EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52007PC0142

Förslag till rådets beslut om undertecknande och provisorisk tillämpning av ett protokoll till avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Tadzjikistan, å andra sidan, med anledning av Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen

/* KOM/2007/0142 slutlig */

52007PC0142

Förslag till Rådets beslut om undertecknande och provisorisk tillämpning av ett protokoll till avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Tadzjikistan, å andra sidan, med anledning av Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen /* KOM/2007/0142 slutlig */


[pic] | EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION |

Bryssel den 28.3.2007

KOM(2007) 142 slutlig

Förslag till

RÅDETS BESLUT

om undertecknande och provisorisk tillämpning av ett protokoll till avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Tadzjikistan, å andra sidan, med anledning av Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen

(framlagt av kommissionen)

MOTIVERING

Partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Tadzjikistan, å andra sidan, som undertecknades i Luxemburg den 11 oktober 2004, har ännu inte trätt i kraft.

Eftersom avtalet undertecknades innan Europeiska unionen utvidgades till att omfatta även Bulgarien och Rumänien, bör det upprättas ett protokoll till partnerskaps- och samarbetsavtalet som gör det möjligt för de nya medlemsstaterna att ansluta sig till avtalet när det träder i kraft.

Kommissionen har i enlighet med rådets bemyndigande av den 23 oktober 2006 på gemenskapens och dess medlemsstaters vägnar förhandlat med Tadzjikistan i syfte att ingå ett protokoll till partnerskaps- och samarbetsavtalet. Förhandlingarna med Tadzjikistan har slutförts och texten till det protokoll som har förhandlats fram åtföljer detta beslut.

De bifogade förslagen gäller dels ett rådsbeslut om undertecknande och provisorisk tillämpning av protokollet, dels ett beslut av rådet och kommissionen om ingående av protokollet.

Kommissionen föreslår att rådet

- fattar beslut om undertecknande och provisorisk tillämpning av protokollet på Europeiska gemenskapens och dess medlemsstaters vägnar, och

- ingår protokollet på Europeiska gemenskapens och dess medlemsstaters vägnar samt ger sitt godkännande till Europeiska atomenergigemenskapens ingående av protokollet.

Förslag till

RÅDETS BESLUT

om undertecknande och provisorisk tillämpning av ett protokoll till avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Tadzjikistan, å andra sidan, med anledning av Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 44.2, artikel 47.2 sista meningen, samt artiklarna 55, 57.2, 71, 80.2, 93, 94, 133 och 181a jämförda med artikel 300.2 andra meningen,

med beaktande av anslutningsfördraget för Bulgarien och Rumänien, särskilt artikel 4.3,

med beaktande av anslutningsakten för Bulgarien och Rumänien, särskilt artikel 6.2,

med beaktande av kommissionens förslag[1], och

av följande skäl:

(1) Den 23 oktober 2006 bemyndigade rådet kommissionen att på Europeiska gemenskapens och dess medlemsstaters vägnar inleda förhandlingar med Tadzjikistan i syfte att ingå ett protokoll till partnerskaps- och samarbetsavtalet med anledning av Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen.

(2) Det protokoll som paraferades den [datum ] bör undertecknas på Europeiska gemenskapens och dess medlemsstaters vägnar, med förbehåll för att det senare ingås.

(3) Protokollet bör tillämpas provisoriskt från och med dagen för partnerskaps- och samarbetsavtalets ikraftträdande, i avvaktan på att de förfaranden som är nödvändiga för avtalets formella ingående avslutas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Rådets ordförande bemyndigas att utse den eller de personer som skall ha rätt att på Europeiska gemenskapens och dess medlemsstaters vägnar underteckna protokollet till avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Tadzjikistan, å andra sidan, med anledning av Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen, med förbehåll för att det senare ingås.

Texten till protokollet åtföljer detta beslut.

Artikel 2

Protokollet skall tillämpas provisoriskt från och med dagen för ikraftträdandet av partnerskaps- och samarbetsavtalet med Tadzjikistan, i avvaktan på att det träder i kraft.

