EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52007AE0796

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 78/855/EEG om fusioner av aktiebolag och rådets direktiv 82/891/EEG om delning av aktiebolag med avseende på kraven på ett oberoende sakkunnigutlåtande vid en fusion eller en delning KOM(2007) 91 slutlig – 2007/0035 (COD)

OJ C 175, 27.7.2007, p. 33–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.7.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 175/33


Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 78/855/EEG om fusioner av aktiebolag och rådets direktiv 82/891/EEG om delning av aktiebolag med avseende på kraven på ett oberoende sakkunnigutlåtande vid en fusion eller en delning”

KOM(2007) 91 slutlig – 2007/0035 (COD)

(2007/C 175/08)

Den 29 mars 2007 beslutade rådet att i enlighet med artikel 95 i EG-fördraget rådfråga Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ovannämda yttrande.

Facksektionen för inre marknaden, produktion och konsumtion, som svarat för kommitténs beredning av ärendet, antog sitt yttrande den 3 maj 2007. Föredragande var María Candelas Sánchez Miguel.

Vid sin 436:e plenarsession den 30-31 maj 2007 (sammanträdet den 30 maj 2007) antog Europeiska ekonomiska och sociala kommittén följande yttrande med 143 röster för 26 emot och 13 nedlagda röster:

1.   Inledning

1.1

Kommissionens förslag om ändring av bestämmelserna för fusioner och delningar av aktiebolag är ett led i handlingsplanen för en modernare bolagsrätt och effektivare företagsstyrning i EU (1). Denna plan syftar till att på kort, medellång och lång sikt göra en genomgripande ändring av regelverket som går längre än att avsluta arbetet med de direktiv som väntar på beslut.

1.2

På ett mer allmänt plan finns det dessutom i bilaga III till ”Åtgärdsprogram för minskning av administrativa bördor i Europeiska unionen” (2) tio konkreta förslag om ”omedelbara åtgärder” för att göra smärre ändringar av kraven som inte minskar det rättsliga skyddet. Detta är uppenbarligen syftet med föreliggande förslag eftersom det inskränker sig till att avskaffa kravet på ett sakkunnigutlåtande om planen för en fusion eller delning om ”alla” aktieägare är eniga om detta.

1.3

Det bör för sammanhangets skull påpekas att det i artikel 8.4 i direktiv 2005/56/EG om gränsöverskridande fusioner av bolag med begränsat ansvar (3) anges att det inte krävs ett sakkunnigutlåtande om fusionsplanen om alla delägare i bolagen är eniga om detta. Genom den senaste ändringen av direktiv 77/91/EEG när det gäller att bilda ett aktiebolag samt att bevara och ändra dettas kapital (4) införs det också två nya artiklar, 10a och 10b, som beviljar undantag från kravet på sakkunnigutlåtande för apportegendom under en rad villkor som garanterar det reala värdet på den egendom som tillförts.

2.   Förslagets innehåll

2.1

Syftet med denna ändring av direktiven om fusion och delning av aktiebolag är att skapa överensstämmelse med villkoren för gränsöverskridande fusioner när det gäller kravet på ett skriftligt utlåtande från sakkunniga om planen om fusion eller delning, om alla aktieägare och innehavare av andra värdepapper med rösträtt i de berörda bolagen är eniga om detta.

3.   Kommitténs synpunkter på förslaget

3.1

EESK följer med intresse den pågående förenklingsprocessen och i synnerhet minskningen av de administrativa bördorna för de europeiska företagen. Detta förslag är uppenbarligen i linje med denna strävan och det ger ett särskilt skydd till aktieägarna genom kravet att alla aktieägare skall vara eniga om att det inte behövs ett sakkunnigutlåtande om planen om fusion eller delning.

