EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52006AB0060

Europeiska centralbankens yttrande av den 18 december 2006 om ett förslag till ett direktiv om ändring av vissa gemenskapsdirektiv vad gäller förfaranderegler och utvärderingskriterier för stabilitetsbedömning av förvärv och ökning av innehav inom finanssektorn (CON/2006/60)

OJ C 27, 7.2.2007, p. 1–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.2.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 27/1


EUROPEISKA CENTRALBANKENS YTTRANDE

av den 18 december 2006

om ett förslag till ett direktiv om ändring av vissa gemenskapsdirektiv vad gäller förfaranderegler och utvärderingskriterier för stabilitetsbedömning av förvärv och ökning av innehav inom finanssektorn

(CON/2006/60)

(2007/C 27/01)

Inledning och rättslig grund

Den 11 oktober 2006 mottog Europeiska centralbanken (ECB) en begäran från Europeiska unionens råd om yttrande över ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 92/49/EEG (1) och direktiven 2002/83/EG (2), 2004/39/EG (3), 2005/68/EG (4) och 2006/48/EG (5) vad gäller förfaranderegler och utvärderingskriterier för stabilitetsbedömning av förvärv och ökning av innehav inom finanssektorn (nedan kallat direktivförslaget) (6).

ECB:s behörighet att avge ett yttrande grundar sig på artikel 105.4 första strecksatsen i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen tillsammans med artikel 105.5 i fördraget. I enlighet med artikel 17.5 första meningen i arbetsordningen för Europeiska centralbanken har detta yttrande antagits av ECB-rådet.

Allmänna kommentarer

1.1

ECB välkomnar på det hela taget direktivförslagets mål som skall förbättra det existerande regelverket för stabilitetsbedömning av förvärv eller ökningar av kvalificerade innehav inom finanssektorn och på så sätt underlätta tillsynsarbetet inom detta område.

1.2

ECB stöder framförallt följande element i direktivförslaget. För det första förväntas den föreslagna specificeringen av kriterier för stabilitetsbedömning medföra konvergerande tillsynsmetoder, större klarhet för tilltänkta köpare och ett tydligare rättsläge för alla berörda parter. För det andra kommer de nya kraven att tillsynsmyndigheterna skall göra en förteckning allmänt tillgänglig med de uppgifter som skall inlämnas i samband med den första underrättelsen också att medföra större klarhet för tilltänkta köpare. För det tredje kommer det nya kravet att tillsynsmyndigheterna skriftligen skall underrätta sökanden om motiven för ett negativt beslut att öka insynen i tillsynsprocessen. För det fjärde kommer det ökade kravet på ”hemvärds” (7)-samarbete att bidra till en sund stabilitetsbedömning där kunskaper från tillsynsmyndigheterna i både hem- och värdmedlemsstaterna kan beaktas.

1.3

Godkännandet av förvärv och ökningar av kvalificerade innehav genom det berörda finansiella institutets behöriga myndighet har ett nära samband med samma tillsynsmyndighets ansvar för att ge det berörda finansiella institutet tillstånd att starta sin verksamhet, att fortlöpande övervaka institutets finansiella ställning samt att vidta åtgärder i fall av finansiell oro. Ur finansiell stabilitetssynpunkt är det därför viktigt att säkerställa att det reviderade regelverket inte äventyrar effektiviteten av tillsynsmyndigheternas verktyg som används för att fortlöpande säkerställa de finansiella institutens ställning. Därutöver bör reglerna för auktorisation och godkännande i möjligaste mån stämma överens så att regelarbitrage kan undvikas. Detta är av särskild betydelse om den tilltänkte köparen har sitt huvudkontor i ett tredjeland eller om den tilltänkte köparen inte omfattas av tillsyn.

1.4

Mot bakgrund av de mycket olika typerna av transaktioner rörande kvalificerade innehav som skall omfattas av direktivförslaget (bl.a. minoritets- och majoritetsposter, reglerade och oreglerade köpare samt köpare med hemvist i eller utanför EU) måste kriterierna och förfarandena i direktivförslaget göra det möjligt för tillsynsmyndigheterna att göra en sund stabilitetsbedömning av transaktioner med olika grader av komplexitet.

1.5

Mot bakgrund av detta väcker vissa aspekter av direktförslaget ett antal frågor som diskuteras mer i detalj nedan. Yttrandets specifika kommentarer och ändringsförslag utgår från bestämmelserna i direktivförslaget som skall ändra bankdirektivet (8). De bakomliggande resonemangen gäller dock även för de andra reglerade enheterna inom finanssektorn som omfattas av direktivförslaget. Därför bör de specifika kommentarerna och förslagen, efter vederbörliga ändringar, även gälla för andra gemenskapsdirektiv än bankdirektivet som ändras genom direktivförslaget, för att på detta sätt även uppnå konsekvens mellan olika sektorer.

Specifika kommentarer

2.   De föreslagna kriterierna för en stabilitetsbedömning

2.1

ECB anser att de föreslagna kriterierna för stabilitetsbedömningen bör bringas i bättre samklang med de kriterier som används inom ramen för auktorisationsförfarandet (9). Direktivförslagets lydelse leder dock till viktiga skillnader i detta sammanhang. Detta är problematiskt för tillsynsarbetet, eftersom det kan göra det möjligt för juridiska eller fysiska personer som vill bedriva bankverksamhet att kringgå de strängare regler som tillämpas vid auktorisationsförfarandet genom att förvärva ett kreditinstitut. Därutöver är det viktigt att säkerställa, inte bara inom ramen för auktorisationsförfarandet utan även inom ramen för ett godkännande av förändringar av kvalificerade innehav i ett kreditinstitut, att de viktigaste förutsättningarna för målinstitutets sundhet och säkerhet och en effektiv tillsyn över detta beaktas på ett tillräckligt sätt, eftersom det kan vara svårt att åtgärda dessa frågor i ett senare skede av tillsynsprocessen.

2.2

En viktig skillnad rör bedömningens allmänna omfattning. Inom ramen för ett auktorisationsförfarande enligt det gällande bankdirektivet bedömer tillsynsmyndigheterna lämpligheten hos potentiella aktieägare eller medlemmar genom att ta hänsyn till behovet av sund och ansvarsfull ledning av kreditinstitutet (10). På samma sätt, när det gäller förvärv eller ökningar av kvalificerade innehav, anges i bankdirektivet att de behöriga myndigheterna får motsätta sig den tilltänkte köparens plan om de, med hänsyn till behovet av sund och ansvarfull ledning av kreditinstitutet, bedömer att lämpligheten inte är tillfredsställande hos personen i fråga (11). Enligt direktivförslaget skall dock tillsynsmyndigheterna endast bedöma om den tilltänkte köparen är lämplig och om det föreslagna förvärvet är ekonomiskt sunt med ledning av den tilltänkte köparens sannolika påverkan på institutet. ECB föreslår att direktivförslaget ändras så att tillsynsmyndigheterna, även inom ramen för förvärv eller ökningar av kvalificerade innehav, är skyldiga att säkerställa att den sunda och ansvarsfulla ledningen av målinstitutet inte kommer att äventyras.

2.3

En annan fråga rör den bestämmelse i direktivförslaget enligt vilken tillsynsmyndigheter bara får motsätta sig ett föreslaget förvärv ”om de finner att [stabilitetsbedömnings-]kriterierna ... inte är uppfyllda ...” (12). Inom ramen för auktorisationsförfarandet får de behöriga myndigheterna däremot neka en auktorisation om de bedömer att lämpligheten hos aktieägare eller medlemmar ”inte är tillfredsställande” (13). Särskilt i mer komplexa fall kan denna nya bevisbörda som åläggs tillsynsmyndigheterna när det gäller bedömningen av förvärv eller ökningar av kvalificerade innehav leda till oönskade resultat, till exempel om tillsynsmyndigheterna måste godkänna en transaktion trots att de inte är övertygade om att kriterierna för stabilitetsbedömningen verkligen är uppfyllda. Mot bakgrund av detta föreslår ECB att direktivförslaget ändras så att detta problem avhjälps.

