EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52004AB0019

Europeiska centralbankens yttrande av den 24 maj 2004 på begäran av Europeiska unionens råd över ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1165/98 om konjunkturstatistik (KOM(2003) 823 slutlig) (CON/2004/19)

OJ C 158, 15.6.2004, p. 3–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

15.6.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 158/3


EUROPEISKA CENTRALBANKENS YTTRANDE

av den 24 maj 2004

på begäran av Europeiska unionens råd över ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1165/98 om konjunkturstatistik

(KOM(2003) 823 slutlig)

(CON/2004/19)

(2004/C 158/03)

1.

Den 30 april 2004 mottog Europeiska centralbanken (ECB) en begäran från Europeiska unionens råd om ett yttrande över ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1165/98 om konjunkturstatistik (nedan kallat ”förslaget till förordning”).

2.

ECB:s behörighet att avge ett yttrande grundas på artikel 105.4 första strecksatsen i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen. I enlighet med artikel 17.5 första meningen i arbetsordningen för Europeiska centralbanken har detta yttrande antagits av ECB-rådet.

3.

Syftet med den förslagna förordningen är att förbättra Europeiska unionens (EU) konjunkturstatistik avseende företagen. En av huvudpunkterna i förslaget till förordning är framtagandet av ett importprisindex avseende industriprodukter och ett producentprisindex avseende tjänster. Enligt förslaget skall också vissa viktiga ekonomiska indikatorer sammanställas oftare och överföras inom kortare tidsfrister.

A.

Allmänna synpunkter

4.

ECB har definierat den konjunkturstatistik som den behöver för att genomföra penningpolitiken (1). Förslaget till förordning har uppkommit inom ramen för handlingsplanen för statistikkrav avseende Ekonomiska och monetära unionen (EMU) (nedan kallad ”handlingsplanen”), som på begäran av rådet (Ekofinrådet) utarbetats av Europeiska kommissionen (Eurostat) i nära samarbete med ECB. Av handlingsplanen framgår att det är viktigt att förbättra den statistik som omfattats av förordning (EG) nr 1165/98. Förslaget till förordning är också viktigt med beaktande av de europeiska ekonomiska huvudindikatorerna som antogs av Ekofin-rådet den 18 februari 2003 och som omfattar åtta indikatorer som finns med i förslaget till förordning. ECB välkomnar det ”gentlemen's agreement” som för närvarande finns mellan de nationella statistikinstituten och Eurostat och som syftar till att säkerställa att de europeiska ekonomiska huvudindikatorerna i förslaget till förordning kan offentliggöras i enlighet med tidsfristerna för de europeiska ekonomiska huvudindikatorerna, oavsett när förslaget till förordning antas.

5.

ECB stöder fullt ut förslaget till förordning som innehåller indikatorer som är ytterst betydelsefulla för att bedöma företagskonjunkturen och för att genomföra penningpolitiken. Förslaget innebär också ett stort steg framåt på vägen mot framtagandet av viktig månatlig och kvartalsvis statistik över omsättning och producentpriser avseende tjänster. Förslaget till förordning återspeglar de förslag som gemensamt lades fram av Kommittén för det statistiska programmet och Kommittén för valuta-, finans- och betalningsbalansstatistik i februari 2003.

6.

ECB välkomnar särskilt att många av indikatorerna skall rapporteras oftare och att tidsfristen för översändningen blir kortare. För ECB:s bedömning av det ekonomiska läget är i tid aggregerade indikatorer viktigare än detaljerade uppdelningar.

7.

ECB stöder också att det i förslaget till förordning föreslås att en uppdelning av nya order och priser skall ske efter ursprung, d.v.s. om de har sitt ursprung inom eller utanför euroområdet. ECB behöver denna uppdelning för att kunna skilja mellan hur ekonomin utvecklas inom euroområdet jämfört med hur den utvecklas utanför euroområdet. ECB samtycker till att denna uppdelning endast behöver göras av de medlemsstater som har infört euron. Det är dock viktigt att de medlemsstater som i framtiden inför euron vid den tidpunkten också kommer att kunna tillhandahålla tillräckligt omfattande historiska tidsserier.

8.

