EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52006PC0680

Förslag till Rådets förordning om ändring av Rådets förordning (EG) nr 234/2004 om vissa restriktiva åtgärder med avseende på Liberia och om upphävande av förordning (EG) nr 1030/2003

/* KOM/2006/0680 slutlig */

52006PC0680

Förslag till Rådets förordning om ändring av Rådets förordning (EG) nr 234/2004 om vissa restriktiva åtgärder med avseende på Liberia och om upphävande av förordning (EG) nr 1030/2003 /* KOM/2006/0680 slutlig */


[pic] | EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION |

Bryssel den 8.11.2006

KOM(2006) 680 slutlig

Förslag till

RÅDETS FÖRORDNING

om ändring av rådets förordning (EG) nr 234/2004 om vissa restriktiva åtgärder med avseende på Liberia och om upphävande av förordning (EG) nr 1030/2003

(framlagt av kommissionen)

MOTIVERING

1. Genom förordning (EG) nr 234/2004 rörande Liberia införs ett förbud mot tillhandahållande av vissa tjänster som har samband med vapen och militär utrustning, ett förbud mot import av rundvirke och timmerprodukter och ett förbud mot import av rådiamanter, i enlighet med de gemensamma ståndpunkterna 2006/31/GUSP och 2006/518/GUSP, FN:s säkerhetsråds resolution 1521(2003) och andra relevanta resolutioner från FN:s säkerhetsråd.

2. Genom sin resolution 1689(2006) av den 20 juni 2006 beslutade FN:s säkerhetsråd bland annat att upphäva förbudet mot import av rundtimmer och timmerprodukter under en period av 90 dagar. Efter denna period skulle säkerhetsrådet besluta huruvida förbudet mot import av rundtimmer och timmerprodukter skulle återinföras.

3. Säkerhetsrådet behandlade frågan den 20 oktober 2006 och drog slutsatsen att det inte fanns någon anledning att återinföra förbudet mot import av rundtimmer och timmerprodukter.

4. Mot bakgrund av detta föreslår kommissionen att bestämmelsen i förordning (EG) nr 234/2004 om förbudet om import av rundtimmer och timmerprodukter från Liberia upphävs.

Förslag till

RÅDETS FÖRORDNING

om ändring av rådets förordning (EG) nr 234/2004 om vissa restriktiva åtgärder med avseende på Liberia och om upphävande av förordning (EG) nr 1030/2003

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 60 och 301,

med beaktande av gemensam ståndpunkt 2006/31/GUSP av den 23 januari 2006 om förlängning av de restriktiva åtgärderna mot Liberia[1] och gemensam ståndpunkt 2006/518/GUSP av den 24 juli 2006 om ändring och förlängning av vissa restriktiva åtgärder mot Liberia[2],

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1) I syfte att genomföra de åtgärder mot Liberia som infördes genom FN:s säkerhetsråds resolution 1521(2003) föreskrevs i gemensam ståndpunkt 2004/137/GUSP av den 10 februari 2004 om restriktiva åtgärder mot Liberia[3] bestämmelser för genomförandet av åtgärderna med avseende på Liberia i resolutionen och ett förbud mot att bevilja Liberia ekonomiskt stöd som rör militär verksamhet. I enlighet med FN:s säkerhetsråds resolutioner 1647(2005), 1683(2006) och 1689(2006) förlängdes genom de gemensamma ståndpunkterna 2006/31/GUSP och 2006/518/GUSP de restriktiva åtgärderna i gemensam ståndpunkt 2004/137/GUSP och vissa ändringar fastställdes.

(2) Genom förordning (EG) nr 234/2004[4] införs ett förbud mot att tillhandahålla Liberia tekniskt bistånd och ekonomiskt stöd som rör militär verksamhet, förbud mot att importera rådiamanter från Liberia liksom rundtimmer och timmerprodukter med ursprung i Liberia.

(3) Den 20 juni 2006 antog FN:s säkerhetsråd resolution 1689(2006). Det beslutade bland annat att inte förlänga det förbud mot import av allt rundtimmer och alla timmerprodukter med ursprung i Liberia, som infördes genom punkt 10 i säkerhetsrådets resolution 1521(2003) och som, efter flera förlängningar, upphörde den 20 juni 2006. Säkerhetsrådet uttryckte sin fasta beslutsamhet att återinföra förbudet om Liberia inom 90 dagar inte antog den skogslagstiftning som föreslagits av den övervakningskommitté för skogsreformer som inrättats av Liberias regering.

(4) Säkerhetsrådet behandlade frågan på nytt den 20 oktober 2006 och drog slutsatsen att Liberia hade antagit den skogslagstiftning som krävdes. Det beslutade därför att inte återinföra förbudet.

(5) Artikel 6.2 i förordning (EG) nr 234/2004, genom vilken import till gemenskapen av allt rundvirke och alla timmerprodukter med ursprung i Liberia förbjuds och som tillfälligt upphävdes mellan den 23 juni 2006 och den 18 september 2006, bör därför upphävas med retroaktiv verkan från och med den 19 september 2006.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I artikel 6 i förordning (EG) nr 234/2004 skall punkt 2 utgå.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning .

Den skall tillämpas från och med 19 september 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den

På rådets vägnar

Ordförande

[1] EUT L 19, 24.1.2006, s. 38.

[2] EUT L 201, 25.7.2006, s. 36.

[3] EUT L 40, 12.2.2004, s. 35. Den gemensamma ståndpunkten ändrad genom gemensam ståndpunkt 2004/902/GUSP (EUT L 379, 24.12.2004, s. 113).

[4] EUT L 40, 12.2.2004, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1126/2006 (EUT L 201, 25.7.2006, s. 1).

Top