EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52007IR0057

Yttrande från Regionkommittén om Lika möjligheter och idrott

OJ C 305, 15.12.2007, p. 53–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.12.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 305/53


Yttrande från Regionkommittén om ”Lika möjligheter och idrott”

(2007/C 305/11)

REGIONKOMMITTÉNS REKOMMENDATIONER

Idrott kan utnyttjas till att ta itu med diskriminering och bristande jämlikhet i idrottsvärlden och i samhället i stort. Idrotten kan även främja sociala värden, t.ex. samarbete, tolerans och solidaritet.

Lokala och regionala förvaltningar bör planera för, utveckla och främja lika möjligheter för alla i idrottsutbudet och kringtjänster.

Vissa samhällsgrupper tenderar att delta mindre i idrott, har låg representation i beslutsfattandet och utestängs från vissa idrottsanläggningar. I många länder återspeglar idrottsförvaltningarna inte mångfalden i de grupper de betjänar.

Kommuner och regioner bör uppmuntra deltagare och åskådare från alla samhällsgrupper att medverka i idrottsevenemang och skydda dem från övergrepp och mobbning. De bör hålla idrottsanläggningar som de äger, driver, finansierar eller ger tillstånd till, öppna för idrottsaktiviteter tillgängliga för alla samt uppmuntra enskilda personer från alla samhällsgrupper att engagera sig på alla nivåer av idrottsförvaltning, ledning och träning. Denna verksamhet bör bli en indikator på vad kommunerna och regionerna uträttar på detta område.

Lokala och regionala myndigheter bör lära sig av andra organs erfarenheter över hela Europa och i världen och att främja god praxis på lokal och regional nivå.

EU bör sätta upp riktmärken för kommuner och regioner när det gäller att främja lika möjligheter inom idrotten och idrottsutbudet. I detta sammanhang har ReK inrättat en ”Stadga för lika möjligheter inom idrotten”.

Föredragande

:

Peter MOORE, fullmäktigeledamot i Sheffield City Council (UK/ALDE)

Idrott kan föra människor samman på ett helt unikt sätt. Idrott kan skapa hopp där hopplöshet tidigare rådde. Den river murar mellan raser. Den skrattar diskriminering rätt upp i ansiktet. Idrott talar till människor på ett språk de förstår”.

Nelson Mandela

Idrottens undangömda sida är de tusentals entusiaster som i klubbarna inom fotbollen, rodden, friidrotten och bergsklättringen finner en plats för möten och utbyten, men framför allt en arena för träning inför samhällslivet. I detta mikrokosmos lär sig människor att ta ansvar, att följa regler, att acceptera varandra, att söka samförstånd och att verka i demokrati. Ur denna synvinkel är idrotten en ypperlig skolning i demokrati”.

Daniel Tarschys

Generalsekreterare i Europarådet

Politiska rekommendationer

Allmänna kommentarer

1.

ReK anser att idrott – precis som andra sociala områden – både kan förena och splittra samhället.

2.

ReK konstaterar att diskriminering förekommer och att alla inte har samma möjligheter inom idrotten, men att den kan användas för att ta itu med dessa frågor i idrottsvärlden och i samhället i stort. Idrotten kan även främja sociala värden, t.ex. gruppanda, rättvis konkurrens, samarbete, tolerans och solidaritet.

3.

Lika möjligheter för alla samhällsgrupper inom och genom idrotten kan bäst uppnås genom gemensamma och kompletterande insatser från alla förvaltningsområden – kommuner och regioner spelar en mycket viktig roll i detta sammanhang.

4.

ReK välkomnar att 2007 utsetts till Europeiska året för lika möjligheter för alla. ReK beklagar att kommittén och vissa medlemsstater inte har deltagit i så hög grad som hade varit möjligt, samtidigt som den betraktar detta yttrande som ett bidrag till det europeiska året.

5.

ReK erinrar om uttalandet från Europeiska rådets möte i Nice 2000, där EU uppmanades att beakta idrottens särskilda kännetecken och dess sociala, fostrande och kulturella funktion. ReK påminner om att idrottens sociala betydelse är ämnet för förklaring nr 29 som fogats till Amsterdamfördraget. ReK välkomnar kommissionens vitbok om idrott som offentliggjordes den 11 juli 2007, och uppmanar kommissionen att ta upp frågan om lika möjligheter inom idrotten som behandlas i denna.

