EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008PC0809

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter (omarbetning) {SEK(2008) 2930} {SEK(2008) 2931}

/* KOM/2008/0809 slutlig - COD 2008/0240 */

52008PC0809
[pic] | EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION |

Bryssel den 3.12.2008

KOM(2008) 809 slutlig

2008/0240 (COD)

Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter

(omarbetning)

{SEK(2008) 2930}{SEK(2008) 2931}

⎢ .

MOTIVERING

Bakgrund |

110 | Motiv och syfte Direktiv 2002/95/EG (nedan kallat RoHS-direktivet) syftar till att begränsa användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter och att bidra till skyddet för människors hälsa och till miljövänlig återvinning och bortskaffande av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter. Det ses över av två huvudskäl: 1. Kommissionen strävar efter att utveckla en bättre regleringsmiljö som är enkel, lättbegriplig, effektiv och verkställbar. Den regleringsmiljö som företag verkar i påverkar deras konkurrenskraft och förmåga att växa och skapa jobb. Strävan efter bättre lagstiftning är en viktig del i EU:s partnerskap för tillväxt och sysselsättning (Lissabonstrategin). Det finns utrymme för förbättring av direktivet ifråga om genomförande, tillämpning och konsekvens. 2. I RoHS-direktivet uppmanas kommissionen att se över åtgärderna i direktivet, särskilt med beaktande av de två ytterligare produktkategorier som inkluderats (kategorierna 8 och 9: medicintekniska produkter samt övervaknings- och kontrollinstrument) och anpassning av förteckningen över ämnen som omfattas av begränsningar. Syftet med förslaget är ett tydligare direktiv som fungerar på ett enklare sätt, förbättrad efterlevnad på nationell nivå, anpassning till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen och överensstämmelse med annan gemenskapslagstiftning. |

120 | Allmän bakgrund Osäkerhet om tillämpningsområdet, bristande klarhet om bestämmelser och definitioner liksom skillnader mellan medlemsstaternas strategi för produkters överensstämmelse och eventuell överlappning med annan EU-lagstiftning såsom Reach genererar onödiga administrativa kostnader. Om RoHS-direktivet inte ses över kommer miljövinsterna med lagstiftningen att förbli låga. Tillverkarnas osäkerhet om de rättsliga kraven på överensstämmelse med RoHS-direktivet och om efterlevnadsstrategier i de 27 medlemsstaterna kommer att kvarstå, och den administrativa belastningen kommer att kvarstå eller öka. |

130 | Gällande bestämmelser Den rättsakt som föreliggande förslag avser är själva RoHS-direktivet. |

140 | Förenlighet med Europeiska unionens politik och mål på andra områden Översynen av RoHS-direktivet kommer att förbättra dess komplementaritet och överensstämmelse med annan relevant gemenskapslagstiftning, såsom lagstiftningspaketet om saluföring av produkter[1] (om definitioner och tillämpning), Reach[2] (om användning av ämnen), EuP-direktivet[3] (om design av elektrisk och elektronisk utrustning (EEE)) och lagstiftning om hantering av avfall från EEE-produkter. Den syftar till att minska den administrativa belastningen och göra RoHS-direktivet mer kostnadseffektivt. |

Samråd med berörda parter och konsekvensanalys |

Samråd med berörda parter |

211 | Metoder, målsektorer och deltagarnas allmänna profil Två samråd med berörda parter har genomförts via EUROPA-webbplatsen. Vid det första samrådet (22 mars – 22 maj 2007) efterfrågades synpunkter och information om potentiella områden för översyn inom RoHS-direktivet. Ett andra samråd med berörda parter (13 december 2007 – 13 februari 2008) hölls med huvudsyftet att få synpunkter och information om politiska alternativ som föreslogs under det första samrådet. |

212 | Sammanfattning av svaren och hur de har beaktats De svar som inkom till följd av samråden kom från ett brett spektrum av berörda parter och geografiska orter, och bidragens omfattning och kvalitet varierade avsevärt. Vid det första samrådet (49 respondenter) inriktade sig parterna från industrin på behovet av ett enhetligt och harmoniserat genomförande (särskilt när det gäller tillämpningsområde och att visa att kraven uppfylls) och på att påskynda undantagsmekanismen. De icke-statliga organisationerna förordade fler miljö- och hälsofördelar i direktivet. Vid det andra samrådet (62 respondenter) svarade parterna detaljerat, och gav en tydlig bild av sina preferenser för de enskilda alternativen och RoHS-direktivets framtida inriktning i allmänhet. Några föreslog att RoHS-direktivet skulle fasas ut och att de farliga ämnena skulle hanteras via Reach, men de allra flesta parter delade inte denna åsikt. I allmänhet presenterade parterna idéer om att förtydliga begrepp och minska osäkerheten. |

213 | Resultaten från samråden finns på http://EG.europa.eu/environment/waste/weee/events_rohs2_en.htm. |

Extern experthjälp |

221 | Berörda fackområden/sakkunskaper En studie om möjligheten att inkludera medicintekniska produkter och övervaknings- och kontrollinstrument enligt artikel 6 i RoHS-direktivet utfördes 2006[4]. En studie av behovet och genomförbarheten för att låta ytterligare farliga ämnen omfattas av RoHS enligt artiklarna 4.3 och 6 i RoHS-direktivet slutfördes i juni 2008. Ett servicekontrakt för att hjälpa kommissionens avdelningar med tekniska aspekter av konsekvensbedömningen slutfördes i juli 2008. En studie med fokus på innovations- och konkurrensaspekter av översynen av WEEE och RoHS slutfördes i april 2008[5]. Det enda ämnet för vilket nya vetenskapliga rön motiverade en utredning om det skulle upphöra att omfattas av begränsningen är deka-BDE. Sedan 2002 har användningen av deka-BDE i EEE-produkter begränsats av RoHS-direktivet. 2005 beviljades undantag för deka-BDE från begränsningen av användningen genom kommissionsbeslut 2005/717/E[6]. Den 1 april 2008 upphävde EG-domstolen detta beslut om undantag, men det fortsatte att gälla till och med den 30 juni 2008[7]. Sedan den 1 juli 2008 gäller den ursprungliga begränsningen för användning av deka-BDE i EEE-produkter igen. I det nuvarande förslaget finns deka-BDE fortfarande i förteckningen över förbjudna ämnen (bilaga IV). Osäkerheten om dess toxicitet och nedbrytning i andra förbjudna ämnen (debrominering till PBT/vPvB-ämnen). Vid riskbedömningen drogs slutsatsen att det inte finns något behov av riskreducerande åtgärder utöver dem som redan tillämpas med tanke på risk för konsumenter, människors hälsa (fysisk-kemiska egenskaper), risker för atmosfären och risker för mikroorganismer i avloppsreningsverk, och att det finns ett behov av ytterligare information och testning när det gäller riskerna för arbetare, människor som exponeras via miljön och akvatiska och landbaserade ekosystem, för att korrekt identifiera frågor om ämnets beständiga, bioackumulerande och toxiska egenskaper[8]. Enligt kommissionens förordning 565/2006 krävs det att ytterligare studier utförs i riskbedömningssyfte, inklusive utvecklingsneurotoxicitet, biologisk övervakning av människor och miljöövervakningsprogram[9]. De risker som orsakas av användningen av deka-BDE i EEE-produkter förvärras enligt nya rön[10] av okontrollerad dumpning av avfall inom EU och särskilt av olaglig handel med avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter till länder med bristfälliga villkor för avfallshantering. Användarindustrin kan ansöka om tillfälliga undantag från förbudet enligt kriterierna i artikel 5.1 b i det föreliggande förslaget. I linje med vad som avses i punkt 7 i det föreliggande förslaget kommer den nuvarande begränsningen av användningen att ses över fortlöpande och vid behov anpassas till tillgänglig teknisk och vetenskaplig information. |

222 | Metoder De metoder som använts för studierna ovan innefattar undersökningar, litteraturforskning, intervjuer med medlemsstaternas tillsynsmyndigheter och branschföreträdare. Dessutom har det hållits tekniska seminarier med parterna. |

223 | De viktigaste organisationer/experter som rådfrågats Branschorganisationer och enskilda företag, icke-statliga organisationer och medlemsstater. |

2249 | Sammanfattning av synpunkter som kommit in och beaktats |

225 | Viktiga synpunkter som kommit in och beaktats innefattar harmonisering av bestämmelser, förtydligande och förenkling av direktivet, förbättring av undantagsmekanismen och införlivande av medicintekniska produkter och övervaknings- och kontrollinstrument i direktivet. |

226 | Offentliggörande av experternas synpunkter och förslag Offentliggörande av slutrapporter på EUROPA-webbplatsen. |

230 | Konsekvensbedömning De aktuella alternativen var att inte göra några förtydliganden eller tillägg i tillämpningsområdet eller definitionerna, att upphäva direktivet eller att undanta ett ämne (DekaBDE) från förbudet och utöka förteckningen över ämnen som omfattas av begränsningar. De underkändes eftersom konsekvensbedömningen visade att de skulle resultera i att översynen av direktivet endast skulle ge små fördelar eller eftersom de potentiella kostnaderna skulle uppväga fördelarna. Det rekommenderas att förtydliganden och klausuler om verkställighet införs, att bestämmelserna anpassas till annan gemenskapslagstiftning såsom Reach där detta är möjligt, att undantagsmekanismen omarbetas och att två nya produktkategorier inkluderas. De förväntade fördelarna är miljömässiga (mindre mängder farliga ämnen släpps ut i miljön från medicintekniska produkter och övervaknings- och kontrollinstrument, antalet produkter på marknaden som inte uppfyller kraven minskar) och ekonomiska (mindre administrativ belastning, undvikande av överlappning och en ökad rättslig klarhet). |

231 | Förslaget har genomgått en konsekvensbedömning enligt kommissionens lagstiftnings- och arbetsprogram. |