2.4

Därutöver bör det säkerställas att den effektiva tillsynen över ett målinstitut inte kan försvåras av den grupp som målinstitutet skall utgöra en del av p.g.a. att det föreslagna förvärvet har en struktur som inte är tillräckligt transparent. Enligt de krav som gäller för erhålla auktorisation för verksamhet i kreditinstitut får de behöriga myndigheterna endast bevilja auktorisation om nära förbindelser mellan kreditinstitut och andra fysiska eller juridiska personer inte hindrar myndigheterna från att utöva en effektiv tillsyn (14). ECB anser att ett liknande krav avseende transparensen på företagsgruppens struktur också bör inkluderas i samband med godkännandet av förvärv eller ökningar av kvalificerade innehav i ett kreditinstitut, och föreslår att ett ytterligare kriterium med detta innehåll tas med i direktivförslagets förteckning över kriterier för stabilitetsbedömning (15).

2.5

I situationer där målinstitutet, till följd av det föreslagna förvärvet, skulle bli en del av en företagsgrupp som har sitt säte utanför EU vill ECB understryka behovet av (i) en lämplig tillsyn av moderbolaget i det berörda tredje landet och (ii) tillräckliga försäkringar från den behöriga myndigheten i det tredje landet avseende dess förmåga och vilja att på ett tillfredsställande sätt samarbeta med tillsynsmyndigheten för målinstitutet. Med tanke på hur betydelsefull en effektiv konsoliderad tillsyn av bankgrupper och ett tillräckligt hemvärdssamarbete är för en effektiv banktillsyn (16) är det absolut nödvändigt att, vid tidpunkten då ett förvärv eller en ökning av ett kvalificerat innehav i ett EU-kreditinstitut godkänns, förvissa sig om att det inte finns några hinder i detta avseende i det berörda tredje landet. Följaktligen anser ECB att ett liknande specifikt krav bör tas med i förteckningen över föreslagna bedömningskriterier.

2.6

Enligt direktivförslaget får medlemsstaterna ”varken införa förhandsvillkor för storleken på förvärvet av aktieägarandel eller bedöma förvärvet utifrån marknadens ekonomiska behov” (17). Detta förbud står i överensstämmelse med EG-domstolens rättspraxis (18) enligt vilken nationella åtgärder som kan hindra eller begränsa förvärv av aktier i de berörda företagen eller som kan avskräcka investerare från andra medlemsstater att investera i dessa företags kapital skall anses utgöra restriktioner av den fria rörligheten för kapital (19) om de inte är motiverade av de hänsyn som nämns i artikel 58 i fördraget eller i speciella fall av tvingande hänsyn till allmänintresset (20). I detta sammanhang innehåller dock fördraget en specifik undantagsbestämmelse grundad på tillsynshänsyn (21) förutsatt att dessa undantag inte utgör ett medel för godtycklig diskriminering eller en förtäckt begränsning av den fria rörligheten för kapital (22). Under speciella omständigheter kan driften av en målinstitution försvåras av en konflikt mellan större aktieägare som alla har tillräckligt stora aktieinnehav för att förhindra beslut men vars innehav inte räcker till för att få kontroll över institutet. En sådan ägarstruktur kan försvåra driften av institutet vilket kan få negativa följder för en effektiv tillsyn över institutet. Ur ett tillsynsperspektiv är det därför önskvärt att, redan vid den tidpunkt då förändringar av kvalificerade innehav i ett kreditinstitut godkänns, upprätthålla ett adekvat skydd mot att sådana ägarstrukturer uppstår. Mot bakgrund av detta bör direktivförslaget ändras så att tillsynsmyndigheter kan motsätta sig ett föreslaget förvärv om de inte anser att, med beaktande av det inflytande förvärvaren kommer att ha på kreditinstitutet, målinstitutets arrangemang för företagsstyrning är tillräckligt stabila för att förhindra att dess beslutsprocesser blir blockerade efter det föreslagna förvärvet. Om detta ytterligare kriterium infördes skulle det också bli nödvändigt att från direktivförslaget stryka ovannämnda bestämmelse som förbjuder införandet av förhandsvillkor för storleken på den aktieägarandel som måste förvärvas (23).

2.7

Vissa av bedömningskriterierna i direktivförslaget bör förtydligas. ECB anser det skulle vara särskilt fördelaktigt om det uttryckligen stadgades att målinstitutionen, även efter ett förvärv eller en ökning av det kvalificerade innehavet, förväntas uppfylla alla tillämpliga tillsynskrav. ECB föreslår därför att respektive bedömningskriterium (24) bör ändras i enlighet med detta. Därutöver bör de behöriga myndigheternas bedömning inte bara begränsas till att kontrollera huruvida det finns rimlig anledning att misstänka penningtvätt eller finansiering av terrorism, utan även omfatta annan allvarlig brottslighet (25).

2.8

Slutligen anser ECB att det vore värdefullt att förtydliga att tillsynsmyndigheterna, när de bedömer huruvida ett föreslaget förvärv eller en ökning av ett kvalificerat innehav skall godkännas, även får beakta åtaganden som den tilltänkta förvärvaren gjort för att säkerställa att målinstitutet kan uppfylla kriterierna för stabilitetsbedömningen. Sådana åtaganden bör vara rättsligen bindande. I alla fall bör minimikapitalkraven uppfyllas vid tidpunkten för förvärvet av det kvalificerade innehavet. Anledningen till att denna praxis bör specificeras i direktivförslaget är att detta skulle göra det möjligt för tillsynsmyndigheter att godkänna transaktioner som de annars, i avsaknad av sådana åtaganden, skulle vara tvingade att stoppa. I detta sammanhang bör det noteras att praxis med villkorade godkännanden, som uttryckligen tillåts enligt bankdirektivet i samband med auktorisationsförfaranden (26), skulle bidra till att ytterligare sammanlänka förfarandena för auktorisation för att bedriva verksamhet i kreditinstitut och de förfarandena som tillämpas i samband med förvärv eller ökningar av innehav.

3.   Föreslagna tidsfrister för tillsynsbedömningen

3.1

ECB är av den grundläggande uppfattningen att förfarandetekniska åtgärder för att förbättra godkännandeprocessen inte skall äventyra de underliggande målen för tillsynsarbetet. Tidsfristerna för bedömningen av förvärv och ökningar av innehav (27) bör därför i första hand utformas så att de säkerställer att tillsynsmyndigheterna kan fatta välgrundade beslut. Om tidsfristerna är alltför snäva finns det en risk för att tillsynsmyndigheterna tvingas godkänna ansökningar trots att de inte haft tillräcklig tid att göra en fullständig analys, detta gäller i synnerhet mer komplexa ärenden. Detta skulle få negativa följder för tilltron till, och kvaliteten på, bedömningarna vilket i sin tur skulle kunna få negativa effekter för den finansiella stabiliteten.

3.2

Med tanke på denna frågas betydelse anser ECB att omfattande ändringar bör göras av bedömningsperioden, och att detta bör ske i nära samarbete med tillsynsmyndigheterna inom EU med målet att fullt ut beakta den kompetens som dessa behöriga myndigheter besitter. I detta sammanhang noterar ECB att tillsynsmyndigheterna inom alla finansiella sektorer har uttryckt allvarlig oro (28) över att (i) tidsfristerna för bedömningen kortas avsevärt i direktivförslaget, från för närvarande omkring sextiofem arbetsdagar ned till trettio arbetsdagar, och ii) bedömningsperioden skall börja löpa innan all nödvändig information har emottagits (29). Mot bakgrund av detta rekommenderar ECB att man omprövar de föreslagna tidsfristerna för bedömningen.