3.2

Vi vill dock påpeka att det finns ett antal problem framför allt i samband med fusioner mellan storföretag som berör en mängd olika aktieägare och där merparten består av investerare. Avsaknaden av en direkt förvaltning av aktierna kan försämra skyddet för minoritetsaktieägare som tvingas acceptera fondförvaltarnas avtal. Gällande regler garanterar visserligen rätten att invända och sälja sin andel om man har en avvikande mening om de ekonomiska resultaten av dessa överenskommelser, särskilt vid utbyte av aktier, men det försvåras i hög grad när det inte finns ett sakkunnigutlåtande om fusionsplanen.

3.3

Vi anser också att skyddet för borgenärer och de anställda i företagen försämras på grund av den bristfälliga kunskap som avsaknaden av en objektiv värdering utförd av sakkunniga kan ge upphov till. Borgenärerna tillerkänns rätten att motsätta sig fusionen när meddelandet om fusionen har offentliggjorts, under förutsättning av deras krediter inte är garanterade. Det bör dock noteras att det varken i fusionsdirektivet eller delningsdirektivet fastställs någon rätt för arbetstagarna, medan direktivet om gränsöverskridande fusioner (artikel 16) ger dem en möjlighet till medinflytande som gör det lättare att uppnå ett bättre resultat via adekvata informationskanaler.

3.4

En lags effektivitet beror på om den kan garantera alla berörda parters rättigheter i juridiskt reglerade operationer, i detta fall vid fusioner och delningar av aktiebolag. Eftersom det handlar om komplicerade operationer måste man främja instrument som ökar insynen och inte skapar konflikter mellan de berörda parterna. Undantaget från kravet på sakkunnigutlåtande vid enighet bland aktieägarna bör ske på de villkor som anges i artikel 10a i direktiv 2006/68/EG, det vill säga om aktierna utgörs av överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument eller nyligen har värderats av oberoende sakkunniga, så att deras verkliga värde kan verifieras i enlighet med vedertagna värderingsmetoder.

4.   Slutsatser

4.1

EESK konstaterar att förslaget om ändringar i direktiven om fusion och delning av aktiebolag är i linje med strävan att minska de administrativa bördorna för företagen i EU. Det är dock viktigt att ha i åtanke att denna typ av juridiska operationer oftast förekommer i bolag med begränsat ansvar där aktieägarna omfattar både förvaltare och investerare, som har olika intressen. Investerarna eftersträvar högsta möjliga lönsamhet vid utbytet av sina aktier.

4.2

Ändringen bör syfta till att tillgodose alla berörda parters intressen i samband med dessa juridiska operationer. Utifrån denna utgångspunkt garanterar de sakkunnigas värderingar en större insyn och tillförlitlighet i villkoren i fusions- eller delningsplanerna, eftersom det är deras ansvar att fastställa objektiva kriterier för planernas innehåll.

4.3

EESK anser också att grundbestämmelserna för de sakkunnigas arbete finns i artiklarna 10, 10a och 10b i det andra direktivet, där villkoret för att inte utarbeta ett sakkunnigutlåtande är att det föreligger verifierbara värderingar av sent datum.

4.4

EESK anser å andra sidan att man bör ta hänsyn till innehållet i det tionde bolagsdirektivet, inte bara för att det nyligen har offentliggjorts utan också för att det lättare kan anpassas till de nya kriterierna för intressen som skyddas av bolagsrätten, eftersom det inte bara omfattar aktieägare och borgenärer utan också de arbetstagare som ingår i företagsstrukturen. Kommittén anser därför att det är nödvändigt att komplettera det föreliggande förslaget i enlighet med artikel 16 i ovannämnda direktiv, som på ett bättre sätt svarar mot strävan att harmonisera medlemsstaternas lagstiftning om fusioner och delningar.

Bryssel den 30 maj 2007.

Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs

Ordföranden

Dimitris DIMITRIADIS


(1)  Kommissionens meddelande till rådet och Europaparlamentet, KOM(2003) 284 slutlig.

(2)  KOM(2007) 23 slutlig.

(3)  EUT L 310, 25.11.2005, s. 1.

(4)  Direktiv 2006/68/EG; EGT L 264, 25.9.2006.


