EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52007XC0719(05)

Meddelande från kommissionen – Meddelande – Anmälan om examensbevis för specialistläkare och allmänpraktiserande läkare (Text av betydelse för EES)

OJ C 165, 19.7.2007, p. 13–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.7.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 165/13


MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN

Meddelande – Anmälan om examensbevis för specialistläkare och allmänpraktiserande läkare

(Text av betydelse för EES)

(2007/C 165/06)

Enligt rådets direktiv 93/16/EEG av den 5 april 1993 om underlättande av läkares fria rörlighet och ömsesidigt erkännande av deras utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis (1), särskilt artikel 41 och artikel 42 a, samt Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2006 om erkännande av yrkeskvalifikationer (2), ändrat genom rådets direktiv 2006/100/EG av den 20 november 2006 om anpassning av vissa direktiv när det gäller fri rörlighet för personer, med anledning av Bulgariens och Rumäniens anslutning (3), särskilt artikel 21.7, skall medlemsstaterna lämna en anmälan till kommissionen om de lagar och andra författningar som de antar när det gäller utfärdande av utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis på det område som omfattas av det direktivet. Kommissionen skall offentliggöra ett tillkännagivande i Europeiska unionens officiella tidning där man förtecknar de benämningar som medlemsstaterna fastslagit för de berörda examensbevisen och, i förekommande fall, för motsvarande yrkestitlar.

Eftersom Nederländerna har anmält att ändringar har gjorts i förteckningen över benämningar i bilaga B, bör förteckningen över benämningar på examens-, utbildnings- eller annat behörighetsbevis på formella kvalifikationer för allmänpraktiserande läkare, offentliggjord i enlighet med artikel 41 i direktiv 93/16/EEG, vilken numera ingår som bilaga V till direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer, också ändras.

Bilaga B till direktiv 93/16/EEG och bilaga V till direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer måste ändras på följande sätt beträffande Nederländerna:

(1)

I bilaga B till direktiv 93/16/EEG och i bilaga V till direktiv 2005/36/EG, under rubriken ”5.1.2. Förteckning över benämningar på specialistutbildningar”, bör följande organ som utfärdar examensbevis anges:

Medische Specialisten Registratie Commissie (MSRC) van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst

Sociaal-Geneeskundigen Registratie Commissie (SGRC) van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst

Förteckningen över benämningar på examens-, utbildnings- eller annat behörighetsbevis på formella kvalifikationer för allmänpraktiserande läkare, offentliggjord i enlighet med artikel 41 i direktiv 93/16/EEG samt bilaga V till direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer, under rubriken ”5.1.4. Förteckning över benämningar på utbildningar för allmänpraktik”, bör ändras på det sätt som anges nedan.

(2)

Förteckningen över benämningar på examens-, utbildnings- eller annat behörighetsbevis på formella kvalifikationer för allmänpraktiserande läkare, offentliggjord i enlighet med artikel 41 i direktiv 93/16/EEG och bilaga V till direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer, under rubriken ”5.1.4. Förteckning över benämningar på utbildningar för allmänpraktik”, bör beviset på formella kvalifikationer ändras. Följande benämning på examensbevis bör anges:

Certificaat van inschrijving in het register van erkende huisartsen van de Koninklijke Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (Utfärdat av ”Huisarts, Verpleeghuisarts en arts voor verstandelijk gehandicapte Registratie Commissie (HVRC”)

Tabellerna i bilaga V till direktiv 2005/36/EG skall därför ha följande lydelse:

”5.1.2.   Förteckning över benämningar på specialistutbildningar

Land

Benämning på examensbeviset

Organ som utfärdar examensbeviset

Referensdatum

België/Belgique/Belgien

Bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist/Titre professionnel particulier de médecin spécialiste

Minister bevoegd voor Volksgezondheid/Ministre de la Santé publique

20 december 1976

България

Свидетелство за призната специалност

Медицински университет, Висш медицински университет или Военномедицинска академия