3.3

Därutöver bör de föreslagna maximala tidsfristerna inom vilka tillsynsmyndigheter får begära ytterligare uppgifter från de tilltänkta köparna och de tidsfrister inom vilka tilltänkta köpare skall tillhandahålla sådan information förlängas. I synnerhet när det gäller ärenden som omfattar stora och komplexa institut som kräver omfattande informationsutbyte mellan tillsynsmyndigheter (eventuellt även med myndigheter i tredje land) eller fall där den tilltänkte köparen inte är föremål för tillsyn, är det oftast omöjligt att bedöma behovet av ytterligare uppgifter inom fem arbetsdagar (30). Köparen kan också ha svårigheter att alltid tillhandahålla de begärda uppgifterna inom endast tio arbetsdagar (31). Det är inte önskvärt att ansökningar om förvärv eller ökningar av innehav skall ogillas av tillsynsmyndigheter på grund av en brist på information (32) bara för att tillsynsmyndigheterna inte fullt ut kan bedöma behovet av ytterligare uppgifter eller en tilltänkt köpare inte lyckas tillhandahålla dessa uppgifter inom den mycket snäva tidsfristen. Den tilltänkte köparen skulle visserligen ha möjlighet att ansöka på nytt, men detta bör endast ske i undantagsfall eftersom tillståndsförfarandet annars blir onödigt betungande och ineffektivt för båda sidor. I vissa medlemsstater offentliggörs dessutom besluten att avslå en ansökan vilket kan få avsevärda negativa konsekvenser för en tilltänkt köpare, särskilt om denne är noterad på en nationell eller internationell fondbörs.

3.4

ECB anser att fall där en tilltänkt köpare meddelar de behöriga myndigheterna för målinstitutet men tillhandahåller en ofullständig uppsättning dokument eller information (33) inte bör leda till att den behöriga myndigheten omedelbart skickar ett skriftligt mottagningsbevis (34) och att bedömningsperioden omedelbart startar (35). Detta är också det tillvägagångssätt som kommissionen valt för anmälningar som lämnas inom ramen för europeiska företagskoncentrationer (36). Enligt tillämpningsföreskrifterna för ECMR (37) skall ”anmälningar bli gällande den dag då de mottogs av kommissionen” (38). Om upplysningarna dock är ofullständiga i något väsentligt avseende skall kommissionen utan dröjsmål skriftligen underrätta parterna om detta. I så fall blir anmälan gällande ”den dag då den fullständiga informationen mottogs av kommissionen” (39). Kommissionen skall utan dröjsmål skriftligen bekräfta a) mottagandet av anmälan och b) eventuella svar från anmälande parter till kommissionen där de upplysningar som lämnats är ofullständiga (40). Mot bakgrund av detta föreslår ECB att bedömningsperioden formellt inte bör starta förrän den nödvändiga informationen är fullständig och att oriktiga eller vilseledande upplysningar skall betraktas som ofullständiga upplysningar (41).

3.5

En därmed sammanhängande, men mera allmän synpunkt är att en bedömning av direktivförslaget visar att ett antal tekniska aspekter inte kan lösas på ett adekvat sätt inom ramen för bankdirektivet, och att genomförandeåtgärder kan behövas för att täcka specifika förfaranderegler som kan behöva förfinas ytterligare för att säkerställa tillräcklig rättssäkerhet och likvärdiga konkurrensförhållanden inom hela EU. Såsom kontinuerligt påpekats i tidigare yttranden anser ECB att rättsakter på nivå-2 bör bli de viktigaste instrumenten för tekniska regler avseende EU:s finansinstitut (42). Denna ståndpunkt delas av tillsynsmyndigheter som också uttryckt sitt stöd för en ökad användning av genomförandeåtgärder (43). Mot denna bakgrund föreslås därför att omfattningen av kommittébestämmelserna som framgår av direktivförslaget bör utvidgas (44), och att det blir möjligt att anta nivå-2- åtgärder som bör genomföras konsekvent inom EU innan utgången av den period för införlivande som framgår av direktivförslaget (45). Utöver en specificering och ett förtydligande av kriterierna för stabilitetsbedömningen bör detaljerade genomförandeåtgärder även omfatta följande aspekter: i) regler för underrättelser som inlämnas av tilltänkta köpare (de personer som är behöriga att lämna underrättelser, förtydligande av vad som avses med begreppet ”personer i samråd”, vilket datum som skall räknas som dagen för underrättelsen, tidsfrister, etc.), ii) en förteckning över de uppgifter som krävs för tillsynsbedömningen samt eventuellt även iii) vilken typ av åtaganden som tilltänkta köpare kan ingå gentemot behöriga myndigheter. Avseende dessa aspekter vill ECB också understryka att lärdomar kan dras av de detaljerade förfaranderegler som tillämpas inom ramen för ECMR.

3.6

Slutligen bör man även överväga att i direktivförslaget introducera mer differentierade tidsfrister vars längd skulle vara beroende av hur komplext det aktuella förvärvet eller ökningen av det kvalificerade innehavet är. Detta skulle stå i överensstämmelse med proportionalitetsprincipen som redan förankrats i andra bestämmelser i direktivförslaget (46). Genom att skilja mellan enkla och mer komplexa ärenden med utgångspunkt i gemensamma objektiva och transparenta klassificeringskriterier, som också skulle kunna antas i form av genomförandebestämmelser, skulle man kunna säkerställa att enkla ärenden handläggs snabbare samtidigt som en sund bedömning av mer komplexa ärenden, som normalt är mer tidskrävande, kan garanteras. ECB anser att de tidsfrister som för närvarande framgår av bankdirektivet (47) bör kunna fortsätta tillämpas i komplicerade ärenden (48) samt även i sådana fall som kräver en förlängd bedömningsperiod enligt direktivförslaget (49).

4.   Bestämmelser som rör samarbete mellan behöriga myndigheter

ECB stöder de bestämmelser i direktivförslaget som rör samarbete mellan behöriga myndigheter (50). ECB anser dock att dessa bestämmelser inte bör sammanlänkas med de bestämmelser som rör samarbetet mellan behöriga myndigheter när det gäller utövandet av tillsyn på konsoliderad basis (51). Beroende på vem den tilltänkte köparen är kan omfattningen på ”hemvärd”-samarbetet enligt direktivförslaget bli betydligt mer långtgående än inom ramen för konsoliderad tillsyn. Det skulle även kunna omfatta samarbete med behöriga myndigheter inom andra finansiella sektorer. Därutöver är det viktigt att säkerställa att kraven för ”hemvärd”-samarbete är så lika som möjligt i olika sektorer. ECB föreslår därför att direktivförslaget ändras i detta hänseende.

5.   Kommissionens rätt att begära information från de behöriga myndigheterna

5.1

För att kommissionen skall kunna fullfölja sitt uppdrag enligt fördraget (52) föreskrivs i direktivförslaget att kommissionen har rätt att begära kopior av de handlingar som de nationella tillsynsmyndigheterna grundat sin stabilitetsbedömning på, liksom den motivering som lämnats till den tilltänkte köparen (53). Enligt direktivförslaget skall den information som tillhandahålls kommissionen bara användas för att avgöra om en medlemsstat har uppfyllt sina skyldigheter enligt bankdirektivet (54).

5.2

ECB har ett antal allmänna synpunkter på denna föreslagna bestämmelse. I egenskap av fördragets väktare måste kommissionen, för att säkerställa den gemensamma marknadens funktion och utveckling (55), säkerställa att fördraget och de åtgärder som antagits av institutionerna med stöd av fördraget tillämpas. Vid behov kan kommissionen även, om den anser att en medlemsstat har underlåtit att uppfylla en skyldighet enligt fördraget, ta upp ärendet inför domstolen (56). Det åligger kommissionen att styrka påståendet att en skyldighet ej uppfyllts (57), men domstolen har entydigt fastställt att medlemsstater, enligt artikel 10 i fördraget, är skyldiga att underlätta kommissionens uppgifter vilket särskilt innebär att de lojalt skall medverka när det gäller kommissionens undersökningar och tillhandahålla den alla de upplysningar den begär i sammanhanget (58).