Förslagets rättsliga aspekter |

305 | Sammanfattning av den föreslagna åtgärden Det bör noteras att de grundläggande målen och mekanismerna avseende detta direktiv inte har förändrats. Syftet är att eliminera vissa farliga ämnen från elektriska och elektroniska produkter. Där detta inte är möjligt för närvarande, beviljas undantag. Inga nya ämnen föreslås förbjudas. De huvudsakliga ändringar som föreslås är följande: Artikel 2 (tillämpningsområde): Två nya bilagor med beskrivningar av direktivets tillämpningsområde läggs till. I den första beskrivs produktkategorierna och i den andra, som kan ändras av kommissionen, finns bindande produktförteckningar inom varje kategori. Ett harmoniserat tillämpningsområde förbättrar genomförandet av direktivet och minskar den administrativa bördan. Medicintekniska produkter och övervaknings- och kontrollinstrument införlivas, men etappvis så att negativa socioekonomiska effekter undviks, för att dra nytta av miljö- och hälsofördelarna som minskningen av användningen av farliga ämnen i sådana produkter medför. Artikel 3 (definitioner): Definitionerna för ekonomiska aktörer anpassas till lagstiftningspaketet om saluföring av produkter, och nya definitioner såsom för ”medicintekniska produkter” och ”homogena material” läggs till. Harmoniserade definitioner som överensstämmer med annan gemenskapslagstiftning ökar den rättsliga klarheten och minskar de administrativa kostnaderna. Artikel 4 (förbjudna ämnen): Maximala koncentrationer av de förbjudna ämnena fastställs (införande i direktivet genom ett kommissionsbeslut) och tillstånd att använda reservdelar som inte uppfyller kraven utökas till produkter för vilka undantag beviljats när de släpptes ut på marknaden, för att förhindra förtida återkallelse av produkter. En ny bilaga med specifika undantag för de nya produktkategorierna (medicintekniska produkter och övervaknings- och kontrollinstrument) läggs till för fall där ersättning för närvarande inte är genomförbar. En mekanism för införande av nya förbud mot ämnen i enlighet med Reach-metoderna införs för att säkerställa konsekvens och maximera synergin med det arbete som utförs under kemikalielagstiftningen. Närmare bestämmelser om detta förfarande kommer att utvecklas genom kommittéförfarandet. När kommissionen utarbetar dessa bestämmelser kommer prioritet att ges till den expertis som finns på den europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA). Kommissionen kommer att uppmana ECHA att prioritera utvärderingen av de berörda ämnena. Artikel 5 (undantagsmekanism): En längsta giltighetstid på 4 år för undantag fastställs för att stimulera ersättning, ge rättslig säkerhet och lägga bevisbördan på den sökande i enlighet med Reach. Nya kriterier såsom tillgänglighet och tillförlitlighet för att bevilja undantag införs för att beakta socioekonomiska aspekter i ett vidare perspektiv. Kommissionen får mandat att fastställa detaljerade regler för sökande som tillämpas när ett undantag begärs, i syfte att förenkla och påskynda kontrollförfarandet. Artiklarna 6–8 är nya och innehåller krav för bedömning av produkters överensstämmelse och mekanismer för marknadsövervakning i enlighet med lagstiftningspaketet om saluföring av produkter. Att minska antalet produkter som inte uppfyller kraven genom förstärkt och harmoniserad marknadsövervakning är ett kostnadseffektivt sätt att öka direktivets hälsofördelar. Harmoniserade krav på bedömning av överensstämmelse ökar den rättsliga klarheten och minskar den administrativa kostnaden för medlemsstater och tillverkare. |

310 | Rättslig grund Artikel 95 i fördraget. |

320 | Subsidiaritetsprincipen Subsidiaritetsprincipen är tillämplig, eftersom förslaget inte avser ett område där gemenskapen är ensam behörig. |

Medlemsstaterna kan av följande skäl inte i tillräcklig utsträckning själva uppnå målen för förslaget: |

321 | Miljökonsekvenser av elektriska och elektroniska produkter och deras fria rörlighet på den inre marknaden är områden där gemenskapen och medlemsstaterna har delade befogenheter. |

323 | Minskat miljöskydd och problem på den inre marknaden kan uppstå om medlemsstaterna tar enskilda initiativ. |

Om gemenskapen vidtar åtgärder kommer det av följande skäl att bli lättare att uppnå målen för förslaget: |

324 | Problemens gränsöverskridande natur gör att det är lämpligt att reglera dem på gemenskapsnivå. En harmonisering av kraven på tillverkare och myndigheter i hela gemenskapen kommer att öka kostnadseffektiviteten och främja förenklingar. |

325 | Behovet av en mer avancerad harmonisering av RoHS-kraven kan bara åtgärdas genom en omarbetning av direktivet. Förenkling av EU-lagstiftningen kan bara ske på gemenskapsnivå. |

326 | Fragmenterade nationella RoHS-relaterade administrativa krav skulle öka tillverkarnas kostnader för att uppfylla kraven. |

327 | Denna omarbetning är en integrerad del av utvecklingen av en bättre regleringsmiljö på gemenskapsnivå. |

Förslaget är därför förenligt med subsidiaritetsprincipen. |

Proportionalitetsprincipen Förslaget är förenligt med proportionalitetsprincipen av följande skäl: |

331 | Den föreslagna åtgärden är en omarbetning av ett befintligt direktiv på de punkter som anges av rådet och Europaparlamentet. Den är även en del av förenklingssträvandena och den ökar överensstämmelsen och synergieffekterna med annan gemenskapslagstiftning avseende samma produkter. |

332 | Klargörandena av tillämpningsområde och definitioner, införandet av harmoniserade klausuler om verkställighet och förbättringen av mekanismen för beviljande av undantag från begränsningarna kommer att öka den rättsliga klarheten och minska den administrativa bördan. |

Val av regleringsform |

341 | Föreslagen regleringsform: Direktiv. |

342 | Övriga regleringsformer skulle vara olämpliga av följande skäl: Den föreslagna åtgärden är en omarbetning av ett befintligt direktiv. Den innehåller vid behov även delar från vägledningsdokument vars harmoniseringseffekt anses vara otillräcklig. Enbart självreglering skulle inte vara tillräckligt för att uppnå de politiska målen. Alternativet att upphäva direktivet undersöktes och förkastades under konsekvensbedömningen. |

Budgetkonsekvenser |

409 | Förslaget påverkar inte gemenskapens budget. |

Ytterligare information |

510 | Förenkling |

511 | Omarbetningen innebär att lagstiftningen förenklas: Förenklingar av de administrativa förfarandena för offentliga myndigheter (EU-organ och nationella myndigheter). Förenklingar av de administrativa förfarandena för privata aktörer: |

512 | Definitioner och tillämpningsområde klargörs. Överensstämmelsebedömning av produkter och marknadsövervakning harmoniseras. Effektiviteten hos mekanismen för beviljande av undantag för teknisk och vetenskaplig utveckling anpassas och förbättras. |

513 | Strukturerad samordning av myndigheter för marknadsövervakning och aktiviteter (inklusive utbyte av information), klargörande av tillämpningsområde och definitioner och effektivisering av mekanismen för beviljande av undantag kommer att förenkla myndigheternas arbete med att genomföra och tillämpa direktivet. |

514 | Klargörande av tillämpningsområde och definitioner kommer att underlätta beslut om huruvida en given produkt omfattas av direktivet och vilka åtgärder som måste vidtas för överensstämmelse. En harmonisering av förfarandena för bedömning av överensstämmelse ger tillverkarna rättslig klarhet i vad de måste tillhandahålla som bevis om överensstämmelse till myndigheterna inom gemenskapen. |

515 | Förslaget ingår i kommissionens löpande program för uppdatering och förenkling av gemenskapens regelverk och i dess arbets- och lagstiftningsprogram enligt referensdokument 2008/ENV/001. |

520 | Omarbetning av gällande lagstiftning Om förslaget antas kommer direktiv 2002/95/EG att omarbetas. Eftersom bilaga V med en förteckning över undantag från de förbjudna ämnena i artikel 4.1 i RoHS-direktivet uppdateras regelbundet enligt den tekniska och vetenskapliga utvecklingen genom kommittéförfarandet utgör denna bilaga inte en del av det föreliggande medbeslutandeförslaget. |

Översyn/ändring/tidsbegränsning |

531 | Förslaget innehåller ingen bestämmelse om översyn. Kommissionen kommer dock att noga övervaka behovet av översyn mot bakgrund av den översyn som utförs enligt artikel 138.6 i förordning (EG) nr 1907/2006. |

550 | Jämförelsetabell Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de nationella bestämmelserna om genomförande av direktivet tillsammans med en jämförelsetabell över dessa bestämmelser och det här direktivet. |

560 | Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) Förslaget är av betydelse för EES och bör därför gälla i hela EES. |

⎢ 2002/95/EG (anpassad)

2008/0240 (COD)

Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter

(omarbetning) (Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 95,

med beaktande av kommissionens förslag[11],

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande[12],

med beaktande av Regionkommitténs yttrande[13],

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget, mot bakgrund av det gemensamma utkast som förlikningskommittén godkände den 8 november 2002[14], och,

av följande skäl:

∫ ny

1. (1) Ett antal väsentliga ändringar ska göras av direktiv 2002/95/EG av den 27 januari 2003 om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter[15]. Detta direktiv bör omarbetas av tydlighetsskäl.

⎢2002/95/EG

(21) Skillnaderna mellan de lagar och andra författningar som medlemsstaterna antar avseende begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter kan medföra handelshinder och snedvrida konkurrensen i gemenskapen, och kan på så sätt direkt påverka upprättandet av den inre marknaden och dess funktion. Det förefaller därför nödvändigt att tillnärma medlemsstaternas lagstiftning på detta område och att bidra till att skydda människors hälsa och främja miljövänlig återvinning och bortskaffande av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter.

⎢ 2002/95/EG (anpassad)

? ny

(3)(2) Europeiska rådet godkände vid sitt möte i Nice den 7, 8 och 9 december 2000 ? I direktiv 2002/95/EG föreskrivs det att kommissionen ska se över bestämmelserna i det direktivet, särskilt i syfte att omfatta utrustning som omfattas av vissa kategorier och att undersöka behovet av att anpassa förteckningen över ämnen på grundval av vetenskapliga fakta och med hänsyn till försiktighetsprincipen, som ⎪ antogs ? genom ⎪ rådets resolution av den 4 december 2000. om försiktighetsprincipen.

(3) I kommissionens meddelande av den 30 juli 1996 om revidering av gemenskapens strategi för avfallshantering, betonas behovet av att i möjligaste mån minska förekomsten av farliga ämnen i avfallet, och framhålls de potentiella fördelar som gemenskapsregler för begränsning av förekomsten av sådana ämnen i produkter och produktionsprocesser skulle få.

(4) I rådets resolution av den 25 januari 1988 om ett handlingsprogram för gemenskapen för att begränsa miljöförorening genom kadmium[16] uppmanas kommissionen att snarast utforma särskilda åtgärder för ett sådant program. Det är också viktigt att skydda människors hälsa, och därför bör en allmän strategi som begränsar användningen av kadmium och som främjar forskningen om lämpliga alternativ införas. I resolutionen betonas att användningen av kadmium bör begränsas till fall där lämpliga och säkra alternativ saknas.