BILAGA

till yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

Följande ändringsförslag avslogs, men fick en fjärdedel av rösterna:

1)   Punkt 3.2

Stryk punkten:

Vi vill dock påpeka att det finns ett antal problem framför allt i samband med fusioner mellan storföretag som berör en mängd olika aktieägare och där merparten består av investerare. Avsaknaden av en direkt förvaltning av aktierna kan försämra skyddet för minoritetsaktieägare som tvingas acceptera fondförvaltarnas avtal. Gällande regler garanterar visserligen rätten att invända och sälja sin andel om man har en avvikande mening om de ekonomiska resultaten av dessa överenskommelser, särskilt vid utbyte av aktier, men det försvåras i hög grad när det inte finns ett sakkunnigutlåtande om fusionsplanen.

Motivering

Förslaget till ändring av direktiv om fusioner och delningar av aktiebolag syftar till att göra innehållet överensstämmande med direktivet om gränsöverskridande fusioner i fråga om sakkunnigas deltagande i utarbetandet av en rapport om förslaget till fusion eller delning under förutsättning att samtliga innehavare av aktier och värdepapper är ense om att förfara på detta sätt. Förslaget till förenkling av förfarandena bidrar till att öka bolagens effektivitet och konkurrenskraft utan att begränsa det skydd som tillerkänts bolagets minoritetsaktieinnehavare och borgenärer.

Om enhällighet uppnås kan det problem som beskrivs i punkt 3.2 inte uppstå. Fondförvaltaren har valts av aktieinnehavarna uttryckligen i syfte att bevaka de sistnämndas intressen. Därför kan problemet att minoritetsaktieinnehavares intressen skulle stå i strid med besluten inte uppstå eftersom också dessa förutsätts ha gett sitt bifall.

2)   Punkt 3.3

Stryk punkten:

Vi anser också att skyddet för borgenärer och de anställda i företagen försämras på grund av den bristfälliga kunskap som avsaknaden av en objektiv värdering utförd av sakkunniga kan ge upphov till. Borgenärerna tillerkänns rätten att motsätta sig fusionen när meddelandet om fusionen har offentliggjorts, under förutsättning av deras krediter inte är garanterade. Det bör dock noteras att det varken i fusionsdirektivet eller delningsdirektivet fastställs någon rätt för arbetstagarna, medan direktivet om gränsöverskridande fusioner (artikel 16) ger dem en möjlighet till medinflytande som gör det lättare att uppnå ett bättre resultat via adekvata informationskanaler.

Motivering

I fråga om punkt 3.3 är det behövligt att precisera att både fusioner och delningar är aktiebolagsspecifika problem. Borgenärerna har oåterkallelig och erkänd rätt att utnyttja sin möjlighet att motsätta sig fusionen när meddelandet om fusionserbjudandet eller fusionsplanen har offentliggjorts. Kommissionens förslag innehåller ingen antydan om att denna rättighet skulle slopas, men avsikten är att förenkla förfarandena. När det gäller arbetstagarna kan man konstatera att förekomsten eller avsaknaden av planer och utvärderingar under sakkunnigas överinseende inte påverkar deras situation. De summor som behövs för att utarbeta en sakkunnigrapport kan i vissa fall vara ganska omfattande, och kunde i stället stå till förfogande för eventuella förbättringar i arbetsvillkoren och i löntagarnas rättigheter.

3)   Punkt 3.4

Stryk punkten:

En lags effektivitet beror på om den kan garantera alla berörda parters rättigheter i juridiskt reglerade operationer, i detta fall vid fusioner och delningar av aktiebolag. Eftersom det handlar om komplicerade operationer måste man främja instrument som ökar insynen och inte skapar konflikter mellan de berörda parterna. Undantaget från kravet på sakkunnigutlåtande vid enighet bland aktieägarna bör ske på de villkor som anges i artikel 10a i direktiv 2006/68/EG, det vill säga om aktierna utgörs av överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument eller nyligen har värderats av oberoende sakkunniga, så att deras verkliga värde kan verifieras i enlighet med vedertagna värderingsmetoder.

