EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008AR0144

Yttrande från Regionkommittén om EU: global partner för utveckling – Påskynda arbetet med att uppnå millennieutvecklingsmålen

EUT C 76, 31.3.2009, p. 30–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

31.3.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 76/30


Yttrande från Regionkommittén om ”EU: global partner för utveckling – Påskynda arbetet med att uppnå millennieutvecklingsmålen”

(2009/C 76/06)

REGIONKOMMITTÉNS STÅNDPUNKT

Vi välkomnar kommissionens ökande medvetenhet om att de lokala myndigheterna ”[…] allt oftare uttrycker önskemål om att delta aktivt i utvecklingen” men vill understryka att lokala och regionala myndigheter inte är några noviser på detta område. De har redan i årtionden verkat för frågan och är både engagerade i och intresserade av deltagande som aktiva aktörer inom utvecklingssamarbetet, finansieringen och reformen av det.

Vi upprepar att det finns behov av en ”börs” (en elektronisk internetportal) i form av ett system som tillämpas på lokal och regional nivå för lokala och regionala myndigheter som är aktivt involverade i decentraliserat samarbete. Detta skulle i hög grad underlätta utbytet av information mellan europeiska lokala och regionala myndigheter som deltar aktivt i utvecklingssamarbetet och möjliggöra sammanlänkning av projekt som drivs av lokala och regionala myndigheter i Europa och i utvecklingsländerna. Detta skulle underlätta utvecklingen av decentraliserade samarbetsprojekt och förbättra samordningen av desamma, skapa synergier och bidra till att överlappningar kan undvikas. Samarbetet med GD Utveckling är värdefullt i detta avseende.

Vi vill rikta uppmärksamhet på det faktum att många lokala och regionala myndigheter i EU har förbindelser till sina motsvarigheter i u-länderna i utvecklingsfrågor, och att behövlig erfarenhet därmed har kunnat samlas, särskilt på områdena för utbildning, hälso- och sjukvård, kommunala tjänster (vattenförsörjning och avfallshantering), småskaligt fiske och vattenbruk, infrastruktur, transporter, kommunikationer, miljöfrågor, landsbygdsutveckling, regional ekonomisk utveckling och stöd till utvecklingen av lokala organ, samt politisk decentralisering.

Regionkommittén konstaterar att man måste involvera lokala och regionala myndigheter i mottagarländerna i samband med arbetet med att göra utvecklingspolitiken mer effektiv och sammanhängande.

Föredragande

:

Heini UTUNEN (FI–ALDE), stadsfullmäktigeledamot i Jyväskylä

Referensdokument

”EU: global partner för utveckling – Påskynda arbetet med att uppnå millennieutvecklingsmålen”

KOM(2008) 177 slutlig

I.   REGIONKOMMITTÉNS POLITISKA REKOMMENDATIONER

REGIONKOMMITTÉNS STÅNDPUNKT

Allmänna kommentarer

1.

Regionkommittén välkomnar kommissionens meddelande eftersom det finns ett akut behov av utvecklingspolitik för att bekämpa fattigdomen runtom i världen och dess orsaker och uppnå jämlikhet. Europa kan inte isolera sig från problemen i resten av världen.

2.

Vi hoppas att 2008 ska utgöra en vändpunkt för EU:s ansträngningar på utvecklingsområdet, med målet att göra millennieutvecklingsmålen till en prioriterad politisk fråga.

3.

Vi konstaterar med oro att det europeiska utvecklingsstödet har minskat för andra året i följd och att endast några få länder (t.ex. Nederländerna, Sverige och Danmark) uppfyller sina internationella åtaganden i fråga om stödets storlek.

4.

Vi beklagar också det faktum att det stöd som beviljas av Europeiska unionen inte bara är för lågt, utan även för ineffektivt.

5.

Meddelandet är mycket viktigt för lokala och regionala myndigheter, och därför välkomnar vi kommissionens ståndpunkt att EU måste anta ett inkluderande synsätt där lokala myndigheter och det civila samhället involveras, både i Europa och i utvecklingsländerna.

6.

Vi välkomnar kommissionens ökande medvetenhet om att de lokala myndigheterna ”[…] allt oftare uttrycker önskemål om att delta aktivt i utvecklingen” men vill understryka att lokala och regionala myndigheter inte är några noviser på detta område. De har redan i årtionden verkat för frågan och är både engagerade i och intresserade av deltagande som aktiva aktörer inom utvecklingssamarbetet, finansieringen och reformen av det. Det kan konstateras att vissa distrikt och regioner i EU redan fullgör sin proportionella del av målet om 0,7 % av BNI till utvecklingssamarbete.

7.

Vi är glada över det fruktbara samarbetet mellan Regionkommittén och kommissionen, vilket visar att Regionkommitténs samt de lokala och regionala myndigheternas roll inom utvecklingspolitiken får allt större erkännande. Lokala och regionala myndigheter bör ses som en viktig partner inom EU:s utvecklingspolitik.