(4)(5) Tillgängliga uppgifter tyder på att de åtgärder för insamling, behandling, återvinning och bortskaffande av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter (WEEE) som fastställs i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/96/EG av den 27 januari 2003 om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter (WEEE)[17] är nödvändiga för att minska avfallshanteringsproblemen i samband med de berörda tungmetallerna och flamskyddsmedlen. Trots dessa åtgärder kommer dock fortfarande avsevärda mängder av WEEE att hamna i de vanliga bortskaffningskanalerna. Även om WEEE samlades in separat och genomgick återvinningsförfaranden så skulle det kvicksilver, kadmium, bly, krom VI, PBB och PBDE som ingår i sådana produkter förmodligen ändå komma att utgöra ett hot mot hälsa och miljö.

(5)(6) Med beaktande av vad som är tekniskt och ekonomiskt genomförbart, ? även för små och medelstora företag, ⎪ kan den avsevärda minskning av hälso- och miljöriskerna från dessa ämnen som krävs för att man skall kunna respektera den skyddsnivå som fastställts för gemenskapen effektivast uppnås om de berörda ämnena ersätts med ofarliga eller mindre farliga alternativ i elektriska och elektroniska produkter. En begränsning av användningen av dessa farliga ämnen kommer troligen att ge större möjligheter till materialåtervinning ur WEEE, göra återvinningen lönsammare och minska de skadliga inverkningarna på hälsan hos dem som arbetar i materialåtervinningsanläggningar.

(6)(7) De ämnen som omfattas av detta direktiv är väl utforskade och analyserade och har redan varit föremål för olika åtgärder, både på gemenskapsnivå och i medlemsstaterna.

(7)(8) De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv utgår från befintliga internationella riktlinjer och rekommendationer och från en bedömning av tillgänglig vetenskaplig och teknisk information. Åtgärderna är nödvändiga för att uppnå den nivå av skydd för människors och djurs hälsa och för miljön som fastställts, med tanke på de risker som skulle uppstå i gemenskapen om dessa åtgärder inte vidtogs. Åtgärderna bör ses över fortlöpande och vid behov anpassas till tillgänglig teknisk och vetenskaplig information.

∫ ny

(8) Detta direktiv kompletterar den allmänna gemenskapslagstiftningen om avfallshantering, såsom Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/[…]/EG om avfall.

(9) Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG av den 6 juli 2005 om upprättande av en ram för att fastställa krav på ekodesign för energianvändande produkter[18] gör det möjligt att anta specifika krav på ekodesign för energianvändande produkter som även kan omfattas av detta direktiv. Direktiv 2005/32/EG och de genomförandeåtgärder som antagits enligt det ska inte påverka gemenskapslagstiftningen om avfallshantering.

⎢ 2002/95/EG (anpassad)

? ny

(10)(9) Detta direktiv bör inte påverka tillämpningen av annan gemenskapslagstiftning om säkerhets- och hälsokrav eller särskild gemenskapslagstiftning om avfallshantering, särskilt √ Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/66/EG av den 6 september 2006 om batterier och ackumulatorer och förbrukade batterier och ackumulatorer ∏ direktiv 91/157/EEG av den 18 mars 1991 om batterier och ackumulatorer som innehåller vissa farliga ämnen [19]? och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 850/2004 av den 29 april 2004 om långlivade organiska föroreningar[20]. ⎪

⎢ 2002/95/EG (anpassad)

? ny

(11)(10)Den tekniska utvecklingen av elektriska och elektroniska produkter som inte innehåller tungmetaller, PBDE eller PBB bör beaktas.

(12) Så snart som vetenskapliga fakta finns tillgängliga bör det med beaktande av försiktighetsprincipen undersökas om andra farliga ämnen kan förbjudas och ersättas med miljövänligare alternativ som åtminstone garanterar konsumenterna en oförändrad skyddsnivå ? med hänsyn till överensstämmelsen med annan gemenskapslagstiftning, särskilt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach)[21]. Särskild hänsyn bör tas till de eventuella konsekvenserna för små och medelstora företag. ⎪

(13)(11) Undantag från kravet på ersättning med andra ämnen bör beviljas om det från vetenskaplig eller teknisk synpunkt inte är möjligt att ersätta det berörda ämnet? , med särskild hänsyn till situationen för små och medelstora företag, ⎪ eller om de negativa miljö- eller hälsomässiga ? eller socioekonomiska ⎪ konsekvenserna av ersättningen med andra ämnen troligen överväger de fördelar för människor hälsa, och miljö ? och socioekonomiska faktorer ⎪ som en sådan ersättning kan medföra. ? eller om ersättningarnas tillgänglighet och tillförlitlighet inte är säkerställda. ⎪ Ersättning av farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter bör också genomföras på ett sätt som är förenligt med hälsan och säkerheten hos de som använder elektriska och elektroniska produkter. ? För utsläppande på marknaden av medicintekniska produkter krävs ett förfarande för bedömning av överensstämmelse enligt direktiv 93/42/EG och 98/79/EG, vilket kan kräva att ett anmält organ som företräder behöriga myndigheter i medlemsstaterna kontaktas. Om ett sådant anmält organ intygar att den eventuella ersättningen inte uppvisar tillräcklig säkerhet vid avsedd användning i medicintekniska produkter eller medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik, kommer detta att anses som en tydlig negativ följd avseende socioekonomiska faktorer, hälsa och konsumentsäkerhet ⎪ (EEE). ? Det bör vara möjligt att ansöka om undantag för utrustning som börjar omfattas av detta direktiv från och med den dag det träder i kraft, även när detta är före den tidpunkt då utrustningen börjar omfattas av direktivet. ⎪

∫ ny

(14) Undantag från förbudet i fråga om vissa särskilda material och komponenter bör vara begränsade, så att farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter gradvis kan fasas ut när det blir möjligt att undvika ämnena i dessa användningar.

⎢ 2002/95/EG

(15)(12) Eftersom det är positivt med återanvändning av produkter, reparation och utsträckt livslängd, bör reservdelar finnas tillgängliga.

∫ ny

(16) Förfaranden för bedömning av överensstämmelsen hos elektrisk och elektronisk utrustning enligt detta direktiv bör överensstämma med relevant gemenskapslagstiftning, särskilt Europaparlamentets och rådets beslut nr 768/2008/EG av den 9 juli 2008 om en gemensam ram för saluföring av produkter och upphävande av rådets beslut 93/465/EEG[22]. En harmonisering av förfarandena för bedömning av överensstämmelse bör ge tillverkarna rättslig klarhet i vad de måste tillhandahålla som bevis om överensstämmelse till myndigheterna inom gemenskapen.

(17) Överensstämmelsemärkningen för produkter på gemenskapsnivå, CE-märkningen, bör även gälla elektrisk och elektronisk utrustning enligt detta direktiv.

(18) Marknadskontrollsmekanismerna i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93[23] bör kunna se till att skyddsmekanismerna kontrollerar överensstämmelsen med detta direktiv.

∫ ny

(13) Anpassningen av undantagen från kraven i fråga om utfasning av och förbud mot farliga ämnen till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen bör genomföras av kommissionen enligt ett kommittéförfarande.

⎢ 2002/95/EG

(19)(14) De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra detta direktiv bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som ska tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter[24].

∫ ny

(20) Kommissionen bör särskilt ges befogenhet att anpassa bilagorna II, III, IV, V och VI efter den vetenskapliga och tekniska utvecklingen och att anta andra nödvändiga genomförandeåtgärder. Eftersom de bestämmelserna har allmän räckvidd och är avsedda att ändra icke väsentliga delar av direktiv 2002/95/EG, bör de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

(21) Skyldigheten att införliva detta direktiv med nationell lagstiftning bör bara gälla de bestämmelser som har ändrats i väsentlig utsträckning jämfört med tidigare direktiv. Skyldigheten att införliva de oförändrade bestämmelserna följer av det tidigare direktivet.

(22) Detta direktiv bör inte påverka medlemsstaternas skyldigheter när det gäller tidsfristerna för införlivande med nationell lagstiftning och tillämpning av de direktiv som anges i bilaga VIII del B.

(23) Eftersom målen för den föreslagna åtgärden, som är att fastställa begränsningar av användningen av farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och de därför bättre kan uppnås på gemenskapsnivå på grund av problemets omfattning och dess effekter på annan gemenskapslagstiftning om återvinning och bortskaffande av avfall och områden av gemensamt intresse såsom skydd för människors hälsa, kan gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

⎢ 2002/95/EG (anpassad)

? ny

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ö Syfte ∏ Syfte

Syftet med detta direktiv är att tillnärma medlemsstaternas lagstiftning om begränsning av användningen av farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter och

? Detta direktiv innehåller bestämmelser om begränsning av användningen av farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter i syfte ⎪ att bidra till skyddet för människors hälsa och till miljövänlig återvinning och bortskaffande av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter.

Artikel 2

Tillämpningsområde

1. Detta direktiv skall, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 6, tillämpas på elektriska och elektroniska produkter som omfattas av kategorierna 1–7 och 10 i bilaga I ? enligt bilaga II ⎪ A till direktiv 2002/96/EG (WEEE) samt på elektriska glödlampor och belysningsarmatur i hushåll.

⎢ 2002/95/EG

? ny

2. Detta direktiv skall inte påverka tillämpningen av gemenskapslagstiftninge ? ns krav på ⎪ om säkerhets- och hälsaokrav, ? kemikalier, särskilt förordning (EG) 1907/2006 ⎪ och särskild gemenskapslagstiftning om avfallshantering.

3. Detta direktiv skall inte tillämpas på reservdelar avsedda för reparation, eller på återanvändning, av elektriska och elektroniska produkter som släppts ut på marknaden före den 1 juli 2006.

