EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008AB0037

Europeiska centralbankens yttrande av den 7 augusti 2008 över ett förslag till ett direktiv om ändring av direktiv 98/26/EG och direktiv 2002/47/EG (CON/2008/37)

OJ C 216, 23.8.2008, p. 1–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.8.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 216/1


EUROPEISKA CENTRALBANKENS YTTRANDE

av den 7 augusti 2008

över ett förslag till ett direktiv om ändring av direktiv 98/26/EG och direktiv 2002/47/EG

(CON/2008/37)

(2008/C 216/01)

Inledning och rättslig grund

Den 22 maj 2008 mottog Europeiska centralbanken (ECB) en begäran från Europeiska unionens råd om ett yttrande över ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 98/26/EG om slutgiltig avveckling i system för överföring av betalningar och värdepapper och direktiv 2002/47/EG om ställande av finansiell säkerhet med avseende på sammanlänkade system och kreditfordringar (1) (nedan kallat direktivförslaget).

ECB:s behörighet att avge ett yttrande grundar sig på artikel 105.4 första strecksatsen i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen. I enlighet med artikel 17.5 första meningen i arbetsordningen för Europeiska centralbanken har detta yttrande antagits av ECB-rådet.

Ändring av direktiv 98/26/EG

1.   Avvecklingstjänster under natten

ECB stöder att skyddet i artikel 3.1 i direktiv 98/26/EG (2) utvidgas till att även omfatta avvecklingstjänster under natten, vilket är viktigt med tanke på att system allt oftare använder sig av förfarandet för avveckling under natten i syfte att underlätta avveckling av massbetalningar.

2.   Skydd för säkerheter mot följderna av insolven

2.1

ECB föreslår att artikel 9.1 i direktiv 98/26/EG ska ändras ytterligare av följande skäl. Enligt artikel 9.1 ska de rättigheter som ECB och medlemsstaternas centralbanker har till en säkerhet som ställs till dem inte påverkas av insolvensförfaranden mot den deltagare eller den motpart som ställde säkerheten. Sådan säkerhet får realiseras för att tillgodose dessa fordringar. Det skulle uppstå viss oklarhet om artikel 9.1 skulle tolkas som att den säkerhet som ställs i samband med centralbankstransaktioner, inklusive nödfallslikviditet, endast skyddas mot följderna av insolvensförfaranden mot en centralbanks deltagare eller motpart som har ställt säkerheten för centralbankens räkning. När man bedömer skyddet av den säkerhet som ställs till centralbankerna för centralbankers kredittransaktioner i enlighet med direktiv 98/26/EG uppstår det en osäkerhet huruvida det skydd som tillhandahålls centralbankerna omfattar säkerhet som ställts av tredje part som inte är deltagare i ett system som bedrivs av en centralbank eller centralbanks motpart.

2.2

För närvarande förefaller det som om vissa medlemsstater har införlivat artikel 9.1 i direktiv 98/26/EG på ett sådant sätt att en säkerhet som ställs till centralbankerna av en tredje part som inte är någon av centralbankens deltagare eller motparter inte skyddas, medan de flesta medlemsstaterna har införlivat artikel 9.1 så att den uttryckligen skyddar en säkerhet som ställs till centralbanker av en sådan tredje part. I vissa medlemsstater har dessutom ordalydelsen i den aktuella bestämmelsen införlivats ordagrant, och i dessa jurisdiktioner är det en tolkningsfråga huruvida skyddet omfattar säkerhet som en sådan tredje part ställer till förmån för en centralbank.

2.3

Mot bakgrund av vad som anges ovan skulle ett klargörande av ordalydelsen i artikel 9.1 i direktiv 98/26/EG säkerställa ett harmoniserat skydd av säkerheter som ställs till centralbanker av en tredje part, vilket bland annat, men inte uteslutande, avser närstående bolag till en deltagare i ett system som bedrivs av en centralbank eller centralbanks motpart. Detta skulle säkerställa den rättsliga förutsebarheten vad gäller kredit mot säkerhet som tillhandahålls av centralbanker och framför allt skydda moderna tjänster för likviditetspoolning, t.ex. TARGET2, mot insolvens hos någon tredje part som ställer säkerhet för en deltagare i ett system som bedrivs av en centralbank. Denna förändring skulle vara särskilt betydelsefull för centralbankstransaktioner i likviditetssyfte i tider av finansiella svårigheter, när det kan förekomma att säkerhet som ska ställas för likviditet som tilldelas en motpart ställs av en tredje part för motpartens räkning.

