EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52006PC0097

Förslag till rådets förordning om ingående av partnerskapsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Seychellerna om fiske

/* KOM/2006/0097 slutlig - CNS 2006/0029 */

52006PC0097

Förslag till Rådets förordning om ingående av partnerskapsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Seychellerna om fiske /* KOM/2006/0097 slutlig - CNS 2006/0029 */


[pic] | EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION |

Bryssel den 6.3.2006

KOM(2006) 97 slutlig

2006/0029 (CNS)

Förslag till

RÅDETS FÖRORDNING

om ingående av partnerskapsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Seychellerna om fiske

(framlagt av kommissionen)

MOTIVERING

Efter rådets slutsatser från juli 2004 om partnerskapsavtalen om fiske omförhandlar gemenskapen alla befintliga ramavtal som kommer att ersättas av dessa nya avtal.

Det nya partnerskapet om fiske mellan gemenskapen och Seychellerna paraferades i mars 2005. De båda parterna har därigenom kommit överens om ett nytt ramavtal och ett fiskeprotokoll.

Det nya partnerskapsavtalet om fiske och det nya protokollet innehåller bestämmelser om förbättrat ekonomiskt, finansiellt, tekniskt och vetenskapligt samarbete inom fiskesektorn i syfte att säkerställa bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna, och om partnerskap mellan företag i syfte att i gemensamt intresse utveckla ekonomiska verksamheter inom fiskesektorn och i sektorer med anknytning till denna.

De båda parterna har kommit överens om att för sina respektive myndigheter föreslå att det gällande ramavtalet ersätts av detta nya partnerskapsavtal och det nya fiskeprotokollet (protokollet skall inom kort antas genom ett separat förfarande).

Med tanke på ovanstående kommer det nya avtalet att främja ett ansvarigt och hållbart utnyttjande av resurser till ömsesidig fördel för EG och Republiken Seychellerna.

På denna grundval föreslår kommissionen att rådet fattar beslut om att detta nya partnerskapsavtal om fiske skall ingås mellan EG och Seychellerna.

2006/0029 (CNS)

Förslag till

RÅDETS FÖRORDNING

om ingående av partnerskapsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Seychellerna om fiske

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 37 jämförd med artikel 300.2 och artikel 300.3 första stycket,

med beaktande av kommissionens förslag[1],

med beaktande av Europaparlamentets yttrande[2], och

av följande skäl:

(1) Genom rådets förordning (EEG) nr 1708/87 godkände gemenskapen ett avtal med Republiken Seychellerna om fiske utanför Seychellerna[3]. I enlighet med det avtalet har de två parterna fört förhandlingar om att ersätta det med ett partnerskapsavtal om fiske.

(2) Efter dessa förhandlingar paraferades partnerskapsavtalet om fiske i mars 2005.

(3) Avtalet innehåller bestämmelser om förbättrat ekonomiskt, finansiellt, tekniskt och vetenskapligt samarbete inom fiskesektorn i syfte att säkerställa bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna, och om partnerskap mellan företag i syfte att i gemensamt intresse utveckla ekonomisk verksamhet inom fiskesektorn och verksamheter med anknytning till denna.

(4) Detta avtal bör godkännas.

(5) När det nya avtalet träder i kraft kommer förordning (EEG) nr 1708/87 att bli inaktuell och måste därför av tydlighetsskäl uppgöra att gälla.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Partnerskapsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Seychellerna (nedan kallat ”avtalet”) godkänns härmed på gemenskapens vägnar.

Texten till avtalet åtföljer denna förordning.

Artikel 2

Rådets ordförande bemyndigas att utse de personer som skall ha rätt att underteckna avtalet med bindande verkan för gemenskapen.

Artikel 3

Förordning (EEG) nr 1708/87 skall upphöra att gälla.

Artikel 4

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning .

Artikel 5

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den

På rådets vägnar

Ordförande

Partnerskapsavtal mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Seychellerna om fiske

EUROPEISKA GEMENSKAPEN, nedan kallad ”gemenskapen”, och

Republiken Seychellerna, nedan kallad ”Seychellerna”, nedan kallade ”parterna”,

SOM BEAKTAR det nära samarbetet mellan gemenskapen och Seychellerna, framför allt i enlighet med Cotonou-avtalet, och den ömsesidiga viljan att intensifiera relationerna,

MED HÄNSYN TILL Förenta Nationernas havsrättskonvention,

SOM ÄR INFÖRSTÅDDA med betydelsen av principerna i uppförandekoden för ansvarsfullt fiske som antogs av FAO-konferensen 1995,