6.

ReK stöder Europarådets definition av idrott som ”varje organiserat eller icke-organiserat utövande av fysisk aktivitet som syftar till förbättring av den fysiska och psykiska konditionen, utveckling av sociala relationer eller uppnående av tävlingsresultat på alla nivåer”.

7.

ReK anser att strävan efter lika möjligheter inte bara handlar om att ta itu med orättmätig diskriminering där sådan förekommer, utan också om att verka föregripande genom att förändra uppfattningar och attityder i syfte att råda bot på okunnighet och fördomar, göra det bästa av samhällets talanger och låta alla få möjlighet att utnyttja sin egen potential.

8.

ReK medger att diskriminering förekommer i många former: direkt och indirekt, institutionaliserad och individuell, öppen och subtil. Den bidrar även till minskad (eller ökad) tillgänglighet och minskade (eller ökade) möjligheter och livschanser för samhällsgrupper i det sociala, politiska och ekonomiska livet.

9.

ReK konstaterar att vissa samhällsgrupper av olika anledningar tenderar att delta mindre i idrott, har låg representation på beslutsfattande nivå och av olika anledningar utestängs från vissa idrottsanläggningar. ReK noterar att vissa av dessa grupper följaktligen oproportionerligt ofta drabbas av sjukdomar som t.ex. hör samman med en fysiskt inaktiv livsstil.

10.

ReK medger att idrottsförvaltningarna i många länder inte återspeglar mångfalden i de grupper de betjänar. De lokala och regionala myndigheterna bör ta itu med detta problem, och man bör bland annat erbjuda administratörerna lämplig utbildning för att se till att diskriminering – antingen den är medveten eller inte – kartläggs och åtgärdas.

11.

ReK erinrar om det arbete som utförs vid Europeiska centrumet för övervakning av rasism och främlingsfientlighet (EUMC), inom Fotboll mot rasism i Europa (FARE) och UEFA när det gäller att bekämpa rasism inom fotbollen. ReK välkomnar inrättandet av Europeiska byrån för grundläggande rättigheter, vilket skapar möjligheter att utvidga deras arbete. ReK uppmanar byrån att inkludera lika möjligheter och idrott i sina ansvarsområden och att årligen rapportera till ReK i denna fråga.

12.

ReK uppmanar dem som organiserar större internationella idrottsevenemang att a) ta upp frågan om lika möjligheter inom sin idrott, b) anordna seminarier som löper parallellt med evenemanget i syfte att diskutera jämlikhetsfrågor som är relevanta för idrotten och att ta med den lokala och regionala aspekten.

Ålder

13.

ReK konstaterar att idrottspolitiken av förklarliga skäl i stor utsträckning fokuserar på de unga och att deltagandet i olika idrotter sjunker betydligt när människor blir äldre, trots att idrottsdeltagande skulle kunna öka livslängden och förbättra livskvaliteten på äldre dagar.

14.

ReK anser att idrott för äldre människor erbjuder en möjlighet till livslångt lärande, både genom att de som deltagare utvecklar färdigheter och kompetens, men även i vidare betydelse genom ett livslångt engagemang med meriter inom träning, ledarskap och administration.

15.

ReK uppmanar kommuner och regioner att föra en balanserad idrottspolitik och erbjuda ett balanserat utbud av idrottsaktiviteter för alla åldersgrupper, samt att fästa lika stor vikt vid mindre ansträngande idrotter där man inte tävlar mot varandra, eftersom de är lättare att utöva för äldre.

Funktionshinder

16.

ReK medger att funktionshindrades idrottsdeltagande är lägre än andra gruppers. Man måste vidta åtgärder för att se till att funktionshindrade, både unga och gamla och av båda könen, till fullo kan utöva sin rätt att delta i alla former av idrott.

17.

ReK uppmanar kommuner och regioner att ta hänsyn till funktionshindrades situation i idrottspolitiken, och att fästa lika stor vikt vid mindre ansträngande idrotter där man inte tävlar mot varandra, eftersom de är lättare att utöva för funktionshindrade. ReK efterlyser att man särskilt skall beakta möjligheterna att erbjuda idrottsaktiviteter och anläggningar anpassade för äldre och lämplig rådgivning anpassad till deras fysiska och mentala hälsa.

18.

