EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52005AB0053

Europeiska centralbankens yttrande av den 9 december 2005 på begäran av Europeiska unionens råd över ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2004/39/EG om marknader för finansiella instrument i fråga om vissa tidsfrister (CON/2005/53)

OJ C 323, 20.12.2005, p. 31–31 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

20.12.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 323/31


EUROPEISKA CENTRALBANKENS YTTRANDE

av den 9 december 2005

på begäran av Europeiska unionens råd över ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2004/39/EG om marknader för finansiella instrument i fråga om vissa tidsfrister

(CON/2005/53)

(2005/C 323/10)

1.

Den 20 oktober 2005 mottog Europeiska centralbanken (ECB) en begäran från Europeiska unionens råd om ett yttrande över ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2004/39/EG om marknader för finansiella instrument i fråga om vissa tidsfrister (1) (nedan kallat förslaget till direktiv).

2.

ECB:s behörighet att avge ett yttrande grundas på artikel 105.4 första strecksatsen i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, eftersom förslaget till direktiv innehåller bestämmelser som har betydelse för finansmarknadernas funktion och integration inom EU och som skulle kunna påverka den finansiella stabiliteten. I enlighet med artikel 17.5 första meningen i arbetsordningen för Europeiska centralbanken har detta yttrande antagits av ECB-rådet.

3.

ECB välkomnar att tidsfristen för medlemsstaternas införlivande av direktiv 2004/39/EG (2) i deras nationella lagstiftning senareläggs med sex månader till oktober 2006, samt att man efter införlivandet ger dem ytterligare sex månader innan direktiv 2004/39/EG skall tillämpas i praktiken; dessa åtgärder har visat sig vara nödvändiga för både medlemsstaterna och värdepappersföretagen. ECB förstår att rådet och Europaparlamentet för närvarande överväger att förlänga tidsfristerna med ytterligare tre månader till nio månader. ECB skulle inte ha några invändningar mot en sådan förlängning.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 9 december 2005.

Jean-Claude TRICHET

ECB:s ordförande


(1)  (KOM(2005) 253 slutlig).

(2)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 om marknader för finansiella instrument och om ändring av rådets direktiv 85/611/EEG och 93/6/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG samt upphävande av rådets direktiv 93/22/EEG (EUT L 145, 30.4.2004, s. 1).


Top