3.   Deltagande i ett system

3.1

Enligt artikel 2 f i direktiv 98/26/EG får medlemsstater betrakta en ”indirekt deltagare” som ”deltagare”, om systemrisken motiverar detta och under förutsättning att den indirekta deltagaren är känd av systemet. Att vara ”känd av systemet” är ett ändamålsenligt krav, eftersom systemet annars inte skulle kunna identifiera vilka indirekta deltagare som omfattas av det skydd som systemet garanterar. Det bör därför införas ett förbehåll i definitionen av ”indirekt deltagare” med krav på att indirekta deltagare ska vara kända för systemoperatören. Detta skulle också att göra det lättare för systemoperatören att uppfylla sin skyldighet, enligt andra stycket i artikel 10, att till den medlemsstat vars lag är tillämplig ange deltagarna i systemet inklusive varje eventuell indirekt deltagare och varje förändring med avseende på deltagarna.

3.2

För att undvika tvivel bör definitionerna av såväl deltagare som indirekt deltagare ändras i syfte att klargöra att dessa definitioner är uttömmande och endast omfattar de specifika slags enheter som räknas upp genom de definierade begreppen. Skillnader i tillämpningen skulle kunna äventyra det skydd som direktiv 98/26/EG tillhandahåller för system med gränsöverskridande verksamhet.

3.3

Även begreppet ”system” i definitionerna av deltagare och indirekt deltagare bör i tillämpliga fall ersättas med det nydefinierade begreppet ”systemoperatör”, eftersom systemen vanligtvis inte är juridiska personer och det är systemoperatören som agerar som deltagare i ett annat system och därigenom säkerställer korsvist deltagande mellan systemen.

4.   Definitionen av ett system

4.1

Definitionen av ett system enligt artikel 2 a i direktiv 98/26/EG bör ändras. Begreppet ”system” bör på ett adekvat sätt avspegla hela skalan av befintliga arrangemang, så att det skydd som tillhandahålls genom direktiv 98/26/EG omfattar så många olika system som möjligt, och systemrisken därigenom minimeras. Den nuvarande definitionen i den första och andra strecksatsen i artikel 2 a ger framför allt inte någon rättvisande bild av hur majoriteten av systemen har upprättats. I de flesta system är arrangemanget varigenom systemet har upprättats inte enbart ett avtal mellan deltagare, utan en uppsättning regler och bestämmelser för systemverksamheten som antingen har antagits av systemoperatören eller också genom rättsakter. Deltagarna förväntas följa dessa regler. System som baseras på ett multilateralt avtalsarrangemang är undantaget och inte regeln, vilket är utgångspunkten för den nuvarande ordalydelsen i artikel 2 a. En systemoperatör, som en värdepapperscentral, fondbörs eller centralbank, upprättar normalt ett system unilateralt. Mot denna bakgrund bör artikel 2 a utformas så att ett formellt arrangemang kan upprättas antingen genom avtal, allmänna affärsvillkor eller också genom lagstiftning, dvs. genom lag eller genomförandeförordning. I definitionen av ett system bör det därför hänvisas till ett formellt arrangemang ”som omfattar” i stället för ”mellan” tre eller flera deltagare och denna fändring kräver en följdändring av den andra strecksatsen i artikel 2 a.

4.2

Med den nuvarande definitionen av ett system är det oklart om clearingsystem som centrala motparter eller clearingorganisationer skyddas mot systemrisken genom direktiv 98/26/EG. För att undvika osäkerhet har visserligen ett antal medlemsstater anmält clearingsystem till kommissionen i enlighet med den tredje strecksatsen i artikel 2 a, men orden ”genomföra clearing eller” bör ändå läggas till före ”utföra överföringsuppdrag” i den första strecksatsen i artikel 2 a, så att dessa typer av enheter också klart kan betraktas som egna system.

4.3

Vidare bör begreppet system ges en flexibel definition, som kan täcka in alla framtida utvecklingsmöjligheter när det gäller systemens organisation. Framför allt bör definitionen vara tillräckligt vid för att täcka alla framtida system som kan komma att utvecklas av Eurosystemet eller klassas av ECB när det upprättas genom en ECB-rättsakt som är bindande för deltagarna p.g.a. ett arrangemang som ingåtts med ECB och som faller under lagstiftningen i en medlemsstat. Ett system som har upprättats genom en ECB-rättsakt bör hur som helst också falla inom definitionen för begreppet system i artikel 2 a i direktiv 98/26/EG.

