EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008PC0643

Förslag till rådets förordning om handel med vissa stålprodukter mellan Europeiska gemenskapen och Kazakstan

/* KOM/2008/0643 slutlig */

52008PC0643

Förslag till rådets förordning om handel med vissa stålprodukter mellan Europeiska gemenskapen och Kazakstan /* KOM/2008/0643 slutlig */


[pic] | EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION |

Bryssel den 15.10.2008

KOM(2008) 643 slutlig

Förslag till

RÅDETS FÖRORDNING

om handel med vissa stålprodukter mellan Europeiska gemenskapen och Kazakstan

(framlagt av kommissionen)

MOTIVERING

BAKGRUND |

110 | Motiv och syfte Enligt Europeiska gemenskapens avtal om partnerskap och samarbete med Kazakstan måste handeln med stålprodukter regleras genom ett avtal mellan parterna. |

120 | Allmän bakgrund De nuvarande autonoma åtgärderna upphör att gälla den 31 december 2008. Kommissionens initiativ för att ingå ett nytt avtal har inte besvarats. I avvaktan på att ett nytt avtal börjar gälla eller att Kazakstan ansluter sig till WTO, måste man därför vidta autonoma åtgärder för att fastställa kvoter från och med den 1 januari 2009. |

130 | Gällande bestämmelser Rådets förordning (EG) nr 1531/2007 (EUT L 337, 21.12.2006, s. 2). |

141 | Förenlighet med Europeiska unionens politik och mål på andra områden Ej tillämpligt. |

SAMRÅD MED BERÖRDA PARTER OCH KONSEKVENSANALYS |

Samråd med berörda parter |

219 | Parterna hördes om ett tillhörande förslag. Genom förordningen fortsätter faktiskt ett system som är i bruk sedan flera år. |

Extern experthjälp |

229 | Någon extern experthjälp har inte behövts. |

230 | Konsekvensanalys Ej tillämplig. |

RÄTTSLIGA ASPEKTER |

305 | Sammanfattning av den föreslagna åtgärden Genom denna rådsförordning fastställs kvantitativa begränsningar från och med den 1 januari och fram till dess att det nya avtalet träder i kraft. |

310 | Rättslig grund Artikel 133 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen. |

329 | Subsidiaritetsprincipen Förslaget avser ett område där gemenskapen är ensam behörig. Subsidiaritetsprincipen är därför inte tillämplig. |

Proportionalitetsprincipen |

331 | Förslaget är förenligt med proportionalitetsprincipen av följande skäl: Import av stålprodukter som omfattas av denna rådsförordning är underkastad ett system med kvoter och importtillstånd. Importörer i EU ansöker om det importtillstånd som krävs hos en medlemsstats behöriga myndighet. Den behöriga myndigheten kontrollerar att de handlingar som sökanden lämnat in överensstämmer med gällande bestämmelser, kontrollerar elektroniskt i en central databas att de begärda kvantiteterna finns tillgängliga och utfärdar därefter importtillståndet. Den praktiska tillämpningen av systemet är så utformad att antalet inblandade parter begränsas till ett minimum. Systemet är följaktligen ganska lätt att hantera med mycket få nivåer inblandade och utan kommissionens deltagande. |

332 | Internationella avtal med samma syfte och samma genomförandebestämmelser har slutits sedan flera år tillbaka. Det faktum att ingen av de berörda parterna har begärt någon ändring kan tolkas som en bekräftelse på att aktörer och nationella myndigheter anser att systemet är förhållandevis lätt att hantera. |

Val av regleringsform |

341 | Föreslagen regleringsform: Förordning. |

342 | Övriga regleringsformer skulle vara olämpliga av följande skäl: Detta är det enda sättet att fastställa kvantitativa begränsningar. |

BUDGETKONSEKVENSER |

409 | Förslaget påverkar inte gemenskapens budget. |

Förslag till

RÅDETS FÖRORDNING

om handel med vissa stålprodukter mellan Europeiska gemenskapen och Kazakstan

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 133,

med beaktande av kommissionens förslag,

av följande skäl:

(1) Enligt artikel 17.1 i avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater och Republiken Kazakstan[1], ska handeln med vissa stålprodukter regleras genom ett särskilt avtal om kvantitativa arrangemang.

(2) Det bilaterala avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Kazakstans regering om handel med vissa stålprodukter[2] som ingicks den 19 juli 2005 upphörde att gälla den 31 december 2006. Under 2007 och 2008 har autonoma åtgärder som infördes genom rådets förordning (EG) nr 1870/2006[3] och rådets förordning (EG) nr 1531/2007[4] styrt handeln med vissa stålprodukter mellan Europeiska gemenskapen och Kazakstan.

(3) I avvaktan på att det nya avtalet undertecknas och träder i kraft eller att Kazakstan ansluter sig till WTO, bör kvantitativa begränsningar för 2009 fastställas.