5.3

ECB anser att det är mycket viktigt att kommissionen har tillgång till sådan information som behövs för att den skall kunna genomföra sina uppgifter enligt fördraget. Därutöver noterar ECB att direktivförslaget, i överensstämmelse med artikel 287 i fördraget, föreskriver att information som har givits till kommissionen skall behandlas konfidentiellt och att alla personer som arbetar eller har arbetat för kommissionen skall omfattas av tystnadsplikt vilket innebär att inga konfidentiella upplysningar som kommissionen tar emot får lämnas ut till personer eller myndigheter (59).

5.4

I ärenden då europeiska regler om företagskoncentrationer skall tillämpas (60) skall medlemsstaternas regeringar och behöriga myndigheter lämna alla nödvändiga upplysningar till kommissionen så att den kan fullgöra de uppgifter som den tilldelas genom ECMR (61) i enlighet med tillämpliga sekretessregler (62). Därutöver får medlemsstaterna vidta nödvändiga åtgärder för att skydda ”legitima intressen” (63) som t.ex. ”tillsynsregler” (64). Om det föreligger starka tvivel huruvida en åtgärd är baserad på tillsynsregler måste dessa åtgärder meddelas kommissionen av den berörda medlemsstaten (65), som undersöker huruvida de vidtagna åtgärderna är rättfärdigade av ett av de intressen som är legitima (66).

5.5

Inom ramen för direktivförslaget anser ECB att kommissionens roll som fördragets väktare skulle underlättas avsevärt om den hade behörighet att begära uppgifter direkt från nationella tillsynsmyndigheter (utan regeringens förmedling). I samband med tillsynsfrågor har domstolen dock fastställt att om övervakningen av bankerna genom tillsynen i en medlemsstat och informationsutbytet mellan behöriga myndigheter skall fungera tillfredsställande måste affärshemligheter skyddas. Avslöjandet av konfidentiella uppgifter kan, oavsett orsak, ha negativa konsekvenser inte bara för det direkt berörda kreditinstitutet utan även för hela banksystemet (67).

5.6

Domstolen har inte haft tillfälle att mera ingående bedöma frågan hur de nationella tillsynsmyndigheternas uppgift att iaktta tystnadsplikten och sekretessen avseende tillsynsupplysningar som rör individuella finansiella institut förhåller sig till de rättigheter och skyldigheter som kommissionen har i egenskap av fördragets väktare. ECB anser dock att det är viktigt att uppnå en balans mellan kommissionens behov att i god tid få tillgång till sådan information som är nödvändig för att med fullständig kännedom om fakta kunna avgöra ett visst ärende (68) samt behovet att skydda tilltänkta köpares rättigheter och tillsynsmyndigheternas skyldighet att garantera sekretess för uppgifter som avser finansinstitut med målet att säkerställa stabiliteten i det finansiella systemet (69). Mot bakgrund av detta bör ett avsteg från skyldigheten för tillsynsmyndigheter att iaktta tystnadsplikt och sekretess avseende tillsynsupplysningar tydligt begränsas till underrättelser om föreslagna förvärv av kvalificerade innehav där antingen i) den behöriga myndigheten, efter att ha avslutat sin bedömning, har beslutat att inte godkänna förvärvet och kommissionen erhållit ett formellt klagomål från den tilltänkte köparen, eller ii) det finns goda grunder att misstänka att den behöriga myndigheten uppenbarligen tillämpat kriterierna eller förfarandena för en stabilitetsbedömning på ett felaktigt sätt. Med beaktande av tillsynsmyndigheternas oberoende ställning (70) bör det klargöras att kommissionen inte skall ingripa i tillsynsmyndighetens faktiska beslutsfattande och att de behöriga myndigheterna inte skall avslöja den berörda informationen förrän deras bedömning är avslutad. ECB är dock övertygad om att den föreslagna specificeringen av regelverket redan nu, i form av både kriterier och förfaranden för stabilitetsbedömningen, på ett påtagligt sätt kommer att förtydliga rättsläget och förbättra rättssäkerheten när det gäller stabilitetsbedömning av förvärv eller ökningar av innehav och därigenom minska behovet av åtgärder från kommissionens mot åtgärder som eventuellt strider mot gemenskapslagstiftningen.

6.   Ytterligare kommentarer av rättslig och teknisk natur

6.1

Eftersom ECB enligt fördraget skall höras om direktivförslaget bör en hänvisning med detta innehåll tas med i direktivförslaget i linje med artikel 253 i fördraget.

6.2

Direktivförslaget förtydligar bankdirektivet (71) genom att hänvisa till definitionen av rösträtter som framgår av direktiv 2004/109/EG (72). Även om detta ändringsförslag välkomnas bör definitionen tillämpas konsekvent i hela bankdirektivet, något som framgår mer i detalj av bilagan.

6.3

Termen ”tilltänkt köpare” (73) bör kunna tas med bland definitionerna i bankdirektivet (74). Därutöver omfattar en ”tilltänkt köpare” enligt direktivförslaget ”alla fysiska eller juridiska personer” eller ”sådana personer i samråd”. Eftersom det sistnämnda konceptet skall införas i bankdirektivet för första gången bör man göra ytterligare utredningar av vilka situationer som omfattas och vilka konsekvenserna blir för de berörda (juridiska och fysiska) personerna, exempelvis när det gäller anmälningsplikter. Dessa aspekter skulle kunna förtydligas i form av genomförandebestämmelser.

6.4

Vad gäller den förlängda bedömningsperioden enligt direktivförslaget (75) anser ECB att denna bör gälla för alla tilltänkta köpare från tredje land (både juridiska och fysiska personer) oavsett huruvida de omfattas av tillsyn eller ej.

6.5

En längre tidsperiod för införlivandet (minst tolv månader) av direktivförslaget och en bestämmelse om granskning kan bli nödvändig eftersom direktivförslaget påverkar olika delar av finanssektorn och kommer att innebära ändringar av lagstiftning och praxis hos nationella tillsynsmyndigheter. En övergångsperiod kan också vara en lösning, särskilt om direktivförslaget, när det väl antagits, inte införlivas lika snabbt i alla medlemsstater vilket t.ex. kunde medföra svårigheter när det skall tillämpas på gränsöverskridande transaktioner som kräver att samråd sker med behöriga myndigheter.

7.   Ändringsförslag

De ändringsförslag av direktivet som blir resultatet av rekommendationerna ovan framgår av bilagan, utom vad gäller de föreslagna tidsfristerna för tillsynsbedömningen som ECB anser kräver mer omfattande ändringar och bör genomföras i nära samarbete med tillsynsmyndigheterna i EU (se punkterna 3.1 till 3.6 ovan).

Utfärdat i Frankfurt am Main den 18 december 2006.

Jean-Claude TRICHET

ECB:s ordförande


(1)  Rådets direktiv 92/49/EEG av den 18 juni 1992 om samordning av lagar och andra författningar som avser annan direkt försäkring än livförsäkring samt om ändring av direktiv 73/239/EEG och 88/357/EEG (tredje direktivet om annan direkt försäkring än livförsäkring) (EGT L 228, 11.8.1992, s. 1). Direktivet senast ändrat genom direktiv 2005/68/EG (EUT L 323, 9.12.2005, s. 1).

(2)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/83/EG av den 5 november 2002 om livförsäkring (EGT L 345, 19.12.2002, s. 1). Direktivet senast ändrat genom direktiv 2005/68/EG (EUT L 323, 9.12.2005, s. 1).

