Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52004AE1441

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 92/12/EEG om allmänna regler för punktskattepliktiga varor och om innehav, flyttning och övervakning av sådana varor”(KOM(2004) 227 slutlig – 2004/0072 CNS)

OJ C 120, 20.5.2005, p. 111–113 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

20.5.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 120/111


Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 92/12/EEG om allmänna regler för punktskattepliktiga varor och om innehav, flyttning och övervakning av sådana varor”

(KOM(2004) 227 slutlig – 2004/0072 CNS)

(2005/C 120/19)

Den 24 maj 2004 beslutade rådet att i enlighet med artikel 262 i EG-fördraget rådfråga Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om yttrande

Sektionen för Ekonomiska och monetära unionen, ekonomisk och social sammanhållning, som svarat för kommitténs beredning av ärendet, antog sitt yttrande den 7 oktober 2004. Föredragande var Clive Wilkinson.

Vid sin 412:e plenarsession (sammanträdet den 27 oktober 2004) antog Europeiska ekonomiska och sociala kommittén följande yttrande med 84 röster för, 11 röster emot och 5 nedlagda röster:

1.   Inledning

1.1

Innan den inre marknaden infördes fanns det stora skillnader mellan de olika medlemsstaternas skattesystem och skattesatser när det gäller punktskattepliktiga varor. Anledningen till detta var medlemsstaternas olika historiska och kulturella bakgrund. I direktiv 92/12/EEG föreskrivs en harmonisering av allmänna regler för punktskattepliktiga varor (1) och för innehav, flyttning och övervakning av sådana varor (2).

1.2

Enligt artikel 27 i det direktivet skulle rådet före den 1 januari 1997 granska bestämmelserna i artiklarna 7–10 och anta nödvändiga ändringar (3). Denna tidsfrist var inte tillräckligt lång för att man skulle kunna göra välgrundade uttalanden om tidigare och aktuella svårigheter i samband med tillämpningen av dessa artiklar.

1.3

Sedan direktivet trädde i kraft har det märkts ett mer uttalat intresse för flyttningar av punktskattepliktiga varor för vilka punktskatt redan betalats och som faller inom ramen för bestämmelserna i artiklarna 7–10 i direktivet. Konsumenternas intresse för denna typ av köp har föranlett att några medlemsstater har infört vissa förenklade förfaranden. Ett stort antal klagomål har också inkommit från allmänheten beträffande det sätt på vilket de berörda artiklarna tillämpats.

1.4

Kommissionen anser att man nu har tillräckligt med kunskap om de problem som uppstår i samband med de olika berörda flyttningskategorierna (4) för att lägga fram nödvändiga ändringsförslag.

2.   Allmänna kommentarer

2.1

Den inre marknadens funktionssätt beträffande punktskattepliktiga varor har gjorts mer komplicerat i sina detaljer, vilket har skapat osäkerhet om hur bestämmelserna skall tillämpas i vissa fall, och inneburit en stor administrativ börda för berörda företag. Kommissionens förslag omfattar handelstransaktioner, försäljning till enskilda personer och distansförsäljning och syftar till att klargöra, förenkla och harmonisera de nuvarande reglerna för flyttning av varor inom gemenskapen för vilka punktskatt redan har erlagts i en medlemsstat, och till att liberalisera sådan flyttning så att den inre marknaden kan vara till större gagn för EU:s konsumenter. Kommittén välkomnar båda dessa mål.

2.2

På grund av värdet av medlemsstaternas intäkter från punktskatter (5), och på grund av de skillnader som föreligger mellan medlemsstaternas sätt att efterleva bestämmelserna, har det varit svårt för kommissionen att komma överens med medlemsstaterna om ändringar. Kommittén noterar att de tio ”nya” medlemsstaterna inte deltog i de diskussioner med kommissionen som ledde till förslagen. Kommittén erkänner medlemsstaternas behov av att delvis använda punktskatter som inkomstkälla, men tvivlar på att dessa förslag kommer att ändra konsumenternas vanor i en sådan utsträckning att de kommer att påverka de samlade skatteintäkterna avsevärt.

