EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52005AB0016

Europeiska centralbankens yttrande av den 31 maj 2005 på begäran av Europeiska unionens råd över ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om gemenskapsstatistik över utländska dotterbolags struktur och verksamhet (KOM(2005) 88 slutlig) (CON/2005/16)

OJ C 144, 14.6.2005, p. 14–15 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

14.6.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 144/14


EUROPEISKA CENTRALBANKENS YTTRANDE

av den 31 maj 2005

på begäran av Europeiska unionens råd över ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om gemenskapsstatistik över utländska dotterbolags struktur och verksamhet (KOM(2005) 88 slutlig)

(CON/2005/16)

(2005/C 144/09)

1.

Den 6 april 2005 mottog Europeiska centralbanken (ECB) en begäran från Europeiska unionens råd om ett yttrande över ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om gemenskapsstatistik över utländska dotterbolags struktur och verksamhet (nedan kallad den föreslagna förordningen).

2.

ECB:s behörighet att avge ett yttrande grundas på artikel 105.4 första strecksatsen i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen. I enlighet med artikel 17.5 första meningen i arbetsordningen för Europeiska centralbanken har detta yttrande antagits av ECB-rådet.

3.

Syftet med den föreslagna förordningen är att skapa en gemensam ram för systematisk produktion av gemenskapsstatistik över utländska dotterbolags struktur och verksamhet. Inom denna ram kommer medlemsstaterna å ena sidan att rapportera uppgifter om utländska dotterbolag med hemvist i det land som sammanställer uppgifterna, men som kontrolleras av en utländsk institutionell enhet. Bilaga I till den föreslagna förordningen fastställer en gemensam modul för sådan statistik över utländska dotterbolag i det land som sammanställer uppgifterna (inward FATS). Å andra sidan är rapporteringen av uppgifter om utländska dotterbolag som inte har hemvist i det land som sammanställer uppgifterna, men som kontrolleras av en institutionell enhet med hemvist i det land som sammanställer uppgifterna för närvarande frivillig och kommer att bli föremål för pilotstudier som skall vara genomförda av vissa medlemsstater senast tre år efter det att den föreslagna förordningen har trätt i kraft. Bilaga II till den föreslagna förordningen fastställer en gemensam modul för sådan statistik över dotterbolag i utlandet (outward FATS).

4.

ECB välkomnar den föreslagna förordningen. Genom att en gemensam ram skapas, bör den föreslagna förordningen medföra att uppgifter om utländska dotterbolag bättre kan jämföras i EU, vilket gör att de lättare kan aggregeras på EU- och/eller euroområdesnivå och bli mer tillförlitliga för alla användare. Uppgifter om utländska dotterbolag sammanställs för närvarande av nationella statistikorgan (vanligtvis statistik över utländska dotterbolag i det land som sammanställer uppgifterna) och centralbanker (vanligtvis statistik över dotterbolag i utlandet) i medlemsstaterna. De sammanställningsmetoder som används är i linje med den föreslagna förordningen och sådana uppgifter torde också hjälpa ECB i bedömningen av den ekonomiska utvecklingen i samband med verksamheten i stora företag och deras utländska dotterbolag inom och utanför euroområdet. Dessa uppgifter anses i synnerhet vara värdefulla för att undersöka både trender avseende euroområdets handel samt prissättningsbeteende, liksom för förståelsen av utländska direktinvesteringars ekonomiska inflytande på t.ex. konkurrenskraft och sysselsättning.

5.

I detta sammanhang skulle ECB vilja ta tillfället i akt att kommentera vissa specifika bestämmelser i den föreslagna förordningen. ECB noterar att tillhandahållandet av statistik över dotterbolag i utlandet inte omedelbart blir obligatoriskt enligt den föreslagna förordningen. Först efter en treårsperiod kommer det att bli möjligt att bedöma resultaten av pilotstudierna som skall genomföras i vissa medlemsstater. ECB beklagar att det i den föreslagna förordningen inte görs en indelning av varor och tjänster i separata kategorier, trots att en indelning av varor och tjänster i separata kategorier avseende dataflödena för statistik över betalningsbalansen görs i avsnitt 2 i bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 184/2005 av den 12 januari 2005 om gemenskapsstatistik över betalningsbalansen, internationell handel med tjänster och utländska direktinvesteringar (1). Om sådana uppgifter inte indelas i separata kategorier, kommer de att bli mindre värdefulla för analytiska ändamål och det kommer att bli svårare att jämföra dem med uppgifter som offentliggjorts i de länder som är euroområdets viktigaste motparter.

6.

En annan fråga är tidsfristen på 20 månader efter referensårets slut som medlemsstaterna har att översända statistik över utländska dotterbolag i det land som sammanställer uppgifterna, som avses i avsnitt 5 i bilaga I till den föreslagna förordningen. Detta framstår som en längsta möjliga tidsfrist för att kunna säkerställa en regelbunden utvärdering av den ekonomiska utvecklingen, vilken innefattar (frekventa) förändringar i stora företags struktur och deras dotterbolags antal, storlek och ekonomiska verksamhetsområde. ECB uppmuntrar därför parlamentet och rådet att överväga möjligheten att, efter en utvärdering av pilotstudier, förkorta den föreslagna tidsfristen på medellång sikt, åtminstone för aggregerade uppgifter (t.ex. ”Nivå 1”, som det hänvisas till i den föreslagna förordningen). Detta skulle göra att den bättre överensstämmer med tidsramen för aggregerade uppgifter om utländska direktinvesteringar i förordning (EG) nr 184/2005 i vilken en tidsfrist på nio månader föreskrivs.

7.

Efter att ha gjort en mer detaljerad bedömning av bilagorna I till III till den föreslagna förordningen noterar ECB att punkt 6 i bilaga I till förordning (EG) nr 184/2005 som heter ”Nivåer för geografisk fördelning” innefattar en ytterligare post som heter ”U4 Extra-euroområdet” bredvid andra EU-poster. För att kunna ta fram aggregatet för euroområdet anser ECB att skulle det vara lämpligt att inkludera en liknande referens till ”Extra-euroområdet” i bilaga III till den föreslagna förordningen som en ytterligare geografisk fördelningsnivå under rubriken ”Nivå 1”. Slutligen hänvisas i motiveringen till ”EU-15” (och alternativt till ”medlemsstater i EU-15”). ECB föreslår att det istället bör hänvisas till de nuvarande ”EU-25” och ”medlemsstater i EU-25”.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 31 maj 2005.

Jean-Claude TRICHET

ECB:s ordförande


(1)  EUT L 35, 8.2.2005, s. 23.


Top