(3)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 om marknader för finansiella instrument och om ändring av rådets direktiv 85/611/EEG och 93/6/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG samt upphävande av rådets direktiv 93/22/EEG (EUT L 145, 30.4.2004, s. 1). Direktivet senast ändrat genom direktiv 2006/31/EG (EUT L 114, 27.4.2006, s. 60).

(4)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/68/EG av den 16 november 2005 om återförsäkring och om ändring av rådets direktiv 73/239/EEG och 92/49/EEG samt direktiven 98/78/EG och 2002/83/EG (EUT L 323, 9.12.2005, s. 1).

(5)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/48/EG av den 14 juni 2006 om rätten att starta och driva verksamhet i kreditinstitut (omarbetning) (EUT L 177, 30.6.2006, s. 1) (nedan kallat bankdirektivet).

(6)  KOM(2006) 507 slutlig.

(7)  D.v.s. samarbetet mellan den behöriga myndighet som har auktoriserat den enhet som är föremål för köpet och den tilltänkte köparens behöriga myndighet.

(8)  Se artikel 5 i direktivförslaget.

(9)  I sin publikation ”Core Principles Methodology” som uppdaterats i oktober 2006 och som finns tillgänglig på den webbplats som Banken för internationell betalningsutjämning driver på www.bis.org, understryker Baselkommittén för banktillsyn (BCBS) att tillsynsmyndigheter har rätt att avvisa varje förslag som innebär betydande förändringar i ägarstrukturen om dessa inte uppfyller kriterier som är jämförbara med de som används för att ge tillstånd till nya banker (se princip 4, Viktiga kriterier 3).

(10)  Artikel 12.2 i bankdirektivet.

(11)  Artikel 19.1 andra stycket i bankdirektivet.

(12)  Den föreslagna nya artikeln 19a.2 i bankdirektivet.

(13)  Artikel 12.2 i bankdirektivet.

(14)  Artikel 12.3 i bankdirektivet.

(15)  I sin publikation ”Core Principles for Effective Banking Supervision”, som uppdaterats i oktober 2006 och som också finns tillgänglig på www.bis.org, understryker BCBS vikten av att bedöma ägarstrukturen och företagsstyrningen i banken och dess företagsgrupp under tillståndsförfarandet (princip 3) och av att, vid kontrollen av större företagsförvärv, bekräfta att strukturen inom företagsgruppen inte utsätter banken för olämpliga risker eller förhindrar en effektiv tillsyn (princip 5).

(16)  Se BCBS ”Core Principles for Effective Banking Supervision”, särskilt principerna 24 och 25.

(17)  Den föreslagna nya artikeln 19a.3 i bankdirektivet.

(18)  Se kommissions meddelande KOM(2005) 4080 av den 21 oktober 2005 om EU-interna investeringar inom sektorn för finansiella tjänster (EUT C 293, 25.11.2005, s. 2).

(19)  De förenade målen C-282/04 och C-283/04 kommissionen mot Nederländerna (REG 2006, s. I-0000, punkt 20. Se även mål C-98/01 kommissionen mot Förenade kungariket (REG 2003, s. I-4641, punkt 44, mål C-463/00 kommissionen mot Spanien (REG 2003, s. I-4581, punkt 57 samt mål C-174/04 kommissionen mot Italien (REG 2005, s. I-4933, punkt 31.

(20)  De förenade målen C-282/04 och C-283/04 kommissionen mot Nederländerna, punkt 32.

(21)  Artikel 58.1 b i fördraget.

(22)  Artikel 58.3 i fördraget.

(23)  Den föreslagna nya artikeln 19a.3 i bankdirektivet.

(24)  Den föreslagna nya artikeln 19a.1 d i bankdirektivet.

(25)  Den föreslagna nya artikeln 19a.1 e i bankdirektivet.

(26)  Av artikel 17.1 i bankdirektivet framgår att ”De behöriga myndigheterna får återkalla en auktorisation, som beviljats ett kreditinstitut endast under förutsättning att institutet […] c) inte längre uppfyller de villkor som gäller för auktorisationen”.

(27)  Den föreslagna nya artikeln 19.2 andra stycket i bankdirektivet.

(28)  Se sidorna 2 och 4 i brev av den 29 september 2006 om gränsöverskridande konsolidering riktat till kommissionär Charlie McCreevy från Arthur Docters van Leeuwen, ordförande för Europeiska värdepapperstillsynskommittén (CESR), Danièle Nouy, ordförande för Europeiska banktillsynskommittén (CEBS) och Henrik Bjerre Nielsen, ordförande för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionskommittén (CEIOPS). Brevet finns tillgängligt på CESR:s hemsida www.cesr-eu.org, CEBS hemsida www.c-ebs.org samt CEIOPS hemsida www.ceiops.org.

(29)  Den föreslagna nya artikeln 19.2 och 19.3 i bankdirektivet.

(30)  Den föreslagna nya artikeln 19.3 första stycket i bankdirektivet.

(31)  Den föreslagna nya artikeln 19.3 tredje stycket första meningen i bankdirektivet.

(32)  Den föreslagna nya artikeln 19a.2 i bankdirektivet.

(33)  Den föreslagna nya artikeln 19.1 i bankdirektivet.

(34)  Den föreslagna nya artikeln 19.2 första stycket i bankdirektivet.

(35)  Den föreslagna nya artikeln 19.2 andra stycket i bankdirektivet.

(36)  Rådets förordning (EG) nr 139/2004 av den 20 januari 2004 om kontroll av företagskoncentrationer (”EG:s koncentrationsförordning”) (EUT L 24, 29.1.2004, s. 1) (nedan kallad ”ECMR”).

(37)  Kommissionens förordning (EG) nr 802/2004 av den 7 april 2004 om tillämpning av rådets förordning (EG) nr 139/2004 om kontroll av företagskoncentrationer (EUT L 133, 30.4.2004, s. 1) (nedan kallad ”ECMR tillämpningsföreskrifter”).

(38)  Artikel 5.1 i ECMR tillämpningsföreskrifter.

(39)  Artikel 5.2 i ECMR tillämpningsföreskrifter.

(40)  Artikel 4.3 i ECMR tillämpningsföreskrifter.

(41)  Se även artikel 5.4 i ECMR tillämpningsföreskrifter.

(42)  Se punkt 6 i ECB:s yttrande CON/2005/4 av den 17 februari 2005 på begäran av Europeiska unionens råd om ett yttrande över ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om omarbetning av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG av den 20 mars 2000 om rätten att starta och driva verksamhet i kreditinstitut och rådets direktiv 93/6/EEG av den 15 mars 1993 om kapitalkrav för värdepappersföretag och kreditinstitut (EUT C 52, 2.3.2005, s. 37). I punkt 10 understryker ECB att ”Om de föreslagna direktiven inte kan ändras i enlighet med denna modell på detta stadium, anser ECB att den planerade rättsliga strukturen inte bör betraktas som det slutliga önskvärda resultatet, utan snarare som ett steg in en långsiktig process för att, då det är möjligt, upprätta en direkt tillämplig uppsättning tekniska regler på nivå-2 för finansinstitut inom EU”.

(43)  I sin konsultation med titeln ”The role and tasks of CEBS” (CP08), juli 2005, (se punkterna 40 och 41), poängterar CEBS att man ”inte fått någon förfrågan från kommissionen att utveckla tekniska aspekter (d.v.s. rådgivning enligt Lamfalussy nivå-2) avseende ny lagstiftning. Det verkar osannolikt att kommissionen kommer att göra några sådana förfrågningar inom den närmaste framtiden …. Trots att CEBS känner till och förstår skälen bakom detta tillvägagångssätt anser CEBS att det är viktigt att i framtiden fullt ut utnyttja de möjligheter som Lamfalussy-förfarandet erbjuder”.