2. ? produkter som är nödvändiga för skyddet av medlemsstaternas väsentliga säkerhetsintressen, inklusive vapen, ammunition och krigsmateriel avsedda för specifikt militära ändamål, ⎪

3. ? produkter som är särskilt utformade som en del av en annan produkttyp som inte omfattas av direktivets tillämpningsområde och som kan fylla sin funktion endast om de är en del av dessa produkter, ⎪

4. ? produkter som inte är avsedda att släppas ut på marknaden som en separat funktionell eller kommersiell enhet.⎪

Artikel 3

Definitioner

I detta direktiv avses med:

a) elektriska och elektroniska produkter ( ? nedan kallade ⎪ EEE-produkter ): produkter som är beroende av elektrisk ström eller elektromagnetiska fält för att fungera korrekt samt produkter för generering, överföring och mätning av sådan ström och sådana fält, och som omfattas av någon av de kategorier som anges i bilaga I A till direktiv 2002/96/EG (WEEE) och som är avsedda att användas med en spänning på högst 1000 volt växelström eller 1500 volt likström,

b) tillverkare: den som oberoende av försäljningsmetod, inklusive metoder för distanskommunikation, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/EG av den 20 maj 1997 om konsumentskydd vid distansavtal[25]

i) tillverkar och säljer elektriska och elektroniska produkter under eget varumärke,

ii) under sitt eget varumärke återförsäljer produkter som tillverkats av andra leverantörer, varvid återförsäljaren inte skall betraktas som ”tillverkare” om tillverkarens varumärke förekommer på produkten i enlighet med led i, eller

iii) yrkesmässigt importerar eller exporterar elektriska och elektroniska produkter till en medlemsstat.

Den som endast tillhandhåller finansiering i enlighet med finansieringsavtal skall inte anses vara ”tillverkare”, såvida inte denne också agerar som tillverkare i den mening som avses i led i, ii och iii.

∫ ny

b) tillverkare : varje fysisk eller juridisk person som tillverkar en EEE-produkt eller som låter konstruera eller tillverka en EEE-produkt i eget namn eller under eget varumärke,

c) distributör : varje fysisk eller juridisk person i leveranskedjan, utöver tillverkaren eller importören, som tillhandahåller en EEE-produkt på marknaden,

d) importör : varje fysisk eller juridisk person som är etablerad i gemenskapen och släpper ut en EEE-produkt från ett tredjeland på gemenskapsmarknaden,

e) tillhandahållande på marknaden : varje leverans av en EEE-produkt för distribution, förbrukning eller användning på gemenskapsmarknaden i samband med kommersiell verksamhet, mot betalning eller gratis,

f) utsläppande på marknaden : tillhandahållande för första gången av en EEE-produkt på gemenskapsmarknaden,

g) harmoniserad standard : en standard som på grundval av en begäran av kommissionen i enlighet med artikel 6 i direktiv 98/34/EG antagits av ett europeiskt standardiseringsorgan som upptas i bilaga I till direktiv 98/34/EG,

h) tillverkarens representant : varje fysisk eller juridisk person som är etablerad inom gemenskapen och som enligt skriftlig fullmakt från tillverkaren har rätt att i dennes ställe utföra särskilda uppgifter,

i) CE-märkning : märkning genom vilken tillverkaren visar att produkten överensstämmer med tillämpliga krav som fastställs i harmoniserad gemenskapslagstiftning om märkning,

j) bedömning av överensstämmelse : process där det visas om kraven i detta direktiv rörande en EEE-produkt är uppfyllda,

k) marknadsövervakning : den verksamhet som bedrivs och de åtgärder som vidtas av de offentliga myndigheterna för att se till att EEE-produkterna överensstämmer med de krav som fastställs i detta direktiv och inte hotar hälsan, säkerheten eller andra aspekter av skyddet av allmänintresset,

l) homogent material : material med genomgående konstant sammansättning som inte mekaniskt kan åtskiljas i enskilda material, vilket innebär att materialen i princip inte kan separeras genom mekaniska åtgärder såsom isärskruvning, kapning, krossning och slipning,

m) medicinteknisk produkt : en medicinteknisk produkt som avses i punkt a) i artikel 1.2 i direktiv 93/42/EG,

n) medicinteknisk produkt för in vitro-diagnostik : en medicinteknisk produkt för in vitro-diagnostik som avses i punkt b) i artikel 1.2 i direktiv 98/79/EG,

o) aktiv medicinteknisk produkt för implantation : en medicinteknisk produkt för in vitro-diagnostik som avses i punkt c) i artikel 1.2 i direktiv 90/385/EEG,

p) övervaknings- och kontrollinstrument : övervaknings- och kontrollinstrument som utformats uteslutande för industriell eller professionell användning.

⎢ 2002/95/EG (anpassad)

? ny

Artikel 4

Förebyggande

1. Medlemsstaterna ska från och med den 1 juli 2006 se till att nya elektriska och elektroniska √ EEE-produkter ∏ ? inklusive reservdelar för reparation eller återanvändning ⎪ som släpps ut på marknaden inte innehåller ? de ämnen som förtecknas i bilaga IV. ⎪bly, kvicksilver, kadmium, sexvärt krom, PBB och/eller PBDE. Nationella åtgärder som begränsar eller förbjuder användningen av dessa ämnen i elektriska och elektroniska produkter och som antagits i enlighet med gemenskapslagstiftningen före antagandet av detta direktiv får bibehållas till och med den 1 juli 2006.

⎢ 2002/95/EG, bilaga, pt 29

? ny

2. I enlighet med artikel 5.1 a ? detta direktiv ska det tillåtas⎪ fastställs en maximikoncentration ? i viktprocent för de homogena material som avses i bilaga IV. ⎪ på 0,1 viktprocent för bly, kvicksilver, sexvärt krom, polybromerade bifenyler (PBB) och polybromerade difenyletrar (PBDE) i homogena material och en maximikoncentration på 0,01 viktprocent för kadmium i homogena material.

∫ ny

3. Punkt 1 ska tillämpas på medicintekniska produkter och övervaknings- och kontrollinstrument som släpps ut på marknaden från och med den 1 januari 2014, på medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik som släpps ut på marknaden från och med den 1 januari 2016 och på industriella övervaknings- och kontrollinstrument som släpps ut på marknaden från och med den 1 januari 2017.

4. Punkt 1 ska inte tillämpas på reservdelar för reparation eller återanvändning av följande:

a) EEE-produkter som släppts ut på marknaden före 1 juli 2006.

b) Medicintekniska produkter som släppts ut på marknaden före 1 januari 2014.

c) Medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik som släppts ut på marknaden före 1 januari 2016.

d) Övervaknings- och kontrollinstrument som släppts ut på marknaden före 1 januari 2014.

e) Industriella övervaknings- och kontrollinstrument som släppts ut på marknaden före 1 januari 2017.

f) EEE-produkter som omfattades av ett undantag och släpptes ut på marknaden innan undantaget upphörde att gälla.

5. Punkt 1 ska inte tillämpas på aktiva medicintekniska produkter för implantation. Senast 2020 ska kommissionen se över undantaget för aktiva medicintekniska produkter för implantation i syfte att föreslå att de inkluderas.

⎢ 2002/95/EG

? ny

26. Punkt 1 ska inte tillämpas på de användningar som förtecknas i bilagan ? V och VI ⎪.

3. På grundval av ett förslag från kommissionen skall Europaparlamentet och rådet så snart vetenskapliga fakta finns tillgängliga, och i enlighet med de principer för kemikaliepolitik som fastställts i sjätte miljöhandlingsprogrammet, besluta om att förbjuda andra farliga ämnen och att ersätta dem med mer miljövänligare alternativ som åtminstone garanterar konsumenterna en oförändrad skyddsnivå.

∫ ny

7. Om det föreligger en oacceptabel hälso- eller miljörisk i samband med användningen av ämnen, särskilt de ämnen som avses i bilaga III, och som behöver åtgärdas på gemenskapsnivå, ska förteckningen över förbjudna ämnen i bilaga IV ses över med hjälp av en metod som grundas på förfarandet i artiklarna 69 till 72 i förordning (EG) nr 1907/2006. Sådana åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 18.2.

⎢ 2002/95/EG (anpassad)

? ny

Artikel 5

Anpassning √ av bilagorna ∏ till vetenskaplig och teknisk utveckling

⎢ 2008/35/EG art. 1.1(a) (anpassad)

? ny

? 1. Kommissionen ska anta följande åtgärder i syfte att anpassa bilagorna till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen: ⎪

1.a) Alla √ nödvändiga ∏ ändringar som behövs för att anpassa bilaga ? II ⎪n till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen ska antas för att

a) vid behov införa maximivärden för vilka koncentrationer av de ämnen som avses i artikel 4.1 som skall tillåtas i särskilda material och komponenter i elektriska och elektroniska produkter,

b) undanta ? Inkludera ⎪ materials material och komponenter till elektriska och elektroniska produkter √ EEE-produkter ∏ från bestämmelserna i artikel 4.1 ? i bilagorna V och VI när något av följande villkor är uppfyllt: ⎪

- Oom det från vetenskaplig eller teknisk synpunkt inte är praktiskt möjligt att bortskaffa eller ersätta dem genom en förändrad konstruktion eller genom material och komponenter som inte kräver sådana material eller ämnen som avses i artikel 4.1.

- ? Ersättningsprodukternas tillgång och tillförlitlighet är inte säkrad. ⎪

- Oom de negativa miljö- eller hälsokonsekvenser eller konsekvenser för konsumentsäkerheten ? eller socioekonomiska faktorer ⎪ som orsakas av ersättningen med andra ämnen sannolikt kommer att vara större än de fördelar för miljö, hälsa, eller konsumentsäkerhet ? eller socioekonomiska faktorer ⎪som en sådan ersättning kan medföra.

c) genomföra en översyn av alla undantag i bilagan åtminstone vart fjärde år eller fyra år efter det att en punkt läggs till i förteckningen i syfte att överväga att stryka material och komponenter till elektriska och elektroniska produkter från bilagan om det från teknisk eller vetenskaplig synpunkt är möjligt att bortskaffa eller ersätta dem genom en förändrad konstruktion eller genom material och komponenter som inte kräver sådana material eller ämnen som avses i artikel 4.1, under förutsättning att de negativa följderna för miljö, hälsa och/eller konsumentsäkerhet som ersättningen med andra ämnen orsakar inte är större än de fördelar för miljö, hälsa och/eller konsumentsäkerhet som en sådan ersättning kan medföra.

⎢ 2008/35/EG art. 1.1(b)

De åtgärder som avses i leden a, b och c i första stycket, som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 7.2.

∫ ny

c) Stryka material och komponenter för EEE-produkter från bilagorna V och VI där bestämmelserna i b) inte längre uppfylls.

Sådana åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 18.2.

2. Åtgärder som antagits i enlighet med punkt 1 b ska ha en längsta giltighetstid på fyra år som kan förnyas. Kommissionen ska besluta i god tid om ansökningar om förnyelse som lämnas in senast 18 månader innan undantaget upphör att gälla.

