EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52007AB0035

Europeiska centralbankens yttrande av den 14 november 2007 på begäran av Europeiska unionens råd över ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om europeisk statistik (CON/2007/35)

OJ C 291, 5.12.2007, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.12.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 291/1


EUROPEISKA CENTRALBANKENS YTTRANDE

av den 14 november 2007

på begäran av Europeiska unionens råd över ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om europeisk statistik

(CON/2007/35)

(2007/C 291/01)

Inledning och rättslig grund

Den 8 november 2007 mottog Europeiska centralbanken (ECB) en begäran från Europeiska unionens råd om ett yttrande över ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om europeisk statistik (1) (nedan kallat förslaget till förordning).

ECB:s behörighet att avge ett yttrande grundas på artikel 105.4 första strecksatsen i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen. I enlighet med artikel 17.5 första meningen i arbetsordningen för ECB har detta yttrande antagits av ECB-rådet.

1.   Allmänna kommentarer

1.1

ECB välkomnar förslaget till förordning eftersom det erkänner existensen av två parallella, kompletterande system för framställning av europeisk statistik och samtidigt bekräftar ECBS oberoende ställning vid fullgörandet av uppgifter inom statistikområdet (skäl 7 och 8). ECB välkomnar också hänvisningen i skäl 9 till den viktiga rådgivande roll som kommittén för valuta-, finans- och betalningsbalansstatistik (CMFB) har.

1.2

ECB noterar också med tillfredsställelse att förslaget till förordning understryker behovet av ett nära samarbete mellan ESS och ECBS vid utveckling, framställning och spridning av sådan europeisk statistik som tas fram av de båda systemen (artikel 8). I detta sammanhang noterar ECB att kravet på ett nära samarbete mellan ESS och ECBS, enligt vad som anges i skäl 6 i förslaget till förordning, faller inom ramen för den primärrätt som är tillämplig på ECBS enligt fördraget. Enligt artikel 5 i ECBS-stadgan ska ECB, för att utföra ECBS uppgifter, med de nationella centralbankernas stöd samla in de statistiska uppgifter som behövs, antingen från de behöriga nationella myndigheterna eller direkt från de ekonomiska aktörerna, och för detta ändamål samarbeta med gemenskapsinstitutioner och gemenskapsorgan samt med behöriga myndigheter i medlemsstaterna.

1.3

Därutöver välkomnar ECB att artikel 20.3 i förslaget till förordning behandlar frågan om utbyte av konfidentiella uppgifter, för statistiska ändamål, mellan ESS och ECBS. Det är allmänt vedertaget att ett förbättrat utbyte av konfidentiella uppgifter mellan ESS och ECBS blir allt nödvändigare för att säkerställa kvaliteten och konsistensen på europeisk statistik samtidigt som belastningen för uppgiftslämnarna ska bli minsta möjliga. Detta kan ske genom att samma uppgifter bara efterfrågas en gång, och att dessa sedan distribueras mellan berörda statistikmyndigheter med bibehållen uppgiftskonfidentialitet. ECB anser dock, till skillnad från vad som anges i artikel 20.3, att ett sådant informationsutbyte inte ska göras beroende av antagandet av ny, sektorvis lagstiftning som uttryckligen godkänner sådant utbyte av konfidentiell statistikinformation. För att säkerställa ett fungerande effektivt utbyte av nödvändig konfidentiell statistikinformation bör de rättsliga reglerna ange att en sådan överföring får ske om den är nödvändig för att effektivt utveckla, framställa eller sprida europeisk statistik, enligt förebilden i artikel 20.1 i förslaget till förordning som reglerar utbytet av konfidentiell statistikinformation inom ESS.

1.4

ECB understryker att det, för att belastningen för uppgiftslämnarna ska minska, är viktigt att man erhåller fullständig rättslig tillgång till alla nödvändiga uppgifter som existerar. Denna aspekt berörs också i artikel 23 (Tillgång till administrativa källor) i förslaget till förordning. ECB föreslår dock att den rättsliga ramen bör innehålla regler för rutiner och ”tillvägagångssätt” för att uppnå en faktisk tillgång till uppgifter, snarare än ”begränsningar och villkor” eftersom detta implicerar en omotiverad begränsning av sådan tillgång.

1.5

Enligt artikel 253 i fördraget ska förordningar som antas av Europaparlamentet och rådet gemensamt hänvisa till de yttranden som ska inhämtas enligt fördraget. ECB föreslår därför att man i beaktandemeningen till den förslagna förordningen hänvisar till det här yttrandet.

2.   Ändringsförslag

De ändringsförslag av förordningen som blir resultatet av ECB:s synpunkter framgår av bilagan.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 14 november 2007.

Lucas D. PAPADEMOS

ECB:s vice ordförande


(1)  KOM(2007) 625.