5.   Tidpunkt för införande, oåterkallelighet och samverkande system

5.1

ECB anser att begreppet ”tidpunkt för införande” i ett system i enlighet med artikel 3.3 i direktiv 98/26/EG behöver klargöras. I artikel 3.3 anges att tidpunkten för införande av ett överföringsuppdrag i ett system ska bestämmas enligt de regler som gäller för systemet. Själva tidpunkten för införande definieras inte och varierar därför mellan systemen, både vad gäller definition och den faktiska tidpunkten för införande. I de fall där den nationella lagstiftning som reglerar systemet definierar tidpunkten för införande måste systemets regler vara i linje med dessa definitioner. Den nationella lagstiftningen bör emellertid ge utrymme för tillräcklig flexibilitet för att systemreglernas tidpunkt för införande ska kunna ändras med hänsyn till den specifika karaktären i ett visst systems transaktioner och skydda avancerade avvecklings-/optimeringsförfaranden. Mellan samverkande system är det också viktigt att reglerna för samtliga involverade system bör tillåtas fastställa tidpunkten för införande med tillräcklig flexibilitet för att skydda gränsöverskridande avveckling och därigenom säkerställa samverkansförmågan. ECB rekommenderar att artikel 3.4 klargörs på detta sätt för att undanröja eventuella oklarheter när det gäller att systemen har en viss grad av bestämmanderätt för att fastställa lämplig tidpunkt för införande, utan att detta begränsas av nationell lagstiftning, som kan vara stelbent och svår att ändra. Liknande överväganden gäller för begreppet oåterkallelighet i enlighet med artikel 5 i direktiv 98/26/EG.

5.2

ECB stöder ändringarna i fråga om samverkande system, eftersom dessa system har ökat markant både i antal och i betydelse sedan direktiv 98/26/EG antogs. Framför allt har systemen upprättat förbindelser och till och med mellanhandsförbindelser sinsemellan sig och har tillgång till andra system i egenskap av deltagare eller via andra gränssnitt. ECB föreslår emellertid att begreppet ”system” i definitionen av ”samverkande system” ersätts med ”arrangemang mellan två eller flera system” i syfte att täcka alla tänkbara former av förbindelser samtidigt som man undviker att skapa intrycket av att en ny kategori system införs. Ett praktiskt exempel: Eurosystemets betalningsinfrastruktur inom Target2 (3) består av en mängd olika rättsligt åtskilda betalningssystem som kopplas samman genom en enda teknisk plattform med stöd av en ECB-riktlinje. Till TARGET2 har det också anslutits mer än 60 andra system, även i länder utanför euroområdet, antingen genom deltagande eller också genom bilaterala arrangemang via det anslutna systemgränssnittet.

6.   Anmälan av systemoperatörer och tillsyn

ECB välkomnar definitionen av systemoperatör i den nya artikeln 2 o men anser ändå att definitionen bör ändras något för att säkerställa att den även omfattar system som består av flera deltagare utan någon enskild systemoperatör. Av samma skäl bör artikel 3.1 andra strecksatsen i direktivet ändras något för att säkerställa att bevisbördan avseende kännedomen om insolvens placeras hos den relevanta systemoperatören. ECB stöder även förslaget att ändra artikel 10 i direktiv 98/26/EG i syfte att medlemsstaterna inte enbart ska anmäla systemen till kommissionen, utan även ange systemoperatören. I linje med ECB:s förslag i punkt 4.3 ovan, där det föreslås att systemdefinitionen bör inbegripa system som har upprättats genom en ECB-rättsakt, bör emellertid punkt 1 i artikel 10 ändras i syfte att låta medlemsstaterna eller i tillämpliga fall ECB anmäla system och systemoperatörer till kommissionen. ECB anser att artikel 10.3 och 10.4, som inte har tagits med i kommissionens förslag, bör införas på nytt. I artikel 10.3, som innehåller ett erkännande av behöriga nationella myndigheters tillstånds- och tillsynsbefogenheter i fråga om systemen, bör det också anges att centralbankernas tillsynsbefogenheter ska respekteras med hänsyn till dessa bankers uppgifter vad gäller den finansiella stabiliteten.

7.   Institut för e-pengar som systemdeltagare

Definitionen av ”kreditinstitut” i den ändrade artikeln 2 b i direktiv 98/26/EG, som innehåller en korshänvisning till definitionen i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/48/EG av den 14 juni 2006 om rätten att starta och driva verksamhet i kreditinstitut (omarbetning) (4), innebär att institut för e-pengar får rätt att bli deltagare i system som har betecknats i enlighet med direktiv 98/26/EG, under förutsättning att instituten för e-pengar är reglera som kreditinstitut. ECB anser att detta är en positiv rättslig ändring som kommer att förbättra systemens stabilitet. Om instituten för e-pengar får ändrad ställning som kreditinstitut, skulle detta kräva en ytterligare översyn av direktiv 98/26/EG.

