EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52006AB0035

Europeiska centralbankens yttrande av den 5 juli 2006 på begäran av Europeiska unionens råd över två förslag till rådets beslut om handlingsprogrammet för utbyte, stöd och utbildning med avseende på skydd av euron mot förfalskning (Perikles-programmet) (CON/2006/35)

OJ C 163, 14.7.2006, p. 7–9 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

14.7.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 163/7


EUROPEISKA CENTRALBANKENS YTTRANDE

av den 5 juli 2006

på begäran av Europeiska unionens råd över två förslag till rådets beslut om handlingsprogrammet för utbyte, stöd och utbildning med avseende på skydd av euron mot förfalskning (Perikles-programmet)

(CON/2006/35)

(2006/C 163/06)

Inledning och rättslig grund

Den 12 juni 2006 mottog Europeiska centralbanken (ECB) begäran från Europeiska unionens råd om yttranden över två föreslagna åtgärder: ett förslag till rådets beslut om ändring och förlängning av beslut 2001/923/EG om inrättande av ett handlingsprogram för utbyte, stöd och utbildning med avseende på skydd av euron mot förfalskning (Perikles-programmet) och ett förslag till rådets beslut om att till icke deltagande medlemsstater utsträcka tillämpningen av rådets beslut om ändring och förlängning av beslut 2001/923/EG om inrättande av ett handlingsprogram för utbyte, stöd och utbildning med avseende på skydd av euron mot förfalskning (Perikles-programmet) (1).

ECB:s behörighet att avge ett yttrande grundar sig på artikel 105.4 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen. I enlighet med artikel 17.5 första meningen i arbetsordningen för Europeiska centralbanken har detta yttrande antagits av ECB-rådet.

1.   Allmänna kommentarer

Kampen mot förfalskning av euron är av stor vikt för medborgarnas förtroende för den gemensamma valutan. ECB, som har ensamrätt att tillåta utgivning av eurosedlar i gemenskapen, är aktivt involverad i denna satsning. Närmare bestämt utvecklar ECB utformningen av sedlar och avancerade tekniska kännetecken som införs i eurosedlarna, vilket gör det möjligt både för lekmän och experter att skilja mellan äkta sedlar och förfalskningar. ECB analyserar dessutom nya typer av förfalskningar vid sitt Centrum för analys av sedelförfalskningar (CAC) och använder den kunskapen för att bättre kunna råda brottsbekämpande myndigheter och förbättra kännetecknen hos framtida sedlar. CAC samordnar spridningen av alla kända tekniska och statistiska uppgifter om förfalskningar av euron till alla berörda parter. ECB välkomnar Perikles-programmet som ett användbart bidrag till den verksamhet som utförs av ECB, EUROPOL och nationella myndigheter i kampen mot förfalskning av euron.

2.   Specifika kommentarer

ECB har två specifika kommentarer till den föreslagna lagstiftningen, i linje med vissa av de kommentarer som gjordes i yttrande CON/2005/22 av den 21 juni 2005 (2) avseende förlängningen av tiden för Perikles-programmet och utvidgningen av dess materiella innehåll.

2.1   Längden på den föreslagna förlängningen

Det är viktigt för gemenskapslagstiftningen att säkerställa att förlängningen av Perikles-programmet på ett lämpligt sätt är kopplat till tidpunkten för i) införandet av euron i de nya medlemsstaterna, och ii) utgivningen av en andra serie eurosedlar. ECB bekräftar att en förlängning till den 31 december 2013 skulle innebära en sådan lämplig koppling.

2.2   ECB:s och Europols inblandning i finansieringsbeslut enligt Perikles-programmet

För att undvika överlappning och säkerställa att åtgärderna enligt Perikles-programmet är överensstämmande och kompletterande, samt för att dra nytta av ECB:s expertis på detta område, vore det fördelaktigt för kommissionen, ECB och Europol att gemensamt utvärdera initiativ som skall finansieras av Perikles-programmet samt att det för ett urvalsbeslut krävs att de två senare organens åsikter begärs in och vederbörligen beaktas, inom ramen för den styrgrupp som redan inrättats för att ta fram en gemensam strategi mot förfalskningar av euron.

3.   Ändringsförslag

Förutom de råd som ges ovan, återfinns ett ändringsförslag i bilagan.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 5 juli 2006.

Jean-Claude TRICHET

ECB:s ordförande


(1)  KOM(2006) 243 slutlig innehåller båda förslagen (2006/0078(CNS) och 2006/0079(CNS)).

(2)  EUT C 161, 1.7.2005, s. 11.


BILAGA

Ändringsförslag

Kommissionens förslag (1)

ECB:s ändringsförslag (2)

Ändring 1

Artikel 1 i förslag 2006/0078(CNS)

[För närvarande inget förslag]

Skäl 7 skall ersättas av följande:

Utan att påverka den roll som tilldelats ECB och den styrgrupp som inrättats mellan kommissionen, ECB och Europol för skyddet av euron mot förfalskning, kommer kommissionen att på varje sätt samråda med de berörda huvudaktörerna (framför allt de behöriga nationella myndigheter som medlemsstaterna utsett, ECB och Europol) för utvärderingen av de behov som finns avseende skyddet av euron i den lämpliga rådgivande kommitté som föreskrivs i förordning (EG) nr 1338/2001 av den 28 juni 2001 om fastställande av nödvändiga åtgärder för skydd av euron mot förfalskning (3), särskilt i fråga om utbyte, stöd och utbildning, när det gäller detta programs tillämpning.

Motivering – se punkt 2.2 i yttrandet

Ändring 2

Artikel 1 i förslag 2006/0078(CNS)

[För närvarande inget förslag]

Följande mening skall läggas till artikel 5.1 andra stycket.

De senare skall framföra sina åsikter som vederbörligen skall beaktas vad avser valet, enligt artikel 12.2, av projekt som lagts fram av medlemsstaterna eller som kommissionen lagt fram på eget initiativ.

Motivering – se punkt 2.2 i yttrandet


(1)  Kursiverad stil i texten anger de strykningar som ECB föreslår.

(2)  Text markerad med fet stil anger ECB:s förslag till ny text.

(3)  EGT L 181, 4.7.2001, s. 6.


Top