EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52006AB0013

Europeiska centralbankens yttrande av den 27 februari 2006 om ett förslag till rådets förordning om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2494/95 avseende de tidsperioder under vilka prisuppgifter skall samlas in för det harmoniserade konsumentprisindexet (CON/2006/13)

OJ C 55, 7.3.2006, p. 63–63 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

7.3.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 55/63


EUROPEISKA CENTRALBANKENS YTTRANDE

av den 27 februari 2006

om ett förslag till rådets förordning om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2494/95 avseende de tidsperioder under vilka prisuppgifter skall samlas in för det harmoniserade konsumentprisindexet

(CON/2006/13)

(2006/C 55/30)

Den 24 februari 2006 mottog Europeiska centralbanken (ECB) en begäran från Europeiska unionens råd om ett yttrande över ett förslag till rådets förordning om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2494/95 av den 23 oktober 1995 om harmoniserade konsumentprisindex (HIKP-förordningen) (1) avseende de tidsperioder under vilka prisuppgifter skall samlas in för det harmoniserade konsumentprisindexet (nedan kallat förslaget till förordning).

ECB:s behörighet att avge ett yttrande grundas på artikel 105.4 första strecksatsen i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen och artikel 5.3 i HIKP-förordningen. I enlighet med artikel 17.5 första meningen i arbetsordningen för Europeiska centralbanken har detta yttrande antagits av ECB-rådet.

1.

Syftet med förslaget till förordning är att fastställa miniminormer för de perioder under vilka prisuppgifterna skall samlas in varje månad för att förbättra jämförbarheten av de harmoniserade konsumentprisindexen (HIKP) mellan medlemsstaterna och tillförlitligheten av HIKP för euroområdet. Eftersom de tidsperioder under vilka prisuppgifterna samlas in varierar mellan medlemsstaterna, kan vissa poster som ingår i HIKP vara utsatta för kortfristiga prisvariationer under en månad som leder till att den uppskattade prisförändringen varierar åtskilligt. ECB välkomnar att förslaget till förordning fastställer att prisuppgifterna skall samlas in under en period bestående av minst en arbetsvecka i mitten, eller kring mitten, av månaden och under en längre period än en arbetsvecka när det gäller produkter vars priser normalt varierar kraftigt och ojämnt inom en och samma månad. Denna minimistandard utgör en kompromiss mellan å ena sidan behovet av att harmonisera insamlingen av prisuppgifterna mellan medlemsstaterna, och kostnaderna för att ändra nu gällande regler för insamlingen av prisuppgifter å andra sidan.

2.

Kravet att produkter vars priser normalt är volatila skall samlas in ”under en längre period än en arbetsvecka” ger medlemsstaterna ett visst spelrum vid genomförandet av den föreslagna bestämmelsen. Det är därför berättigat att noga kontrollera hur effektivt förslaget till förordning i detta avseende genomförs.

3.

ECB förstår att förslaget till förordning inte skall hindra publiceringen av preliminära harmoniserade konsumentprisindex eller snabbestimat och ej heller påverka den gällande tidtabellen för publicering av euroområdets HIKP.

4.

ECB stöder det föreslagna genomförandet av bestämmelserna med verkan fr.o.m. januari 2007, eftersom inga systematiska effekter förväntas uppstå vad gäller de uppmätta års- eller månadsvisa prisförändringarna. Mot bakgrund av detta förväntas revideringar av historiska uppgifter inte bli nödvändiga.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 27 februari 2006.

Jean-Claude TRICHET

ECB:s ordförande


(1)  EGT L 257, 27.10.1995, s. 1.


Top