8.   Lagval

Det är viktigt med klara och enkla lagvalsbestämmelser när det gäller alla aspekter av kontoförda värdepapper, för att gränsöverskridande innehav och överföring av finansiella instrument ska kunna ske på ett effektivt och säkert sätt. ECB delar kommissionens ståndpunkt om att nuvarande lagvalsbestämmelser i direktiv 98/26/EG, Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/24/EG av den 4 april 2001 om rekonstruktion och likvidation av kreditinstitut (5) och Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/47/EG av den 6 juni 2002 om ställande av finansiell säkerhet (6) har ökat den rättsliga förutsebarheten vad gäller fastställandet av tillämplig lag. ECB noterar också de synpunkter som kommissionen har framfört i sitt reflektionsunderlag ”Conflict of laws: modernisation of the PRIMA-rule for intermediated securities” i fråga om att det fortfarande förekommer skillnader i medlemsstaternas tolkning av ”ett kontos placering” vid den praktiska tillämpningen av enkla lagvalsbestämmelser när det gäller gränsöverskridande clearing- och avvecklingssystem för värdepapper i gemenskapen. Gemenskapens bestämmelser ger därför fortfarande inte högsta tänkbara grad av förutsägbarhet och säkerhet i inom de områden där lagstiftningen är tillämplig.

ECB följer därför med stort intresse kommissionens initiativ för att förtydliga de befintliga gemenskapsbestämmelserna. Med tanke på denna frågas komplexitet anser ECB att en sådan allmän översyn inte bör genomföras i samband med detta direktivförslag.

Ändring av direktiv 2002/47/EG

9.   Kreditfordringar

9.1

ECB är mycket positiv till de föreslagna ändringarna av direktiv 2002/47/EG, i de fall där de syftar till att göra det lättare för centralbankerna att använda kreditfordringar som säkerhet. Dessa ändringar ger centralbankerna i Europeiska unionen en säkrare rättslig ställning när de accepterar kreditfordringar som säkerhet, eftersom regelverken för kreditfordringar annars inte är harmoniserade mellan de olika rättsordningarna i EU. Möjligheten att använda kreditfordringar som säkerhet i centralbankernas transaktioner är av stor betydelse för euroområdets kreditinstitut, som har betydande mängder kreditfordringar i sina balansräkningar. Det vore mycket värdefullt för Eurosystemet om det kunde använda kreditfordringar som säkerheter inom det regelverk som skapas genom direktiv 2004/47/EG, och därigenom underlätta en informell och funktionell hantering av denna tillgångstyp, särskilt med hjälp av elektroniska medel och även i gränsöverskridande konstellationer. I detta hänseede förordar ECB därför att texten antas i enlighet med kommissionens förslag, utan att medlemsstaterna ges några valmöjligheter vid genomförandet, eftersom detta skulle underminera giltigheten och den rättsliga förutsebarheten vid sådant tagande av säkerheter.

9.2

Genom de föreslagna ändringarna av artikel 1.4 a i direktiv 2002/47/EG begränsas dess tillämplighet till kreditfordringar som kan lämnas som säkerhet för centralbankers kredittransaktioner. För ECB:s och Eurosystemets syften räcker detta. Men ändringsförslaget sträcker sig längre än användningen av kreditfordringar enbart för centralbankernas transaktioner och innebär att bestämmelserna i direktiv 2002/47/EG skulle vara tillämpliga på alla kreditfordringar som kan lämnas som säkerhet för centralbankers kredittransaktioner i EU. Det uppstår ett öppenhetsproblem när det gäller i vilken omfattning som den föreslagna ändringen leder till att även säkerhetstagare som inte är centralbanker tillåts använda sådana kreditfordringar som är godtagbara som centralbankers säkerhet. Framför allt har kanske inte alla centralbanker i EU lättillgängliga kriterier för vilka kreditfordringar som betraktas som godtagbara säkerheter, vilket skulle göra det svårt för en säkerhetstagare som inte är centralbank att på ett effektivt avgöra om den kreditfordran som denna säkerhetstagare avser att ta som säkerhet i själva verket är godtagbar. Vidare kan de kriterier som tillämpas av Eurosystemet och centralbankerna utanför euroområdet skilja sig åt och sådana kriterier kan också förändras över tid. För att säkerställa rättslig förutsebarhet och likvärdiga konkurrensvillkor i EU rekommenderar ECB att det införs en enkel och enhetlig definition av kreditfordringar som omfattas av direktiv 2002/47/EG, som inte kopplar sådana kreditfordringar till de kriterier som tillämpas av centralbankerna. När denna definition av kreditfordringar görs i syfte att fastställa tillämpningsområdet för direktiv 2002/47/EG bör den vara tillräckligt vid för att inbegripa kreditfordringar som godtas som säkerhet av Eurosystemet. Om det inte är möjligt att anta någon sådan enhetlig definition, är det åtminstone viktigt att se till att de kreditfordringar som faktiskt har överförts som säkerhet till Eurosystemet faller under den nya definitionen i direktiv 2002/47/EG.