1 januari 2007

Česká republika

Diplom o specializaci

Ministerstvo zdravotnictví

1 maj 2004

Danmark

Bevis for tilladelse til at betegne sig som speciallæge

Sundhedsstyrelsen

20 december 1976

Deutschland

Fachärztliche Anerkennung

Landesärztekammer

20 december 1976

Eesti

Residentuuri lõputnnistus eriarstiabi erialal

Tartu Ülikool

1 maj 2004

Éire/Ireland

Certificate of Specialist doctor

Competent authority

20 december 1976

Ελλάς

Τίτλoς Iατρικής Ειδικότητας

1.

Νoμαρχιακή Αυτoδιoίκηση

1 januari 1981

2.

Νoμαρχία

España

Título de Especialista

Ministerio de Educación y Cultura

1 januari 1986

France

1.

Certificat d'études spéciales de médecine

1.

Universités

20 december 1976

2.

Attestation de médecin spécialiste qualifié

2.

Conseil de l'Ordre des médecins

3.

Certificat d'études spéciales de médecine

3.

Universités

4.

Diplôme d'études spécialisées ou spécialisation complémentaire qualifiante de médecine

4.

Universités

Italia

Diploma di medico specialista

Università

20 december 1976

Κύπρος

Πιστοποιητικό Αναγνώρισης Ειδικότητας

Ιατρικό Συμβούλιο

1 maj 2004

Latvija

’Sertifikāts’ — kompetentu

iestāžu izsniegts dokuments, kas apliecina, ka persona ir nokārtojusi sertifikācijas eksāmenu specialitātē

Latvijas Ārstu biedrība

Latvijas Ārstniecības personu profesionālo organizāciju savienība

1 maj 2004

Lietuva

Rezidentūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą gydytojo specialisto profesinę kvalifikaciją

Universitetas

1 maj 2004

Luxembourg

Certificat de médecin spécialiste

Ministre de la Santé publique

20 december 1976

Magyarország

Szakorvosi bizonyítvány

Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium illetékes testülete

1 maj 2004

Malta

Ċertifikat ta' Speċjalista Mediku

Kumitat ta' Approvazzjoni dwar Speċjalisti

1 maj 2004

Nederland

Bewijs van inschrijving in een Specialistenregister

Medisch Specialisten Registratie Commissie (MSRC) van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst

Sociaal-Geneeskundigen Registratie Commissie (SGRC) van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst

20 december 1976

Österreich

Facharztdiplom

Österreichische Ärztekammer

1 januari 1994

Polska

Dyplom uzyskania tytułu specjalisty

Centrum Egzaminów Medycznych

1 maj 2004

Portugal

1.

Grau de assistente

1.

Ministério da Saúde

1 januari 1986

2.

Titulo de especialista

2.

Ordem dos Médicos

România

Certificat de medic specialist Ministerul Sănătăţii Publici

Certificat de medic specialist Ministerul Sănătăţii Publici

1 januari 2007

Slovenija

Potrdilo o opravljenem specialističnem izpitu

1.

Ministrstvo za zdravje

2.

Zdravniška zbornica Slovenije

1 maj 2004

Slovensko

Diplom o špecializácii

Slovenská zdravotnícka univerzita

1 maj 2004

Suomi/Finland

Erikoislääkärin tutkinto/Specialläkarexamen

1.

Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet

1 januari 1994

2.

Kuopion yliopisto

3.

Oulun yliopisto

4.

Tampereen yliopisto

5.