SOM ÄR BESLUTNA att i ömsesidigt intresse samarbeta i syfte att främja ett ansvarsfullt fiske för att säkerställa ett långsiktigt bevarande och hållbart utnyttjande av levande marina resurser,

SOM ÄR ÖVERTYGADE OM att detta samarbete måste utformas som initiativ och åtgärder som, oavsett om de genomförs gemensamt eller av ena parten, fungerar som komplement, är förenliga med strategin och skapar synergieffekter,

SOM ÄR BESLUTNA att för dessa ändamål inleda en dialog i syfte att utarbeta en sektoriell fiskeripolitik i Seychellerna och fastställa lämpliga metoder för att se till att denna strategi genomförs på ett effektivt sätt och att ekonomiska aktörer och det civila samhället är delaktiga i utvecklingen,

SOM ÖNSKAR fastställa villkor och bestämmelser för gemenskapsfartygens fiskeverksamhet i Seychellernas vatten och för gemenskapens stöd för att främja att det börjar bedrivas ett ansvarsfullt fiske i de vattnen,

SOM ÄR BESLUTNA att bedriva ett närmare ekonomiskt samarbete inom fiskenäringen och i verksamheter med anknytning till denna genom att bilda och utveckla gemensamma företag där företag från de båda parterna medverkar,

HAR ENATS OM FÖLJANDE.

Artikel 1 – Räckvidd

I detta avtal fastställs principer, regler och förfaranden för

- ekonomiskt, finansiellt, tekniskt och vetenskapligt samarbete inom fiskesektorn för att se till att det börjar bedrivas ett ansvarsfullt fiske i Seychellernas vatten som säkerställer bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna, och för att utveckla Seychellernas fiskesektor,

- de villkor som reglerar gemenskapsfartygens tillträde till Seychellernas vatten,

- villkoren för att övervaka fisket i Seychellernas vatten för att se till att ovan nämnda bestämmelser och villkor följs, att åtgärder för bevarande och förvaltning av fiskbestånd är effektiva, och att illegalt, orapporterat och oreglerat fiske förhindras,

- partnerskap mellan företag i syfte att i gemensamt intresse utveckla ekonomisk verksamhet inom fiskesektorn och i verksamheter med anknytning till denna.

Artikel 2 - Definitioner

I detta avtal avses med

a) Seychellernas myndigheter : Seychellernas fiskemyndighet,

b) gemenskapens myndigheter : Europeiska kommissionen,

c) fiskefartyg från gemenskapen : varje fiskefartyg som för en medlemsstats flagg och som är registrerat i gemenskapen,

d) gemensamt företag : ett kommersiellt företag som bildats i Seychellerna av fartygsägare eller nationella företag från parterna för att bedriva fiskeriverksamhet eller verksamhet med anknytning till denna,

e) gemensam kommitté : en kommitté sammansatt av företrädare för gemenskapen och Seychellerna och vars uppgifter beskrivs i artikel 9 i detta avtal.

Artikel 3 – Principer och mål för genomförandet av detta avtal

1. Parterna förbinder sig härmed att främja ett ansvarsfullt fiske i Seychellernas vatten på grundval av principen om icke-diskriminering mellan de olika fiskeflottor som fiskar i dessa vatten, utan att det påverkar tillämpningen av avtal ingångna mellan utvecklingsländer inom en geografisk region, inbegripet ömsesidiga fiskeavtal.

2. Parterna skall samarbeta i utarbetandet och genomförandet av en sektoriell fiskeripolitik i Seychellernas vatten och skall i detta syfte inleda en dialog om nödvändiga reformer. De förbinder sig härmed att inte anta bestämmelser på detta område utan att först samråda med varandra.

3. Parterna skall också samarbeta vid utförandet av gemensamma och unilaterala förhandsbedömningar, löpande bedömningar och utvärderingar i efterhand av de bestämmelser, program och åtgärder som genomförs på grundval av detta avtal.

4. Parterna förbinder sig härmed att se till att detta avtal genomförs i enlighet med principerna om goda ekonomiska och sociala styrelseformer.

5. Anställningen av sjömän från Seychellerna ombord på gemenskapsfartyg skall regleras av Internationella arbetsorganisationens (ILO) deklaration om grundläggande principer och rättigheter på arbetet, vilken skall gälla för motsvarande anställningsavtal och allmänna anställningsvillkor. Detta gäller särskilt föreningsfriheten och den kollektiva förhandlingsrätten samt icke-diskriminering i fråga om anställning och yrkesutövning.

Artikel 4 – Statistiskt samarbete

1. Under avtalsperioden skall gemenskapen och Seychellerna övervaka tillståndet för fiskeresurserna i Seychellernas fiskezon, och varje år anordna ett gemensamt vetenskapligt möte, omväxlande i gemenskapen och i Seychellerna.

