de delindex som omfattas av förslaget till förordning kan bli stor i de medlemsstater vars nuvarande praxis väsentligen skiljer sig från miniminormerna i artikel 4 i förslaget. Detta kommer att leda till brott i statistiken vilket kan resultera i en förvanskning av de årsvisa förändringarna i det fullständiga HIKP. ECB är medveten om att det kan vara omöjligt för medlemsstater att revidera alla tidigare publicerade HIKP. ECB fäster dock stor betydelse vid att HIKP är jämförbara och konsekventa under året efter det att förslaget till förordning har börjat tillämpas. ECB välkomnar därför att medlemsstaterna reviderar sina nationella HIKP för en tidsperiod av minst ett år innan förslaget till förordning börjar tillämpas.

2.3

Eftersom ECB enligt fördraget ska höras om förslaget till förordning bör en hänvisning med detta innehåll tas med i förslaget i linje med artikel 253 i fördraget.

2.4

Eftersom Europeiska centralbankssystemet använder HIKP inte bara för de syften som framgår av artikel 121 i fördraget utan även för sitt beslutsfattande i samband med den monetära politiken enligt artikel 105.2 i fördraget, rekommenderar ECB att ett skäl införs i förslaget.

3.   Ändringsförslag

3.1

De ändringsförslag av förordningen som blir resultatet av rekommendationerna ovan framgår av bilagan.

Utfärdad i Frankfurt am Main, den 23 februari 2009.

Jean-Claude TRICHET

ECB:s ordförande


BILAGA

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Kommissionens förslag

ECB:s ändringsförslag (1)

Ändring 1

(föreslaget nytt beaktandeled)

”med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

”med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2494/95 av den 23 oktober 1995 avseende harmoniserade konsumentprisindex, särskilt artikel 4 tredje stycket och artikel 5.3 i denna,”

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2494/95 av den 23 oktober 1995 avseende harmoniserade konsumentprisindex, särskilt artikel 4 tredje stycket och artikel 5.3 i denna,

med beaktande av Europeiska centralbankens yttrande,”

Motivering – se punkt 2.3 i yttrandet

Ändring 2

(föreslaget nytt skäl 5)

 

”(5)

HIKP är en viktig indikator som Europeiska centralbankssystemet använder i sitt analysarbete inför beslut om den monetära politiken enligt artikel 105.2 i fördraget”

Motivering – se punkt 2.4 i yttrandet


(1)  Text markerad med fet stil anger ECB:s förslag till ny text.


Top