9.3

Ändringsförslagen innehåller inget klargörande av vilka lagvalsbestämmelser som är tillämpliga på gränsöverskridande användning av kreditfordringar som säkerhet. Den nuvarande ordalydelsen i artikel 9 i direktiv 2002/47/EG om lagvalsbestämmelser gäller endast kontoförda värdepapper och är uppenbart inte tillämplig på kreditfordringar. När det gäller gränsöverskridande användning av kreditfordringar som säkerhet är det av största vikt att harmonisera de tillämpliga lagvalsbestämmelserna. Kreditfordringar som används som säkerhet kan omfatta flera olika rättsordningar, t.ex. gäldenärens, fordringsägarens och avtalets, och med hänsyn till den rättsliga förutsebarheten måste parterna veta exakt vilken lagstiftning som är tillämplig när det gäller giltighet och förmånsrätt i fråga om utnyttjande av kreditfordringar som säkerhet. Lagvalsbestämmelserna om tredjepartseffekterna av överlåtelser av fordringar inom EU är för närvarande inte harmoniserade; det råder osäkerhet kring vilken lag som är tillämplig och parterna kan behöva uppfylla kraven i mer än en rättsordning för att någorlunda säkert veta att deras tagande av säkerhet är juridiskt hållbar. Detta är ett stort hinder och det skulle vara betydligt enklare att använda kreditfordringar som säkerhet över gränserna i EU om det fanns en enhetlig överenskommen uppsättning lagvalsbestämmelser för sådana tredjepartseffekter. Eftersom den här typen av förändring inte gjordes i Rom I-förordningen (7), är det särskilt viktigt att införa sådana bestämmelser i direktiv 2002/47/EG. Att ha sådana gemensamma bestämmelser skulle medföra avsevärda fördelar.

9.4

ECB kommer också med följande tekniska förslag för att säkra överensstämmelse inom direktivförslaget när det gäller inbegripande av kreditfordringar enligt direktiv 2002/47/EG. För att säkerställa att inte enbart överlåtelse av kreditfordringar utan även pantsättning av kreditfordringar omfattas av direktiv 2002/47/EG, bör artikel 2.1 c ändras så att det hänvisas till den fulla rätten att utnyttja en finansiell säkerhet, i syfte att klargöra att begreppet ”avtal om finansiell säkerhet” även omfattar pantsättning av kreditfordringar. En hänvisning till kreditfordringar bör också läggas till i definitionen av finansiella instrument i artikel 2.1 e. Slutligen bör artikel 3 ändras så att ”överföring av innehav” anges vid sidan av registrering och anmälning i samband med giltighetsvillkoret för ett avtal om finansiellt säkerhetsställande.

10.   Nettning

Direktivförslaget innehåller inga ändringar av bestämmelserna om insolvensnettning i direktiv 2002/47/EG eller direktiv 98/26/EG. Möjligheten att göra slutavräkning vid en motparts insolvens är dock av avgörande betydelse på de finansiella marknaderna. Frågan om slutavräkningens verkställbarhet inskränks därför inte till enskilda fall av ställande av finansiell säkerhet, utan är relevant för alla former av arrangemang som syftar till att reducera kreditrisk och kreditexponering. Det behöver göras ytterligare framsteg när det gäller behandlingen av nettning, inte enbart i direktiv 2002/47/EG, utan även i EU:s finansiella regelverk i allmänhet. Det skulle t.ex. vara fördelaktigt om det kunde uppnås större samstämmighet mellan de olika definitionerna av nettning och kvittning i olika EU-rättsakter. Eftersom tillämpningen av automatiska slutavräkningsrättigheter gentemot systemviktiga kredit- och finansinstitut som är verksamma på internationella finansiella marknader är av betydelse för systemet, behövs det samtidigt en mer omfattande diskussion på EU-nivå om tillämpningen av slutavräkningsbestämmelser för finansinstitut på marknaden för OTC-derivat, och inte bara i samband med ställande av finansiell säkerhet.

11.   Ändringsförslag

De ändringsförslag av direktivet som blir resultatet av rekommendationerna ovan framgår av bilagan.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 7 augusti 2008.

Jean-Claude TRICHET

ECB:s ordförande


(1)  KOM(2008) 213 slutlig.

(2)  Europaparlamentets och rådets direktiv 98/26/EG av den 19 maj 1998 om slutgiltig avveckling i system för överföring av betalningar och värdepapper (EGT L 166, 11.6.1998, s. 45).

(3)  Riktlinje ECB/2007/2 av den 26 april 2007 om ett transeuropeiskt automatiserat system för bruttoavveckling av betalningar i realtid (TARGET2) (EUT L 237, 8.9.2007, s. 1).

(4)  EUT L 177, 30.6.2006, s. 1.

(5)  EGT L 125, 5.5.2001, s. 15.

(6)  EGT L 168, 27.6.2002, s. 43.

(7)  KOM(2005) 650 slutlig.