Turun yliopisto

Sverige

Bevis om specialkompetens som läkare, utfärdat av Socialstyrelsen

Socialstyrelsen

1 januari 1994

United Kingdom

Certificate of Completion of specialist training

Competent authority

20 december 1976”

”5.1.4.   Förteckning över benämningar på utbildningar för allmänpraktik

Land

Benämning på examensbeviset

Yrkestitel

Referensdatum

België/Belgique/Belgien

Ministerieel erkenningsbesluit van huisarts/Arrêté ministériel d'agrément de médecin généraliste

Huisarts/Médecin généraliste

31 december 1994

България

Свидетелство за призната специалност по Обща медицина

Лекар-специалист по Обща медицина

1 januari 2007

Česká republika

Diplom o specializaci ’všeobecné lékařství’

Všeobecný lékař

1 maj 2004

Danmark

Tilladelse til at anvende betegnelsen alment praktiserende læge/speciallæge i almen medicin

Alment praktiserende læge/Speciallæge i almen medicin

31 december 1994

Deutschland

Zeugnis über die spezifische Ausbildung in der Allgemeinmedizin

Facharzt/Fachärztin für Allgemeinmedizin

31 december 1994

Eesti

Diplom peremeditsiini erialal

Perearst

1 maj 2004

Éire/Ireland

Certificate of specific qualifications in general medical practice

General medical practitioner

31 december 1994

Ελλάς

Tίτλος ιατρικής ειδικότητας γενικής ιατρικής

Ιατρός με ειδικότητα γενικής ιατρικής

31 december 1994

España

Título de especialista en medicina familiar y comunitaria

Especialista en medicina familiar y comunitaria

31 december 1994

France

Diplôme d'État de docteur en médecine (avec document annexé attestant la formation spécifique en médecine générale)

Médecin qualifié en médecine générale

31 december 1994

Italia

Attestato di formazione specifica in medicina generale

Medico di medicina generale

31 december 1994

Κύπρος

Τίτλος Ειδικότητας Γενικής Ιατρικής

Ιατρός Γενικής Ιατρικής

1 maj 2004

Latvija

Ģimenes ārsta sertifikāts

Ģimenes (vispārējās prakses) ārsts

1 maj 2004

Lietuva

Šeimos gydytojo rezidentūros pažymėjimas

Šeimos medicinos gydytojas

1 maj 2004

Luxembourg

Diplôme de formation spécifique en medicine générale

Médecin généraliste

31 december 1994

Magyarország

Háziorvostan szakorvosa bizonyítvány

Háziorvostan szakorvosa

1 maj 2004

Malta

Tabib tal-familja

Mediċina tal-familja

1 maj 2004

Nederland

Certificaat van inschrijving in het register van erkende huisartsen van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der geneeskunst (4)

Huisarts

31 december 1994

Österreich

Arzt für Allgemeinmedizin

Arzt für Allgemeinmedizin

31 december 1994

Polska

Dyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej

Specjalista w dziedzinie medycyny rodzinnej

1 maj 2004

Portugal

Diploma do internato complementar de clínica geral

Assistente de clínica geral

31 december 1994

România

Certificat de medic specialist medicină de familie

Medic specialist medicină de familie

1 januari 2007

Slovenija

Potrdilo o opravljeni specializaciji iz družinske medicine

Specialist družinske medicine/Specialistka družinske medicine

1 maj 2004

Slovensko

Diplom o špecializácii v odbore ’všeobecné lekárstvo’

Všeobecný lekár

1 maj 2004

Suomi/Finland

Todistus lääkärin perusterveydenhuollon lisäkoulutuksesta/Bevis om tilläggsutbildning av läkare i primärvård

Yleislääkäri/Allmänläkare

31 december 1994

Sverige

Bevis om kompetens som allmänpraktiserande läkare (Europaläkare) utfärdat av Socialstyrelsen

Allmänpraktiserande läkare (Europaläkare)

31 december 1994

United Kingdom

Certificate of prescribed/equivalent experience

General medical practitioner

31 december 1994


(1)  EGT L 165, 7.7.1993, s. 1.

(2)  EUT L 255, 30.9.2005, s. 22.

(3)  EUT L 363, 20.12.2006, s. 141.

(4)  Utfärdat av ’Huisarts, Verpleeghuisarts en arts voor verstandelijk gehandicapte Registratie Commissie (HVRC)’”.


Top