(4) Eftersom omständigheterna idag är i stort sett desamma som de som rådde när de kvantitativa begränsningarna för åren 2007 och 2008 fastställdes, är det lämpligt att behålla de kvantitativa begränsningarna för 2009 på samma nivå som 2007 och 2008.

(5) För att förenkla genomförandet av det nya avtalet är det nödvändigt att på förhand fastställa bestämmelser som i möjligaste mån liknar dem i avtalet och på så sätt skapa möjligheter att förvalta denna ordning inom gemenskapen.

(6) Det är nödvändigt att se till att de berörda produkternas ursprung kontrolleras och att lämpliga metoder för administrativt samarbete införs för detta ändamål.

(7) Produkter som placeras i en frizon eller importeras enligt förfarandena för tullager, temporär import eller aktiv förädling (suspensionssystemet) bör inte avräknas mot de begränsningar som fastställts för produkterna i fråga.

(8) För att denna förordning ska kunna tillämpas effektivt är det nödvändigt att föreskriva att det för övergång till fri omsättning i gemenskapen av de berörda produkterna måste uppvisas en gemenskapsimportlicens.

(9) För att säkra att de kvantitativa begränsningarna inte överskrids är det nödvändigt att införa ett förfarande som innebär att de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna inte utfärdar någon importlicens förrän kommissionen har bekräftat att det fortfarande finns utrymme inom den kvantitativa begränsningen i fråga.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Denna förordning ska tillämpas från och med den 1 januari 2009 vid import till gemenskapen av stålprodukter enligt förteckningen i bilaga I med ursprung i Kazakstan. Om ett avtal träder i kraft mellan Europeiska gemenskapen och Kazakstan om handel med dessa stålprodukter eller om Kazakstan ansluter sig till Världshandelsorganisationen (WTO), ska denna förordning upphöra att gälla det datum avtalet respektive anslutningen till Världshandelsorganisationen (WTO) träder i kraft.

2. Stålprodukterna ska klassificeras i de produktgrupper som anges i bilaga I.

3. Klassificeringen av produkterna i bilaga I ska baseras på den kombinerade nomenklatur (KN) som fastställs genom rådets förordning (EEG) nr 2658/87[5].

4. Ursprunget för de produkter som avses i punkt 1 ska bestämmas i enlighet med de regler som gäller i gemenskapen.

Artikel 2

1. Import till gemenskapen av stålprodukter enligt förteckningen i bilaga I med ursprung i Kazakstan ska omfattas av de kvantitativa begränsningar som fastställs i bilaga V. För övergång till fri omsättning i gemenskapen av produkter enligt förteckningen i bilaga I med ursprung i Kazakstan ska krävas att det uppvisas ett ursprungscertifikat (se bilaga II) och en importlicens som utfärdats av medlemsstaternas myndigheter enligt bestämmelserna i artikel 4.

2. För att säkra att de kvantiteter för vilka importlicenser utfärdas inte vid något tillfälle överstiger de sammanlagda kvantitativa begränsningarna för varje produktgrupp ska de behöriga myndigheter som anges i bilaga IV utfärda importlicenser först efter det att kommissionen har bekräftat att det fortfarande finns tillgängliga kvantiteter inom de för leverantörslandet gällande kvantitativa begränsningarna för den stålproduktgrupp som berörs av en eller flera importörers ansökningar till de behöriga myndigheterna.

3. Beviljad import ska avräknas mot de relevanta kvantitativa begränsningar som anges i bilaga V. Avsändningen av produkterna ska anses ha ägt rum den dag då de lastades på det transportmedel som användes för exporten.

Artikel 3

1. De kvantitativa begränsningar som anges i bilaga V ska inte gälla för produkter som placeras i en frizon eller ett frilager eller som importeras enligt förfarandena för tullager, temporär import eller aktiv förädling (suspensionssystemet).

2. Om de produkter som avses i punkt 1 senare övergår till fri omsättning, i oförändrat skick eller efter bearbetning eller behandling, ska artikel 2.2 tillämpas, och de produkter som övergår till fri omsättning ska avräknas mot den relevanta kvantitativa begränsningen i bilaga V.

Artikel 4

1. Vid tillämpning av artikel 2.2 ska de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna - angivna i bilaga IV - innan de utfärdar importlicenser, till kommissionen anmäla de kvantiteter för vilka ansökningar om importlicenser, underbyggda med exportlicenser i original, har mottagits. Kommissionen ska omgående, i den ordning medlemsstaternas anmälningar tas emot (”först till kvarn”-principen), meddela huruvida de begärda kvantiteterna är tillgängliga för import.

2. De ansökningar som omfattas av anmälningarna till kommissionen ska vara giltiga om de i varje enskilt fall klart och tydligt anger exportlandet, det berörda produktnumret, den kvantitet som ska importeras, exportlicensens nummer, kvotåret och den medlemsstat där produkterna avses övergå till fri omsättning.

3. Kommissionen ska, så långt det är möjligt, för myndigheterna bekräfta hela den kvantitet som anges i de anmälda ansökningarna för varje produktgrupp.