2. De båda parterna skall, på grundval av slutsatserna från de årliga vetenskapliga mötena och mot bakgrund av bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtanden, samråda i den gemensamma kommitté som avses i artikel 9 och vid behov gemensamt besluta om åtgärder för att säkerställa en hållbar förvaltning av fiskeresurserna.

3. Parterna åtar sig härmed att samråda med varandra, antingen direkt eller inom tonfiskkommissionen för Indiska oceanen (IOTC), för att förvalta och bevara de levande resurserna i Indiska oceanen, och samarbeta om relevant vetenskaplig forskning.

Artikel 5 – Gemenskapsfartygens tillträde till fiske i Seychellernas vatten

1. Seychellerna förbinder sig härmed att tillåta gemenskapsfartyg att bedriva fiskeverksamhet i dess fiskezon i enlighet med det här avtalet, protokollet och tillhörande bilaga.

2. Det fiske som detta avtal avser skall bedrivas enligt Seychellernas gällande lagar och bestämmelser. Seychellernas myndigheter skall underrätta kommissionen om alla ändringar av lagstiftningen.

3. Seychellerna skall ansvara för att protokollets bestämmelser om fiskeriövervakning tillämpas på ett effektivt sätt. Gemenskapsfartygen skall samarbeta med Seychellernas myndigheter som har ansvaret för övervakningen.

4. Gemenskapen förbinder sig att vidta alla tillämpliga åtgärder för att säkerställa att dess fiskefartyg uppfyller bestämmelserna i det här avtalet och den lagstiftning som reglerar fisket i de vatten som står under Seychellernas jurisdiktion.

Artikel 6 – Licenser

1. Gemenskapsfartyg får endast fiska i Seychellernas fiskezon om de innehar en fiskelicens som utfärdats i enlighet med detta avtal.

2. Förfarandet för att erhålla fiskelicens för ett fartyg, de avgifter som tillämpas och det betalningssätt som fartygsägaren skall använda anges i bilagan till protokollet.

Artikel 7 – Ekonomisk ersättning

1. Gemenskapen skall ge Seychellerna en ekonomisk ersättning enligt de villkor som anges i protokollet och bilagorna. Den ekonomiska ersättningen skall grundas på två delar, närmare bestämt

a) gemenskapsfartygens tillträde till fiske i Seychellerna,

b) gemenskapens ekonomiska stöd för bedrivandet av ansvarsfullt fiske och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna i Seychellernas vatten.

2. Den del av ersättningen som avses i punkt 1.b skall fastställas och förvaltas med beaktande av de mål som fastställs i samförstånd mellan parterna i enlighet med protokollet och som skall uppnås inom ramen för den sektoriella fiskeripolitiken i Seychellerna och med hjälp av ett ettårigt och flerårigt program för genomförandet.

3. Ersättningen från gemenskapen skall betalas varje år i enlighet med protokollet och i enlighet med det här avtalet och dess protokoll när det gäller eventuella förändringar av ersättningsbeloppet till följd av

a) allvarliga omständigheter, andra än naturfenomen, som förhindrar fiske i gemenskapens vatten,

b) en minskning av de fiskemöjligheter som beviljas gemenskapsfartygen, fastställd i samförstånd mellan parterna i syfte att förvalta de berörda bestånden när minskningen, mot bakgrund av bästa tillgängliga vetenskapliga rådgivning, bedöms vara nödvändig för bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna,

c) en ökning av de fiskemöjligheter som beviljas gemenskapsfartygen, fastställd i samförstånd mellan parterna om bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtanden visar att fiskeresursernas tillstånd möjliggör detta,

d) en omprövning av villkoren för gemenskapens ekonomiska stöd för genomförandet av en sektoriell fiskeripolitik i Seychellerna, när detta motiveras av resultat av årliga och fleråriga program som båda parterna konstaterar,

e) uppsägning av avtalet enligt artikel 12,

f) avbrytande av avtalets tillämpning enligt artikel 13.

Artikel 8 – Främjande av samarbete mellan ekonomiska aktörer och i det civila samhället

1. Parterna skall främja ekonomiskt, kommersiellt, vetenskapligt och tekniskt samarbete inom fiskesektorn och sektorer med anknytning till denna. De skall rådgöra med varandra för att samordna de olika åtgärder som vidtas i detta syfte.

2. Parterna skall uppmuntra informationsutbyte om fiskemetoder och fiskeredskap, metoder för konservering och metoder för industriell beredning av fiskeriprodukter.

