EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52007IE1704

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Lantbrukets framtidsutsikter i områden med särskilda naturbetingade handikapp (bergsområden, öregioner och de yttersta randområdena)

OJ C 120, 16.5.2008, p. 47–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.5.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 120/47


Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Lantbrukets framtidsutsikter i områden med särskilda naturbetingade handikapp (bergsområden, öregioner och de yttersta randområdena)”

(2008/C 120/11)

Den 27 september 2007 beslutade Europeiska ekonomiska och sociala kommittén i enlighet med artikel 29 A i tillämpningsföreskrifterna för arbetsordningen att utarbeta ett tilläggsyttrande om

”Lantbrukets framtidsutsikter i områden med särskilda naturbetingade handikapp (bergsområden, öregioner och de yttersta randområdena)”.

Facksektionen för jordbruk, landsbygdsutveckling och miljö, som svarat för kommitténs beredning av ärendet, antog sitt yttrande den 27 november 2007. Föredragande var Gilbert Bros.

Vid sin 440:e plenarsession den 12–13 december 2007 (sammanträdet den 12 december 2007) antog Europeiska ekonomiska och sociala kommittén följande yttrande med 127 röster för, 1 röst emot och 6 nedlagda röster.

1.   Sammanfattning och rekommendationer

1.1

EESK antog den 13 september 2006 ett yttrande på eget initiativ om ”Lantbrukets framtidsutsikter i områden med särskilda naturbetingade handikapp (bergsområden, öregioner och de yttersta randområdena)” (1).

1.1.1

I det yttrandet ägnade EESK ett helt kapitel (kapitel 4) åt problemen i bergsområdena. Bland annat framhölls behovet av

att utforma en särskild EU-politik till förmån för bergsområdena,

att fastställa en harmoniserad definition på EU-nivå,

att gynna bergsområdena vid anslagsfördelningen under den andra pelaren,

att befästa ersättningen till jordbrukare i bergsområden,

att föra en integrerad jordbruks- och regionalpolitik för större effekter i bergsområden.

1.2

I anslutning till en politisk dialog som avslutade Regionkommitténs plenarsession den 7 december 2006 ställde sig Europeiska kommissionens ordförande José Manuel Barroso positiv till att det utarbetas en grönbok om den framtida politiken för bergsområden.

1.3

Det är anledningen till att EESK anser att det är lämpligt att utarbeta ett tilläggsyttrande i syfte att kunna ta ställning till principerna för en sådan grönbok.

1.4

Samtliga EU-medborgare drar i själva verket nytta av många kollektiva och ekonomiska resurser och tjänster som bergsområdena svarar för. Dessa inbegriper bland annat följande:

Minskade risker för naturkatastrofer (som både invånarna i bergsområdena och övriga invånare drar nytta av, exempelvis skydd av transportkorridorer).

Miljöer för rekreation och turism (av grundläggande betydelse för dem som bor på en urbaniserad kontinent liksom för den europeiska konkurrenskraften).

En omfattande biologisk mångfald.

Unika vattenresurser.

Produkter av hög kvalitet, bland annat livsmedelsvaror.

1.5

Om bergsområdena inte förvaltas på ett lämpligt sätt av dem som bor där, äventyras produktionen av dessa varor och tjänster.

1.6

I dag måste vi vara beredda att ta oss an nya, stora utmaningar – båda sådana som redan finns och sådana som kan bli aktuella i framtiden – såsom en stärkt ekonomisk konkurrens, den demografiska övergången, klimatförändringarna osv. Samtliga områden berörs, men utmaningarna är ännu mer påtagliga i bergsområdena och kräver därför specifika åtgärder.

1.7

Större delen av den politik som förs i bergsområdena är emellertid sektorsinriktad och utformas ofta utanför dessa områden utan hänsyn till bergsområdenas särskilda förutsättningar. Den offentliga politik som avser bergsområdena tenderar att urvattnas; den utvidgas till att omfatta även andra områden och tar i mindre utsträckning hänsyn till bergsområdenas särdrag. Samtidigt fokuserar den offentliga europeiska och nationella politiken i allt högre grad på de olika områdenas komparativa fördelar, som man vill främja och utveckla.

1.8

Trots bergsområdenas betydelse på EU-nivå har de drabbats av en viss marginalisering i EU-politiken och ett bristande erkännande av deras stora kapacitet att bidra till EU:s tillväxt och mångfald, bland annat tack vare innovativa metoder.

1.9

Därför förespråkar EESK en enhetligare och mycket mer integrerad politik. I bergsområdena finns behov av en övergripande och territoriell strategi för hållbar utveckling.

1.10

En grönbok om framtiden för den politik som avser bergsområdena skulle göra det möjligt att rationalisera och befästa de politiska strategier och de initiativ som redan finns på EU-nivå i syfte att effektivisera dem med hänsyn till bergsområdenas särdrag. Som redan påpekats är detta särskilt relevant när det gäller lantbruket i bergsområdena. I de flesta bergsområden i EU utgör lantbruket basen för övrig verksamhet på det socioekonomiska och agroindustriella området liksom när det gäller turism osv., och de olika territoriernas attraktionsförmåga tar också avstamp i lantbruket. Den gemensamma jordbrukspolitiken spelar alltså en viktig roll och bör därför tas med vid den utvärdering av EU-politiken i bergsområdena som är grönbokens ändamål.

1.11

EESK vill alltså se att grönboken om framtiden för politiken avseende bergsområdena så snabbt som möjligt förs upp på Europeiska kommissionens arbetsprogram i syfte att ringa in vilka frågor som är av strategisk betydelse för bergsområdena i EU:s medlemsstater. Det är även viktigt att klargöra de olika myndighetsnivåernas och näringslivssektorernas uppdrag liksom samordningen dem emellan, befästa de statistiska uppgifter som politiken i dessa områden bygger på, studera vilka stödåtgärder som bör vidtas i dessa områden mot bakgrund av de strategiska mål som EU ställt upp samt föreslå sätt att utveckla EU-politiken och den nationella politiken.

1.12

Grönboken om den framtida politiken för bergsområden kommer att bidra till att göra det lättare att utnyttja bergsområdenas komparativa fördelar och kan därför även ses som en del av den förnyade Lissabonstrategin och Göteborgsstrategin. Den kommer att bidra till målsättningen om tillväxt och sysselsättning och medverka till att EU blir en mer konkurrenskraftig kunskapsekonomi på global nivå under kommande år. Bergsområdena kan verksamt bidra till EU:s utveckling, och det vore lämpligt att på bästa sätt utnyttja deras innovations- och tillväxtpotential.

1.13

Danuta Hübner, ledamot av Europeiska kommissionen med ansvar för regionalpolitik, nämnde vid EESK:s plenarsession den 11–12 juli 2007”EU:s territoriella agenda” och meddelade att en rapport om den territoriella sammanhållningen kommer att offentliggöras 2008. I rapporten kommer man att studera vilka konsekvenser de kommande stora utmaningarna får för regionerna och hur man kan anta dem. EESK anser att bergsområdenas liksom öregionernas och de yttre randområdenas territoriella särdrag bör beaktas på ett tillfredsställande sätt i den pågående utformningen av EU:s sammanhållningspolitik och även i anslutning till den territoriella agendan.

Bryssel den 12 december 2007.

Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs

ordförande

Dimitris DIMITRIADIS


(1)  EUT C 318, 23.12.06, s. 93.


Top