4. De behöriga myndigheterna ska så snart de får kännedom om kvantiteter som inte utnyttjats under en importlicens giltighetstid anmäla dessa kvantiteter till kommissionen. De outnyttjade kvantiteterna ska automatiskt överföras till de återstående kvantiteterna av gemenskapens sammanlagda kvantitativa begränsning för varje berörd produktgrupp.

5. De anmälningar som avses i punkterna 1–4 ska sändas på elektronisk väg via det integrerade nät som upprättats för detta ändamål, såvida det inte av tvingande tekniska skäl är nödvändigt att tillfälligt använda andra kommunikationssätt.

6. Importlicenserna eller motsvarande dokument ska utfärdas i enlighet med artiklarna 12–16.

7. Medlemsstaternas behöriga myndigheter ska underrätta kommissionen om redan utfärdade importlicenser eller motsvarande dokument upphävs i de fall då de motsvarande exportlicenserna har återkallats eller upphävts av de behöriga myndigheterna i Kazakstan. Om kommissionen eller en medlemsstats behöriga myndigheter har underrättats av de behöriga myndigheterna i Kazakstan om återkallandet eller upphävandet av en exportlicens efter det att de berörda produkterna har importerats till gemenskapen, ska kvantiteterna i fråga dock avräknas mot den relevanta kvantitativa begränsning som anges i bilaga V.

Artikel 5

1. Om kommissionen har indikationer på att produkter enligt förteckningen i bilaga I med ursprung i Kazakstan har omlastats eller omdirigerats eller på annat sätt importerats till gemenskapen på ett sätt som utgör kringgående av de kvantitativa begränsningar som avses i artikel 2 och om den konstaterar att anpassningar måste göras, ska den begära att samråd inleds så att en överenskommelse kan nås om en motsvarande anpassning av de berörda kvantitativa begränsningarna.

2. I avvaktan på resultatet av det samråd som avses i punkt 1 får kommissionen begära att Kazakstan vidtar nödvändiga försiktighetsåtgärder för att säkra att de anpassningar av de kvantitativa begränsningarna som parterna kommer överens om vid samrådet kan genomföras.

3. Om gemenskapen och Kazakstan inte lyckas nå en tillfredsställande lösning och om kommissionen konstaterar att klara bevis för kringgående föreligger, ska den från de kvantitativa begränsningarna dra av en motsvarande kvantitet produkter med ursprung i Kazakstan.

Artikel 6

1. En exportlicens – utfärdad av de behöriga myndigheterna i Kazakstan – ska krävas för alla sändningar av stålprodukter som omfattas av de kvantitativa begränsningarna i bilaga V, upp till den övre gränsen för dessa.

2. Originalet av exportlicensen ska uppvisas av importören för att den importlicens som avses i artikel 12 ska kunna utfärdas.

Artikel 7

1. Exportlicensen för produkter som omfattas av kvantitativa begränsningar ska överensstämma med förlagan i bilaga II och ska bland annat intyga att den berörda mängden varor har avräknats mot den kvantitativa begränsning som fastställts för den berörda produktgruppen.

2. Varje exportlicens ska avse endast en av de produktgrupper som anges i bilaga I.

Artikel 8

Exporten ska avräknas mot de relevanta kvantitativa begränsningar som anges i bilaga V och avsändas i den mening som avses i artikel 2.3.

Artikel 9

1. De exportlicenser som avses i artikel 6 får inbegripa kopior, vilka ska vara vederbörligen märkta som sådana. Exportlicensen och ursprungscertifikatet samt kopior av dessa ska vara skrivna på engelska.

2. Om de dokument som avses i punkt 1 fylls i för hand ska uppgifterna textas med bläck.

3. Exportlicenser eller motsvarande dokument ska ha måtten 210 × 297 mm. Det papper som används ska vara vitt skrivpapper, limbehandlat, fritt från mekanisk massa och med en vikt av minst 25 g/m². Varje del ska ha en tryckt guillocherad bakgrund som gör all förfalskning på mekanisk eller kemisk väg synlig.

4. Endast originalet ska godtas av gemenskapens behöriga myndigheter såsom giltigt för import till gemenskapen i enlighet med bestämmelserna i denna förordning.

5. Varje exportlicens eller motsvarande dokument ska genom tryck eller på annat sätt förses med ett standardiserat löpnummer som möjliggör identifiering av dokumentet.

6. Löpnumret ska sättas samman på följande sätt:

- Två bokstäver som anger exportlandet enligt följande:KZ = Kazakstan

- Två bokstäver som anger avsedd bestämmelsemedlemsstat enligt följande:

BE = Belgien

BG = Bulgarien

CZ = Tjeckien

DK = Danmark

DE = Tyskland

EE = Estland

GR = Grekland

ES = Spanien

FR = Frankrike

IE = Irland

IT = Italien

CY = Cypern

LV = Lettland

LT = Litauen

LU = Luxemburg

HU = Ungern

MT = Malta

NL = Nederländerna

AT = Österrike

PL = Polen

PT. = Portugal

RO = Rumänien

SI = Slovenien

SK = Slovakien

FI = Finland

SE = Sverige

GB = Förenade kungariket

- Ett ensiffrigt nummer som anger kvotåret i fråga och utgörs av den sista siffran i det årtalet, t.ex. ”9” för 2009.

