EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52007AB0009

Europeiska centralbankens yttrande av den 13 april 2007 om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om kvartalsstatistik över lediga platser i gemenskapen (CON/2007/9)

OJ C 86, 20.4.2007, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.4.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 86/1


EUROPEISKA CENTRALBANKENS YTTRANDE

av den 13 april 2007

om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om kvartalsstatistik över lediga platser i gemenskapen

(CON/2007/9)

(2007/C 86/01)

Inledning och rättslig grund

Den 12 april 2007 mottog Europeiska centralbanken (ECB) en begäran från Europeiska unionens råd om ett yttrande över ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om kvartalsstatistik över lediga platser i gemenskapen (1) (nedan kallad ”den föreslagna förordningen”).

ECB:s behörighet att avge ett yttrande grundas på artikel 105.4 första strecksatsen i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen. I enlighet med artikel 17.5 första meningen i arbetsordningen för ECB har detta yttrande antagits av ECB-rådet.

1.   Allmänna kommentarer

1.1.

Syftet med den föreslagna förordningen är att skapa en rättslig grund för insamling, överföring och utvärdering av kvartalsuppgifter om lediga platser i gemenskapen (2). Uppgifterna om lediga platser, som ingår i förteckningen över europeiska ekonomiska huvudindikatorer (3), behövs för att bevaka kortfristiga förändringar av antalet lediga platser efter näringsgren.

1.2.

ECB välkomnar den föreslagna förordningen. Tillhandahållandet av jämförbar statistik över lediga platser ger tillgång till mer omfattande uppgifter för analys och bedömning av de risker som hotar prisstabiliteten i euroområdet, vilken har betydelse för Eurosystemets monetära politik. På liknande sätt kan uppgifter om lediga platser fungera som huvudindikatorer för vissa arbetsmarknadsvariabler, särskilt sysselsättning och arbetslöshet. De aggregerade uppgifter som för närvarande finns tillgängliga för euroområdet, baserade på uppgifter som de nationella statistikkontoren frivilligt översänder till Europeiska gemenskapernas kommission (Eurostat), speglar de avsevärda skillnader som finns i definitionen av de nationella serierna som används för beräkningen av serier för euroområdet.

1.3.

Med förbehåll för de tekniska kommentarerna i avsnitt 2 i detta yttrande anser ECB att den föreslagna förordningen utgör en bra kompromiss mellan användarnas krav och behovet av statistiska förenklingar som noga har utretts för att begränsa rapporteringsbördan. ECB stöder fullt ut genomförandet av den föreslagna förordningen och uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att prioritera ett tidsenligt antagande av den tillämpningsförordning från kommissionen som krävs.

2.   Tekniska kommentarer

2.1.

ECB understryker att den föreslagna uppdelningen efter näringsgren enligt avdelningsnivå enligt Europeiska gemenskapens näringsgrensindelning (NACE), inklusive tjänstesektorn, är en viktig aspekt av den föreslagna förordningen på grund av tjänsternas ökade betydelse som procentuell andel av den totala ekonomin. Den föreslagna uppdelningen är dessutom betydelsefull för att förklara förändringar i det totala antalet lediga platser. En framgångsrik sammanställning och det påföljande tillhandahållandet av uppgifter som är resultatet av de föreslagna genomförbarhetsstudierna, samt även från genomförbarhetsstudierna om inkluderingen av enheter med mindre än tio anställda, ses som viktiga steg för att ytterligare förbättra kvaliteten på uppgifterna.

2.2.

Tillgång till en lämplig uppsättning retroaktiva uppgifter är av avgörande betydelse eftersom det är viktigt för analysarbetet att bedöma hur de lediga platserna förändras över tiden. ECB förstår dock den belastning som uppgiftslämnarna skulle utsättas för om de ålades att tillhandahålla en fullständig uppsättning retroaktiva uppgifter och godtar därför kravet på den begränsade uppgiftsöverföringen enligt artikel 6 i den föreslagna förordningen, samtidigt som skattningar över en längre tid uppmuntras där det är möjligt.

2.3.

Vad gäller frågan om förbättrad kvalitet på de uppgifter som behövs för tillförlitliga aggregat för euroområdet, är en hög grad av jämförbarhet mellan de nationella uppgifter som används för att beräkna aggregat för euroområdet en nyckelfråga för den övergripande kvalitetsbedömningen. Eftersom så är fallet skulle de kvalitetskriterier som skall definieras inom ramen för genomförandeåtgärderna enligt artikel 7 i den föreslagna förordningen lämpligen kunna inkludera regelbunden granskning av vilka konsekvenser icke-jämförbara aspekter i de nationella uppgifterna har.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 13 april 2007.

Lucas D. PAPADEMOS

ECB:s vice ordförande


(1)  KOM(2007) 76 slutlig.

(2)  ECB:s behov av insamling av kvartalsstatistik över lediga platser inom 45 dagar efter utgången av det kvartal som uppgifterna avser beskrivs i publikationen Europeiska centralbankens statistikkrav inom området allmän ekonomisk statistik från augusti 2000 och upprepas i publikationen Översyn av kraven på allmän ekonomisk statistik från december 2004.

(3)  De europeiska ekonomiska huvudindikatorerna togs fram som resultat av handlingsplanen om statistikkrav för Ekonomiska och monetära unionen (EMU) (nedan kallad ”EMU-handlingsplanen”), som på begäran av rådet (Ekofinrådet) utarbetats av kommissionen (Eurostat) i nära samarbete med ECB. EMU-handlingsplanen var ett svar på den monetära kommitténs rapport om informationskraven i EMU, som godkändes av Ekofinrådet den 18 januari 1999. Ekofinrådet mottog den senaste lägesrapporten om denna fråga i november 2006.


Top