EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52004AB0032

CON/2004/32: Europeiska centralbankens yttrande av den 6 oktober 2004 på begäran av Europeiska unionens råd över Europeiska gemenskapernas kommissions rekommendation till rådets beslut om inledandet av förhandlingar om ett avtal om de monetära förbindelserna med Furstendömet Andorra (KOM(2004) 548 slutlig)

OJ C 256, 16.10.2004, p. 9–9 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

16.10.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 256/9


EUROPEISKA CENTRALBANKENS YTTRANDE

av den 6 oktober 2004

på begäran av Europeiska unionens råd över Europeiska gemenskapernas kommissions rekommendation till rådets beslut om inledandet av förhandlingar om ett avtal om de monetära förbindelserna med Furstendömet Andorra (KOM(2004) 548 slutlig)

(CON/2004/32)

(2004/C 256/06)

1.

Den 8 september 2004 begärde Europeiska unionens råd ett yttrande från Europeiska centralbanken (ECB) över Europeiska gemenskapernas kommissions rekommendation till rådets beslut om inledandet av förhandlingar om ett avtal om de monetära förbindelserna med Furstendömet Andorra (KOM(2004) 548 slutlig) (nedan kallad ”rekommendationen”).

2.

ECB:s behörighet att avge ett yttrande över rekommendationen grundar sig på artikel 111.3 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen. I enlighet med artikel 17.5 första meningen i arbetsordningen för Europeiska centralbanken har detta yttrande antagits av ECB-rådet.

3.

I rekommendationen föreslås ett utkast till rådets beslut som fastställer att förhandlingarna kan inledas, eftersom de nödvändiga villkoren i rådets beslut 2004/548/EG av den 11 maj 2004 (1) för att inleda förhandlingar mellan gemenskapen och Furstendömet Andorra (nedan kallat ”Andorra”) om ett monetärt avtal (nedan kallat ”avtalet”) har uppfyllts.

4.

I sitt yttrande CON/2004/12 av den 1 april 2004 över beslut 2004/548/EG (2), ansåg ECB bl.a. att det skulle ligga i gemenskapens intresse att inleda förhandlingar om avtalet.

5.

Enligt rekommendationen har de nödvändiga villkoren i beslut 2004/548/EG uppfyllts, eftersom gemenskapen och Andorra har paraferat avtalet om beskattning av inkomster från sparande och Andorra har åtagit sig att ratificera det före den 30 april 2005. På denna grund anser ECB att det inte finns några skäl som talar emot att anta rådets beslut att inleda förhandlingar med Andorra om avtalet.

6.

ECB konstaterar att förhandlingarna om avtalet kommer att skjutas upp om Andorra inte ratificerar avtalet om beskattning av inkomster från sparande före den 30 april 2005.

7.

I enlighet med artikel 7 i beslut 2004/548/EG kommer kommissionen att på gemenskapens vägnar föra förhandlingarna med Andorra. Spanien och Frankrike kommer att i full omfattning medverka vid förhandlingarna och ECB kommer att i full omfattning medverka vid de förhandlingar som ligger inom dess behörighetsområde.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 6 oktober 2004.

Jean-Claude TRICHET

ECB:s ordförande


(1)  EUT L 244, 16.7.2004, s.47.

(2)  EUT C 88, 8.4.2004, s. 18.


Top