8.

Vi vill påminna om principen att goda styresformer är avgörande för en framgångsrik utvecklingspolitik och att det viktigaste inom goda styresformer är insikten om att de bästa besluten fattas så nära gräsrotsnivån som möjligt.

9.

Vi anser att budget- och sektorsstöd är viktiga, i synnerhet för de fattigaste länderna. Men samtidigt anser vi att en mekanism i relationerna mellan centralregeringarna och aktörerna i det civila samhället bör utformas i syfte att skapa en ny kultur för hur stöden används. Mekanismen ska på lokal och regional nivå fungera som en länk mellan regeringarnas och det civila samhällets utvecklingsstöd.

10.

Vi konstaterar att ett starkare och effektivare partnerskap mellan europeiska aktörer skulle kunna säkerställa att insatserna kompletterar varandra och att de är strategiskt hållbara, i synnerhet när det gäller förvaltningen av stödet.

11.

Kommittén uppmanar kommissionen att prioritera införlivandet av Europeiska utvecklingsfonden (EUF) i gemenskapens budget och säkra att den samordnas med Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) inom ramen för den utvidgade europeiska grannskapspolitiken i syfte att öka samordningen när det gäller EU:s utvecklingspolitiska åtgärder.

Särskilda anmärkningar

12.

Regionkommittén välkomnar kommissionens konstaterande att uppnåendet av millennieutvecklingsmålen förutsätter att EU antar ett synsätt som uppmuntrar till deltagande och som involverar lokala och regionala myndigheter samt det civila samhället i utvecklingspolitiken både inom EU och i utvecklingsländerna.

13.

Vi vill att lokala och regionala myndigheter samt organisationer i det civila samhället ska behandlas som självständiga aktörer som alla har viktiga och särskilda roller och betydelse i utvecklingsinsatserna. Deras insatser måste samordnas och komplettera varandra, samt vara effektiva, resultatorienterade, överblickbara och bygga på ett aktivt deltagande.

14.

Vi upprepar att det finns behov av en ”börs” (en elektronisk internetportal) i form av ett system som tillämpas på lokal och regional nivå för lokala och regionala myndigheter som är aktivt involverade i decentraliserat samarbete. Detta skulle i hög grad underlätta utbytet av information mellan europeiska lokala och regionala myndigheter som deltar aktivt i utvecklingssamarbetet och möjliggöra sammanlänkning av projekt som drivs av lokala och regionala myndigheter i Europa och i utvecklingsländerna. Detta skulle underlätta utvecklingen av decentraliserade samarbetsprojekt och förbättra samordningen av desamma, skapa synergier och bidra till att överlappningar kan undvikas. Samarbetet med GD Utveckling är värdefullt i detta avseende.

15.

Vi ser positivt på initiativet från Europeiska kommuners och regioners råd (CEMR) att utforma en webbportal för kommunerna. Genom portalen kan en kommun finna en europeisk vänkommun. ReK välkomnar utbyggnaden av portalen för vänortsförbindelser. Denna sköts av CEMR och gör det möjligt för EU-kommuner att upprätta vänortsförbindelser med kommuner i utvecklingsländer. Kommittén bör förstärka och stödja det arbete som CEMR redan nu har gjort.

II   DET LOKALA OCH REGIONALA PERSPEKTIVET

Europeiska aktörer

16.

Regionkommittén understryker att alla européer, inklusive offentliga myndigheter, den privata sektorn och enskilda medborgare, måste känna ett gemensamt ansvar för globala utvecklingsfrågor.

17.

Vi konstaterar samtidigt att även om inte alla nivåer av lokala och regionala myndigheter – beroende på vilken medlemsstat det är fråga om – har behörighet på området utvecklingssamarbete, så behövs det ett kollektivt, alleuropeiskt ansvar för utvecklingsfrågor. Utvecklingssamarbete måste på ett eller annat sätt ingå i lokala och regionala myndigheters verksamhet, även om det inte sker direkt genom projekt för ekonomiskt stöd till partner i utvecklingsländerna. Olika förfaringssätt kunde presenteras i ett särskilt forum för utbyte.

18.

Vi ser det som positivt för lokala och regionala myndigheter att kommissionen konstaterar behovet av att involvera dessa myndigheter i utvecklingssamarbetet, och välkomnar särskilt denna aspekt av kommissionens meddelande.

19.

Vi vill rikta uppmärksamhet på det faktum att många lokala och regionala myndigheter i EU har förbindelser till sina motsvarigheter i u-länderna i utvecklingsfrågor, och att behövlig erfarenhet därmed har kunnat samlas, särskilt på områdena för utbildning, hälso- och sjukvård, kommunala tjänster (vattenförsörjning och avfallshantering), småskaligt fiske och vattenbruk, infrastruktur, transporter, kommunikationer, miljöfrågor, landsbygdsutveckling, regional ekonomisk utveckling och stöd till utvecklingen av lokala organ, samt politisk decentralisering.