Motivering

I yttrandeutkastets punkt 3.4 hänvisas till artikel 10a i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/68/EG av den 6 september 2006 om ändring av rådets direktiv 77/91/EEG när det gäller att bilda ett aktiebolag samt att bevara och ändra dettas kapital. Artikeln tillämpas inte just i detta fall och föreslås inte bli ändrad i förslaget till direktiv. I artikel 10a i direktiv 2006/68/EG fastställs villkoren för hur en oberoende och auktoriserad sakkunnig skall genomföra den förberedande värderingen för att fastställa det verkliga värdet, och för hur en omvärdering senare kan genomföras på initiativ av styrelsen eller direktionen och på dess ansvar. I avsaknad av en sådan omvärdering får minoritetsaktieinnehavare med ett totalt innehav av minst 5 % av bolagets tecknade aktiekapital rätt att begära en värdering av en oberoende sakkunnig. Med tanke på att bestämmelsen gäller en situation som är ytterst sällsynt men väldefinierad, och som förutsätter att aktieinnehavarna är enhälliga, kan problemet med konflikter olika parter emellan enligt beskrivningen i yttrandeutkastets punkt 3.4 inte uppstå.

4)   Punkt 4.1

Ändra i texten:

”EESK konstaterar att förslaget om ändringar i direktiven om fusion och delning av aktiebolag är i linje med strävan att minska de administrativa bördorna för företagen i EU, och godkänner därför regleringen. Det är dock viktigt att ha i åtanke att denna typ av juridiska operationer oftast förekommer i bolag med begränsat ansvar där aktieägarna omfattar både förvaltare och investerare, som har olika intressen. Investerarna eftersträvar högsta möjliga lönsamhet vid utbytet av sina aktier.

Motivering

Ges muntligen.

5)   Punkt 4.2

Stryk punkten:

Ändringen bör syfta till att tillgodose alla berörda parters intressen i samband med dessa juridiska operationer. Utifrån denna utgångspunkt garanterar de sakkunnigas värderingar en större insyn och tillförlitlighet i villkoren i fusions- eller delningsplanerna, eftersom det är deras ansvar att fastställa objektiva kriterier för planernas innehåll.

Motivering

Punkterna 4.2, 4.3 och 4.4 föreslås bli strukna med samma motivering som anges för strykningen av punkterna 3.2, 3.3 och 3.4.

6)   Punkt 4.3

Stryk punkten:

EESK anser också att grundbestämmelserna för de sakkunnigas arbete finns i artiklarna 10, 10a och 10b i det andra direktivet, där villkoret för att inte utarbeta ett sakkunnigutlåtande är att det föreligger verifierbara värderingar av sent datum

Motivering

Punkterna 4.2, 4.3 och 4.4 föreslås bli strukna med samma motivering som anges för strykningen av punkterna 3.2, 3.3 och 3.4.

7)   Punkt 4.4

Stryk punkten:

EESK anser å andra sidan att man bör ta hänsyn till innehållet i det tionde bolagsdirektivet, inte bara för att det nyligen har offentliggjorts utan också för att det lättare kan anpassas till de nya kriterierna för intressen som skyddas av bolagsrätten, eftersom det inte bara omfattar aktieägare och borgenärer utan också de arbetstagare som ingår i företagsstrukturen. Kommittén anser därför att det är nödvändigt att komplettera det föreliggande förslaget i enlighet med artikel 16 i ovannämnda direktiv, som på ett bättre sätt svarar mot strävan att harmonisera medlemsstaternas lagstiftning om fusioner och delningar

Motivering

Punkterna 4.2, 4.3 och 4.4 föreslås bli strukna med samma motivering som anges för strykningen av punkterna 3.2, 3.3 och 3.4.

Resultat av röstningen:

Röster för: 44

Röster emot: 104

Nedlagda röster: 28


Top