2.3

Vad gäller punktskattepliktiga varor påverkas ofta konsumentpriserna mycket av de skattesatser som tillämpas. Detta gäller särskilt tobaksprodukter och alkoholdrycker (6). Skillnaderna mellan medlemsstaternas tillämpade punktskattesatser har minskat något sedan inre marknaden trädde i kraft; men så länge dessa tillämpade skattesatser inte blir föremål för åtminstone en betydande grad av harmonisering kommer det fortfarande att finnas motivation till att söka varor till billigare priser på detta område. Den organiserade kriminella verksamheten som finns på området kommer samtidigt att fortsätta.

2.4

EU-medborgarna förväntar sig kunna dra nytta av inre marknaden på många sätt, men rätten att köpa alla slags varor var de vill inom gemenskapen till lokala priser är en viktig fördel. Att frånta medborgarna denna rätt gör det inte lättare att få dem att se positivt på EU.

2.5

Som kommissionen påpekar berör den typ av skattepliktig flyttning som omfattas av artiklarna i fråga främst enskilda personer och små näringsidkare som saknar kommersiell infrastruktur och betydande ekonomiska resurser. Det är viktigt att alla överenskomna åtgärder är tydliga, lätta att förstå och så enkla som möjligt att tillämpa. De måste också vara realistiska och möjliga att genomdriva.

2.6

På en verklig inre marknad skall också bestämmelserna om tobaksvaror liberaliseras. Kommittén inser emellertid att medlemsstaterna måste överväga alla konsekvenser fullt ut när de beslutar om vilka varor som skall omfattas av det ändrade direktivet, och att detta kan leda till att vissa varor utesluts.

2.7

Kommittén noterar också att flyttning av mineraloljor i annat än kommersiellt syfte inte förekommer i någon större utsträckning. Det står därför klart att förslagen som de nu är formulerade huvudsakligen skulle påverka flyttning av alkoholdrycker.

2.8

Kommittén välkomnar uttryckligen att många av förslagen bygger på råd och krav från branschorganisationer som är engagerade i dessa frågor och att hänsyn tas till konsekvenserna för mindre företag.

3.   Särskilda kommentarer

3.1

Artikel 7: Denna artikel tar upp vem som skall betala punktskatt under olika omständigheter, administrativa formaliteter, försäljning till resande med båt eller flyg inom gemenskapen och hur förluster av skattepliktiga varor i samband med resor inom EU skall behandlas.

3.1.1

Kommittén välkomnar de förtydliganden och den harmonisering som kommissionens förslag innebär. Vi välkomnar också uttryckligen att man inser nödvändigheten av att begränsa det omfattande administrativa arbete som krävs för att respektera de nuvarande reglerna fullt ut. Kommittén stöder kommissionens anmodan till medlemsstaterna att tillåta att förenklade förfaranden införs genom enkla bilaterala administrativa avtal mellan medlemsstaterna.

3.2

Artikel 8: Denna artikel behandlar varor som förvärvats av enskilda personer för eget bruk. Den viktigaste aspekten i detta sammanhang är att de berörda varorna skall transporteras av personerna själva.

3.2.1

Kommittén välkomnar kommissionens förslag om att liberalisera det system som för närvarande tillämpas vid enskilda personers distansköp, för att berörda personer inte längre skall behöva transportera de inköpta varorna själva.

3.2.2

Kommittén inser att det nya förslaget om att privatpersoner själva skall ordna med leveransen av varor till en annan medlemsstat (och att detta inte får genomföras av försäljaren) står i överensstämmelse med de nuvarande allmänna momsbestämmelserna som skall tillämpas för distansköp. Vi anser dock att det är svårt att se hur detta skulle kunna övervakas. Försäljare kan ju till exempel rekommendera en lokal agent som kan ordna med transport, och därmed följs lagkravet om att leveransen skall ombesörjas av privatpersonen själv. Konsekvenserna blir dock desamma. Det bör klargöras i det ändrade direktivet att denna typ av råd inte strider mot reglerna.