3. Parterna skall främja goda förhållanden för utvecklingen av affärsverksamhet och investeringar för att skapa villkor som gynnar utbyte mellan företag från de båda parterna när det gäller frågor om teknik, ekonomi och handel.

4. Parterna skall särskilt uppmuntra skapandet av gemensamma företag i ömsesidigt intresse. Bildandet av gemensamma företag i Seychellerna och överföringen av gemenskapsfartyg till gemensamma företag skall konsekvent ske i överensstämmelse med Seychellernas och gemenskapens lagstiftning.

Artikel 9 – Gemensam kommitté

1. En gemensam kommitté skall inrättas för att övervaka tillämpningen av detta avtal. Kommittén skall

a) övervaka avtalets genomförande, tolkning och tillämpning, särskilt fastställandet av de ettåriga och fleråriga program som avses i artikel 7.2 och en utvärdering av programmens genomförande,

b) säkerställa de nödvändiga kontakterna i frågor av gemensamt intresse som rör fiske,

c) tjäna som forum för att i godo lösa tvister om avtalets tolkning eller tillämpning,

d) vid behov ompröva fiskemöjligheternas omfattning och, med utgångspunkt i detta, den ekonomiska ersättningen,

e) utöva andra uppgifter som parterna beslutar om i samförstånd.

2. Den gemensamma kommittén skall ha möte minst en gång per år, omväxlande i gemenskapen och i Seychellerna, och värdparten skall svara för ordförandeskapet. Den skall hålla extraordinära möten på begäran av en av parterna.

Artikel 10 – Geografiskt område inom vilket avtalet gäller

Detta avtal skall tillämpas, å ena sidan, på de territorier där fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen är tillämpligt och i enlighet med de villkor som fastställs i fördraget och, å andra sidan, på Seychellernas territorium.

Artikel 11 – Löptid

Detta avtal skall tillämpas i sex år från och med den dag då det träder i kraft och skall förnyas i sexårsperioder, såvida det inte sägs upp i enlighet med artikel 12.

Artikel 12 – Uppsägning

1. Detta avtal kan sägas upp av endera parten i fall av allvarliga omständigheter, såsom utarmning av de berörda bestånden, minskat utnyttjande av de fiskemöjligheter som beviljas gemenskapsfartygen eller bristande efterlevnad av de åtaganden som parterna gjort när det gäller att motverka olagligt, orapporterat och oreglerat fiske.

2. Den berörda parten skall skriftligen underrätta den andra parten om sin avsikt att säga upp avtalet minst sex månader före den dag då den ursprungliga perioden eller någon av de efterföljande perioderna löper ut.

3. Efter den underrättelse som avses i punkt 2 skall överläggningar inledas mellan parterna.

4. Betalningen av den ersättning som avses i artikel 7 för det år då uppsägningen träder i kraft skall minskas tidsproportionellt.

Artikel 13 – Tillfälligt avbrytande

1. Tillämpningen av detta avtal kan avbrytas på initiativ av endera parten om det föreligger allvarliga meningsskiljaktigheter om tillämpningen av bestämmelserna i detta avtal. Den part som vill avbryta tillämpningen skall skriftligen underrätta den andra parten om detta minst tre månader före den dag då tillämpningen skall avbrytas. Efter mottagandet av denna underrättelse skall parterna inleda överläggningar för att om möjligt lösa tvisterna i godo.

2. Betalningen av den ersättning som avses i artikel 7 skall minskas tidsproportionellt i förhållande till hur länge avtalets tillämpning avbrutits.

Artikel 14 – Protokoll och bilaga

Protokollet och bilagan skall utgöra delar av det här avtalet.

Artikel 15 – Upphävande och övergångsbestämmelser

1. Detta avtal upphäver och ersätter från och med datumet för ikraftträdandet avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Republiken Seychellernas regering om fiske utanför Seychellerna från 1987.

2. Det protokoll som för perioden 18 januari 2005–17 januari 2011 fastställer fiskemöjligheterna och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Republiken Seychellernas regering om fiske utanför Seychellerna skall fortsätta att vara i kraft under den period som avses i dess artikel 1 och skall utgöra en del av detta avtal.

Artikel 16 – Ikraftträdande

Detta avtal har upprättats i två exemplar på danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, italienska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, ungerska och tyska, vilka alla texter är lika giltiga, och skall träda i kraft samma dag som parterna underrättar varandra om att de förfaranden som krävs för avtalets ikraftträdande har slutförts.

****

[1] EUT L […], […], s. […].

[2] EUT L […], […], s. […].

[3] EGT L 119, 7.5.1987, s. 26.

Top