EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52004XC0219(03)

Tillkännagivande om inledande av en partiell interimsöversyn av antidumpningsåtgärder som tillämpas på import av polyetentereftalatfilm med ursprung i bl.a. Republiken Indien

OJ C 43, 19.2.2004, p. 14–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52004XC0219(03)

Tillkännagivande om inledande av en partiell interimsöversyn av antidumpningsåtgärder som tillämpas på import av polyetentereftalatfilm med ursprung i bl.a. Republiken Indien

Europeiska unionens officiella tidning nr C 043 , 19/02/2004 s. 0014 - 0015


Tillkännagivande om inledande av en partiell interimsöversyn av antidumpningsåtgärder som tillämpas på import av polyetentereftalatfilm med ursprung i bl.a. Republiken Indien

(2004/C 43/11)

Kommissionen har tagit emot en begäran om en partiell interimsöversyn enligt artikel 11.3 i rådets förordning (EG) nr 384/96(1) (nedan kallad "grundförordningen"), senast ändrad genom rådets förordning (EG) nr 1972/2002(2).

1. Begäran om översyn

Begäran ingavs av följande gemenskapstillverkare: DuPont Teijin Films, Mitsubishi Polyester Film GmbH och Nuroll SpA (nedan kallade "de sökande").

Begäran gäller Jindal Polyester Limited och avser endast undersökningen av dumpning.

2. Produkt

Den produkt som berörs är polyetentereftalatfilm (PET-film) med ursprung i Indien (nedan kallad "den berörda produkten"), som vanligtvis klassificeras enligt KN-nummer ex 3920 62 19 och ex 3920 62 90. Dessa KN-nummer nämns endast upplysningsvis.

3. Gällande åtgärder

Den åtgärd som för närvarande är i kraft för Jindal Polyester Limited är en slutgiltig antidumpningstull som infördes genom rådets förordning (EG) nr 1676/2001(3) på import av PET-film med ursprung i bl.a. Indien.

4. Grund för översynen

Begäran enligt artikel 11.3 grundar sig på tillräcklig bevisning, som lämnats av de sökande, för att omständigheterna när det gäller dumpning har förändrats väsentligt såvitt gäller Jindal Polyester Limited.

De sökande hävdar att den gällande åtgärden beträffande import från Jindal Polyester Limited av den produkt som berörs inte längre är tillräcklig för att motverka den skadevållande dumpningen. Påståendet om ökad dumpning grundas på en jämförelse mellan å ena sidan Jindal Polyester Limiteds inhemska priser och det konstruerade normalvärdet för företaget och å andra sidan exportpriserna för produkten i fråga vid försäljning till gemenskapen. Av jämförelsen framgår att den beräknade dumpningsmarginalen är avsevärt högre än den dumpningsmarginal som fastställdes i den undersökning som ledde till den gällande tullsatsen.

5. Förfarande för fastställande av dumpning

Kommissionen har efter samråd med rådgivande kommittén fastslagit att bevisningen är tillräcklig för att motivera att en partiell interimsöversyn inleds och inleder därför en översyn enligt artikel 11.3 i grundförordningen.

a) Frågeformulär

För att kommissionen skall få de uppgifter som den anser nödvändiga för sin undersökning kommer frågeformulär att sändas till Jindal Polyester Limited och till de indiska myndigheterna. Uppgifterna och bevisning till stöd för dessa måste inkomma till kommissionen inom den tidsfrist som anges i punkt 6 a.

b) Insamling av uppgifter; utfrågningar

Alla berörda parter uppmanas att lämna sina synpunkter och att lämna uppgifter utöver svaren på frågeformuläret samt att framlägga bevisning till stöd för dessa. Dessa uppgifter och denna bevisning måste inkomma till kommissionen inom den tidsfrist som anges i punkt 6 a.

Kommissionen kan dessutom höra berörda parter, om de lämnar en begäran om detta och visar att det finns särskilda skäl att höra dem. Denna begäran måste lämnas inom den tidsfrist som anges i punkt 6 b.

6. Tidsfrister

a) För att ge sig till känna, lämna in svar på frågeformuläret och lämna andra uppgifter

För att de berörda parternas uppgifter skall kunna beaktas vid undersökningen måste parterna, om inget annat anges, ge sig till känna genom att kontakta kommissionen, lämna sina synpunkter, lämna in besvarade frågeformulär och lämna eventuella andra uppgifter inom 40 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. Det bör noteras att de flesta av de processuella rättigheter som anges i grundförordningen endast är tillämpliga om parterna ger sig till känna inom denna tidsfrist.

b) För att begära att bli hörd

Alla berörda parter får inom samma tidsfrist på 40 dagar också begära att bli hörda av kommissionen.

7. Skriftliga inlagor, svar på frågeformulär och korrespondens

Alla inlagor och framställningar från de berörda parterna skall inges skriftligen (inte i elektronisk form, såvida inte annat anges) och innehålla den berörda partens namn, adress, e-postadress, telefonnummer och fax- eller telexnummer. Alla skriftliga inlagor - inbegripet sådana uppgifter som begärs i denna förordning, svar på frågeformulär och korrespondens - som de berörda parterna tillhandahåller konfidentiellt skall märkas "För begränsad spridning"(4) och i enlighet med artikel 19.2 i grundförordningen åtföljas av en icke-konfidentiell sammanfattning som skall märkas "För granskning av berörda parter".

Kommissionen kan kontaktas på följande adress: Europeiska kommissionen Generaldirektoratet för handel

Direktorat B

Kontor: J-79 5/16 B - 1049 Bryssel Fax (32-2) 295 65 05 Telex COMEU B 21877.

8. Bristande samarbete

Om en berörd part vägrar att ge tillgång till eller underlåter att lämna nödvändiga uppgifter inom utsatt tid eller i betydande mån hindrar undersökningen, kan enligt artikel 18 i grundförordningen positiva eller negativa avgöranden träffas på grundval av tillgängliga uppgifter.

Om det framkommer att en berörd part har lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter skall dessa lämnas utan beaktande och tillgängliga uppgifter får användas. Om en berörd part inte samarbetar eller endast delvis samarbetar och tillgängliga uppgifter därför används i enlighet med artikel 18, kan resultatet utfalla mindre gynnsamt för parten än om denne hade samarbetat.

(1) EGT L 56, 6.3.1996, s. 1.

(2) EGT L 305, 7.11.2002, s. 1.

(3) EGT L 227, 23.8.2001, s. 1.

(4) Detta innebär att dokumentet endast är för internt bruk. Det är skyddat i enlighet med artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 (EGT L 145, 31.5.2001, s. 43). Det är ett konfidentiellt dokument i enlighet med artikel 19 i rådets förordning (EG) nr 384/96 (EGT L 56, 6.3.1996, s. 1) och artikel 6 i WTO-avtalet om tillämpning av artikel VI i Allmänna tull- och handelsavtalet 1994 (antidumpningsavtalet).

Top