(44)  Det föreslagna nya stycket f i artikel 150.2 i bankdirektivet.

(45)  Såsom framgår av artikel 6 i direktivförslaget.

(46)  Den föreslagna nya artikeln 19a.4 andra stycket i bankdirektivet.

(47)  Artikel 19.1 andra stycket i bankdirektivet.

(48)  Se sida 2 i ovannämnda brev till kommissionär McCreevy av den 29 september 2006 om gränsöverskridande konsolidering, där tillsynsmyndigheter påpekar att de gällande tidsfristerna är relativt snäva i mer komplicerade fall.

(49)  Den föreslagna nya artikeln 19.6 a i bankdirektivet.

(50)  De föreslagna nya artiklarna 19b och 129.3 i bankdirektivet. När det gäller godkännande av förvärv och ökningar av innehav är de ”behöriga myndigheterna”: i) den myndighet som auktoriserat kreditinstitutet som förvärvet gäller, samt ii) den tilltänkte köparens myndighet.

(51)  Artikel 129 i bankdirektivet.

(52)  Skäl 6 i direktivförslaget.

(53)  Den föreslagna nya artikeln 19c.1 i bankdirektivet.

(54)  Den föreslagna nya artikeln 19c.2 i bankdirektivet.

(55)  Artikel 211 första strecksatsen i fördraget.

(56)  Artikel 226 i fördraget.

(57)  Mål C-508/03 kommissionen mot Förenade kungariket (REG 2006, s. I-0000), punkt 77.

(58)  Mål C-82/03 kommissionen mot Italien (REG 2004, s. I-6635), punkt 15.

(59)  Den föreslagna nya artikeln 19c.2 och 19c.3 i bankdirektivet.

(60)  Enligt ECMR är kommissionen ensam behörig att fatta beslut (artikel 21.2 och 21.3 i ECMR). ECMR omfattar alla typer av företag, inklusive kreditinstitut, andra finansinstitut och försäkringsbolag (se t.ex. artikel 5 i ECMR).

(61)  Artikel 11.6 i ECMR (”Begäran om upplysningar”). ECMR föreskriver också att kommissionen bör handla i nära samverkan med medlemsstaternas behöriga myndigheter från vilka den inhämtar synpunkter och upplysningar (skäl 13 i ECMR). Det finns effektiva mekanismer för informationsutbyte mellan kommissionen och medlemsstaternas behöriga myndigheter (skäl 14) och kommissionen har befogenhet att begära alla de upplysningar som behövs (skäl 38).

(62)  Artikel 17.1 och 17.2 i ECMR.

(63)  Artikel 21.4 första stycket i ECMR.

(64)  Artikel 21.4 andra stycket i ECMR.

(65)  Mål C-42 Portugal mot kommissionen (REG 2004, s. I-6079), punkterna 58 och 59.

(66)  Kommissionens beslut av den 20 juli 1999 på grundval av artikel 21 i rådets förordning nr 4064/89 av den 21 december 1989 om kontroll av företagskoncentrationer (ärende nr IV/M.1616 – BSCH/A. Champalimaud), punkt 67.

(67)  Mål 110/84 Kommunen Hillegom mot Cornelis Hillenius (REG 1985, s. 3947), punkt 27.

(68)  Mål C-438/04 Mobistar SA mot IBPT (REG 2006, s. I-0000), punkterna 38 – 43.

(69)  Mål 110/84 Kommunen Hillegom mot Cornelis Hillenius, punkt 20.

(70)  Se princip 1 i BCBS ”Core Principles Methodology” (tidigare omnämnd i fotnot 9).

(71)  Förslaget till ändring av artikel 12.1 andra stycket i bankdirektivet.

(72)  Artiklarna 9 och 10 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG av den 15 december 2004 om harmonisering av insynskraven angående upplysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad och om ändring av direktiv 2001/34/EG (EUT L 390, 31.12.2004, s. 38). Enligt artikel 32.5 i direktiv 2004/109/EG skall artikel 92 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/34/EG av den 28 maj 2001 om upptagande av värdepapper till officiell notering och om uppgifter som skall offentliggöras beträffande sådana värdepapper (EGT L 184, 6.7.2001, s. 1) (direktivet senast ändrat genom direktiv 2005/1/EG (EUT L 79, 24.3.2005, s. 9)), den bestämmelse som artikel 12.1 andra stycket i bankdirektivet för närvarande hänvisar till, skall strykas från och med den 20 januari 2007.

(73)  Den föreslagna nya artikeln 19.1 första stycket i bankdirektivet.

(74)  Artikel 4 i bankdirektivet.

(75)  Den föreslagna nya artikeln 19.6 a i bankdirektivet.


BILAGA

Ändringsförslag (1)

Kommissionens förslag  (2)

ECB:s ändringsförslag  (3)

Ändring 1

Ingressen till direktivförslaget

Ändring av direktivförslaget

med beaktande av kommissionens förslag […],

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande […],

med beaktande av kommissionens förslag […],

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande […],

med beaktande av Europeiska centralbankens yttrande […],

Motivering – se punkt 6.1 i yttrandet

Ändring 2

Skäl 3 i direktivförslaget

Ändring av direktivförslaget

(3)

I både inhemska och gränsöverskridande ärenden bör de behöriga myndigheternas uppgift vara att göra en stabilitetsbedömning som utgår från klara kriterier och förfaranden. Därför bör närmare kriterier och klara regler för deras tillämpning anges för tillsynsbedömningen av aktieägare och ledning vid ett föreslaget förvärv eller ökning av ett kvalificerat innehav. För samstämmighetens skull bör kriterierna överensstämma med de kriterier som tillämpas på aktieägare och ledning vid auktoriseringsförfarandet.

(3)

I både inhemska och gränsöverskridande ärenden bör de behöriga myndigheternas uppgift vara att göra en stabilitetsbedömning som utgår från klara kriterier och förfaranden. Därför bör närmare kriterier och klara regler för deras tillämpning anges för tillsynsbedömningen av aktieägare och ledning vid ett föreslaget förvärv eller ökning av ett kvalificerat innehav. För samstämmighetens skull bör kriterierna överensstämma med de kriterier som tillämpas på aktieägare och ledning vid auktoriseringsförfarandet. Vad gäller förfarandena bör tidsfristernas längd stå i proportion till hur komplext det aktuella föreslagna förvärvet eller ökningen av det kvalificerade innehavet är.

Motivering – se punkt 3.6 i yttrandet

Ändring 3

Artikel 5 i direktivförslaget

Ändring av direktiv 2006/48/EG, artikel 4

[Ny text]

Direktiv 2006/48/EG skall ändras på följande sätt:

[…] Följande definition skall införas i artikel 4:

tilltänkt köpare: en fysisk eller juridisk person eller sådana personer i samråd, som har beslutat att antingen direkt eller indirekt förvärva ett kvalificerat innehav i ett kreditinstitut eller att direkt eller indirekt ytterligare öka ett sådant kvalificerat innehav, varigenom andelen av röstetalet eller kapitalet kommer att uppgå till eller överstiga 20 %, 30 % eller 50 % eller så att kreditinstitutet kommer att få ställning av dotterföretag.

Motivering – se punkt 6.3 i yttrandet

Ändring 4

Artikel 5 i direktivförslaget

Ändring av direktiv 2006/48/EG, artikel 4.11

[Ny text]

Direktiv 2006/48/EG skall ändras på följande sätt:

[…]. Ett andra stycke skall läggas till artikel 4.11:

Vid tillämpningen av artiklarna 12.1, 19, 20 och 21 skall rösträtterna som avses i artiklarna 9 och 10 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG tas i beaktande.