- Ett tvåsiffrigt nummer som anger det utfärdande kontoret i exportlandet.

- Ett femsiffrigt nummer som löper i följd från 00 001 till 99 999 och som tilldelas bestämmelsemedlemsstaten i fråga.

Artikel 10

Exportlicensen får utfärdas efter avsändandet av de produkter den avser. I sådana fall ska den vara försedd med påskriften issued retrospectively .

Artikel 11

Om en exportlicens stulits, förlorats eller förstörts, får exportören hos den behöriga myndighet som utfärdat dokumentet ansöka om ett duplikat, som ska utfärdas på grundval av de exporthandlingar som exportören förfogar över.

Ett sålunda utfärdat duplikat av en licens ska ha påskriften duplicate . Det ska ha samma datum som den ursprungliga licensen.

Artikel 12

1. Om kommissionen, i enlighet med artikel 4, har bekräftat att den begärda mängden finns tillgänglig inom den kvantitativa begränsningen i fråga, ska medlemsstaternas behöriga myndigheter utfärda en importlicens inom fem arbetsdagar efter det att importören har uppvisat motsvarande exportlicens i original. Exportlicensen måste uppvisas senast den 31 mars året efter det år då de varor som omfattas av licensen avsändes. Importlicenser ska utfärdas av de behöriga myndigheterna i vilken som helst av medlemsstaterna, oavsett vilken medlemsstat som anges på exportlicensen, om kommissionen i enlighet med artikel 4 har bekräftat att den begärda mängden finns tillgänglig inom den kvantitativa begränsningen i fråga.

2. Importlicenserna ska vara giltiga i fyra månader från och med den dag de utfärdades. En medlemsstats behöriga myndigheter får, efter en väl motiverad begäran från importören, förlänga giltighetstiden med ytterligare högst fyra månader.

3. Importlicenserna ska överensstämma med förlagan i bilaga III och ska vara giltiga i hela gemenskapens tullområde.

4. Den deklaration eller ansökan som importören lämnar in för att få importlicensen ska innehålla följande uppgifter:

a) Exportörens fullständiga namn och adress.

b) Importörens fullständiga namn och adress.

c) En exakt beskrivning av varorna och TARIC-nummer.

d) Varornas ursprungsland.

e) Avsändningsland.

f) Korrekt produktgrupp för och kvantiteten av de produkter det är fråga om.

g) Nettovikt för varje TARIC-nummer.

h) Produkternas värde cif vid gemenskapens gräns för varje TARIC-nummer.

i) Uppgift om huruvida de berörda produkterna är andrasorteringsprodukter eller av bristfällig kvalitet.

j) I tillämpliga fall, betalnings- och leveransdatum och en kopia av konossementet och av köpekontraktet.

k) Exportlicensens datum och nummer.

l) Alla interna koder för administrativa ändamål.

m) Datum samt importörens underskrift.

5. Importörerna ska inte vara skyldiga att importera hela den kvantitet som omfattas av en importlicens i en och samma sändning.

Artikel 13

Giltigheten av importlicenser som utfärdats av medlemsstaternas myndigheter ska vara beroende av giltigheten av och de kvantiteter som anges i de exportlicenser som utfärdats av de behöriga myndigheterna i Kazakstan och som legat till grund vid utfärdandet av importlicenserna.

Artikel 14

Importlicenser eller motsvarande dokument ska utfärdas av medlemsstaternas behöriga myndigheter i enlighet med artikel 2.2 till varje importör i gemenskapen utan diskriminering, oavsett var i gemenskapen denne är etablerad, utan att det påverkar uppfyllandet av övriga krav som ställs enligt gällande regler.

Artikel 15

1. Om kommissionen konstaterar att de sammanlagda kvantiteter som omfattas av exportlicenser som utfärdats av Kazakstan för en viss produktgrupp överstiger den kvantitativa begränsning som fastställts för den produktgruppen, ska de behöriga myndigheter som utfärdar licenser i medlemsstaterna genast underrättas så att inga ytterligare importlicenser utfärdas. I sådana fall ska samråd genast inledas av kommissionen.

2. En medlemsstats behöriga myndigheter ska neka att utfärda importlicenser för produkter med ursprung i Kazakstan som inte omfattas av exportlicenser utfärdade i enlighet med bestämmelserna i artiklarna 6–11.

Artikel 16

1. De formulär som ska användas av medlemsstaternas behöriga myndigheter för utfärdande av de importlicenser som avses i artikel 12 ska överensstämma med förlagan till importlicens i bilaga III.