20.

Vi tror att dessa projekt kan ge de lokala och regionala myndigheterna legitimitet, sakkunskap och erfarenhet på dessa områden, som är särskilt viktiga för ekonomiska och sociala framsteg i u-länderna. Därför är det av största vikt att ge dessa myndigheter en mer framträdande roll och att dra nytta av deras erfarenheter inom utvecklingspolitiken.

21.

I många av EU:s medlemsstater har de lokala och regionala myndigheterna rättsliga befogenheter att delta i den nationella utvecklingspolitiken genom decentraliserat samarbete. De kan därför betraktas som direkta aktörer inom EU:s utvecklingspolitik och yttre förbindelser.

22.

Vi vill påminna om fördelarna med det decentraliserade samarbetet och behovet av att främja detta, eftersom många lokala och regionala myndigheter direkt finansierar och genomför utvecklingspolitiska åtgärder. De har en kompletterande funktion och bidrar till att göra utvecklingspolitiken mer sammanhängande.

23.

Vi understryker att kommuner och regioner önskar förstärka sitt engagemang baserat på partnerskap och sakkunskap genom att i synnerhet öka insatserna på områden som faller inom lokal och regional förvaltning. De kommer även att arbeta tillsammans med aktörer inom utvecklingssamarbetet för att öka människors medvetenhet om behovet av solidaritet med utvecklingsländerna.

24.

Vi anser att de lokala och regionala myndigheterna, på grund av sina nära kontakter med medborgarna och i kraft av subsidiaritetsprincipen, möjliggör ett flernivåperspektiv, i en nationell, europeisk och världsomspännande utvecklingspolitik som garanterar effektivare och bättre stöd.

25.

Kommittén framhåller den viktiga roll som de lokala och regionala myndigheterna i de yttersta randområdena kan spela i egenskap av privilegierade partner i samband med genomförandet av EU:s samarbetspolitik med angränsande tredjeländer, eftersom dessa regioner även kan fungera som pilotområden vid genomförandet av projekt som kräver lämplig samordning med Europeiska utvecklingsfonden (EUF) och Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF).

Aktörer i tredjeländer

26.

Regionkommittén konstaterar att man måste involvera lokala och regionala myndigheter i mottagarländerna i samband med arbetet med att göra utvecklingspolitiken mer effektiv och sammanhängande.

27.

Vi understryker att lokalt ansvar och decentralisering bör vara vägledande principer i utvecklingsinsatser och utvecklingspolitik.

28.

Vi vill se insatser för ett synsätt som ger lokala och regionala myndigheter i Europa och i utvecklingsländerna bättre möjligheter att stödja intressegrupper och aktörer på utvecklingsområdet.

29.

Vi delar åsikten om att demokrati inte bara innebär fritt val, utan bygger på en ekonomisk och social utveckling i vardagen, varvid lokala och regionala myndigheter spelar en avgörande roll.

30.

Vi konstaterar att det mervärde lokala och regionala myndigheter ger särskilt framträder i deras uppgift som idealiskt sett är att bygga upp demokrati och goda styresformer samt att främja decentraliserade styresformer.

31.

Vi understryker att företrädare för europeiska lokala och regionala myndigheter inte bara arbetar tillsammans med sina motsvarigheter i söder, utan även med det övriga civila samhället.

32.

Vi vill rikta uppmärksamhet på problem som härrör från att bistånd är beroende av ett ensidigt uppifrån-och-nedriktat system, vilket är den vanligaste metoden inom Europeiska kommissionens bidragsverksamhet. Reella partnerskap, den lokala nivån och de organisationer som företräder denna (kommunsammanslutningar) lyser med sin frånvaro, vilket innebär att finansieringen inte får några effekter på lokal nivå. Samtidigt kanske effekterna av bistånd som ges av frivilligorganisationer, och som vanligen är lokalt, inte sträcker sig till offentliga myndigheter, lokala och regionala myndigheter och institutionella mekanismer, vilket ytterligare undergräver bidragens långsiktiga effekt och effektivitet.

33.

Vi anser att angreppssättet uppifrån-och-ned innebär att lokala och regionala myndigheter eller behöriga personer inte involveras på ett lämpligt sätt, och att variation och bredd i metoder inte ges plats. Därför behövs det en bro som sammanbinder de centrala förvaltningarna och gräsrotsnivån. I många bidragsmottagande utvecklingsländer kunde de lokala myndigheterna och stöd för dessa leda till reella lösningar som givetvis måste tillämpas efter bedömning av varje enskilt fall.

34.

Vi är övertygade om att utvecklingsstöd till olika myndigheter i mottagarlandet i många fall kunde producera bättre, öppnare och hållbarare styresformer. I samband med detta måste framför allt kostnaderna för stödgivaren hållas inom försvarbara ramar.

Bryssel, den 26 november 2008.

Regionkommitténs

ordförande

Luc VAN DEN BRANDE


Top