ReK uppmanar kommuner och regioner att övervaka rekryteringen av funktionshindrade till idrottsförvaltningar eller som tränare.

Kön

19.

ReK medger att idrottsdeltagandet i vissa medlemsstater är högre bland män än bland kvinnor, även om det finns tecken på att denna klyfta håller på att minska.

20.

ReK uppmanar de lokala och regionala förvaltningarna att, i första hand genom sin utbildningspolitik, undvika könsstereotyper som uppstår genom att man styr flickor och pojkar mot vissa idrotter och bort från andra. Regionkommittén anser att det är viktigt att pojkar och flickor ges lika möjligheter att ägna sig åt de idrottsgrenar de är intresserade av. De lokala och regionala myndigheterna borde integrera ett köns- och jämställdhetsperspektiv (s.k. gender budgeting) när de upprättar budgetförslag för idrottsanläggningar och planerar idrottsutbudet.

21.

ReK uppmanar kommuner och regioner att övervaka att det råder en jämn könsfördelning vid rekrytering av personal till idrottsförvaltningar och som tränare.

22.

ReK uppmanar de lokala och regionala förvaltningarna att särskilt beakta möjligheterna att erbjuda idrottsaktiviteter och anläggningar anpassade för gravida kvinnor och unga mödrar och att tillhandahålla lämplig rådgivning anpassad till deras situation, barnpassningstjänster vid idrottsanläggningar och i samband med tävlingar, samt säkra, bekväma och billiga allmänna kommunikationsmedel för att ta sig till och från idrottsanläggningar och tävlingar.

Ras

23.

ReK medger att idrotter som till exempel basket, baseboll, löpning, tennis och volleyboll alla kräver samma ”bioenergetik”. Mycket tyder dock på att det är sociala och kulturella förhållanden snarare än fysiska orsaker som är avgörande för den enskilde individens val av idrott.

24.

Regionkommittén betonar vikten av att alla befolkningsgrupper utan diskriminering har tillgång till alla former av idrottsverksamhet.

25.

ReK välkomnar Europaparlamentets resolution av den 14 mars 2006 om fotboll och rasism, där alla aktörer uppmanas att göra mer för att bekämpa rasismen inom denna sport.

26.

ReK anser att den relativt stora rasvariationen i elitsporterna, framför allt fotbollen, inte förekommer inom andra idrotter. Att vissa enskilda icke-vita personer har tagit sig upp till högsta nivån inom vissa idrotter kan ge intryck av att rasismen har utplånats. I praktiken är det dock tämligen få personer som genom proffsidrott tar sig ur ett socialt underläge. Rasism kan också uppträda när icke-vita spelare tilldelas stereotypiska roller.

27.

Regionkommittén anser att det är viktigt att bekämpa eventuella rasfördomar som kan finnas hos instruktörer och tränare och som kan medverka till att vissa etniska minoriteter kanaliseras in i eller bort från specifika idrottsgrenar.

28.

ReK uppmanar lokala och regionala förvaltningar att övervaka att det råder en jämn fördelning mellan ras och etnicitet vid rekrytering av personal till idrottsförvaltningar och som tränare.

Religion eller övertygelse

29.

ReK medger att alla religioner och trossamfund har särskilda vanor (till exempel att män och kvinnor badar var för sig) och särskild praxis (till exempel ritualer, tidpunkter och frekvens för bön) som kan leda till att människor oavsiktligt utestängs från idrotten. Följaktligen kan ett förbud mot bärande av den islamska huvudduken (hijab) leda till att muslimska kvinnor inte till fullo kan delta i fotboll. ReK anser att utestängande av vissa grupper också kan uppstå på grund av islamofobi, antisemitism och andra fobier eller former av hat, och uppmanar EU att hantera denna form av diskriminering på samma sätt som rasism och främlingsfientlighet. EU bör i det sammanhanget stimulera och uppmuntra till ökad lek- och spontanidrott som en arena för allas lika möjligheter, gentemot såväl stater, regioner och kommuner som tillhandahåller infrastruktur som befolkningen och idrottens organisationer som utövare.

30.

ReK uppmanar lokala och regionala förvaltningar att främja dialogen mellan dessa grupper och idrottsarrangörer för att få en gemensam syn på frågorna och för att undersöka vilka vägar som finns för att foga in särskild praxis och särskilda vanor på ett tolerant och konstruktivt sätt, samtidigt som kommittén inser att en praktisk lösning i vissa fall kanske inte är möjlig.

