EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52006AB0018

Europeiska centralbankens yttrande av den 24 mars 2006 om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av den statistiska näringsgrensindelningen NACE Rev. 2 och om ändring av rådets förordning (EEG) nr 3037/90 och vissa EG-förordningar om särskilda statistikområden (CON/2006/18)

OJ C 79, 1.4.2006, p. 31–32 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

1.4.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 79/31


EUROPEISKA CENTRALBANKENS YTTRANDE

av den 24 mars 2006

om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av den statistiska näringsgrensindelningen NACE Rev. 2 och om ändring av rådets förordning (EEG) nr 3037/90 och vissa EG-förordningar om särskilda statistikområden

(CON/2006/18)

(2006/C 79/07)

Den 6 mars 2006 mottog Europeiska centralbanken (ECB) en begäran från Europeiska unionens råd om ett yttrande över ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av den statistiska näringsgrensindelningen NACE Rev. 2 och om ändring av rådets förordning (EEG) nr 3037/90 och vissa EG-förordningar om särskilda statistikområden (nedan kallat förslaget till förordning).

ECB:s behörighet att avge ett yttrande grundar sig på artikel 105.4 första strecksatsen i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, eftersom förslaget till förordning faller inom ECB:s behörighetsområde. I enlighet med artikel 17.5 första meningen i arbetsordningen för ECB har detta yttrande antagits av ECB-rådet.

1.   Allmänna kommentarer

1.1.

ECB välkomnar förslaget till förordning, vilken syftar till att fastställa den gemensamma statistiska näringsgrensindelningen inom gemenskapen, (nedan kallad ”NACE Rev.2”). ECB har varken något att invända mot den nya NACE-strukturen eller mot dess detaljerade indelning.

1.2.

ECB stödjer de principer som ligger till grund för NACE Rev.2, nämligen i) iakttagande av den ekonomiska verkligheten (utvidgning av klassifikationen avseende tjänsteindustrin), och ii) jämförbarhet med andra internationella klassifikationer, särskilt den internationella näringsgrensindelningen ISIC Rev. 4, och iii) kontinuitet i förhållande till den tidigare indelningen. ECB anser vidare att alla nödvändiga åtgärder bör vidtas och alla nödvändiga rättsliga bestämmelser införas för att säkerställa maximal överstämmelse med övriga internationella klassifikationer och statistikstandarder.

1.3

ECB välkomnar också tillämpningsåtgärderna i förslaget till förordning för den viktigaste månads-, kvartals och årsstatistiken, särskilt artiklarna 12 och 16 vad beträffar konjunkturstatistik och arbetskostnadsindex. Tillämpningsåtgärderna liksom tillämpningsbestämmelserna för det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet i gemenskapen måste dock definieras för att förhindra skadliga informationsförluster, som t.ex. brutna tidsserier, vilket följaktligen leder till att långa tidsserier uteblir.

1.4

Vidare är det av avgörande betydelse att statistik för euroområdet och Europeiska unionen, som huvudsakligen sammanställs genom att använda landsinformation, tillämpas samtidigt i medlemsstaterna. Skulle tidsplanen för tillämpning av NACE Rev.2 skilja sig åt mellan EU-länderna, kunde detta få mycket negativa följder för kvaliteten och tillgängligheten av aggregerad statistik för euroområdet och EU, fram till den tidpunkt då alla medlemsstater fullt ut antagit den nya klassificeringen och reviderat sina tidsserier i enlighet därmed. ECB föreslår därför att skäl 9 och artikel 6 c förstärks för att säkerställa en fullt ut samordnad tillämpning av NACE Rev.2 i medlemsstaterna och överensstämmelse mellan statistikområdena.

2.   Ändringsförslag

ECB:s ändringsförslag återfinns i bilagan till detta yttrande.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 24 mars 2006.

Jean-Claude TRICHET

ECB:s ordförande


BILAGA

Ändringsförslag

Kommissionens förslag (1)

ECB:s ändringsförslag (2)

Ändring 1

Skäl 9

”Vid användningen av näringsgrensindelningen i gemenskapen bör kommissionen bistås av den kommitté för det statistiska programmet som inrättades genom rådets beslut 89/382/EEG, Euratom, särskilt när det gäller att utreda problem som uppkommit vid tillämpningen av NACE Rev. 2, att säkra en smidig övergång från NACE Rev. 1 till NACE Rev. 2 samt att införa ändringar i NACE Rev. 2”.

”Vid användningen av näringsgrensindelningen i gemenskapen bör kommissionen bistås av den kommitté för det statistiska programmet som inrättades genom rådets beslut 89/382/EEG, Euratom, särskilt när det gäller att utreda problem som uppkommit vid tillämpningen av NACE Rev. 2, att säkra en smidig och fullt ut samordnad övergång från NACE Rev. 1 till NACE Rev. 2 samt att införa ändringar i NACE Rev. 2”.

Motivering – se punkt 1.4 i yttrandet

Ändring 2

Artikel 6 c

”åtgärder för att säkra en smidig övergång från NACE Rev. 1.1 till NACE Rev. 2, särskilt när det gäller brutna tidsserier, t.ex. dubbelrapportering eller backcasting av tidsserier.”

”åtgärder för att säkra en smidig och fullt ut samordnad övergång från NACE Rev. 1.1 till NACE Rev. 2, särskilt när det gäller brutna tidsserier, t.ex. dubbelrapportering eller backcasting av tidsserier och en samtidig tillämpning i medlemsstaterna.”

Motivering – se punkt 1.4 i yttrandet


(1)  Kursiverad stil i texten anger de strykningar som ECB föreslår.

(2)  Text markerad med fet stil anger ECB:s förslag till ny text.


Top