2. Importlicensformulär och utdrag av dessa ska upprättas i två exemplar: det ena ska vara märkt Innehavarens exemplar och ha nummer 1 och utfärdas till den som ansöker om importlicensen, det andra ska vara märkt Utfärdande myndighets exemplar och ha nummer 2 och behållas av den myndighet som utfärdar licensen. De behöriga myndigheterna får av administrativa skäl lägga till ytterligare kopior av formulär nr 2.

3. Formulären ska tryckas på vitt skrivpapper, fritt från mekanisk massa och med en vikt på mellan 55 och 65 g/m². Storleken ska vara 210 × 297 mm och radavståndet ska vara 4,24 mm (1/6 tum); blanketternas layout ska följas exakt. Båda sidor av exemplar nr 1, som utgör själva licensen, ska dessutom ha en röd, tryckt guillocherad bakgrund som gör all förfalskning på mekanisk eller kemisk väg synlig.

4. Medlemsstaterna ska ansvara för tryckningen av formulären. Formulären kan också tryckas av tryckerier som godkänts av den medlemsstat där de är etablerade. I det senare fallet ska en hänvisning till detta godkännande finnas på varje formulär. Varje formulär ska vara försett med tryckeriets namn och adress eller ett märke som gör det möjligt att identifiera tryckeriet.

5. Vid utfärdandet ska importlicenserna eller utdragen av dessa ges ett utfärdandenummer som fastställs av de behöriga myndigheterna i medlemsstaten. Importlicensens nummer ska anmälas till kommissionen på elektronisk väg inom det integrerade nät som upprättats enligt artikel 4.

6. Licenser och utdrag ska fyllas i på den utfärdande medlemsstatens officiella språk eller på ett av dess officiella språk.

7. I fält 10 ska de behöriga myndigheterna ange tillämplig stålproduktgrupp.

8. De myndigheter som utfärdar licenserna och handhar avräkningarna ska sätta sin stämpel på dokumenten. En utfärdande myndighets stämpel får emellertid ersättas med ett relieftryck kombinerat med bokstäver eller siffror som anbringas på licensen genom perforering eller tryckning. De utfärdande myndigheterna ska vid registrering av den tilldelade kvantiteten använda en metod som omöjliggör förfalskning, så att det inte är möjligt att lägga till siffror eller hänvisningar.

9. På baksidan av exemplar nr 1 och nr 2 ska det finnas ett fält i vilket kvantiteter kan anges, antingen av tullmyndigheterna när importformaliteterna fullgörs eller av de behöriga förvaltningsmyndigheterna när ett utdrag utfärdas. Om utrymmet för avräkningar på licensen eller utdraget av denna är otillräckligt, får de behöriga myndigheterna lägga till ett eller flera fortsättningsblad med fält som motsvarar fälten på baksidan av exemplar nr 1 och exemplar nr 2 av licensen eller utdraget. De myndigheter som svarar för avräkningen ska placera sin stämpel på ett sådant sätt att ena halvan är på licensen eller utdraget av denna och andra halvan på fortsättningsbladet. Om det finns mer än ett fortsättningsblad ska ytterligare en stämpel placeras på samma sätt tvärs över varje blad och det föregående bladet.

10. Importlicenser och utdrag som utfärdats, uppgifter som fyllts i och påskrifter som gjorts av myndigheterna i en medlemsstat ska ha samma rättsliga verkan i var och en av de andra medlemsstaterna som handlingar som utfärdats, uppgifter som fyllts i och påskrifter som gjorts av myndigheterna i var och en av de andra medlemsstaterna.

11. De behöriga myndigheterna i den berörda medlemsstaten får när det är nödvändigt kräva att innehållet i licenserna eller utdragen översätts till den berörda medlemsstatens officiella språk eller till ett av dess officiella språk.

Artikel 17

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning .

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den […]

På rådets vägnar

Ordförande

[…]