Motivering – se punkt 6.2 i yttrandet

Ändring 5

Artikel 5 i direktivförslaget

Ändring av direktiv 2006/48/EG, artikel 19.6

6.   De behöriga myndigheterna får i följande fall förlänga bedömningsperioden till högst femtio arbetsdagar:

a)

Om den tilltänkte köparen omfattas av tillsyn utanför gemenskapen och har säte i ett tredjeland, där rättsliga hinder föreligger mot att nödvändiga uppgifter lämnas.

b)

Vid en bedömning i enlighet med artikel 143.

6.   De behöriga myndigheterna får i följande fall förlänga bedömningsperioden till högst […] arbetsdagar:

a)

Om den tilltänkte köparen har sitt huvudkontor, eller om denne är fysisk person, sin stadigvarande hemvist, utanför gemenskapen och det i detta tredjeland föreligger hinder mot att nödvändiga uppgifter lämnas.

b)

Vid en bedömning i enlighet med artikel 143, eller

Motivering – se punkt 6.4 i yttrandet

Ändring 6

Artikel 5 i direktivförslaget

Ändring av direktiv 2006/48/EG, ny artikel 19.6 c

[Ny text]

c)

Om de behöriga myndigheterna anser att bedömningen är komplex.

Motivering – se punkt 3.6 i yttrandet

Ändring 7

Artikel 5 i direktivförslaget

Ändring av direktiv 2006/48/EG, artikel 19a.1

1.   Vid bedömningen av underrättelsen enligt artikel 19.1 och uppgifterna enligt artikel 19.3 skall de behöriga myndigheterna, med beaktande av den tilltänkte köparens sannolika påverkan på kreditinstitutet, på grundval av alla följande kriterier bedöma om den tilltänkte köparen är lämplig och det föreslagna förvärvet är ekonomiskt sunt: […]

1.   Vid bedömningen av underrättelsen enligt artikel 19.1 och uppgifterna enligt artikel 19.3 skall de behöriga myndigheterna, för att säkerställa behovet av sund och ansvarfull ledning av det kreditinstitut som förvärvet gäller, och med beaktande av den tilltänkte köparens sannolika påverkan på kreditinstitutet, på grundval av alla följande kriterier bedöma om den tilltänkte köparen är lämplig och det föreslagna förvärvet är ekonomiskt sunt: […]

Motivering – se punkt 2.2 i yttrandet

Ändring 8

Artikel 5 i direktivförslaget

Ändring av direktiv 2006/48/EG, artikel 19a.1 a

a)

Den tilltänkte köparens anseende.

a)

Den tilltänkte köparens anseende och erfarenhet.

Motivering – se punkt 2.7 i yttrandet – Förtydligande av kriterierna för stabilitetsbedömningen

Ändring 9

Artikel 5 i direktivförslaget

Ändring av direktiv 2006/48/EG, artikel 19a.1 b

b)

Det anseende och de erfarenheter de personer har som kommer att leda kreditinstitutets verksamhet till följd av det föreslagna förvärvet.

b)

Det anseende och de erfarenheter de personer har som i praktiken kommer att leda eller utöva ett avsevärt inflytande över kreditinstitutets verksamhet till följd av det föreslagna förvärvet.

Motivering – se punkt 2.7 i yttrandet – Förtydligande av kriterierna för stabilitetsbedömningen

Ändring 10

Artikel 5 i direktivförslaget

Ändring av direktiv 2006/48/EG, artikel 19a.1 d

d)

Om kreditinstitutet efter det föreslagna förvärvet fortlöpande kommer att kunna uppfylla villkoren i det här direktivet, särskilt artiklarna 12.3 och 22, och följa eventuellt tillämpliga särregler enligt artikel 2.7 i direktiv 2002/87/EG.

d)

Om kreditinstitutet som förvärvet gäller kommer att kunna uppfylla och fortsätta att uppfylla tillämpliga tillsynskrav enligt detta direktiv och, i förekommande fall, andra direktiv, särskilt direktiven 2000/46/EG, 2002/87/EG och 2006/49/EG efter det föreslagna förvärvet.

Motivering – se punkt 2.7 i yttrandet – Förtydligande av kriterierna för stabilitetsbedömningen

Ändring 11

Artikel 5 i direktivförslaget

Ändring av direktiv 2006/48/EG, artikel 19a.1 e

e)

Om det finns rimlig anledning att misstänka att det föreslagna förvärvet har en koppling till pågående eller genomförd penningtvätt eller finansiering av terrorism eller försök till detta, enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG, eller att det föreslagna förvärvet kan öka riskerna för sådan verksamhet.

e)

Om det finns rimlig anledning att misstänka att det föreslagna förvärvet har en koppling till pågående eller genomförd penningtvätt eller finansiering av terrorism eller försök till detta, enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG eller annan allvarlig brottslighet, eller att det föreslagna förvärvet kan öka riskerna för sådan verksamhet.

Motivering – se punkt 2.7 i yttrandet – Förtydligande av kriterierna för stabilitetsbedömningen

Ändring 12

Artikel 5 i direktivförslaget

Ändring av direktiv 2006/48/EG, ny artikel 19a.1 f

[Ny text]

f)

Huruvida, som ett resultat av det föreslagna förvärvet, kreditinstitutet som förvärvet gäller kommer att ingå i en företagsgrupp vars struktur är tillräckligt transparent för att möjliggöra effektiv tillsyn.

Motivering – se punkt 2.4 i yttrandet

Ändring 13

Artikel 5 i direktivförslaget

Ändring av direktiv 2006/48/EG, ny artikel 19a.1 g

[Ny text]

g)

I fall där den tilltänkte köparen har sitt huvudkontor och är föremål för tillsyn utanför EU, huruvida den tilltänkte köparen är föremål för effektiv tillsyn i det berörda tredjelandet, och huruvida de behöriga myndigheterna i detta tredje land är beredda att på ett tillfredsställande sätt samarbeta med de behöriga myndigheter som har auktoriserat kreditinstitutet som förvärvet gäller.

Motivering – se punkt 2.5 i yttrandet

Ändring 14

Artikel 5 i direktivförslaget

Ändring av direktiv 2006/48/EG, ny artikel 19a.1 h

[Ny text]

h)

Huruvida arrangemangen för företagsstyrning i det kreditinstitut som förvärvet gäller är tillräckligt stabila för att förhindra att dess beslutsprocesser blir blockerade efter det föreslagna förvärvet.

Motivering – se punkt 2.6 i yttrandet

Ändring 15

Artikel 5 i direktivförslaget

Ändring av direktiv 2006/48/EG, artikel 19a.2

2.   De behöriga myndigheterna får bara motsätta sig det föreslagna förvärvet, om de finner att kriterierna i punkt 1 inte är uppfyllda eller om de uppgifter som lämnats av den tilltänkte köparen är ofullständiga.

2.   De behöriga myndigheterna får bara motsätta sig det föreslagna förvärvet, om de inte är övertygade om att kriterierna i punkt 1 är uppfyllda eller om de uppgifter som lämnats av den tilltänkte köparen är ofullständiga.

Motivering – se punkt 2.3 i yttrandet

Ändring 16

Artikel 5 i direktivförslaget

Ändring av direktiv 2006/48/EG, artikel 19a.3

3.   Medlemsstaterna får varken införa förhandsvillkor för storleken på förvärvet av aktieägarandel eller bedöma förvärvet utifrån marknadens ekonomiska behov.

3.   De behöriga myndigheterna får besluta att godkänna ett föreslaget förvärv eller en ökning av ett kvalificerat innehav under förutsättning att den tilltänkte köparen fullgör åtaganden som han gjort gentemot behöriga myndigheter med målet att uppfylla kriterierna ovan. Medlemsstaterna får inte bedöma förvärvet utifrån marknadens ekonomiska behov.