⎢ 2002/95/EG

? ny

32. Innan bilagan ? bilagorna ⎪ ändras i enlighet med punkt 1 ska kommissionen bland annat samråda med tillverkare av elektriska och elektroniska produkter, materialåtervinningsföretag, behandlingsaktörer, miljöorganisationer samt fackliga organisationer och konsumentorganisationer. Synpunkter skall framföras till den kommitté som avses i artikel 7.1. Kommissionen skall redogöra för den erhållna informationen.

? 4. Under förutsättning att material eller komponenter omfattas av bilagorna V och VI till detta direktiv, baserat på artikel 5.1 b i detta direktiv, ska även dessa användningar anses som undantagna från kraven på tillstånd i artikel 58.2 i förordning (EG) nr 1907/2006. ⎪

∫ ny

Artikel 6 Genomförandeåtgärder

Kommissionen ska anta tillämpningsföreskrifter för följande:

- Ansökningar om undantag, inklusive ett format för och typer av information som ska tillhandahållas när ansökningarna lämnas in, inklusive analys av alternativen och, om lämpliga alternativ är tillgängliga, ersättningsplaner enligt förordning (EG) 1907/2006.

- Efterlevnaden av maximikoncentrationen i artikel 4.2.

- Genomförandet av artikel 5.2, med hänsyn till behovet av rättslig klarhet för ekonomiska aktörer i avvaktan på ett kommissionsbeslut om förnyelse av undantag.

Sådana åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 18.2.

⎢ 2002/95/EG

Artikel 6

Översyn

Före den 13 februari 2005 skall kommissionen se över bestämmelserna i detta direktiv, för att vid behov ta hänsyn till nya vetenskapliga rön.

Kommissionen skall särskilt till denna tidpunkt lägga fram förslag om att sådan utrustning som omfattas av kategorierna 8 och 9 i bilaga IA till direktiv 2002/96/EG (WEEE) skall omfattas av det här direktivet.

Kommissionen skall också undersöka behovet av att anpassa förteckningen över ämnen i artikel 4.1 på grundval av vetenskapliga fakta och med hänsyn till försiktighetsprincipen och i förekommande fall lägga fram förslag om sådana anpassningar till Europaparlamentet och rådet.

Vid översynen skall särskild vikt läggas vid miljö- och hälsokonsekvenserna av andra farliga ämnen och material som används i elektriska och elektroniska produkter. Kommissionen skall undersöka möjligheten att ersätta sådana ämnen och material samt lägga fram förslag för Europaparlamentet och rådet för att vid behov utöka tillämpningsområdet för bestämmelserna i artikel 4.

∫ ny

Artikel 7

Tillverkarnas skyldigheter

1. Tillverkarna ska, när de släpper ut sina produkter på marknaden, se till att de har konstruerats och tillverkats i enlighet med kraven i artikel 4.

2. Tillverkarna ska utarbeta den erforderliga tekniska dokumentationen och utföra eller låta utföra den interna tillverkningskontrollen enligt modul A i bilaga II till beslut nr 768/2008/EG.

Om bedömningen har visat att EEE-produkten uppfyller de tillämpliga kraven ska tillverkarna upprätta en EG-försäkran om överensstämmelse och anbringa CE-märkningen.

3. Tillverkarna ska kunna uppvisa den tekniska dokumentationen och EG-försäkran om överensstämmelse under en period på tio år efter att EEE-produkten har släppts ut på marknaden.

4. Tillverkarna ska se till att det finns rutiner som säkerställer att serietillverkningen fortsätter att överensstämma med kraven. Det ska också tas hänsyn till ändringar i EEE-produktens konstruktion eller egenskaper och ändringar i de harmoniserade standarderna eller de tekniska specifikationer som det hänvisas till vid försäkran om överensstämmelse för en EEE-produkt.

5. När det anses lämpligt med tanke på de risker som en EEE-produkt utgör ska tillverkarna, för att skydda konsumenternas hälsa och säkerhet, utföra slumpvis provning av saluförda EEE-produkter, granska och vid behov registerföra inkomna klagomål, produkter som inte överensstämmer med kraven och produktåterkallelser samt informera distributörerna om all sådan övervakning.

6. Tillverkarna ska se till att deras EEE-produkter är försedda med typnummer, partinummer, serienummer eller annan identifieringsmärkning eller, om detta inte är möjligt på grund av EEE-produktens storlek eller art, se till att den erforderliga informationen anbringas på förpackningen eller på ett medföljande dokument.

7. Tillverkarna ska ange namn, registrerat firmanamn eller registrerat varumärke och en kontaktadress på EEE-produkten eller, om detta inte är möjligt, på förpackningen eller på ett dokument som följer med EEE-produkten. Den angivna adressen ska ange en enda kontaktpunkt där tillverkaren kan kontaktas.

8. Tillverkare som anser eller har skäl att tro att en EEE-produkt som de har släppt ut på marknaden inte överensstämmer med den tillämpliga harmoniserade gemenskapslagstiftningen ska omedelbart vidta de korrigerande åtgärder som krävs för att få produkten att överensstämma med kraven eller om så är lämpligt dra tillbaka eller återkalla produkten. Om EEE-produkten utgör en risk ska tillverkarna dessutom omedelbart underrätta de behöriga nationella myndigheterna i de medlemsstater där de har tillhandahållit EEE-produkten, och lämna detaljerade uppgifter om i synnerhet den bristande överensstämmelsen och de korrigerande åtgärder som vidtagits.

9. Tillverkarna ska på motiverad begäran av en behörig nationell myndighet tillhandahålla all information och dokumentation som behövs för att visa att EEE-produkten överensstämmer med kraven, på ett språk som lätt kan förstås av den behöriga nationella myndigheten. Importörerna ska på begäran samarbeta med den behöriga myndigheten om de åtgärder som vidtas för att undanröja riskerna med de EEE-produkter som de har släppt ut på marknaden.

Artikel 8 Tillverkarens representant

1. Tillverkarna får genom skriftlig fullmakt utse en representant.

Skyldigheterna i enlighet med artikel 7.1 och upprättandet av teknisk dokumentation får inte delegeras till tillverkarens representant.

2. Tillverkarens representant ska utföra de uppgifter som anges i fullmakten från tillverkaren. Fullmakten ska ge tillverkarens representant rätt att åtminstone

(a) kunna uppvisa EG-försäkran om överensstämmelse och den tekniska dokumentationen för de nationella myndigheterna under en period på tio år,

b) på motiverad begäran av en behörig nationell myndighet ge den myndigheten all information och dokumentation som behövs för att visa att en EEE-produkt överensstämmer med kraven,

c) på deras begäran samarbeta med de behöriga nationella myndigheterna om de åtgärder som vidtas för att undanröja riskerna med de EEE-produkter som omfattas av fullmakten.

Artikel 9

Importörernas skyldigheter

1. Importörerna får endast släppa ut sådana produkter på gemenskapsmarknaden som överensstämmer med den tillämpliga lagstiftningen.

2. Innan importörerna släpper ut en EEE-produkt på marknaden ska de se till att tillverkaren har utfört bedömningen av överensstämmelse. De ska se till att tillverkaren har upprättat den tekniska dokumentationen, att EEE-produkten är försedd med den CE-märkningen och åtföljs av erforderliga dokument samt att tillverkaren har uppfyllt kraven i artiklarna 7.5 och 6.

Om en importör anser eller har skäl att tro att en EEE-produkt inte överensstämmer med artikel 4 får denne inte släppa ut EEE-produkten på marknaden förrän den överensstämmer med de tillämpliga kraven. Om EEE-produkten utgör en risk ska importören dessutom informera tillverkaren och marknadsövervakningsmyndigheterna om detta.

3. Importörerna ska ange namn, registrerat firmanamn eller registrerat varumärke och en kontaktadress på EEE-produkten eller, om detta inte är möjligt, på förpackningen eller på ett dokument som följer med EEE-produkten.

4. Importörerna ska, så länge de har ansvar för en EEE-produkt, se till att lagrings- eller transportförhållandena inte äventyrar produktens överensstämmelse med kraven i artikel 4.

5. När det anses lämpligt med tanke på de risker som en EEE-produkt utgör ska importörerna för att skydda konsumenternas hälsa och säkerhet utföra slumpvis provning av saluförda EEE-produkter, granska och vid behov registerföra inkomna klagomål, EEE-produkter som inte överensstämmer med kraven och EEE-produktåterkallanden samt informera distributörerna om denna övervakning.

6. Importörer som anser eller har skäl att tro att en EEE-produkt som de har släppt ut på marknaden inte överensstämmer med detta direktiv ska omedelbart vidta de korrigerande åtgärder som krävs för att få EEE-produkten att överensstämma med kraven eller om så är lämpligt dra tillbaka eller återkalla produkten. Om EEE-produkten utgör en risk ska importörerna dessutom omedelbart underrätta de behöriga nationella myndigheterna i de medlemsstater där de har tillhandahållit EEE-produkten, och lämna detaljerade uppgifter om i synnerhet den bristande överensstämmelsen och de korrigerande åtgärder som vidtagits.

7. Under en period på tio år ska importörerna kunna uppvisa EG-försäkran om överensstämmelse för myndigheterna för marknadsövervakning och se till att dessa myndigheter på begäran kan få tillgång till den tekniska dokumentationen.

8. Importörerna ska på motiverad begäran av en behörig nationell myndighet ge den all information och dokumentation som behövs för att visa att en EEE-produkt överensstämmer med kraven, på ett språk som lätt kan förstås av den myndigheten. Importörerna ska på begäran samarbeta med den behöriga myndigheten om de åtgärder som vidtas för att undanröja riskerna med de EEE-produkter som de har släppt ut på marknaden.

Artikel 10 Distributörernas skyldigheter

1. När distributörerna tillhandahåller en EEE-produkt på marknaden ska de iaktta vederbörlig omsorg för att se till att de tillämpliga kraven uppfylls.

2. Innan distributörerna tillhandahåller en EEE-produkt på marknaden ska de kontrollera att produkten är försedd med CE-märkning och åtföljs av erforderliga dokument på ett språk som lätt kan förstås av konsumenterna och andra slutanvändare i den medlemsstat där EEE-produkten tillhandahålls på marknaden samt att tillverkaren och importören har uppfyllt kraven i artiklarna 7.5, 7.6 och 9.3.

Om en distributör anser eller har skäl att tro att en EEE-produkt inte överensstämmer med artikel 4 får denne inte släppa ut EEE-produkten på marknaden förrän den överensstämmer med de tillämpliga kraven. Om EEE-produkten utgör en risk ska distributören dessutom informera tillverkaren eller importören om detta och även informera marknadsövervakningsmyndigheterna.