BILAGA

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Kommissionens förslag

ECB:s ändringsförslag  (1)

Ändring 1

Artikel 20 – Överföring av konfidentiella uppgifter

Artikel 20 – Överföring av konfidentiella uppgifter

1.

Konfidentiella uppgifter får överföras mellan nationella myndigheter och mellan de nationella myndigheterna och kommissionen (Eurostat) om överföringen är nödvändig för att utveckla, framställa och sprida europeisk statistik. All övrig överföring måste uttryckligen godkännas av den nationella myndighet som samlat in uppgifterna.

1.

Konfidentiella uppgifter får överföras mellan nationella myndigheter och mellan de nationella myndigheterna och kommissionen (Eurostat) om överföringen är nödvändig för att utveckla, framställa och sprida europeisk statistik. All övrig överföring måste uttryckligen godkännas av den nationella myndighet som samlat in uppgifterna.

2.

Nationella bestämmelser om statistiksekretess får inte åberopas för att hindra överföring av konfidentiella uppgifter om överföringen föreskrivs i en gemenskapsrättsakt.

3.2.

Utbyte av konfidentiella uppgifter för statistiska ändamål får ske mellan Överföring av konfidentiella uppgifter från en ESS-statistikmyndighet till och en ECBS-centralbank får ske om så anses förutsatt att överföringen är nödvändigt för att effektivt utveckla, framställa och sprida europeisk statistik eller ECBS-statistik som avses i artikel 285 i fördraget och artikel 5 i stadgan för ECBS och ECB och om så uttryckligen föreskrivs i gemenskapsrätten.

3.

Utbyte av konfidentiella uppgifter för statistiska ändamål får ske mellan ESS och ECBS om så anses nödvändigt för att utveckla, framställa och sprida europeisk statistik eller ECBS-statistik och om så uttryckligen föreskrivs i gemenskapsrätten.

2.3.

Nationella bestämmelser om statistiksekretess får inte åberopas för att hindra överföring av konfidentiella uppgifter enligt punkterna 1 och 2 om överföringen föreskrivs i en gemenskapsrättsakt.

4.

Skyddsåtgärderna i denna förordning ska gälla alla konfidentiella uppgifter som överförs inom ESS samt mellan ESS och ECBS.

4.

Om konfidentiella uppgifter överförs av en ECBS-centralbank till en ESS-statistik-myndighet i enlighet med rådets förordning (EG) nr 2533/98 av den 23 november 1998 om Europeiska centralbankens insamling av statistiska uppgifter  (2)ska dessa uppgifter uteslutande användas för att utveckla, framställa eller sprida europeisk statistik som avses i artikel 285 i fördraget och artikel 5 i stadgan för ECBS och ECB.

5.

Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 2 måste all annan överföring av konfidentiella uppgifter utanför ESS uttryckligen godkännas av den nationella myndighet som samlat in uppgifterna.

6.

Skyddsåtgärderna i denna förordning ska gälla alla konfidentiella uppgifter som överförs inom ESS samt mellan ESS-statistik-myndigheter och ECBS-centralbanker.

Motivering – se punkt 1.3 i yttrandet

Ändring 2

Artikel 23 – Tillgång till administrativa källor

För att göra arbetet mindre betungande för uppgiftslämnarna ska de nationella myndigheterna och kommissionen (Eurostat) ha tillgång till administrativa uppgiftskällor, var och en inom sina offentliga förvaltningars respektive verksamhetsområden, i den utsträckning som dessa uppgifter behövs för att utveckla, framställa och sprida europeisk statistik.

Varje medlemsstat och kommissionen ska inom sina respektive behörighetsområden vid behov fastställa vilka rutiner samt begränsningar och villkor som ska gälla för den faktiska tillgången till uppgifterna.

Artikel 23 – Tillgång till administrativa källor

För att göra arbetet mindre betungande för uppgiftslämnarna ska de nationella myndigheterna och kommissionen (Eurostat) ha tillgång till administrativa uppgiftskällor, var och en inom sina offentliga förvaltningars respektive verksamhetsområden, i den utsträckning som dessa uppgifter behövs för att utveckla, framställa och sprida europeisk statistik.

Varje medlemsstat och kommissionen ska inom sina respektive behörighetsområden vid behov fastställa vilka rutiner samt begränsningar och villkor tillvägagångssätt som ska gälla för den faktiska tillgången till uppgifterna.

Motivering – se punkt 1.4 i yttrandet

Ändring 3

med beaktande av kommissionens förslag,

efter samråd med Europeiska datatillsynsmannen,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska centralbankens yttrande,

efter samråd med Europeiska datatillsynsmannen,

Motivering – se punkt 1.5 i yttrandet


(1)  Text markerad med fet stil anger ECB:s förslag till ny text. Genomstruken text anger de strykningar som ECB föreslår.

(2)  EGT L 318, 27.11.1998, s. 8.


Top