ECB välkomnar den möjlighet i förslaget till förordning som innebär att vissa av indikatorerna för euroområdet får sammanställas genom s.k. europeiska stickprovsundersökningar. Eftersom resurserna är begränsade och det finns ett behov att prioritera, bidrar detta till att förbättra statistiken avseende euroområdet samtidigt som det kan bidra till att minska resursbehovet på nationell nivå. Av samma skäl stöder ECB det faktum att översändningskraven genom förslaget till förordning minskar för de mindre EU-länderna, så att dessa kan koncentrera sig på att sammanställa de viktigaste aggregaten.

9.

Ytterligare arbete krävs för att förbättra jämförbarheten av den nuvarande statistiken som omfattas av förordning (EG) nr 1165/98. Trots de stora framsteg som har gjorts sedan 1998, finns det fortfarande vissa faktorer som verkar hämmande på kvaliteten på aggregaten för euroområdet och på jämförbarheten av nationella uppgifter (såsom t.ex. olika praxis i länderna avseende arbetsdags- och säsongsjusteringar och för revideringar).

B.

Särskilda kommentarer

10.

ECB är positiv till den nya variabeln importpriser (bilaga, del A) som skall sammanställas fr.o.m. 2005 och den planerade tidsfristen för översändningen av denna. Denna variabel kommer att ge värdefull ytterligare information för analysen av priserna i euroområdet. ECB behöver denna variabel för att kunna fastställa priserna för euroområdets samlade import av industriprodukter från länderna utanför euroområdet.

11.

Enligt förslaget till förordning skall uppgifter om sysselsättning, arbetade timmar samt bruttolöner tas fram kvartalsvis och översändas inom tre månader (två månader när det gäller sysselsättningsuppgifterna). För ECB:s behov är kvartalsvisa uppgifter i kombination med långa tidsfrister för översändning otillräckliga. För de viktigaste aggregaten för euroområdet bör dessa uppgifter finnas tillgängliga månadsvis med en tidsfrist för översändning på högst en månad.

12.

När det gäller statistik över produktionen i byggsektorn noterar ECB med tillfredsställelse att tidsfristen för översändande av uppgifter kortats ned samtidigt som uppgifterna nu skall insamlas månadsvis istället för kvartalsvis (bilaga, del B).

13.

ECB välkomnar den planerade genomförbarhetsstudien om framtagandet en variabel för producentpriser för byggnadsverksamhet. En sådan variabel skulle komplettera den nuvarande variabeln för byggkostnader – som är ett index för priser på insatsvaror – eftersom producentprisindexet är bättre lämpat för prisanalyser.

14

ECB välkomnar de stora förbättringar som planeras för statistiken avseende tjänster, särskilt införandet av ett producentprisindex. Detta index kommer att bli en viktig beståndsdel av prisanalysen för euroområdet och kommer att bidra till en förbättring av kvaliteten på tillväxtprognoserna i nationalräkenskaperna. Eftersom tidsfristen för offentliggörande av producentprisindexet enligt de europeiska ekonomiska huvudindikatorerna är senast två månader efter rapporteringskvartalets utgång, föreslår ECB att tidsfristen för översändande enligt förslaget till förordning (tre månader) anpassas till tidsfristen för offentliggörande enligt de europeiska ekonomiska huvudindikatorerna, vilken är mer lämplig. Därutöver kommer enligt förslaget till förordning ett datum att fastställas, fram till vilket förteckningen över de tjänster som omfattas av statistiken över producentpriser får ändras (bilaga, del D). Eftersom helt ny statistik håller på att utvecklas kan denna begränsning bli kontraproduktiv. Täckningen av statistik över producentpriser för tjänster bör vid behov kunna ändras, så att förändrade informationsbehov kan tillgodoses. ECB föreslår därför att tidsfristen stryks.

15.

ECB välkomnar att tidsfristen för översändning av uppgifter om variabeln för omsättning av tjänster föreslås kortas ned från tre månader till två månader. ECB stöder även den planerade genomförbarhetsstudien som gäller sammanställning av variabler för omsättning av tjänster på månadsbasis.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 24 maj 2004.

Jean-Claude TRICHET

ECB:s ordförande


(1)  Europeiska centralbankens statistikkrav inom området allmän ekonomisk statistik, Europeiska centralbanken, augusti 2000. Se även Europeiska monetära institutets yttrande över ett förslag till rådets förordning om konjunkturstatistik (CON/97/19).


Top