BILAGA I

SA Valsade platta produkter |

SA1. Rullar | SA2. Grovplåt | SA3. Andra valsade platta produkter |

7208 10 00 00 | 7208 40 00 10 | 7208 40 00 90 | 7210 49 00 10 | 7212 50 40 11 |

7208 25 00 00 | 7208 51 20 00 | 7208 53 90 00 | 7210 50 00 10 | 7212 50 61 11 |

7208 26 00 00 | 7208 51 91 00 | 7208 54 00 00 | 7210 61 00 10 | 7212 50 69 11 |

7208 27 00 00 | 7208 51 98 00 | 7210 69 00 10 | 7212 50 90 13 |

7208 36 00 00 | 7208 52 91 00 | 7208 90 80 10 | 7210 70 10 10 | 7212 60 00 11 |

7208 37 00 10 | 7208 52 10 00 | 7210 70 80 10 | 7212 60 00 91 |

7208 37 00 90 | 7208 52 99 00 | 7209 15 00 00 | 7210 90 30 10 | 7219 21 10 00 |

7208 38 00 10 | 7208 53 10 00 | 7210 90 40 10 | 7219 21 90 00 |

7208 38 00 90 | 7211 13 00 00 | 7209 16 10 00 | 7210 90 80 91 | 7219 22 10 00 |

7208 39 00 10 | 7211 14 00 90 | 7219 22 90 00 |

7208 39 00 90 | 7209 16 90 00 | 7211 19 00 90 | 7219 23 00 00 |

7211 14 00 10 | 7209 17 10 00 | 7211 23 20 10 | 7219 24 00 00 |

7211 19 00 10 | 7209 17 90 00 | 7211 23 30 10 | 7219 31 00 00 |

7219 11 00 00 | 7209 18 10 00 | 7211 23 30 91 | 7219 32 10 00 |

7219 12 10 00 | 7209 18 91 00 | 7211 23 80 10 | 7219 32 90 00 |

7219 12 90 00 | 7209 18 99 00 | 7211 23 80 91 | 7219 33 10 00 |

7219 13 10 00 | 7209 25 00 00 | 7211 29 00 10 | 7219 33 90 00 |

7219 13 90 00 | 7209 26 10 00 | 7211 90 80 10 | 7219 34 10 00 |

7219 14 10 00 | 7209 26 90 00 | 7212 10 10 00 | 7219 34 90 00 |

7219 14 90 00 | 7209 27 10 00 | 7212 10 90 11 | 7219 35 10 00 |

7225 30 10 00 | 7209 27 90 00 | 7212 20 00 11 | 7219 35 90 00 |

7225 30 30 10 | 7209 28 10 00 | 7212 30 00 11 | 7225 40 12 90 |

7225 30 90 00 | 7209 28 90 00 | 7212 40 20 10 | 7225 40 90 00 |

7225 40 15 10 | 7209 90 80 10 | 7212 40 20 91 |

7225 50 20 10 | 7210 11 00 10 | 7212 40 80 11 |

7210 12 20 10 | 7212 50 20 11 |

7210 12 80 10 | 7212 50 30 11 |

7210 20 00 10 |

7210 30 00 10 |

7210 41 00 10 |

BILAGA II

EXPORT LICENCE

(1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed where other than net weight. (2) In the currency of the sale contract. | 1 Exporter (name, full address, country) | ORIGINAL | 2 No |

3 Year | 4 Product group |

EXPORT LICENCE |

5 Consignee (name, full address, country) |

6 Country of origin | 7 Country of destination |

8 Place and date of shipment – means of transport | 9 Supplementary details |

10 Description of goods – manufacturer | 11 TARIC code | 12 Quantity(1) | 13 Fob value(2) |

14 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY I, the undersigned, certify that the goods described above have been charged against the quantitative limit established for the year shown in box No 3 in respect of the Product group shown in box No 4 by the provisions regulating trade in certain steel products with the European Community. |

15 Competent authority (name, full address, country) | At …………………………………. on ……………………………………… (Signature) (Stamp) |

EXPORT LICENCE

(1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed where other than net weight. (2) In the currency of the sale contract. | 1 Exporter (name, full address, country) | COPY | 2 No |

3 Year | 4 Product group |

EXPORT LICENCE |

5 Consignee (name, full address, country) |

6 Country of origin | 7 Country of destination |

8 Place and date of shipment – means of transport | 9 Supplementary details |

10 Description of goods – manufacturer | 11 TARIC code | 12 Quantity(1) | 13 Fob value(2) |

14 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY I, the undersigned, certify that the goods described above have been charged against the quantitative limit established for the year shown in box No 3 in respect of the Product group shown in box No 4 by the provisions regulating trade in certain steel products with the European Community. |

15 Competent authority (name, full address, country) | At …………………………………. on ……………………………………… (Signature) (Stamp) |

CERTIFICATE OF ORIGIN

(1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed where other than net weight. (2) In the currency of the sale contract. | 1 Exporter (name, full address, country) | ORIGINAL | 2 No |

3 Year | 4 Product group |

CERTIFICATE OF ORIGIN (for certain steel products) |

5 Consignee (name, full address, country) |

6 Country of origin | 7 Country of destination |

8 Place and date of shipment – means of transport | 9 Supplementary details |

10 Description of goods – manufacturer | 11 CN code | 12 Quantity(1) | 13 Fob value(2) |

14 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY I, the undersigned, certify that the goods described above originated in the country shown in box No 6, in accordance with the provisions in force in the European Community. |

15 Competent authority (name, full address, country) | At …………………………………. on ……………………………………… (Signature) (Stamp) |

CERTIFICATE OF ORIGIN

(1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed where other than net weight. (2) In the currency of the sale contract. | 1 Exporter (name, full address, country) | COPY | 2 No |

3 Year | 4 Product group |

CERTIFICATE OF ORIGIN (for certain steel products) |

5 Consignee (name, full address, country) |

6 Country of origin | 7 Country of destination |

8 Place and date of shipment – means of transport | 9 Supplementary details |

10 Description of goods – manufacturer | 11 CN code | 12 Quantity(1) | 13 Fob value(2) |

14 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY I, the undersigned, certify that the goods described above originated in the country shown in box No 6, in accordance with the provisions in force in the European Community. |