BILAGA

ÄNDRINGSFÖRSLAG (1)

Kommissionens förslag  (2)

ECB:s ändringsförslag  (3)

Ändring 1

Artikel 1 i direktivförslaget

Ändring av direktiv 98/26/EG, artikel 2 a

Artikel 2

Artikel 2

I detta direktiv avses med

I detta direktiv avses med

a)

system: ett formellt arrangemang

a)

system: ett formellt arrangemang

mellan tre eller flera deltagare, en eventuell avvecklingsagent, en eventuell central motpart, en eventuell clearingorganisation eller en eventuell indirekt deltagare oräknade, med gemensamma regler och standardiserade arrangemang för att utföra överföringsuppdrag mellan deltagarna,

mellan som omfattar tre eller flera deltagare, en eventuell avvecklingsagent, en eventuell central motpart, en eventuell clearingorganisation eller en eventuell indirekt deltagare oräknade, med gemensamma regler och standardiserade arrangemang för att genomföra clearing eller utföraöverföringsuppdrag mellan deltagarna,

som faller under en medlemsstats lag som deltagarna har valt; deltagarna får emellertid välja lagen endast i en medlemsstat där åtminstone en av dem har sitt huvudkontor, och

som faller under en medlemsstats lag som deltagarna har valt; deltagarna får emellertid välja lagen endast i en medlemsstat där åtminstone en av dem har sitt huvudkontor, eller som upprättats genom en ECB-rättsakt som är bindande för deltagarna p.g.a. ett arrangemang som ingåtts med ECB och som faller under lagstiftningen i en medlemsstat, och

som är betecknat som ett system och anmält till kommissionen av den medlemsstat vars lag är tillämplig, utan att detta påverkar tillämpningen av andra strängare regler, som föreskrivs i nationell lag, sedan den medlemsstaten har förvissat sig om att systemets regler är tillfredsställande.

som är betecknat som ett system och anmält till kommissionen antingen i) av den medlemsstat vars lag är tillämplig, utan att detta påverkar tillämpningen av andra strängare regler, som föreskrivs i nationell lag, och utan att detta påverkar tillämpningen av andra strängare regler, som föreskrivs i nationell lag, sedan den medlemsstaten har förvissat sig om att systemets regler är tillfredsställande eller också ii) av ECB som ett system som har upprättats genom en ECB-rättsakt.

Motivering – se punkt 4 i yttrandet

Ändring 2

Artikel 1 i direktivförslaget

Ändring av direktiv 98/26/EG, artikel 2 f och 2 g

Artikel 2

Artikel 2

f)

deltagare: ett institut, en central motpart, en avvecklingsagent, en clearingorganisation eller ett system. […]

f)

deltagare: enbart ett institut, en central motpart, en avvecklingsagent, en clearingorganisation eller en systemoperatör. […]

g)

indirekt deltagare: ett institut, en central motpart, en avvecklingsagent, en clearingorganisation eller ett system med ett avtalsförhållande till ett institut, som deltar i ett system, som utför överföringsuppdrag, varigenom den indirekta deltagaren ges möjlighet att utföra överföringsuppdrag genom systemet.

g)

indirekt deltagare: enbart ett institut, en central motpart, en avvecklingsagent, en clearingorganisation eller en systemoperatör med ett avtalsförhållande till ett institut, som deltar i ett system, som utför överföringsuppdrag, varigenom den indirekta deltagaren ges möjlighet att utföra överföringsuppdrag genom systemet under förutsättning att den indirekta deltagaren är känd av systemoperatören.

Motivering – se punkt 3 i yttrandet

Ändring 3

Artikel 1 i direktivförslaget

Ändring av direktiv 98/26/EG, artikel 2 n

Artikel 2

Artikel 2

n)

samverkande system: ettsystem som ingår avtal med ett eller flera system som inbegriper upprättandet av ömsesidiga lösningar och inte bara uppkoppling till befintliga standardiserade tjänsteerbjudanden.

n)

samverkande arrangemang system: varje ett system som ingår arrangemang som ingås mellan två med ett eller flera systemoperatörer som inbegriper upprättandet av ömsesidiga lösningar och inte bara uppkoppling till befintliga standardiserade tjänsteerbjudanden.

Motivering – se punkt 5.2 i yttrandet

Ändring 4

Artikel 1.2 f i direktivförslaget

Ändring av direktiv 98/26/EG, artikel 2 o

o)

systemoperatör: en enhet med ansvar för den dagliga driften av ett system. En systemoperatör får också agera som en avvecklingsagent, central motpart eller clearingorganisation.

o)

systemoperatör: en enhet eller, i förekommande fall, enheter med ansvar för den dagliga driften av ett system. En systemoperatör får också agera som en avvecklingsagent, central motpart eller clearingorganisation.

