EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52006AB0036

Europeiska centralbankens yttrande av den 6 juli 2006 på begäran av Europeiska unionens råd över ett förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 974/98 om införande av euron och ett förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 2866/98 om omräkningskurserna mellan euron och valutorna för de medlemsstater som inför euron (CON/2006/36)

OJ C 163, 14.7.2006, p. 10–11 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

14.7.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 163/10


EUROPEISKA CENTRALBANKENS YTTRANDE

av den 6 juli 2006

på begäran av Europeiska unionens råd över ett förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 974/98 om införande av euron och ett förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 2866/98 om omräkningskurserna mellan euron och valutorna för de medlemsstater som inför euron

(CON/2006/36)

(2006/C 163/07)

Inledning och rättslig grund

Den 4 juli 2006 mottog Europeiska centralbanken (ECB) en begäran från Europeiska unionens råd om ett yttrande över ett förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 974/98 om införande av euron (nedan kallad den föreslagna förordningen I) och över ett förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 2866/98 om omräkningskurserna mellan euron och valutorna för de medlemsstater som inför euron (nedan kallad den föreslagna förordningen II).

ECB:s behörighet att avge ett yttrande grundar sig på artikel 123.5 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, som är grunden för de två föreslagna förordningarna. I enlighet med artikel 17.5 första meningen i arbetsordningen för Europeiska centralbanken har detta yttrande antagits av ECB-rådet.

1.   Syftet med de föreslagna förordningarna

1.1

De föreslagna förordningarna kommer att möjliggöra införandet av euron som Sloveniens valuta, efter upphävandet av Sloveniens undantag i enlighet med förfarandet i artikel 122.2 i fördraget.

2.   Specifika anmärkningar

2.1

Vad avser den föreslagna förordningen I rekommenderar ECB att artikel 2 andra stycket inte uttryckligen bör hänvisa till protokollen 25 och 26 eller till artikel 122.1 i fördraget, utan istället hänvisa generellt till fördraget i enlighet med punkt A.4 a ii i bilaga V till rådets beslut 2004/338/EG, Euratom av den 22 mars 2004 om antagande av rådets arbetsordning (1). Det bör i detta sammanhang noteras att rådets förordning (EG) nr 2596/2000 av den 27 november 2000 om ändring av förordning (EG) nr 974/98 om införande av euron (2) som antogs vid införandet av euron i Grekland, inte innehöll några referenser till de ovannämnda protokollen eller till artikel 122.1 i fördraget i enlighet med punkt A.4 a ii i bilaga II till rådets beslut 2000/396/EG, EKSG, Euratom av den 5 juni 2000 om antagande av rådets arbetsordning (3).

2.2

ECB välkomnar den föreslagna förordningen II som oåterkalleligen skulle fastställa omräkningskursen mellan euron och den slovenska tolaren till lika med centralkursen för den slovenska tolaren i växelkursmekanismen II (ERM II), dvs. 1 euro = 239,640 SIT. ECB har inget att invända mot att den föreslagna förordningen II antas flera månader innan Slovenien antar euron. Som en bestämmelse i en gemenskapsförordning som har generell tillämpning (dvs. som till alla delar är rättsligt bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater) kommer omräkningskursen mellan euron och den slovenska tolaren att från och med den 1 januari 2007 tillämpas i alla rättsliga instrument som hänvisar till Sloveniens valuta, i likhet med omräkningskurserna mellan euron och de övriga deltagande medlemsstaternas valutor när de antog euron.

3.   Ändringsförslag

Förutom de råd som ges ovan, finns ett ändringsförslag i bilagan.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 6 juli 2006.

Jean-Claude TRICHET

ECB:s ordförande


(1)  EUT L 106, 15.4.2004, s. 22. Beslutet senast ändrat genom beslut 2006/34/EG, Euratom (EUT L 22, 26.1.2006, s. 32).

(2)  EGT L 300, 29.11.2000, s. 2.

(3)  EGT L 149, 23.6.2000, s. 21. Beslutet ersatt av beslut 2002/682/EG, Euratom (EUT L 230, 28.8.2002, s. 7).


BILAGA

Ändringsförslag (den föreslagna förordningen I)

Kommissionens förslag (1)

ECB:s ändringsförslag (2)

Ändring 1

Artikel 2 andra stycket

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater i enlighet med fördraget, om inte annat följer av protokollen 25 och 26 samt artikel 122.1.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater i enlighet med fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.


(1)  Kursiverad stil i texten anger de strykningar som ECB föreslår.

(2)  Text markerad med fet stil anger där ECB föreslår att ny text införs.


Top