15 Competent authority (name, full address, country) | At …………………………………. on ……………………………………… (Signature) (Stamp) |

BILAGA III

EG-importlicens

1 | 1. Mottagare (namn, fullständig adress, land, registreringsnummer för mervärdesskatt) | 2. Utfärdandenummer |

Innehavarens exemplar | 3. Year |

4. Utfärdande myndighet (namn, adress och telefonnummer) |

5. Deklarant/ombud (i förekommande fall) (namn och fullständig adress) | 6. Ursprungsland (och geonomenklaturnummer) |

7. Avsändningsland (och geonomenklaturnummer) |

1 | 8. Sista giltighetsdag |

9. Varubeskrivning | 10. TARIC-nummer |

11. Kvantitet i kvotenheter |

12. Säkerhet/garanti (i förekommande fall) |

13. Övriga upplysningar |

14. Behörig myndighets påskrift Datum: …………………………………. (Underskrift) (Stämpel) |

15. AVRÄKNING Ange den tillgängliga kvantiteten under 1 i kolumn 17 och den avskrivna kvantiteten under 2 i samma kolumn |

16. Nettokvantitet (nettovikt eller annan måttenhet med angivande av måttenheten) | 19. Tulldokument (formulär och nummer) eller utdragsnummer och avräkningsdatum | 20. Avräkningsmyndighetens namn, medlemsstat, stämpel och underskrift |

17. Med siffror | 18. Avräknad kvantitet angiven med bokstäver |

1. |

2. |

1. |

2. |

1. |

2. |

1. |

2. |

1. |

2. |

1. |

2. |

1. |

2. |

Ev. tilläggsblad. |

EG-importlicens

2 | 1. Mottagare (namn, fullständig adress, land, registreringsnummer för mervärdesskatt) | 2. Utfärdandenummer |

Utfärdande myndighets exemplar | 3. Year |

4. Utfärdande myndighet (namn, adress och telefonnummer) |

5. Deklarant/ombud (i förekommande fall) (namn och fullständig adress) | 6. Ursprungsland (och geonomenklaturnummer) |

7. Avsändningsland (och geonomenklaturnummer) |

2 | 8. Sista giltighetsdag |

9. varubeskrivning | 10. TARIC-nummer |

11. Kvantitet i kvotenheter |

12. Säkerhet/garanti (i förekommande fall) |

13. Övriga upplysningar |

14. Behörig myndighets påskrift Datum: …………………………………. (Underskrift) (Stämpel) |

15. AVRÄKNING Ange den tillgängliga kvantiteten under 1 i kolumn 17 och den avskrivna kvantiteten under 2 i samma kolumn |

16. Nettokvantitet (nettovikt eller annan måttenhet med angivande av måttenheten) | 19. Tulldokument (formulär och nummer) eller utdragsnummer och avräkningsdatum | 20. Avräkningsmyndighetens namn, medlemsstat, stämpel och underskrift |

17. Med siffror | 18. Avräknad kvantitet angiven med bokstäver |

1. |

2. |

1. |

2. |

1. |

2. |

1. |

2. |

1. |

2. |

1. |

2. |

1. |

2. |

Ev. tilläggsblad. |

BILAGA IV

LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES

SEZNAM PŘÍSLUŠNÝCH VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ

LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER

LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN

PÄDEVATE RIIKLIKE ASUTUSTE NIMEKIRI

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES

LISTE DES AUTORITES NATIONALES COMPETENTES

ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITA NAZIONALI

VALSTU KOMPETENTO IESTAŽU SARAKSTS

ATSAKINGŲ NACIONALINIŲ INSTITUCIJŲ SĄRAŠAS

AZ ILLETÉKES NEMZETI HATÓSÁGOK LISTÁJA

LISTA TA' L-AWTORITAJIET KOMPETENTI NAZZJONALI

LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES

LISTA WLAŒCIWYCH ORGANÓW KRAJOWYCH

LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES

ZOZNAM PRÍSLUŠNÝCH ŠTÁTNYCH ORGÁNOV

SEZNAM PRISTOJNIH NACIONALNIH ORGANOV

LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA

FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER

BELGIQUE/BELGIË Service public fédéral de l'économie, des PME, des classes moyennes et de l'énergie Direction générale du potentiel économique Service des licences Rue de Louvain 44 B-1000 Bruxelles Fax (32-2) 277 50 63 | БЪЛГАРИЯ дирекция ‘Регистриране, лицензиране и контрол’ ул. ‘Славянска’ № 8 1052 София Факс: (359-2) 981 50 41 Fax: (359-2) 980 47 10 (359-2) 988 36 54 |

Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand & Energie Algemene Directie Economisch Potentieel Dienst Vergunningen Leuvenseweg 44 B-1000 Brussel Fax (32-2) 277 50 63 | ČESKÁ REPUBLIKA Ministerstvo průmyslu a obchodu Licenční správa Na Františku 32 CZ-110 15 Praha 1 Fax: (420) 224 21 21 33 |

