EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008AB0019

Europeiska centralbankens yttrande av den 5 maj 2008 på begäran av Europeiska unionens råd över ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om anpassning till rådets beslut 1999/468/EG, ändrat genom beslut 2006/512/EG, av vissa rättsakter som omfattas av det förfarande som anges i artikel 251 i fördraget, med avseende på det föreskrivande förfarandet med kontroll (CON/2008/19)

OJ C 117, 14.5.2008, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.5.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 117/1


EUROPEISKA CENTRALBANKENS YTTRANDE

av den 5 maj 2008

på begäran av Europeiska unionens råd över ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om anpassning till rådets beslut 1999/468/EG, ändrat genom beslut 2006/512/EG, av vissa rättsakter som omfattas av det förfarande som anges i artikel 251 i fördraget, med avseende på det föreskrivande förfarandet med kontroll

(CON/2008/19)

(2008/C 117/01)

Inledning och rättslig grund

Den 17 mars 2008 mottog Europeiska centralbanken (ECB) en begäran från Europeiska unionens råd om ett yttrande över ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om anpassning till rådets beslut 1999/468/EG, ändrat genom beslut 2006/512/EG, av vissa rättsakter som omfattas av det förfarande som anges i artikel 251 i fördraget, med avseende på det föreskrivande förfarandet med kontroll (nedan kallat förslaget till förordning) (1).

ECB:s behörighet att avge ett yttrande över förslaget till förordning grundar sig på artikel 105.4 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen. I enlighet med artikel 17.5 första meningen i arbetsordningen för Europeiska centralbanken har detta yttrande antagits av ECB-rådet.

Allmänna kommentarer

Förslaget till förordning innebär att man inför det nya ”föreskrivande förfarandet med kontroll” bl.a. för kommissionens genomförandebefogenheter avseende en rad av gemenskapens rättsliga instrument inom statistikområdet. ECB har inga specifika kommentarer till bestämmelserna i förslaget till förordning eftersom de står i överensstämmelse med det gemensamma uttalandet från Europaparlamentet, rådet och kommissionen om införandet av det nya ”föreskrivande förfarande med kontroll” i kommittéförfarandet (2).

Mot bakgrund av den stora betydelse som genomförandeåtgärder har för EU:s lagstiftning på statistikområdet, vill ECB ta tillfället i akt och understryka betydelsen av bankens rådgivande roll enligt artikel 105.4 i fördraget som stadgar att ECB ska höras ”om varje förslag till gemenskapsrättsakt inom ECB:s behörighetsområde”. I linje med den ståndpunkt som ECB intagit i sina tidigare yttranden om genomförandeåtgärder på området finansiella tjänster (3), anser ECB att de föreslagna genomförandeåtgärderna på statistikområdet har lagstiftningskaraktär och utgör ”förslag till gemenskapsrättsakter” i enlighet med artikel 105.4 i fördraget. Därför inkluderar den bestämmelse i fördraget enligt vilken ECB ska höras om varje förslag till gemenskapsrättsakt inom ECB:s behörighetsområde en skyldighet att höra ECB även om dessa genomförandeåtgärder (4).

Utfärdat i Frankfurt am Main den 5 maj 2008.

Jean-Claude TRICHET

ECB:s ordförande


(1)  KOM(2007) 741 slutlig och KOM(2008) 71 slutlig. ECB har ombetts yttra sig över första och fjärde delen av förslaget till förordning.

(2)  Europaparlamentets, rådets och kommissionens uttalande om rådets beslut av den 17 juli 2006 om ändring av beslut 1999/468/EG om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (2006/512/EG) (EUT C 255, 21.10.2006, s. 1).

(3)  Se det inledande stycket i Europeiska centralbankens yttrande CON/2006/57 av den 12 december 2006 om ett utkast till kommissionens direktiv om genomförande av rådets direktiv 85/611/EEG om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag), när det gäller förtydligandet av vissa definitioner (EUT C 31, 13.2.2007, s. 1). Se även punkt 1.2 i ECB:s yttrande CON/2007/4 av den 15 februari 2007 på begäran av Europeiska unionens råd över förslag om ändring av de åtta direktiven 2006/49/EG, 2006/48/EG, 2005/60/EG, 2004/109/EG, 2004/39/EG, 2003/71/EG, 2003/6/EG och 2002/87/EG, avseende kommissionens genomförandebefogenheter (EUT C 39, 23.2.2007, s. 1).

(4)  Det faktum att gemenskapsinstitutioner brustit när det gäller att höra varandra har varit föremål för flera av EG-domstolens avgöranden. Om skyldigheten att höra Europaparlamentet, se mål C-138/79 Roquette Frères mot Europeiska gemenskapernas råd (REG 1980, s. 3333) och mål C-21/94 parlamentet mot rådet (REG 1995, s. I-1827, punkt 17). Om skyldigheten för den höga myndigheten att höra rådet och de rådgivande kommittéerna enligt EKSG-fördraget, se mål 1/54 Frankrike mot EKSG:s höga myndighet (REG 1954-56, s. 1), punkt 15 och mål 2/54 Italien mot EKSG:s höga myndighet (REG 1954-56, s. 37), punkt 52, som bekräftats i mål 6/54 Nederländerna mot EKSG:s höga myndighet (REG 1954-56, s 103), punkt 112. När det gäller artikel 105.4 i fördraget är mål C-11/00 kommissionen mot Europeiska centralbanken (REG 2003, s. I-7147) av intresse, där generaladvokat Jacobs underströk ”Att ECB skall höras angående förslag till rättsakter inom dess behörighetsområde är ett led i förfarandet som krävs enligt fördraget och som uppenbarligen kan påverka innehållet i de rättsakter som antas. En underlåtenhet att uppfylla ett sådant krav skall enligt min uppfattning kunna leda till att den antagna rättsakten ogiltigförklaras”. Yttrande av generaladvokat Jacobs av den 3 oktober 2002, punkt 131.


Top