EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52006AB0008

Europeiska centralbankens yttrande av den 21 februari 2006 på begäran av Europeiska unionens råd om ett förslag till rådets förordning om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 3181/78 och rådets förordning (EEG) nr 1736/79 avseende penningpolitik (CON/2006/8)

OJ C 49, 28.2.2006, p. 35–36 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

28.2.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 49/35


EUROPEISKA CENTRALBANKENS YTTRANDE

av den 21 februari 2006

på begäran av Europeiska unionens råd om ett förslag till rådets förordning om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 3181/78 och rådets förordning (EEG) nr 1736/79 avseende penningpolitik

(CON/2006/8)

(2006/C 49/11)

Den 1 februari 2006 mottog Europeiska centralbanken (ECB) en begäran från Europeiska unionens råd om yttrande över ett förslag till rådets förordning om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 3181/78 och rådets förordning (EEG) nr 1736/79 avseende penningpolitik (KOM(2005) 611 slutlig), (nedan kallat förslaget till förordning). ECB:s behörighet att avge ett yttrande grundar sig på artikel 105.4 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, eftersom förslaget till förordning innehåller bestämmelser som berör Europeiska monetära systemet (EMS) samt de uppgifter för Europeiska monetära institutet (EMI) som ECB tog över i enlighet med artikel 44 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken. I enlighet med artikel 17.5 första meningen i arbetsordningen för Europeiska centralbanken har detta yttrande antagits av ECB-rådet.

1.   Specifika kommentarer

The ECB har två specifika kommentarer till förslaget till förordning.

1.1.   Titeln på förslaget till förordning

ECB föreslår att titeln på förslaget till förordning ändras så att den bättre återger innehållet i de två obsoleta förordningarna som skall upphävas, eftersom båda förordningarna berör EMS funktion snarare än det vidare området penningpolitik.

1.2.   Hänvisning till ECB:s yttrande

Enligt artikel 253 i fördraget skall förordningar som antas av rådet hänvisa till alla de yttranden som skall inhämtas enligt fördraget. ECB föreslår därför att man i ingressen till förslaget till förordning hänvisar till det här yttrandet.

2.   Ändringsförslag

De ändringsförslag som blir resultatet av rekommendationerna ovan framgår av bilagan.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 21 februari 2006.

Jean-Claude TRICHET

ECB:s ordförande


BILAGA

Ändringsförslag

Kommissionens förslag (1)

ECB:s ändringsförslag (2)

Ändring 1

Titeln på förslaget till förordning

RÅDETS FÖRORDNING

om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 3181/78 och rådets förordning (EEG) nr 1736/79 avseende penningpolitik

RÅDETS FÖRORDNING

om upphävande av förordning (EEG) nr 3181/78 och förordning (EEG) nr 1736/79 avseende Europeiska monetära systemet

Motivering – se punkt 1.1 i yttrandet

Ändring 2

Ingressen till förslaget till förordning

[För närvarande inget förslag]

med beaktande av Europeiska centralbankens yttrande (3),

(3 ) EUT C […], […], s. […].

Motivering – se punkt 1.2 i yttrandet


(1)  Kursiverad stil i texten anger de strykningar som ECB föreslår.

(2)  Text markerad med fet stil anger ECB:s förslag till ny text.


Top