EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52005AB0017

Europeiska centralbankens yttrande av den 3 juni 2005 på begäran av Europeiska unionens råd över ett förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1467/97 om påskyndande och förtydligande av tillämpningen av förfarandet vid alltför stora underskott (KOM(2005) 155 slutlig) (CON/2005/17)

OJ C 144, 14.6.2005, p. 16–16 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

14.6.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 144/16


EUROPEISKA CENTRALBANKENS YTTRANDE

av den 3 juni 2005

på begäran av Europeiska unionens råd över ett förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1467/97 om påskyndande och förtydligande av tillämpningen av förfarandet vid alltför stora underskott (KOM(2005) 155 slutlig)

(CON/2005/17)

(2005/C 144/10)

1.

Den 3 maj 2005 mottog Europeiska centralbanken (ECB) en begäran från Europeiska unionens råd om ett yttrande över ett förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1467/97 om påskyndande och förtydligande av tillämpningen av förfarandet vid alltför stora underskott (nedan kallad den föreslagna förordningen).

2.

ECB:s behörighet att avge ett yttrande grundas på artikel 104.14 andra stycket i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen. I enlighet med artikel 17.5 första meningen i arbetsordningen för Europeiska centralbanken har detta yttrande antagits av ECB-rådet.

3.

En sund finanspolitik är av avgörande betydelse för den ekonomiska och monetära unionens (EMU) framgång. Den är en förutsättning för makroekonomisk stabilitet, tillväxt och sammanhållning i euroområdet. Den finanspolitiska ram som fastställs i fördraget samt i stabilitets- och tillväxtpakten är en av EMU:s hörnstenar och således mycket viktig för att förankra förväntningar om budgetdisciplin. Detta regelbaserade ramverk som syftar till att säkerställa hållbara offentliga finanser samtidigt som svängningar i produktionen jämnas ut genom automatiska stabilisatorer, måste förbli klart, enkelt och verkställbart. Genom att dessa principer följs kommer också öppenhet och likabehandling vid genomförandet av detta ramverk att underlättas.

4.

Målet med den föreslagna förordningen är att spegla de förändringar i genomförandet av stabilitets- och tillväxtpakten som rådet (EKOFIN) kom överens om den 20 mars 2005. Den föreslagna förordningen gäller tillämpningen av förfarandet vid alltför stora underskott. Den föreslagna förordningens syfte är att garantera en sund finanspolitik genom att skapa incitament för budgetdisciplin. Trots att ECB inte anser det vara nödvändigt att yttra sig om de enskilda bestämmelserna i den föreslagna förordningen, så vill ECB ytterligare en gång påpeka att förfarandet vid alltför stora underskott måste vara både trovärdigt och effektivt samt iaktta en strikt tidsplan för att ge ett skydd mot ohållbara offentliga finanser. Mot denna bakgrund ser ECB helst en så begränsad ändring som möjligt av förordning (EG) nr 1467/97 av den 7 juli 1997 om påskyndande och förtydligande av tillämpningen av förfarandet vid alltför stora underskott (1). En disciplinerad och konsekvent tillämpning av förfarandet vid alltför stora underskott främjar en balanserad finanspolitik.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 3 juni 2005.

Jean-Claude TRICHET

ECB:s ordförande


(1)  EGT L 209, 2.8.1997, s. 6.


Top