3. Distributörerna ska, så länge de har ansvar för en EEE-produkt, se till att lagrings- eller transportförhållandena inte äventyrar produktens överensstämmelse med kraven i artikel 4.

4. Distributörer som anser eller har skäl att tro att en EEE-produkt som de har tillhandahållit på marknaden inte överensstämmer med detta direktiv ska omedelbart vidta de korrigerande åtgärder som krävs för att få EEE-produkten att överensstämma med kraven eller om så är lämpligt dra tillbaka eller återkalla produkten. Om EEE-produkten utgör en risk ska distributörerna dessutom omedelbart underrätta de behöriga nationella myndigheterna i de medlemsstater där de har tillhandahållit EEE-produkten, och lämna detaljerade uppgifter om i synnerhet den bristande överensstämmelsen och de korrigerande åtgärder som vidtagits.

5. Distributörerna ska på motiverad begäran av en behörig nationell myndighet ge myndigheten den information och dokumentation som behövs för att visa att EEE-produkten överensstämmer med kraven. De ska på begäran samarbeta med den myndigheten om de åtgärder som vidtas för att undanröja riskerna med de EEE-produkter som de tillhandahållit på marknaden.

Artikel 11

De fall när importörer och distributörer ska ha samma skyldigheter som tillverkaren

En importör eller distributör ska anses vara tillverkare enligt detta direktiv och ska ha samma skyldigheter som tillverkaren har enligt artikel 7 när han släpper ut en EEE-produkt på marknaden i eget namn eller under eget varumärke eller ändrar en EEE-produkt som redan släppts ut på marknaden på ett sådant sätt att överensstämmelsen med de tillämpliga kraven kan påverkas.

Artikel 12

Identifiering av de ekonomiska aktörerna

De ekonomiska aktörerna ska på begäran och under en period på tio år identifiera följande aktörer för marknadsövervakningsmyndigheterna:

a) Alla ekonomiska aktörer som har levererat en EEE-produkt till dem.

b) Alla ekonomiska aktörer som de har levererat en EEE-produkt till.

Artikel 13

EG-försäkran om överensstämmelse

1. I EG-försäkran om överensstämmelse ska det försäkras att kraven i artikel 4 har bevisats vara uppfyllda.

2. EG-försäkran om överensstämmelse ska utformas i enlighet med mallen, innehålla de upplysningar som anges i bilaga VII och uppdateras.

3. När EG-försäkran om överensstämmelse upprättas ska tillverkaren ta ansvar för att EEE-produkten överensstämmer med kraven.

Artikel 14

Allmänna principer för CE-märkning

CE-märkningen ska omfattas av de allmänna principer som fastställs i artikel 30 i förordning (EG) nr 765/2008.

Artikel 15

Regler och villkor för anbringande av CE-märkning

1. CE-märkningen ska anbringas på EEE-produkten eller dess märkskylt så att den är synlig, lätt läsbar och outplånlig. Om detta inte är möjligt eller lämpligt på grund av EEE-produktens art, ska märkningen anbringas på förpackningen och på de medföljande dokumenten, om den berörda lagstiftningen föreskriver sådana.

2. CE-märkningen ska anbringas innan EEE-produkten släpps ut på marknaden. Den får åtföljas av ett piktogram eller något annat märke som anger en särskild risk eller ett särskilt användningsområde.

3. CE-märkningen ska åtföljas av det anmälda organets identifikationsnummer, om organet medverkar i produktionskontrollen.

Det anmälda organets identifikationsnummer ska anbringas av organet självt eller, efter dess anvisningar, av tillverkaren eller dennes representant.

4. Medlemsstaterna ska utgå från befintliga mekanismer för att se till att bestämmelserna om CE-märkning tillämpas korrekt och ska vidta lämpliga åtgärder i händelse av otillbörlig användning av märkningen. Medlemsstaterna ska också fastställa påföljder för överträdelser, vilka får inbegripa straffrättsliga påföljder för allvarliga överträdelser. Dessa påföljder ska stå i proportion till överträdelsen och ska effektivt avskräcka från otillbörlig användning.

Artikel 16

Presumtion om överensstämmelse

Medlemsstaterna ska förutsätta att elektriska och elektroniska produkter som är CE-märkta uppfyller kraven i detta direktiv.

Elektriska och elektroniska produkter som har genomgått test och mätningar enligt harmoniserade standarder, vilkas referenser har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning , ska förutsättas uppfylla alla relevanta krav i detta direktiv för vilka sådana standarder tillämpas.

∫ ny

Artikel 17

Marknadsövervakning och kontroller av EEE-produkter som förs in på gemenskapsmarknaden

Medlemsstaterna ska utföra marknadsövervakning i enlighet med artiklarna 15–29 i förordning (EG) nr 765/2008.

⎢ 2008/35/EG art. 1.2 (anpassad)

Artikel 18 7

Kommitté

1. Kommissionen ska biträdas av den kommitté som inrättats enligt artikel 18 i Europaparlamentets och rådets direktiv 75/442/EEG av den 15 juli 1975 √ 2006/12/EG av den 5 april 2006 ∏ om avfall[26].

2. När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 samt artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

⎢ 2002/95/EG (anpassad)

Artikel 198

Påföljder

Medlemsstaterna skall fastställa påföljder för överträdelse av nationella bestämmelser som antagits i enlighet med detta direktiv. Dessa påföljder skall vara effektiva, proportionella och avskräckande.

√Medlemsstaterna ska fastställa regler om påföljder för överträdelser av nationella bestämmelser som antas till följd av detta direktiv och ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att de tillämpas. Dessa påföljder ska vara effektiva, proportionella och avskräckande. Medlemsstaterna ska anmäla dessa bestämmelser till kommissionen senast det datum som anges i artikel 12, och de ska utan dröjsmål anmäla eventuella senare ändringar som påverkar dem.Õ

Artikel 209

Införlivande

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 13 augusti 2004. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

⎢ .

1. Medlemsstaterna ska senast den [18 månader efter att detta direktiv offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning ] anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska till kommissionen genast överlämna texten till dessa bestämmelser tillsammans med en jämförelsetabell över dessa bestämmelser och detta direktiv.

De ska tillämpa dessa bestämmelser från och med den […].

⎢ 2002/95/EG (anpassad)

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2. Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texterna till alla lagar och andra författningar √ texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning ∏ som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

⎢ .

Artikel 21

Upphävande

Direktiv 2002/95/EG i dess lydelse enligt de rättsakter som anges i bilaga VIII del A ska upphöra att gälla från och med dagen efter den dag som nämns i det första stycket i artikel 20.1 utan att påverka medlemsstaternas skyldigheter avseende tidsfrister för införlivande i nationell lagstiftning och tillämpningen av direktivet i bilaga VIII del B.

Hänvisningar till de upphävda rättsakterna ska anses som hänvisningar till detta direktiv och ska läsas i enlighet med jämförelsetabellen i bilaga IX.

⎢ 2002/95/EG (anpassad)

? ny

Artikel 2210

Ikraftträdande

Detta direktiv träder i kraft den √tjugonde dagen efter det∏ att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning .

Artikel 23 11

Adressater

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

∫ ny

BILAGA I

Följande kategorier av elektriska och elektroniska produkter omfattas av detta direktiv:

1. Stora hushållsapparater.

2. Små hushållsapparater.

3. IT- och telekommunikationsutrustning.

4. Konsumentrustning.

5. Belysningsutrustning.

6. Elektriska och elektroniska verktyg (med undantag för storskaliga, fasta industriverktyg).

7. Leksaker, sport- och fritidsprodukter.

8. Medicintekniska produkter.

9. Övervaknings- och kontrollinstrument inklusive industriella övervaknings- och kontrollinstrument.

10. Automater.

BILAGA II

Bindande förteckning över produkter som omfattas av de kategorier som anges i bilaga I:

1. Stora hushållsapparater, inklusive

tvättmaskiner,

torktumlare,

diskmaskiner.

Stora hushållsapparater som används för kylning, bevarande och lagring av livsmedel, såsom

stora kylapparater, kylskåp, frysar.

Stora hushållsapparater som används för matlagning och annan beredning av livsmedel, såsom

matlagningsapparater, elspisar, elektriska värmeplattor,

mikrovågsugnar.

Stora apparater för uppvärmning av rum, sängar och sittmöbler, såsom

elektriska värmeapparater, elektriska element.

Fläkt-, utsugningsventilations- och luftkonditioneringsutrustning, såsom

elektriska fläktar,

luftkonditioneringsapparater.

2. Små hushållsapparater, inklusive

apparater för rengöring, såsom dammsugare, mattsopare,

apparater för sömnad, stickning, vävning och annan bearbetning av textilier,

strykjärn och andra apparater för strykning, mangling och annan klädvård,

brödrostar,

frityrmaskiner,

kaffekvarnar, kaffebryggare och utrustning för öppning eller förslutning av behållare och förpackningar,

elektriska knivar,

hårklippningsapparater, hårtorkar, elektriska tandborstar, rakapparater, massageapparater och andra apparater för kroppsvård,

klockor, armbandsur och utrustning för mätning, angivelse eller registrering av tid,

vågar.

3. IT- och telekommunikationsutrustning, inklusive följande:

Produkter och annan utrustning för elektronisk insamling, lagring, behandling, presentation eller förmedling av information, såsom centraliserad databehandling (stordatorer, minidatorer, skrivarenheter) och persondatoranvändning (persondatorer [inklusive centralenhet, mus, bildskärm och tangentbord], bärbara datorer [inklusive centralenhet, mus och bildskärm] notebook-datorer, notepad-datorer, skrivare, kopieringsmaskiner, elektriska och elektroniska skrivmaskiner, mini- och bordsräknare),

produkter och annan utrustning för överföring av ljud, bilder eller annan information genom telekommunikation, såsom användarterminaler och -system, faxapparater, telex, telefoner, betaltelefoner, trådlösa telefoner, mobiltelefoner, telefonsvarare.

4. Konsumentutrustning, inklusive produkter och annan utrustning för inspelning eller återgivning av ljud eller bilder, även signaler eller annan teknik för överföring av ljud och bilder än genom telekommunikation, såsom radioapparater, tv-apparater, videokameror, videobandspelare, hi-fi-anläggningar, förstärkare, musikinstrument (undantaget piporglar installerade i kyrkor).

5. Belysningsutrustning, inklusive

belysning eller utrustning för spridning eller kontroll av ljus, såsom belysningsarmaturer för lysrör, lysrör, lågenergilampor, högintensiva urladdningslampor, inklusive högtrycksnatriumlampor, metallhalogenlampor och lågtrycksnatriumlampor.

