EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52005AB0011

Europeiska centralbankens yttrande av den 4 maj 2005 på begäran av Europeiska unionens råd över ett förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 3605/93 med avseende på kvaliteten på statistiken i samband med förfarandet vid alltför stora underskott (KOM(2005) 71 slutlig) (CON/2005/11)

OJ C 116, 18.5.2005, p. 11–12 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

18.5.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 116/11


EUROPEISKA CENTRALBANKENS YTTRANDE

av den 4 maj 2005

på begäran av Europeiska unionens råd över ett förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 3605/93 med avseende på kvaliteten på statistiken i samband med förfarandet vid alltför stora underskott (KOM(2005) 71 slutlig)

(CON/2005/11)

(2005/C 116/08)

1.

Den 15 april 2005 mottog Europeiska centralbanken (ECB) en begäran från Europeiska unionens råd om ett yttrande över ett förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 3605/93 med avseende på kvaliteten på statistiken i samband med förfarandet vid alltför stora underskott (nedan kallad den föreslagna förordningen).

2.

ECB:s behörighet att avge ett yttrande grundas på artikel 105.4 första strecksatsen i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen. I enlighet med artikel 17.5 första meningen i arbetsordningen för Europeiska centralbanken har detta yttrande antagits av ECB-rådet.

3.

Den föreslagna förordningen ändrar rådets förordning (EG) nr 3605/93 av den 22 november 1993 om tillämpningen av det protokoll om förfarandet vid alltför stora underskott som är fogat till Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (1). Målet med den föreslagna förordningen är att förbättra kvaliteten på de offentliga räkenskaper som skall användas för tillämpningen av protokollet om förfarandet vid alltför stora underskott, särskilt uppgifterna om underskott och skuldsättning i de offentliga finanserna (nedan kallade uppgifter för förfarandet vid alltför stora underskott). Enligt den föreslagna förordningen är medlemsstaterna skyldiga att ge detaljerade förteckningar över de metoder, förfaranden och källor som används för att sammanställa deras offentliga räkenskaper. De blir också skyldiga att underrätta kommissionen (Eurostat) om varje betydande revidering av de uppgifter om faktiskt och förväntat underskott samt faktisk och förväntad skuldsättning i den offentliga sektorns finanser som redan rapporterats in, samt att dokumentera betydande revideringar av de uppgifter om det faktiska underskottet och den faktiska skuldsättningen i den offentliga sektorns finanser som redan rapporterats in. I den föreslagna förordningen föreskrivs också att kommissionen (Eurostat) skall bli ansvarig för att bedöma kvaliteten på uppgifterna för förfarandet vid alltför stora underskott, inklusive de offentliga räkenskaper som ligger till grund för statistiken. Den skall utöver dialogbesök också göra granskningsbesök i medlemsstaterna för att kontrollera uppgifterna om offentliga räkenskaper som rapporterats in, samt de rutiner för sammanställning av uppgifter som ligger till grund för statistiken. Enligt den föreslagna förordningen skall medlemsstaterna samarbeta med besökande tjänstemän, offentliggöra offentliga räkenskaper som inrapporterats för tidigare år och intyga att dessa räkenskaper överensstämmer med principerna i artikel 10 i rådets förordning (EG) nr 322/97 av den 17 februari 1997 om gemenskapsstatistik (2), samt begära att kommissionen (Eurostat), om det råder tvivel, förtydligar hur offentliga transaktioner skall redovisas. I den föreslagna förordningen uppmärksammas också kommissionens (Eurostat) rätt att framföra reserveringar om kvaliteten på de officiella räkenskaperna som inrapporterats och att ändra sådana uppgifter.

A.   Allmänna synpunkter

4.

ECB välkomnar huvudsyftet med den föreslagna förordningen, som syftar till att stärka den rättsliga ramen för att sammanställa offentliga räkenskaper som ligger till grund för förfarandet vid alltför stora underskott och att ge en rättslig grund för koden för bästa praxis vid sammanställning och rapportering av uppgifter i samband med förfarandet vid alltför stora underskott, som antogs av ministerrådet (EKOFIN) den 18 februari 2003.

B.   Särskilda kommentarer

5.

ECB noterar att de föreslagna ändringarna inte ändrar de rådande tidsfristerna på vår och höst för rapportering av offentliga räkenskaper. ECB skulle stödja om tidsfristerna för rapportering uppsköts med en månad, till den 31 mars respektive 30 september, eftersom detta kan förbättra kvaliteten på de offentliga räkenskaperna generellt sett, särskilt beträffande uppgifterna om den offentliga sektorns underskott. Ett sådant uppskjutande skulle öka tillgängligheten av källuppgifter på våren och anpassa uppgifterna för förfarandet vid alltför stora underskott till den fullständiga uppsättningen offentliga räkenskaper enligt Europeiska national- och regionalräkenskapssystemet (ENS) 95 (3), och sålunda göra det möjligt för kommissionen (Eurostat) att utföra detaljerade kvalitetskontroller. Dessutom skulle det också ge statistikmyndigheterna möjlighet att fullgöra sin skyldighet att sammanställa budgetuppgifter genom att ge dem mer tid att fullgöra övergången från offentliga räkenskaper från olika statliga organ till de ENS 95-uppgifter som behövs för förfarandet vid alltför stora underskott.

6.

ECB stöder också en specificering i en relevant förordning, med hänvisning till ENS 95, av en fullständig uppsättning faktiska offentliga räkenskaper med tillräckliga uppdelningar, som medlemsstaterna skall tillhandahålla kommissionen (Eurostat). Det skulle också vara lämpligt att föreskriva att medlemsstaterna skall tillhandahålla eventuellt nödvändiga avstämningar mellan uppgifterna för förfarandet vid alltför stora underskott och ENS 95-uppgifter.

7.

ECB skulle dessutom stödja att kommissionen (Eurostat) offentliggör fullständiga uppsättningar offentliga räkenskaper efter medlemsstat, samt relaterade formella kvalitetsrapporter.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 4 maj 2005.

Jean-Claude TRICHET

ECB:s ordförande


(1)  EGT L 332, 31.12.1993, s. 7. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 351/2002 (EGT L 55, 26.2.2002, s. 23.)

(2)  EGT L 52, 22.2.1997, s. 1.

(3)  I bilaga A till rådets förordning (EG) nr 2223/96 av den 25 juni 1996 om Europeiska national- och regionalräkenskapssystemet i gemenskapen, EGT L 310, 30.11.1996, s. 1. Förordningen senast ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1267/2003 (EGT L 180, 18.7.2003, s. 1).


Top