EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52004AB0004

Europeiska centralbankens yttrande av den 4 februari 2004 på begäran av Europeiska unionens råd över ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om sammanställning av kvartalsvisa icke-finansiella räkenskaper efter institutionell sektor (KOM(2003) 789 slutlig) (CON/2004/4)

OJ C 42, 18.2.2004, p. 23–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52004AB0004

Europeiska centralbankens yttrande av den 4 februari 2004 på begäran av Europeiska unionens råd över ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om sammanställning av kvartalsvisa icke-finansiella räkenskaper efter institutionell sektor (KOM(2003) 789 slutlig) (CON/2004/4)

Europeiska unionens officiella tidning nr C 042 , 18/02/2004 s. 0023 - 0023


Europeiska centralbankens yttrande

av den 4 februari 2004

på begäran av Europeiska unionens råd över ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om sammanställning av kvartalsvisa icke-finansiella räkenskaper efter institutionell sektor (KOM(2003) 789 slutlig)

(CON/2004/4)

(2004/C 42/16)

1. Den 13 januari 2004 mottog Europeiska centralbanken (ECB) en begäran från Europeiska unionens råd om ett yttrande över ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om sammanställning av kvartalsvisa icke-finansiella räkenskaper efter institutionell sektor (nedan kallat "förslaget").

2. ECB:s behörighet att avge ett yttrande grundar sig på artikel 105.4 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen. I enlighet med artikel 17.5 första meningen i arbetsordningen för ECB har detta yttrande antagits av ECB-rådet.

3. Syftet med förslaget är att upprätta en gemensam ram för medlemsstaternas bidrag till sammanställningen av kvartalsvisa europeiska icke-finansiella räkenskaper efter institutionell sektor.

4. I enlighet med samarbetsavtalet om ekonomisk och finansiell statistik mellan ECB:s generaldirektorat för statistik och Europeiska gemenskapernas statistikkontor (Eurostat) av den 10 mars 2003, skall ECB:s GD för statistik och Eurostat gemensamt utveckla området för icke-finansiella räkenskaper efter institutionell sektor inom ramen för de nationella statistikräkenskaperna. Ansvaret för utvecklingen och offentliggörandet av kvartalsvisa och årliga icke-finansiella räkenskaper efter institutionell sektor för euroområdet är delat.

5. ECB välkomnar förslaget som förberetts av en arbetsgrupp som inrättats gemensamt av ECB:s generaldirektorat för statistik och Eurostat. Förslaget är en del av handlingsplanen för statistikkrav avseende Ekonomiska och monetära unionen (EMU) (nedan kallad "handlingsplanen"), som på begäran av rådet (Ekofin-rådet) utarbetats av Eurostat i nära samarbete med ECB. Handlingsplanen är ett svar på monetära kommitténs rapport om statistikkraven i EMU, som godkändes av Ekofin-rådet den 18 januari 1999, samt den andra lägesrapporten om statistikkraven i EMU, som godkändes av Ekofin-rådet den 5 juni 2000. I den femte lägesrapporten, som godkändes av Ekofin-rådet den 18 februari 2003, anges att upprättandet av en uppsättning kvartalsvisa sektorsräkenskaper i enlighet med handlingsplanen fortfarande återstår att genomföra.

6. ECB noterar att det i den gemensamma rapporten från Ekofin-rådet och kommissionen till Europeiska rådet om statistik och indikatorer för euroområdet som antogs av Ekofin-rådet den 18 februari 2003 understryks att högprioriterade åtgärder som ännu inte genomförts, inklusive kvartalsvisa nationalräkenskaper efter institutionell sektor, snabbt måste genomföras. Senast år 2005 skall de kvartalsvisa nationalräkenskaperna efter institutionell sektor, som är en del av de europeiska ekonomiska huvudindikatorerna, vara fullt genomförda.

7. Den förslagna förordningen blir en del av det övergripande målet att sammanställa ett konsekvent system av årliga och kvartalsvisa räkenskaper för Europeiska unionen och för euroområdet. Systemet omfattar särskilt de viktigaste makroekonomiska aggregaten för sektorerna hushåll och företag i de finansiella och icke-finansiella räkenskaperna efter institutionell sektor. Systemet kräver konsekvens mellan betalningsbalansstatistik och övriga räkenskaper i utlandet. Utöver uppgifter om medlemsstaternas räkenskaper efter institutionell sektor, behövs uppgifter om räkenskaperna avseende EU-institutioner och organ för att komplettera systemet för europeiska räkenskaper.

8. Slutligen stödjer ECB tidsplanen för överföring av uppgifter till Eurostat som skall ske senast 90 kalenderdagar efter utgången av det kvartal som uppgifterna gäller, samt bestämmelserna som rör tillhandahållandet av tidigare uppgifter från och med det första kvartalet 1999.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 4 februari 2004.

Jean-Claude Trichet

ECB:s ordförande

Top