EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52005AB0018

Europeiska centralbankens yttrande av den 3 juni 2005 på begäran av Europeiska unionens råd över ett förslag till rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1466/97 om förstärkning av övervakningen av de offentliga finanserna samt övervakningen och samordningen av den ekonomiska politiken (KOM(2005) 154 slutlig) (CON/2005/18)

OJ C 144, 14.6.2005, p. 17–17 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

14.6.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 144/17


EUROPEISKA CENTRALBANKENS YTTRANDE

av den 3 juni 2005

på begäran av Europeiska unionens råd över ett förslag till rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1466/97 om förstärkning av övervakningen av de offentliga finanserna samt övervakningen och samordningen av den ekonomiska politiken (KOM(2005) 154 slutlig)

(CON/2005/18)

(2005/C 144/11)

1.

Den 3 maj 2005 mottog Europeiska centralbanken (ECB) en begäran från Europeiska unionens råd om ett yttrande över ett förslag till rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1466/97 om förstärkning av övervakningen av de offentliga finanserna samt övervakningen och samordningen av den ekonomiska politiken (nedan kallad den föreslagna förordningen).

2.

Den föreslagna förordningen grundar sig på artikel 99.5 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen. Även om denna bestämmelse inte uttryckligen föreskriver att ECB skall höras, är övervakningen av de offentliga finanserna samt övervakningen och samordningen av den ekonomiska politiken betydelsefull för Europeiska centralbankssystemets huvudmål att upprätthålla prisstabilitet. ECB:s behörighet att avge ett yttrande grundas sålunda på artikel 105.4 första strecksatsen i fördraget. I enlighet med artikel 17.5 första meningen i arbetsordningen för Europeiska centralbanken har detta yttrande antagits av ECB-rådet.

3.

En sund finanspolitik är av avgörande betydelse för den ekonomiska och monetära unionens (EMU) framgång. Den är en förutsättning för makroekonomisk stabilitet, tillväxt och sammanhållning i euroområdet. Den finanspolitiska ram som fastställs i fördraget samt i stabilitets- och tillväxtpakten är en av EMU:s hörnstenar och således mycket viktig för att förankra förväntningar om budgetdisciplin. Detta regelbaserade ramverk som syftar till att säkerställa hållbara offentliga finanser samtidigt som svängningar i produktionen jämnas ut genom automatiska stabilisatorer, måste förbli klart, enkelt och verkställbart. Genom att dessa principer följs kommer också öppenhet och likabehandling vid genomförandet av detta ramverk att underlättas.

4.

Målet med den föreslagna förordningen är att spegla de förändringar i genomförandet av stabilitets- och tillväxtpakten som rådet (EKOFIN) kom överens om den 20 mars 2005. Den föreslagna förordningen gäller övervakningsprocessen och uppsättandet av medelfristiga mål för medlemsstaternas finanspolitik. Trots att ECB inte anser det vara nödvändigt att yttra sig om de enskilda bestämmelserna i den föreslagna förordningen, så stöder ECB målet att förbättra övervakningen och samordningen av den ekonomiska politiken för att uppnå och upprätthålla medelfristiga mål som garanterar de offentliga finansernas hållbarhet. Ett disciplinerat och konsekvent genomförande av övervakningsförfarandena främjar en balanserad finanspolitik.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 3 juni 2005.

Jean-Claude TRICHET

ECB:s ordförande


Top