6. Elektriska och elektroniska verktyg (med undantag för storskaliga, fasta industriverktyg), inklusive

borrar,

sågar,

symaskiner,

utrustning för svarvning, fräsning, slipning, polering, sågning, kapning, klippning, borrning, håltagning, stansning, falsning, bockning eller liknande bearbetning av trä, metall och andra material,

verktyg för nitning, spikning eller skruvning eller för avlägsnande av nitar, spikar eller skruvar eller liknande användning,

verktyg för svetsning, lödning eller liknande användning,

utrustning för sprutning, sprejning, spridning eller annan behandling av flytande eller gasformiga ämnen,

gräsklippare och andra trädgårdsredskap.

7. Leksaker, sport- och fritidsprodukter, inklusive

elektriska tåg eller bilbanor,

handhållna konsoler till videospel,

videospel,

datorer för cykling, dykning, löpning, rodd osv.,

sportutrustning med elektriska eller elektroniska komponenter,

spelautomater.

8. Medicintekniska produkter:

– Elektrisk utrustning som faller inom tillämpningsområdet för direktiv 93/42/EEG.

– Elektrisk utrustning som faller inom tillämpningsområdet för direktiv 98/79/EG.

9. Övervaknings- och kontrollinstrument, inklusive

rökdetektorer,

värmeregulatorer,

termostater,

mätnings-, vägnings- eller justeringsapparater för hushålls- eller laboratorieutrustning,

industriella övervaknings- och kontrollinstrument.

10. Automater, inklusive alla apparater som automatiskt levererar alla slags produkter, såsom automater för varma drycker, automater för flaskor eller burkar med varma eller kalla drycker, automater för fasta produkter, automater för pengar.

BILAGA III: Ämnen som avses i artikel 4.7

1. Hexabromcyklododekan (HBCDD)

2. Di(2-etylhexyl)ftalat (DEHP)

3. Butylbensylftalat (BBP)

4. Dibutylftalat (DBP)

BILAGA IV Förbjudna ämnen som avses i artikel 4.7 och maximikoncentrationer i viktprocent i homogena material

Bly (0,1 %)

Kvicksilver (0,1 %)

Kadmium (0,01 %)

Sexvärt krom (0,1 %)

Polybromerade bifenyler (PBB) (0,1 %)

Polybromerade difenyletrar (PBDE) (0,1 %)

⎢ 2005/717/EG enda art. och punkt 1 i bilagan (anpassad)

BILAGA VII

Användning √ som undantas från förbudet i artikel 4.1 ∏ av bly, kvicksilver, kadmium, sexvärt krom, polybromerade bifenyler (PBB) och polybromerade difenyletrar (PBDE) som undantas från bestämmelserna i artikel 4.1

⎢ 2002/95/EG

1. Kvicksilver i lågenergilampor upp till 5 mg per lampa.

2. Kvicksilver i lysrör för allmänna ändamål upp till

– halofosfat | 10 mg |

– trifosfat med normal livstid | 5 mg |

– trifosfat med lång livstid | 8 mg |

3. Kvicksilver i lysrör för särskilda ändamål

4. Kvicksilver i andra lampor som inte uttryckligen nämns i denna bilaga.

5. Bly i glas till katodstrålerör, elektroniska komponenter och lysrör.

6. Bly som legeringselement i stål med upp till 0,35 viktprocent bly, aluminium med upp till 0,4 viktprocent bly och som kopparlegering med upp till 4 viktprocent bly.

⎢ 2005/747/EG art. 1 och punkt 1 i bilagan

- 7. – Bly i lödpunkter med hög smälttemperatur (dvs. blybaserade legeringar som innehåller mer än 85 % bly i vikt räknat).

- – Bly i lödpunkter för servrar, datalagringssystem, inklusive sådana som består av sammankopplade diskar, utrustning för nätinfrastruktur för koppling, signalering, överföring och näthantering för telekommunikationer.

- – Bly i keramiska delar till elektronik (exempelvis piezoelektroniska anordningar).

⎢ 2005/747/EG art. 1 och punkt2 i bilaga

8. Kadmium och dess föreningar i elektriska kontakter och kadmiumbeläggning med undantag för sådan användning som är förbjuden enligt direktiv 91/338/EEG[27] om ändring av direktiv 76/769/EEG[28] om begränsning av användning och utsläppande på marknaden av vissa farliga ämnen och preparat (beredningar).

⎢ 2002/95/EG

9. Sexvärt krom som korrosionsskydd för kolstålssystemet i absorptionskylaggregat.

⎢ 2005/717/EG enda art. och punkt 2 i bilagan, EG-domstolens dom (i förenade målen C-14/06 och C-295/06) (anpassad)

9a DekaBDE i polymera material.

⎢ 2005/717/EG enda art. och punkt 3 i bilagan

109b. Bly i lagerskålar och bussningar av blybrons.

⎢ 2002/95/EG (anpassad)

10. Inom det förfarande som avses i artikel 7.2 skall kommissionen med förtur utvärdera användningen av

- deka-BDE

- kvicksilver i lysrör för särskilda ändamål

- bly i lödpunkter för servrar, datalagringssystem, även ”array”lagringssystem, utrustning för nätinfrastruktur för koppling, signalering, överföring och näthantering för telekommunikationer (i syfte att fastställa en särskild tidsfrist för detta undantag), och

- glödlampor

för att snarast möjligt fastställa om dessa punkter skall ändras på motsvarande sätt.

⎢ 2005/747/EG art. 1 och punkt 3 i bilagan

11. Bly i kontaktsystem med böjliga stift (compliant pins).

12. Bly som beläggningsmaterial för c-ringar i värmeledande moduler.

13. Bly och kadmium i optiskt glas och filterglas.

14. Bly i lödpunkter med fler än två delar för kopplingen mellan stiften och mikroprocessor-stacken, med en blyhalt över 80 % men under 85 % i vikt räknat.

15. Bly i lödpunkter för elektrisk koppling mellan halvledarskiva och substrat i flip-chip-stackar av integrerade kretsar.

⎢ 2006/310/EG art. 1 och bilaga

16. Bly i rörlampor med silikatbelagda rör.

17. Blyhalogenid som lysämne i högintensiva urladdningslampor (HID-lampor) för reprografi.

18. Bly som aktivator i lyspulvret (1 viktprocent bly eller mindre) dels i urladdningslampor som används som sollampor och som innehåller fosforer såsom BSP (BaSi2O5:Pb), dels i speciallampor som används för ljuskopiering, litografi, insektsfällor, fotokemiska processer och härdning och som innehåller fosforer såsom SMS ((Sr,Ba)2MgSi2O7:Pb).

19. Bly i PbBiSn-Hg och PbInSn-Hg i specifika sammansättningar som huvudamalgam och med PbSn-Hg som tillsatsamalgam i mycket kompakta energisparlampor (ESL).

20. Blyoxid i glas mellan framför- och bakomliggande substrat av platta fluorescerande lampor i bildskärmar med flytande kristaller (LCD).

⎢ 2006/691/EG art. 1 och bilaga

21. Bly och kadmium i tryckfärg för applicering av emalj på borosilikatglas.

22. Bly som störämne i RIG (rare earth iron garnet) Faraday-fasvridare i fiberoptiska kommunikationssystem.

23. Bly i pläteringsskikt på fine-pitch-komponenter utom kontaktdon med högst 0,65 mm bendelning med NiFe-benramar och bly i pläteringsskikt på fine-pitch-komponenter utom kontaktdon med högst 0,65 mm bendelning med benramar av koppar.

24. Bly i lödmetall för lödning av genompläterade hål i skivformade och plana keramiska flerlagerkondensatorer.

25. Blyoxid i plasmaskärmar (PDP) och SED-skärmar (surface conduction electronic emitter displays), särskilt i dielektriska skikt på främre och bakre glassubstrat, busselektrod, svart band, adresselektrod, avgränsarribbor (barrier ribs), fritta i försegling (”seal frit” och ”frit ring”) samt i tryckpastor.

26. Blyoxid i glashöljet till lampor av typen ”Blacklight blue” (BLB).

27. Blylegeringar som lödmetall för drivsystem i högeffektshögtalare (avsedda att användas i flera timmar vid ljudnivåer på 125 dB SPL och högre).

⎢ 2006/692/EG art. 1 (anpassad)

28. Sexvärt krom i korrosionsskyddande beläggningar på olackerade metallplåtar och fästanordningar använda i korrosionsskydd och skydd mot elektromagnetisk interferens i utrustning som ingår i kategori 3 i direktiv 2002/96/EG (IT- och telekommunikationsutrustning). Undantag beviljas fram till den 1 juli 2007.

⎢ 2006/690/EG art. 1

29. Bly bundet i kristallglas enligt definitionen i bilaga I (kategorierna 1, 2, 3 och 4) till rådets direktiv 69/493/EEG[29].

⎢ 2005/618/EG art. 1 (anpassad)

I enlighet med artikel 5.1 a fastställs en maximikoncentration på 0,1 viktprocent för bly, kvicksilver, sexvärt krom, polybromerade bifenyler (PBB) och polybromerade difenyletrar (PBDE) i homogena material och en maximikoncentration på 0,01 viktprocent för kadmium i homogena material.

⎢ 2008/385/EG art. 1 och bilaga

30. Kadmiumlegeringar som elektromekanisk lödmetall i elektriska ledare som används direkt på röstspolen i omvandlare i högtalare med stor effekt och ljudeffektnivåer på 110 dB (A) eller mer.

31. Bly i lödmaterial i kvicksilverfria flata lysrör (som exempelvis används för bildskärmar med flytande kristaller eller design- och industribelysning).