DANMARK Erhvervs- og Byggestyrelsen Økonomi- og Erhvervsministeriet Langelinie Allé 17 DK-2100 København Ø Fax: (45) 35 46 60 01 | FRANCE Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie Direction générale des entreprises Sous-direction des biens de consommation Bureau textile-importations Le Bervil 12, rue Villiot F-75572 Paris Cedex 12 Fax (33) 153 44 91 81 |

DEUTSCHLAND Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, (BAFA) Frankfurter Straße 29—35 D-65760 Eschborn 1 Fax: (49) 6196 90 88 00 | ITALIA Ministero delle Attività produttive Direzione generale per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi Viale America, 341 I-00144 Roma Fax (39) 06 59 93 22 35/59 93 26 36 |

EESTI Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Harju 11 EE-15072 Tallinn Faks: + 372 631 3660 | KYPROS Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Υπηρεσία Εμπορίου Μονάδα Έκδοσης Αδειών Εισαγωγής/Εξαγωγής Οδός Ανδρέα Αραούζου Αρ. 6 CY-1421 Λευκωσία Φαξ: (357) 22 37 51 20 |

IRELAND Department of Enterprise, Trade and Employment Import/Export Licensing, Block C Earlsfort Centre Hatch Street IE-Dublin 2 Fax: + 353-1-631 25 62 | LATVIJA Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija Brīvības iela 55 LV-1519 Rīga Fakss: + 371-728 08 82 |

ΕΛΛΑΣ Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής Διεύθυνση Καθεστώτων Εισαγωγών-Εξαγωγών, Εμπορικής Άμυνας Κορνάρου 1 GR-105 63 Αθήνα Φαξ: (30-210) 328 60 94 | LIETUVA Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Prekybos departamentas Gedimino pr. 38/2 LT-01104 Vilnius Fax: + 370-5-26 23 974 |

ESPAÑA Ministerio de Industria, Turismo y Comercio Secretaría General de Comercio Exterior Subdirección General de Comercio Exterior de Productos Industriales Paseo de la Castellana 162 E-28046 Madrid Fax: + 34-91 349 38 31 | LUXEMBOURG Ministère de l'économie et du commerce extérieur Office des licences BP 113 L-2011 Luxembourg Fax (352) 46 61 38 |

MAGYARORSZÁG Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Margit krt. 85. HU-1024 Budapest Fax: (36-1) 336 73 02 | ROMÂNIA Ministerul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale Direcția Generală Politici Comerciale Str. Ion Câmpineanu, nr. 16 București, sector 1 Cod poștal 010036 Tel.: (40-21) 315 00 81, Fax: (40-21) 315 04 54 e-mail: clc@dce.gov.ro |

MALTA Diviżjoni għall-Kummerċ Servizzi Kummerċjali Lascaris MT-Valletta CMR02 Fax: (356) 25 69 02 99 | SLOVENIJA Ministrstvo za finance Carinska uprava Republike Slovenije Carinski urad Jesenice Spodnji plavž 6C SI-4270 Jesenice Faks (386-4) 297 44 56 |

NEDERLAND Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer Postbus 30003, Engelse Kamp 2 NL-9700 RD Groningen Fax (31-50) 523 23 41 | SLOVENSKO Ministerstvo hospodárstva Mierová 19 827 15 Bratislava 212 Slovenská republika Fax: (421-2) 48 54 31 16 |

ÖSTERREICH Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit Außenwirtschaftsadministration Abteilung C2/2 Stubenring 1 A-1011 Wien Fax: (43-1) 7 11 00/83 86 | SUOMI/FINLAND Tullihallitus PL 512 FI-00101 Helsinki Faksi + 358-20-492 28 52 Tullstyrelsen PB 512 FI-00101 Helsingfors Fax.: + 358-20-492 28 52 |

POLSKA Ministerstwo Gospodarki Plac Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa Polska Fax: (48-22) 693 40 21/693 40 22 | SVERIGE Kommerskollegium Box 6803 S-113 86 Stockholm Fax (46-8) 30 67 59 |

PORTUGAL Ministério das Finanças e da Administração Pública Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo Rua da Alfândega, n.o 5, r/c P-1149-006 Lisboa Fax: (+ 351) 218 81 39 90 | UNITED KINGDOM Department of Trade and Industry Import Licensing Branch Queensway House — West Precinct Billingham UK-TS23 2NF Fax + (44-1642) 36 42 69 |

BILAGA V

KVANTITATIVA BEGRÄNSNINGAR

(ton)

Produkter |

SA Valsade platta produkter |

SA1. Rullar | 87 125 |

SA2. Grovplåt | 0 |

SA3. Andra valsade platta produkter | 117 875 |

[1] EGT L 196, 28.7.1999, s. 3.

[2] EUT L 232, 8.9.2005, s. 64.

[3] EUT L 360, 19.12.2006, s. 1.

[4] EUT L 337, 21.12.2007, s. 2.

[5] EGT L 256, 7.9.1987 s. 1.

Top