Utfärdat i Bryssel den

På rådets vägnar

Ordförande

BILAGA

PROTOKOLL

TILL AVTALET OM PARTNERSKAP OCH SAMARBETE

mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Tadzjikistan, å andra sidan, med anledning av Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till detta avtal

KONUNGARIKET BELGIEN,

REPUBLIKEN BULGARIEN,

REPUBLIKEN TJECKIEN,

KONUNGARIKET DANMARK,

FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLAND,

REPUBLIKEN ESTLAND,

REPUBLIKEN GREKLAND,

KONUNGARIKET SPANIEN,

REPUBLIKEN FRANKRIKE,

IRLAND,

REPUBLIKEN ITALIEN,

REPUBLIKEN CYPERN,

REPUBLIKEN LETTLAND,

REPUBLIKEN LITAUEN,

STORHERTIGDÖMET LUXEMBURG,

REPUBLIKEN UNGERN,

REPUBLIKEN MALTA,

KONUNGARIKET NEDERLÄNDERNA,

REPUBLIKEN ÖSTERRIKE,

REPUBLIKEN POLEN,

REPUBLIKEN PORTUGAL,

RUMÄNIEN,

REPUBLIKEN SLOVENIEN,

REPUBLIKEN SLOVAKIEN,

REPUBLIKEN FINLAND,

KONUNGARIKET SVERIGE, och

FÖRENADE KONUNGARIKET STORBRITANNIEN OCH NORDIRLAND,

nedan kallade ”medlemsstaterna”, företrädda av Europeiska unionens råd, och

EUROPEISKA GEMENSKAPEN OCH EUROPEISKA ATOMENERGIGEMENSKAPEN,

nedan kallade ”gemenskaperna”, företrädda av Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen,

å ena sidan, och

REPUBLIKEN TADZJIKISTAN,

å andra sidan,

nedan kallade ”parterna”,

SOM BEAKTAR fördraget mellan Konungariket Belgien, Republiken Tjeckien, Konungariket Danmark, Förbundsrepubliken Tyskland, Republiken Estland, Republiken Grekland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Irland, Republiken Italien, Republiken Cypern, Republiken Lettland, Republiken Litauen, Storhertigdömet Luxemburg, Republiken Ungern, Republiken Malta, Konungariket Nederländerna, Republiken Österrike, Republiken Polen, Republiken Portugal, Republiken Slovenien, Republiken Slovakien, Republiken Finland, Konungariket Sverige, Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland (Europeiska unionens medlemsstater) och Republiken Bulgarien och Rumänien om Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen, som undertecknades i Luxemburg den 25 april 2005 och träder i kraft den 1 januari 2007,

SOM BEAKTAR den nya situation som har uppstått när det gäller förbindelserna mellan Tadzjikistan och Europeiska unionen på grund av två nya medlemsstaters anslutning till EU och som för med sig både möjligheter och utmaningar för samarbetet mellan Tadzjikistan och Europeiska unionen,

SOM TAR HÄNSYN TILL parternas önskan om att uppfylla och genomföra målsättningarna och principerna i partnerskaps- och samarbetsavtalet,

HAR ENATS OM FÖLJANDE.

Artikel 1

Bulgarien och Rumänien skall vara parter i avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Tadzjikistan, å andra sidan, som undertecknades i Luxemburg den 11 oktober 2004 (nedan kallat ”avtalet”), och skall på samma sätt som övriga medlemsstater anta och beakta avtalstexten och de gemensamma förklaringar och skriftväxlingar samt den förklaring från Tadzjikistan som åtföljer den samma dag undertecknade slutakten.

Artikel 2

Detta protokoll skall utgöra en integrerad del av avtalet.

Artikel 3

1. Detta protokoll skall godkännas av gemenskaperna, av Europeiska unionens råd på medlemsstaternas vägnar och av Tadzjikistan enligt deras egna förfaranden.

2. Parterna skall meddela varandra när de förfaranden som avses i punkt 1 har avslutats. Godkännandeinstrumenten skall deponeras hos Europeiska unionens råds generalsekretariat.

Artikel 4

1. Detta protokoll träder i kraft samma dag som avtalet, förutsatt att alla godkännandeinstrument för detta protokoll har deponerats före den dagen.

2. Om alla godkännandeinstrument för detta protokoll inte har deponerats före den dagen, skall detta protokoll träda i kraft den första dagen i den första månaden efter den dag då det sista godkännandeinstrumentet deponerades.

3. Om alla godkännandeinstrument för detta protokoll inte har deponerats före den dag då avtalet träder i kraft, skall detta protokoll tillämpas provisoriskt från och med dagen för avtalets ikraftträdande.

Artikel 5

1. Texterna till avtalet, slutakten och alla handlingar som åtföljer denna har upprättats på bulgariska och rumänska språken.

2. Dessa texter utgör bilagor till detta protokoll och är lika giltiga som texterna på de andra språk på vilka avtalet, slutakten och alla handlingar som åtföljer denna har upprättats.

Artikel 6

Detta protokoll är upprättat i två exemplar på bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, italienska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska, ungerska och tadzjikiska språken, vilka alla texter är lika giltiga.

Utfärdat i …. den …. 2007

FÖR MEDLEMSSTATERNA

FÖR EUROPEISKA GEMENSKAPERNA

FÖR REPUBLIKEN TADZJIKISTAN

[1] EUT C […], […], s. […].

Top