Motivering – se punkt 6 i yttrandet

Ändring 5

Artikel 1.3 i direktivförslaget

Ändring av direktiv 98/26/EG, artikel 3.1 andra stycket

Överföringsuppdrag som undantagsvis införs i ett system efter den tidpunkt då insolvensförfaranden inleds och som utförs under bankdagen, enligt definitionen i reglerna för systemet, under vilken dessa förfaranden inleds, ska endast gälla enligt rättsordningen och vara bindande i förhållande till tredje man om systemoperatören efter avvecklingen kan bevisa att den inte hade eller borde ha haft kännedom om att sådana förfaranden hade inletts.

Överföringsuppdrag som undantagsvis införs i ett system efter den tidpunkt då insolvensförfaranden inleds och som utförs under bankdagen, enligt definitionen i reglerna för systemet, under vilken dessa förfaranden inleds, ska endast gälla enligt rättsordningen och vara bindande i förhållande till tredje man om den relevanta systemoperatören efter avvecklingen kan bevisa att den inte hade eller borde ha haft kännedom om att sådana förfaranden hade inletts.

Motivering – se punkt 6 i yttrandet

Ändring 6

Artikel 1 i direktivförslaget

Ändring av direktiv 98/26/EG, ny artikel 3.4

Artikel 3

Artikel 3

4.   I fråga om samverkande system fastställer varje system sina egna regler om tidpunkten för införande i sitt system. Ett systems regler om tidpunkten för införande ska inte påverkas av regler i andra system som det samverkar med.

4.   I fråga om samverkande system arrangemang fastställer varje system i sina egna regler tidpunkten för införande i sitt system. Ett , för att i möjligaste mån säkerställa att reglerna för alla system som deltar i de samverkande arrangemangen samordnas i det hänseendet.

Om det inte uttryckligen anges i reglerna för de berörda systemen ska ett systems regler om tidpunkten för införande ska inte påverkas av regler i andra system som det samverkar med.

Motivering – se punkt 5.1 i yttrandet

Ändring 7

Artikel 1 i direktivförslaget

Ändring av direktiv 98/26/EG, artikel 5

Artikel 5

Artikel 5

Ett överföringsuppdrag får inte återkallas av en deltagare i ett system eller av tredje man från den tidpunkt som anges i reglerna i det systemet.

Ett överföringsuppdrag får inte återkallas av en deltagare i ett system eller av tredje man från den tidpunkt som anges i reglerna i det systemet.

I fråga om samverkande system fastställer varje system sina egna regler om tidpunkten för återkallelse i sitt system. Ett systems regler om tidpunkten för återkallelse ska inte påverkas av regler i andra system som det samverkar med.

In fråga om samverkande system fastställer varje system i sina egna regler om tidpunkten för återkallelse i sitt system. E oåterkallelighet, för att i möjligaste mån säkerställa att reglerna för alla system som deltar i de samverkande arrangemangen samordnas i det hänseendet.

Om det inte uttryckligen anges i reglerna för de berörda systemen ska ett systems regler omtidpunkten för återkallelse ska oåterkallelighet inte påverkas av regler i andra system som det samverkar med.

Motivering – se punkt 5.1 i yttrandet

Ändring 8

Artikel 1 i direktivförslaget

Ändring av direktiv 98/26/EG, artikel 9.1

Artikel 9

Artikel 9

1.   De rättigheter som ett system eller en deltagare har till en säkerhet som ställs i samband med ett system, och de rättigheter som medlemsstaternas centralbanker eller Europeiska centralbanken har till en säkerhet som ställs till dem, ska inte påverkas av insolvensförfaranden mot den deltagare eller den motpart till medlemsstaternas centralbanker eller Europeiska centralbanken som ställde säkerheten. Sådan säkerhet får realiseras för att tillgodose dessa rättigheter.

1.   De rättigheter som ett en systemoperatör eller en deltagare har till en säkerhet som ställs i samband med ett system, och de rättigheter som medlemsstaternas centralbanker eller Europeiska centralbanken har till en säkerhet som ställs till dem, ska inte påverkas av insolvensförfaranden mot den deltagare eller den motpart till medlemsstaternas centralbanker eller Europeiska centralbanken eller mot någon tredje part, vilket omfattar men inte begränsas till ett närstående bolag till en sådan deltagare eller motpart som ställde säkerheten. Sådan säkerhet får realiseras för att tillgodose dessa rättigheter.

Motivering – se punkt 2 i yttrandet

Ändring 9

Artikel 1 i direktivförslaget

Ändring av direktiv 98/26/EG, artikel 10

Artikel 10

Artikel 10

Medlemsstaterna ska ange vilka system, och vilka respektive systemoperatörer, som ska innefattas i detta direktivs räckvidd och anmäla dem till kommissionen och underrätta kommissionen om vilka myndigheter de har utsett enligt artikel 6.2.

Medlemsstaterna, eller ECB där ett system skapats genom en rättsakt från ECB, ska ange vilka system, och vilka respektive systemoperatörer, som ska innefattas i detta direktivs räckvidd och anmäla dem till kommissionen och underrätta kommissionen om vilka myndigheter de har utsett enligt artikel 6.2.