Motivering – se punkt 2.6 och 2.8 i yttrandet

Ändring 17

Artikel 5 i direktivförslaget

Ändring av direktiv 2006/48/EG, artikel 19b

Utöver artiklarna 19 och 19a och om inget annat anges, skall bedömningen av förvärvet enligt artikel 19a.1 omfattas av artikel 129.3, ifall den tilltänkte köparen tillhör någon av följande kategorier:

[…] 3) En fysisk eller juridisk person som kontrollerar ett kreditinstitut, försäkringsföretag, återförsäkringsföretag, värdepappersföretag eller förvaltningsbolag för fondföretag som är auktoriserat i annan medlemsstat.

Utöver artiklarna 19 och 19a och om inget annat anges skall den behöriga myndigheten som har auktoriserat kreditinstitutet som förvärvet gäller konsultera den tilltänkte köparens behöriga myndighet ifall den tilltänkte köparen tillhör någon av följande kategorier:

[…] 3) En fysisk eller juridisk person som kontrollerar ett kreditinstitut, försäkringsföretag, återförsäkringsföretag, värdepappersföretag eller förvaltningsbolag för fondföretag som är auktoriserat i annan medlemsstat.

De behöriga myndigheterna skall ha ett nära samarbete. De skall ge varandra all information som behövs eller som är relevant för stabilitetsbedömningen av det föreslagna förvärvet.

Ett beslut av den behöriga myndighet som har auktoriserat kreditinstitutet som förvärvet gäller skall återge alla synpunkter eller reservationer som uttryckts av den tilltänkte köparens behöriga myndighet.

Motivering – se punkt 4 i yttrandet

Ändring 18

Artikel 5 i direktivförslaget

Ändring av direktiv 2006/48/EG, artikel 19c

1.   Kommissionen får begära att de behöriga myndigheterna utan dröjsmål tillhandahåller kopior av de handlingar på vilka de grundar sin bedömning i samband med artiklarna 19, 19a och 19b, liksom alla motiveringar som lämnats till den tilltänkte köparen.

[…]

1.   Kommissionen får begära att de behöriga myndigheterna utan dröjsmål tillhandahåller kopior av de handlingar på vilka de grundar sin bedömning i samband med artiklarna 19, 19a och 19b, liksom alla motiveringar som lämnats till den tilltänkte köparen i fall där:

a)

den behöriga myndigheten, efter att ha avslutat sin bedömning, har beslutat att inte godkänna förvärvet och kommissionen erhållit ett formellt klagomål från den tilltänkte köparen, eller

b)

det finns goda grunder att misstänka att den behöriga myndigheten uppenbarligen har tillämpat kriterierna eller förfarandena för en stabilitetsbedömning på ett felaktigt sätt.

[…]

Motivering – se punkt 5 i yttrandet

Ändring 19

Artikel 5 i direktivförslaget

Ändring av direktiv 2006/48/EG, artikel 21.3

Artikel 21.3 i direktiv 2006/48/EG (4).

(3)   Vid fastställandet av kvalificerat innehav och andra nivåer av ägande som avses i denna artikel, skall beaktas vad som i artikel 92 i direktiv 2001/34/EG sägs om rösträtter.

Direktiv 2006/48/EG skall ändras på följande sätt (5):

[…] Artikel 21.3 skall ersättas med följande:

(3)   Vid fastställandet av kvalificerat innehav och andra nivåer av ägande som avses i denna artikel, skall beaktas vad som sägs om rösträtter i artiklarna 9 och 10 i Europaparlamentets och rådet direktiv 2004/109/EG.

Motivering – se punkt 6.2 i yttrandet

Ändring 20

Artikel 5 i direktivförslaget

Ändring av direktiv 2006/48/EG, artikel 129

Direktiv 2006/48/EG skall ändras på följande sätt:

5.

I artikel 129 skall följande punkt läggas till:

”3.   Vid en bedömning i enlighet med artikel 19a.1 skall den behöriga myndighet som auktoriserat kreditinstitutet som förvärvet gäller samråda med den tilltänkte köparens behöriga myndighet.

Eventuella synpunkter eller reservationer från den tilltänkte köparens behöriga myndighet skall anges i beslut av den behöriga myndighet som auktoriserat kreditinstitutet som förvärvet gäller.”

[Utgår]

Motivering – se punkt 4 i yttrandet

Ändring 21

Artikel 5 i direktivförslaget

Ändring av direktiv 2006/48/EG, artikel 150.2 f

f)

Preciseringar och klargöranden av kriterierna i artikel 19a.1 av hänsyn till den framtida utvecklingen och i syfte att säkerställa en enhetlig tillämpning av det här direktivet.

f)

Specificering av format, struktur och innehåll av, och förfarandena tillämpliga på

underrättelser från den tilltänkte köparen enligt artikel 19.1,

det mottagningsbevis som erhålls från de behöriga myndigheterna enligt artikel 19.2, och

den förteckning som avses i artikel 19a.4 första stycket som specificerar den information som krävs för att genomföra tillsynsbedömningen enligt artikel 19a.1.

g)

förtydligande av begreppet ”personer i samråd” som avses i artikel 19.1,

(h)

förtydligande av de kriterier som de behöriga myndigheterna får beakta vid bedömningen av huruvida ett föreslaget förvärv eller en ökning av ett innehav enligt artikel 19.1 utgör ett komplext ärende enligt artikel 19.6 c,

i)

preciseringar och klargöranden av kriterierna för stabilitetsbedömningen i artikel 19a.1, eller

(j)

preciseringar och klargöranden av de åtaganden som avses i artikel 19a.3 som tilltänkta köpare kan ingå gentemot behöriga myndigheter.

Motivering – se punkterna 2.8, 3.5, 3.6 och 6.3 i yttrandet

Ändring 22

Artikel 6a i direktivförslaget (ny)

Granskning

[Ny text]

Artikel 6a

Granskning

Från och med den […] skall kommissionen, i samarbete med medlemsstaterna, granska och rapportera tillämpningen av detta direktiv och inlämna sin rapport till Europaparlamentet och rådet tillsammans med eventuellt nödvändiga förslag.

Motivering – se punkt 6.5 i yttrandet

Ändring 23

Artikel 6.1 i direktivförslaget

Införlivande i nationell lagstiftning

1.   Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast [sex månader efter det att detta direktiv har trätt i kraft]. […]

1.   Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast [tolv månader efter det att detta direktiv har trätt i kraft]. […]

Motivering – se punkt 6.5 i yttrandet

Ändring 24

Artikel 7 i direktivförslaget (ny)

Detta direktiv träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

1.   Detta direktiv träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

2.   Stabilitetsbedömningar som görs avseende ett föreslaget förvärv eller en ökning av ett kvalificerat innehav för vilka underrättelsen enligt artikel 19.1 har insänts till de behöriga myndigheterna innan de lagar, förordningar och administrativa regler som krävs enligt detta direktiv har trätt i kraft, skall genomföras i enligt med medlemsstaternas gällande nationella lagar vid tidpunkten för underrättelsen.

Motivering – se punkt 6.5 i yttrandet


(1)  Ändringsförslagen i bilagan är baserade på direktivförslagets ordalydelse och begränsade till sådana ändringar som gjorts för att spegla ECB:s förslag i detta yttrande. Ändringsförslagen ändrar vissa bestämmelser i direktivförslaget och särskilt artikel 5 inför ändringar i bankdirektivet. Förslagen bör i tillämpliga delar gälla för andra gemenskapsdirektiv som ändras genom direktivförslaget.

(2)  Kursiverad text anger de strykningar som ECB föreslår.

(3)  Text markerad med fet stil anger ECB:s förslag till ny text.

(4)  Här anger genomstruken text vilka strykningar ECB föreslår i den aktuella ordalydelsen av artikel 21.3 i bankdirektivet.

(5)  Här anger text i fetstil den nya text som ECB föreslår i den aktuella ordalydelsen av artikel 21.3 i bankdirektivet.


Top