32. Blyoxid i glasfritta för montering av glasskivor för argon- och kryptonlaserrör.

∫ ny

BILAGA VI

Användning som undantas från förbudet i artikel 4.1 för kategorierna 8 och 9

Produkter som utnyttjar eller detekterar joniserande strålning

1 Bly, kadmium och kvicksilver i detektorer för joniserande strålning

2 Blylager i röntgenrör

3 Bly i enheter som förstärker elektromagnetisk strålning: mikrokanalplatta och kapillärplatta

4 Bly i glasfritta i röntgenrör och bildförstärkare och bly i bindemedel av glasfritta för montering av gaslasrar och för vakuumrör som konverterar elektromagnetisk strålning till elektroner

5 Bly i avskärmning mot joniserande strålning

6 Bly i röntgentestföremål

7 Röntgendiffraktionskristaller i blystearat

8 Radioaktiv kadmiumisotopkälla för bärbara röntgenfluorescensspektrometrar

Sensorer, detektorer och elektroder (plus punkt 1)

1a Bly och kadmium i jonselektiva elektroder inklusive glas på pH-elektroder

1b Blyanoder i elektrokemiska syresensorer

1c Bly, kadmium och kvicksilver i detektorer för infrarött ljus

1d Kvicksilver i referenselektroder: Kvicksilverklorid med låg kloridhalt, kvicksilversulfat och kvicksilveroxid

Övrigt

9 Kadmium i helium-kadmium-lasrar

10 Bly och kadmium i lampor för atomabsorptionsspektrometri

11 Bly i legeringar som en supraledare och värmeledare vid MRT

12 Bly och kadmium i metallbindningar till supraledande material i MRT- och SQUID-detektorer

13 Bly i motvikter

14 Bly i monokristallina piezoelektriska material för ultraljudssensorer

15 Bly i lödpunkter som bindemedel för ultraljudssensorer

16 Kvicksilver i kapacitans- och förlustmätningskretsar med mycket hög noggrannhet och i högfrekventa RF-switchar och reläer i övervaknings- och kontrollinstrument som inte överskrider 20 mg kvicksilver per switch eller relä

17 Bly i lödpunkter i bärbara defibrillatorer

18 Bly i lödpunkter i högpresterande moduler för infrarödavbildning för detektion i området 8–14 µm

19 Bly i bildskärmar med flytande kristaller på kisel (LCoS)

20 Kadmium i röntgenmätningsfilter

BILAGA VII

EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

1. Nr xxxxxx (EEE-produktens entydiga identifikation):

2. Namn på och adress till tillverkaren eller dennes representant:

3. Denna försäkran om överensstämmelse utfärdas på tillverkarens (eller installatörens) eget ansvar:

4. Föremål för försäkran (identifiera EEE-produkten så att den kan spåras; vid behov kan ett foto bifogas):

5. Föremålet för försäkran ovan överensstämmer med direktiv…om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter.

6. I tillämpliga fall: Hänvisningar till de relevanta harmoniserade standarder som använts eller hänvisningar till de specifikationer enligt vilka överensstämmelsen försäkras:

7. I tillämpliga fall: Det anmäla organet ... (namn, nummer) … har utfört... (beskrivning av åtgärden) och utfärdat intyget: …

8. Ytterligare information:

Undertecknat för: …………………………………

(ort och datum):

(namn, befattning) (namnteckning):

BILAGA VIII

Del A

Upphävt direktiv och ändring av det

(hänvisningar i artikel 12)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/95/EG | (EUT L 37, 13.2.2003, s. 19) |

Kommissionens beslut 2005/618/EG | (EUT L 214, 19.8.2005, s. 65) |

Kommissionens beslut 2005/717/EG | (EUT L 271, 15.10.2005, s. 219) |

Kommissionens beslut 2005/747/EG | (EUT L 280, 25.10.2005, s. 18) |

Kommissionens beslut 2006/310/EG | (EUT L 115, 28.4.2006, s. 38) |

Kommissionens beslut 2006/690/EG | (EUT L 283, 14.10.2006, s. 47) |

Kommissionens beslut 2006/691/EG | (EUT L 283, 14.10.2006, s. 48) |

Kommissionens beslut 2006/692/EG | (EUT L 283, 14.10.2006, s. 50) |

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/35/EG | (EUT L 81, 20.3.2008, s. 67) |

Kommissionens beslut 2008/385/EG | (EUT L 136, 24.5.2008, s. 9) |

Del B

Tidsfrister för införlivande med nationell lagstiftning

(hänvisningar i artikel 13)

Direktiv | Sista dag för införlivande |

2002/95/EG | 12 augusti 2004 |

2008/35/EG | - |

BILAGA IX

Jämförelsetabell

Direktiv 2002/95/EG | Detta direktiv |

Artikel 1 | Artikel 1 |

Artikel 2.1 | Artikel 2.1 |

Artikel 2.2 | Artikel 2.2 |

Artikel 2.3 | Artikel 2.3, inledningsfras |

- | Artikel 2.3, led a och b |

Artikel 3 a | Artikel 3 a |

Artikel 3 b | - |

- | Artikel 3 b–o |

Artikel 4.1 | Artikel 4.1 |

- | Artikel 4.3–6 |

Artikel 4.2 | Artikel 4.7 |

Artikel 4.3 | - |

- | Artikel 4.8 |

- | Artikel 5.1, inledningsfras |

Artikel 5.1 första stycket, inledningsfras | Artikel 5.1 a |

Artikel 5.1 första stycket a | - |

Artikel 5.1 första stycket b | Artikel 5.1 b, inledningsfrasen och första och tredje strecksatsen |

- | Artikel 5.1 b andra strecksatsen |

Artikel 5.1 första stycket c | - |

Artikel 5.1 andra stycket | - |

Artikel 5.2 | Artikel 5.2 |

- | Artikel 5.3 |

Artikel 6 | - |

- | Artikel 6–17 |

Artikel 7 | Artikel 18 |

Artikel 8 | Artikel 19 |

Artikel 9 | Artikel 20 |

- | Artikel 21 |

Artikel 10 | Artikel 22 |

Artikel 11 | Artikel 23 |

- | Bilaga I–IV |

Bilagan, punkt 1–28 | Bilaga V, punkt 1–28 |

Bilagan, punkt 29, första stycket | Bilaga V, punkt 29, första stycket |

Bilagan, punkt 29, andra stycket | Artikel 4.2 |

Bilagan, punkt 30–32 | Bilagan, punkt 30–32 |

- | Bilaga VI–IX |

FINANSIERINGSÖVERSIKT FÖR FÖRSLAG SOM ENDAST PÅVERKAR BUDGETENS INKOMSTSIDA

1. FÖRSLAGETS BENÄMNING

Direktiv om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter och om upphävande av 2002/95/EG.

2. BERÖRDA BUDGETRUBRIKER:

Kapitel och artikel:

Budgeterat belopp för det berörda året:

3. BUDGETKONSEKVENSER

(x Förslaget påverkar inte budgeten.

( Förslaget påverkar inte budgetens utgiftssida, men påverkar budgetens inkomstsida enligt följande:

(miljoner euro, avrundat till en decimal)

Budgetrubrik | Inkomster[30] | Tolvmånadersperiod som inleds dd/mm/åååå | [År n] |

Artikel … | Påverkan på egna medel |

Artikel … | Påverkan på egna medel |

Situation efter åtgärden |

[n+1] | [n+2] | [n+3] | [n+4] | [n+5] |

Artikel … |

Artikel … |

4. BESTÄMMELSER OM BEDRÄGERIBEKÄMPNING

5. ÖVRIGA ANMÄRKNINGAR

[1] Europaparlamentets och rådets beslut nr 768/2008/EG av den 9 juli 2008 om en gemensam ram för saluföring av produkter och upphävande av rådets beslut 93/465/EEG (EUT L 218, 13.08.2008, s. 82) och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93, (EUT L 218, 13.08.2008, s. 30).

[2] EUT L 396, 30.12. 2006, s. 1.

[3] EUT L 191, 22.7.2005, s. 29.

[4] En slutlig rapport finns på http://ec.europa.eu/environment/waste/pdf/era_study_final_report.pdf.

[5] En slutlig rapport finns på http://ec.europa.eu/enterprise/environment/reports_studies/index.htm.

[6] EUT L 271/48, 15.10.2005

[7] Förenade målen C-14/06 och 295/06. Domstolen fann att beslutet inte uppfyllde kriterierna för att bevilja undantag (artikel 5). För det första var beslutet inte grundat på “teknisk eller vetenskaplig utveckling”, eftersom utkasten till slutsatserna från riskbedömningen som användes till att berättiga undantaget var daterade 2002 och slutsatserna hade inte förändrats sedan dess. För det andra undersökte inte kommissionen om ersättningar är tillgängliga och ersättningarnas verkan jämfört med deka-BDE. För det tredje var undantaget för omfattande.

[8] EUT C131/7, 29.5.2008

[9] EUT L 99/3, 7.4.2006

[10] Se arbetsdokument från kommissionens avdelningar, medföljande dokument till förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2002/96/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE), sidan 99.

[11] EGT C Öð , , s. Õð . 365 E, 19.12.2000, s. 195 och EGT C 240 E, 28.8.2001, s. 303.

[12] EUT C , , s. ∏ . 365 E, 19.12.2000, s. 195 och EGT C 240 E, 28.8.2001, s. 303.

[13] EUT C √ , , s. ∏ . 116, 20.4.2001, s. 38.

[14] EGT C √ , , s. ∏ 148, 18.5.2001, s. 1.

[15] √ EUT C, , s. ∏ Europaparlamentets yttrande av den 15 maj 2001 (EGT C 34 E, 7.2.2002, s. 109), rådets gemensamma ståndpunkt av den 4 december 2001 (EGT C 90 E, 16.4.2002, s. 12) och Europaparlamentets beslut av den 10 april 2002 (ännu ej offentliggjort i EUT). Europaparlamentets beslut av den 18 december 2002 och rådets beslut av den 16 december 2002.

[16] EUT L 37, 13.2.2003, s. 19.

[17] EGT C 30, 4.2.1988, s. 1.

[18] Se sidan 24 i detta nummer av EUT.

[19] EUT L 191, 22.7.2005, s. 29-58.

[20] 7 EUT L √ 266, 26.9.2006, s.1. ∏ 78, 26.3.1991, s. 38. Direktivet ändrat genom kommissionens direktiv 98/101/EG (EGT L 1, 5.1.1999, s. 1).

[21] EUT L 229, 30.4.2004, s. 5 om ändring av direktiv 79/117/EEG.

[22] EUT L 396, 30.12. 2006, s. 1–849.

[23] EUT L 218, 13.8.2008, s. 82–128.

[24] EUT L 218, 13.8.2008, s.30–47

[25] EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

[26] EGT L 144, 4.6.1997, s. 19. Direktivet ändrat genom direktiv 2002/65/EG (EGT L 271, 9.10.2002, s. 16).

[27] EUT L √ 114, 27.4.2006, s. 9 ∏.194, 25.7.1975, s. 39. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1)

[28] EGT L 186, 12.7.1991, s. 59.

[29] EGT L 262, 27.9.1976, s. 201.

[30] EGT L 326, 29.12.1969, s. 36. Direktivet senast ändrat genom 2003 års anslutningsakt.

[31] När det gäller traditionella egna medel (jordbrukstullar, sockeravgifter och tullar) ska nettobeloppen anges, dvs. bruttobeloppen minus 25 % avdrag för uppbördskostnader.

Top