Systemoperatören ska till den medlemsstat vars lag är tillämplig ange deltagarna i systemet inklusive varje eventuell indirekt deltagare och varje förändring med avseende på deltagarna.

Systemoperatören ska till den medlemsstat vars lag är tillämplig ange deltagarna i systemet inklusive varje eventuell indirekt deltagare och varje förändring med avseende på deltagarna.

Medlemsstaterna får, förutom den angivelse som föreskrivs i andra stycket, underkasta systemoperatörer som faller under medlemsstaternas jurisdiktion tillsyns- eller tillståndskrav. Det ska även säkerställas att Europeiska centralbankens och de nationella centralbankernas tillsynsbefogenheter respekteras.

Var och en som har ett berättigat intresse får begära att ett institut ska lämna upplysningar om i vilka system institutet deltar och om de huvudsakliga bestämmelserna för dessa systems verksamhet.

Motivering – se punkt 6 i yttrandet

Ändring 10

Ändring av direktiv 2002/47/EG, artikel 2.1 c

Artikel 2.1 c:

Artikel 2.1 c:

c)

avtal om finansiell säkerhet: avtal enligt vilka säkerhetsställaren ställer finansiell säkerhet till säkerhetstagaren eller till dennes förmån, varvid den fulla äganderätten till den finansiella säkerheten kvarstår hos säkerhetsställaren när säkerhetsrätten är fastställd.

c)

avtal om finansiell säkerhet: avtal enligt vilka säkerhetsställaren ställer finansiell säkerhet till säkerhetstagaren eller till dennes förmån, varvid den fulla äganderätten, eller full rätt att utnyttja, till den finansiella säkerheten kvarstår hos säkerhetsställaren när säkerhetsrätten är fastställd.

Motivering – se punkt 9 i yttrandet

Ändring 11

Ändring av direktiv 2002/47/EG, artikel 2.1 e

Artikel 2.1 e:

Artikel 2.1 e:

e)

finansiella instrument: aktier i företag och likvärdiga värdepapper, obligationer och andra skuldförbindelser som kan omsättas på kapitalmarknaden, samt andra värdepapper som normalt omsätts och ger rätt att förvärva varje sådan typ av aktier, obligationer eller andra värdepapper genom teckning, köp eller byte eller som föranleder kontantavveckling (med undantag av betalningsinstrument), inklusive andelar i fondföretag, penningmarknadsinstrument samt fordringar på och rättigheter till eller avseende någon av de föregående instrumenten.

e)

finansiella instrument: aktier i företag och likvärdiga värdepapper, obligationer och andra skuldförbindelser som kan omsättas på kapitalmarknaden, samt andra värdepapper som normalt omsätts och ger rätt att förvärva varje sådan typ av aktier, obligationer eller andra värdepapper genom teckning, köp eller byte eller som föranleder kontantavveckling (med undantag av betalningsinstrument), inklusive andelar i fondföretag, penningmarknadsinstrument samt fordringar på och rättigheter till eller avseende någon av de föregående instrumenten, samt kreditfordringar i den omfattning som det föreskrivs i detta direktiv.

Motivering – se punkt 9 i yttrandet

Ändring 12

Artikel 2.3 i direktivförslaget

Ändring av direktiv 2002/47/EG, artikel 3

Artikel 3

Artikel 3

Nytt stycke

Nytt stycke

När kreditfordringar ställs som finansiell säkerhet, ska medlemsstaterna inte kräva att skapandet, giltigheten eller tillåtligheten som bevisning för att de ställts som finansiell säkerhet enligt ett avtal om finansiellt säkerhetsställande är beroende av någon formell handling såsom registrering eller förhandsanmälan av gäldenären av den kreditfordran som ställts som säkerhet.

När kreditfordringar ställs som finansiell säkerhet, ska medlemsstaterna inte kräva att skapandet, giltigheten eller tillåtligheten som bevisning för att de ställts som finansiell säkerhet enligt ett avtal om finansiellt säkerhetsställande är beroende av någon formell handling såsom registrering, överföring av innehav eller förhandsanmälan av gäldenären av den kreditfordran som ställts som säkerhet.

Motivering – se punkt 9 i yttrandet


(1)  Ändringsförslagen i bilagan är baserade på ordalydelsen i direktivförslaget samt direktiv 98/26/EG och direktiv 2002/47/EG, som enligt ECB också behöver ändras. Ändringsförslagen är begränsade till sådana ändringar som gjorts för att spegla ECB:s förslag i detta yttrande. Förslagen bör i tillämpliga delar och där detta är relevant gälla för andra gemenskapsdirektiv som ändras genom direktivförslaget.

(2)  Genomstruken text anger de strykningar som ECB föreslår.

(3)  Text markerad med fet stil anger ECB:s förslag till ny text.


Top