EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008AB0012

Europeiska centralbankens yttrande av den 3 mars 2008 på begäran av Europeiska unionens råd över ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om gemenskapens statistik rörande utrikeshandel med tredjeländer och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1172/95 (CON/2008/12)

OJ C 70, 15.3.2008, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.3.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 70/1


EUROPEISKA CENTRALBANKENS YTTRANDE

av den 3 mars 2008

på begäran av Europeiska unionens råd över ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om gemenskapens statistik rörande utrikeshandel med tredjeländer och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1172/95

(CON/2008/12)

(2008/C 70/01)

Inledning och rättslig grund

Den 7 februari 2008 mottog Europeiska centralbanken (ECB) en begäran från Europeiska unionens råd om ett yttrande över ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om gemenskapens statistik rörande utrikeshandel med tredjeländer och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1172/95 (1) (nedan kallat ”förslaget till förordning”).

ECB:s behörighet att avge ett yttrande grundas på artikel 105.4 första strecksatsen i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen. I enlighet med artikel 17.5 första meningen i arbetsordningen för Europeiska centralbanken har detta yttrande antagits av ECB-rådet.

Allmänna kommentarer

1.

ECB välkomnar förslaget till förordning som bör förbättra kvaliteten, jämförbarheten och aktualiteten på den europeiska utrikeshandelsstatistiken samt medföra en förbättrad koppling mellan denna och affärsstatistiken. I medlemsstaterna används utrikeshandelsstatistiken också som en källa för att sammanställa statistik över betalningsbalansen och nationalräkenskaperna, samt även för nationella bidrag till euroområdets betalningsbalans och finansräkenskaper för vilka ECB ansvarar.

2.

ECB noterar att medlemsstaterna enligt föreslaget till förordning endast är skyldiga att sammanställa och överföra följande data till EU-kommissionen om denna finns tillgänglig i den tulldeklaration som lämnats in till deras tullmyndigheter: i) vilken medlemsstat som är slutdestination (vid import), ii) från vilken medlemsstat den faktiska avsändningen sker (vid export) samt iii) transaktionstyp (2). På liknande sätt ska en medlemsstat endast ha skyldighet att överföra uppgifter om export eller import till en annan medlemsstat när tullmyndigheterna i de båda medlemsstaterna har inrättat en mekanism för ömsesidigt utbyte av relevanta data på elektronisk väg (3). ECB noterar att ovannämnda uppgifter är viktiga för att säkerställa hög kvalitet på euroområdets statistik som nämns i punkt 1, och rekommenderar att åtgärder omedelbart vidtas för att genomföra nödvändiga ändringar i gemenskapens tullkodex (4) och i mekanismen för utbyte av data mellan EU:s tullmyndigheter så att kvaliteten på uppgifterna inte försämras.

3.

Såsom framgår av ett tidigare yttrande (5) delar ECB Europaparlamentets uppfattning om att eurons internationella betydelse bör följas upp. I detta sammanhang välkomnar ECB särskilt artikel 6.3 i förslaget till förordning enligt vilken handelsstatistik avseende export och import av varor till och från länder utanför EU ska sammanställas efter fakturavalutan. ECB granskar användningen av euron utanför euroområdet och publicerar en årlig översikt över eurons internationella roll vilken bl.a. innehåller ett avsnitt om hur euron används i internationell handel. Eurons internationella roll varierar kraftigt mellan olika regioner och är mest framträdande inom EU. Uppgifter om handelsstatistikens uppdelningen efter valuta är också en viktig källa för ECB:s makroekonomiska prognoser som används för att analysera prisstabilitet, eftersom de innehåller information om i vilken utsträckning valutakursförändringar påverkar priserna på importer och inhemskt producerade varor.

4.

ECB välkomnar att rapporteringsbördan för de ekonomiska aktörerna förväntas minska och att förslaget till förordning bör leda till en förbättrad användning av administrativa data.

5.

ECB utgår från att förslaget till förordning kan medföra att Intrastat-rapporteringen, som upprättats genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 638/2004 av den 31 mars 2004 om gemenskapsstatistik över varuhandeln mellan medlemsstaterna och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 3330/91 (6), måste ändras och rekommenderar att dessa ändringar diskuteras snarast.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 3 mars 2008.

Jean-Claude TRICHET

ECB:s ordförande


(1)  KOM(2007) 653 slutlig.

(2)  Se artikel 6.5 i förslaget till förordning.

(3)  Se artikel 7.3 i förslaget till förordning.

(4)  Rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (EGT L 302, 19.10.1992, s. 1). Denna förordning har senast ändrats genom förordning (EG) nr 1791/2006 (EUT L 363, 20.12.2006, s. 1).

(5)  ECB:s yttrande CON/2003/26 av den 1 december 2003 på begäran av Europeiska unionens råd över ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om gemenskapsstatistik över betalningsbalansen, internationell handel med tjänster och utländska direkta investeringar (KOM(2003) 507 slutlig) (EUT C 296, 6.12.2003, s. 5).

(6)  EUT L 102, 7.4.2004, s. 1.


Top