Sexuell läggning

31.

ReK anser att behandlingen av homosexuella inom idrotten är särskilt oroande. De ställs ofta inför ett obönhörligt val mellan att antingen dölja sin sexuella läggning eller att skapa idrottsklubbar och evenemang som riktar sig endast till homosexuella. ReK konstaterar att även om en betydande andel av EU:s befolkning är homosexuell så finns det i dag inte en enda professionell fotbollsspelare som är öppet homosexuell. Att skyla över och segregera kan inte vara en långsiktig lösning: målet måste vara att se till att alla män och kvinnor är välkomna i alla idrottsklubbar, oavsett sexuell läggning.

32.

ReK uppmanar kommuner och regioner att samarbeta med lokala och regionala homosexuella, bisexuella och transsexuella grupper för att finna vägar att lösa dessa problem.

33.

ReK välkomnar fempunktsguiden från FARE som kom 2006 och syftar till att bekämpa homofobi inom fotbollen.

Lika möjligheter inom idrotten och idrottsutbudet

34.

ReK uppmanar kommuner och regioner att ta itu med och undanröja diskriminering inom idrotten och idrottsutbudet.

35.

ReK anser att man bör forska mer om minoriteters situation inom idrotten. Särskild uppmärksamhet bör fästas vid alla former av diskriminering eftersom den kan variera från land till land, region till region och även från idrott till idrott.

36.

ReK uppmanar de EU-täckande idrottsorganisationerna, i synnerhet UEFA, att utdöma meningsfulla och effektiva sanktioner i fall av rasrelaterad eller annan diskriminering vid evenemang som ligger inom deras ansvarsområde. Kommittén uppmanar särskilt UEFA att korrigera sin ståndpunkt och rapportera till ReK efter EM i fotboll 2008.

37.

ReK uppmanar kommuner och regioner att uppmuntra och välkomna deltagare och åskådare från alla samhällsgrupper till idrottsevenemang, vare sig de är organiserade av ett lokalt eller regionalt organ eller inte, och att skydda dem från övergrepp och mobbning.

38.

ReK uppmanar de lokala och regionala förvaltningarna att utan diskriminering hålla idrottsanläggningar som de äger, driver, finansierar direkt eller indirekt, eller ger tillstånd till, öppna för idrottsaktiviteter tillgängliga för alla.

39.

ReK uppmanar lokala och regionala förvaltningar att uppmuntra enskilda personer från alla samhällsgrupper att engagera sig på alla nivåer av idrottsförvaltning, ledning och träning.

Främja lika möjligheter genom idrott

40.

ReK uppmanar kommuner och regioner att använda idrott för att främja tolerans och förståelse inom ramen för social integration och kampen mot diskriminering.

41.

ReK uppmanar kommuner och regioner att på ett mer aktivt sätt engagera sig i utbudet av idrott.

42.

ReK uppmanar skolförvaltningarna att inte bara uppmana barn att utöva idrotter, utan att även beakta de sociala och kulturella dimensionerna av idrotten i all dess mångfald.

43.

ReK uppmanar till att man inom de europeiska nätverken för idrottsorganisatörer, tränare och administratörer skall verka för att all personal beaktar och främjar principen om lika möjligheter i sitt arbete.

44.

ReK uppmanar lokal- och regionalförvaltningar, organisationer och sammanslutningar att anordna utbildning för personalen och tränarna i kulturell mångfald, icke-diskriminering och tolerans.

Lokala och regionala förvaltningar

45.

ReK anser att det är en av de lokala och regionala förvaltningarnas huvuduppgifter att tillhandahålla idrotts-, fritids- och kulturtjänster. Dessa tjänster måste erkännas som huvudverktyg när det gäller att främja social integration och bekämpa diskriminering.

46.

ReK anser att lokala och regionala förvaltningar bör planera för, utveckla och främja lika möjligheter för alla i idrottsutbudet och kringtjänster, bland annat genom integrering av ett köns- och jämställdhetsperspektiv (s.k. gender budgeting).

47.

ReK anser att idrottsutbudet och lika möjligheter inom och genom detta utbud bör bli en indikator på vad kommunerna och regionerna uträttar på detta område.