3.3

Förslaget om att upphäva ”referensnivåerna” (7) som ett möjligt bevis på om varor inhandlats för privat eller kommersiellt bruk välkomnas av kommittén. Medborgarna uppfattar i regel dessa siffror som kvantitativa gränser, och vissa medlemsstater har alltför ofta tolkat gränserna för snävt. Kommittén inser att man genom att avskaffa dessa gränser kanske gör det svårare att bekämpa smugglingsverksamhet, men gränserna har aldrig varit avsedda för något annat än att ange huruvida en varuflyttning har ett privat eller kommersiellt ändamål. Rent juridiskt sett är de inte heller ett tillräckligt bevis.

3.3.1

Kommittén anser emellertid att det inte skulle vara orimligt att tillämpa något slags kvantitativ begränsning för distansköp (t.ex. när varor inte transporteras av den berörda privatpersonen själv).

3.4

Artikel 9: De förslag som rör flyttning av mineraloljor för privat bruk kommer sannolikt inte att medföra några större problem.

3.5

Artikel 10: Kommittén välkomnar den föreslagna preciseringen av var punktskatt skall erläggas.

4.   Sammanfattning

4.1

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén välkomnar de förslag som kommissionen lagt fram på detta komplexa och känsliga område.

4.2

Förslagen ät realistiska och preciseringarna och förenklingarna mycket välkomna. Harmoniseringen är nödvändig och liberaliseringen kommer att välkomnas varmt av EU:s medborgare, eftersom fördelarna med inre marknaden kommer att stärkas.

Bryssel den 27 oktober 2004

Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs

ordförande

Anne-Marie SIGMUND


(1)  Tobaksvaror, mineraloljor och alkoholhaltiga drycker.

(2)  I allmänhet omfattas flyttning av punktskattepliktiga varor inom gemenskapen av ett system med vilande punktskatt. Dessa varor kan flyttas mellan skatteupplag i olika medlemsstater åtföljda av ett administrativt ledsagardokument. Punktskatterna påförs i den medlemsstat där konsumtionen i sinom tid antas ske.

(3)  Punktskattepliktiga varor som redan har släppts för konsumtion och för vilka punktskatten alltså redan har erlagts i en medlemsstat får också flyttas inom gemenskapen. Det är just detta slag av flyttning som avses i artiklarna 7–10 i direktivet.

(4)  Kategorierna är följande: varor som flyttas mellan medlemsstater för kommersiella ändamål (andra än ”distansförsäljning”) och som definieras som varor som innehas av enskilda personer för andra ändamål än eget bruk, varor som köps av enskilda personer för eget bruk och distansförsäljning.

(5)  Det sammanlagda värdet av EU-medlemsstaternas intäkter låg 2001 på mer än 8, 8 miljarder euro, och EU-genomsnittet för intäkter av punktskatter som procentandel av BNP låg på 2,72 %.

(6)  Butikspriserna på tobaksprodukter är ca. 3,7 gånger högre i de högst beskattade medlemsstaterna än i de lägst beskattade. Punkskattesatserna för alkoholhaltiga drycker skiljer sig mycket mellan den högst och den lägst beskattade medlemsstaten, närmare bestämt 15,9 gånger vad gäller öl och ”mellanprodukter” och 9,2 gånger vad gäller sprit. En motsvarande jämförelse kan inte presenteras för vinprodukter, eftersom vin inte beskattas över huvud taget i 12 av de 25 medlemsstaterna och två av de övriga medlemsstaterna tillämpar en minimal beskattning på 2 % per flaska.

(7)  Dessa gränser går för nuvarande vid 800 cigaretter, 10 liter starksprit, 90 liter vin och 110 liter öl.


Top