48.

ReK uppmuntrar lokala och regionala förvaltningar att erkänna och ta upp institutionaliserad diskriminering som kommer till uttryck i att människor på grund av ålder, funktionshinder, kön, ras eller etniskt ursprung, religion eller övertygelse, eller sexuell läggning inte erbjuds lämplig service, vilket kan framgå av eller spåras i tillvägagångssätt, attityder eller uppträdande som leder till diskriminering genom oavsiktliga fördomar, okunskap, tanklöshet och stereotyper som skapar nackdelar för dessa samhällsgrupper.

49.

ReK uppmanar kommunerna och regionerna att koncentrera sina insatser på tre huvudområden:

(i)

Åtaganden, policy och planering: Visa att man åtar sig att främja jämställdhet genom idrotten genom att ta fram en skriftlig policy och utarbeta handfasta insatsplaner samt att regelbundet kontrollera och se över dem.

(ii)

Deltagande och bild utåt: Göra allt som behövs för att öka mångfalden bland deltagarna och de anställda inom idrotts- och fritidstjänster, inklusive åtgärder för att skapa en positiv bild där det finns en plats för alla.

(iii)

Administration och ledning: Inrätta förfaranden för att ta itu med diskriminering och brist på jämlikhet. De lokala och regionala förvaltningarna bör sträva efter att öka mångfalden i styrning, administration och ledning inom idrotten.

50.

ReK uppmanar de lokala och regionala förvaltningarna att samarbeta med det civila samhället, partnerskapsorganisationer, idrottsorganisationer, lokala idrottsklubbar och icke-statliga organisationer för att uppnå gemensamma mål på detta område och utöva ett politiskt ledarskap.

51.

ReK rekommenderar att de lokala och regionala förvaltningarna tar fram en mediestrategi för att informera vissa målgrupper om idrottsutbudet i syfte att öka deras deltagande och göra deras insatser och prestationer kända. Lokala och regionala förvaltningar bör arbeta för att eliminera stereotyper, diskriminering och rasism i idrottsrapporteringen, inklusive i publikationer som framställs eller finansieras av dem, till exempel genom att rapportera om damfotboll som norm och inte som en nymodighet.

52.

ReK uppmanar kommuner och regioner att utbyta erfarenheter och lära sig av andra organs erfarenheter över hela Europa och i världen och att främja god praxis på lokal och regional nivå. ReK uppmanar EU-institutionerna att underlätta detta utbyte av bästa metoder. I synnerhet bör ReK och de europeiska sammanslutningarna för lokalt självstyre (CEMR (Europeiska kommuners och regioners råd), AER (Europeiska regionförsamlingen), Eurocities m.fl.) överväga hur man skall underlätta skapande av nätverk för städer, lokala förvaltningar och regioner som har särskild erfarenhet av dessa aktiviteter.

53.

ReK uppmanar EU att sätta upp ett riktmärke för kommuner och regioner när det gäller att främja lika möjligheter inom idrotten och idrottsutbudet. I detta sammanhang bör även en ReK-stadga för lika möjligheter inom idrotten inrättas.

ReK-stadga för lika möjligheter inom idrotten

Undertecknarna förbinder sig att använda sitt inflytande för att skapa en idrottsvärld där alla människor kan delta utan att diskrimineras på något vis. Undertecknarna åtar sig att

ta itu med och undanröja diskriminering inom idrotten,

uppmuntra personer från alla samhällsgrupper att engagera sig i idrott,

välkomna personal och åskådare från alla samhällsgrupper och skydda all personal och alla åskådare från diskriminerande övergrepp och mobbning,

uppmuntra skickliga och talangfulla personer från alla samhällsgrupper att engagera sig på alla nivåer av idrottsförvaltning, ledning och träning,

ta fram bästa möjliga strategier och praxis för lika möjligheter, som regelbundet ses över och uppdateras,

hylla mångfald inom idrotten”.

54.

ReK uppmanar kommunerna och regionerna att underteckna denna stadga och att revidera sitt nuvarande handlingssätt med hänsyn tagen till ovanstående.

55.

ReK åtar sig att inrätta ett årligt ReK-pris för de kommuner och regioner som på bästa sätt genomför stadgan.

Bryssel den 11 oktober 2007.

Regionkommitténs

Ordförande

Michel DELEBARRE


Top