EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52003PC0644(02)

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 67/548/EEG för att anpassa det till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier

/* KOM/2003/0644 slutlig - COD 2003/0257 */

52003PC0644(02)

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 67/548/EEG för att anpassa det till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier /* KOM/2003/0644 slutlig - COD 2003/0257 */


Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av rådets direktiv 67/548/EEG för att anpassa det till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier

MOTIVERING

1. Inledning

Direktiv 67/548/EEG om tillnärmning av lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen, i dess ändrade lydelse efter anpassningar till den tekniska utvecklingen, innehåller inte bara regler för hur farliga ämnen skall klassificeras, förpackas och märkas, utan också om hur nya ämnen skall anmälas till den behöriga myndigheten i den relevanta medlemsstaten innan de släpps ut på marknaden. En konsoliderad men inte officiellt godkänd version av direktivet som innehåller alla ändringar och anpassningar finns på webbplatsen Europa sedan den 1 mars 2003 på adressen: http://www.europa.eu.int/comm/environment/ dansub/home_en.htm

ConsolidatedVersion).

I februari 2001 lade kommissionen fram en vitbok [1] om en strategi för den framtida kemikaliepolitiken. I vitboken satte kommissionen upp målsättningar som måste uppfyllas för att den kemiska industrin skall kunna utvecklas hållbart inom det regelverk som gäller på den inre marknaden. Kommissionen angav också nyckelkomponenterna i strategin, särskilt uppgiften att skapa ett enda regelsystem för alla ämnen (det kallas Reach, efter de engelska nyckelorden "Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals") och branschansvar för att ta fram data om ämnenas egenskaper och bedöma riskerna med att använda dem.

[1] KOM (2001) 88 slutlig, 27 februari 2001.

Parallellt med föreliggande förslag lägger kommissionen också fram ett förslag [2] till förordning där de allmänna principerna för kemikaliepolitiken läggs fast och där de juridiska krav och förfaranden som utgör Reach-systemet fastställs. Genom förslaget upprättas vidare Europeiska kemikaliemyndigheten och dess uppgifter och ansvarsområden fastställs.

[2] [Hänvisning läggs in när KOM-dokumentet har antagits.]

Den nya Reach-förordningen innehåller samma registreringskrav för nya kemikalier som för existerande ämnen, vilket innebär att anmälningskraven för nya kemikalier i direktiv 67/548/EEG måste upphävas. Men av orsaker som anges nedan kommer Reach-förslaget inte i detta skede att innehålla några regler om klassificering, märkning och förpackning av farliga beredningar, varför relevanta delar av direktiv 67/548/EEG kommer att förbli tillämpliga. Direktiv 1999/45/EG om klassificering, förpackning och märkning av farliga preparat kommer också att förbli tillämpligt när det gäller klassificering, förpackning och märkning av farliga beredningar. Andra delar av gemenskapslagstiftningen, dvs. vissa direktiv om arbetarskydd och det s.k. Seveso-II-direktivet om allvarliga olycksrisker i samband med viss industriverksamhet, som grundar sig på reglerna om klassificering och märkning i direktiv 67/548/EEG, gäller också framgent.

Direktiv 67/548/EEG innehåller flera bilagor som behandlar informationskrav och testmetoder som skall användas. Innehållet i dessa bilagor kommer att överföras till bilagorna till Reach-förordningen och därför måste de utgå ur direktivet. Vidare måste ett stort antal hänvisningar till testmetoder och informationskrav ändras som följdåtgärd till införandet av den nya Reach-förordningen.

Som uppföljning till Rio-deklarationen om miljö och utveckling 1991 har ett internationellt harmoniserat system för klassificering och märkning av kemikalier (GHS) utarbetats. Det antogs i juli 2003 av FN:s ECOSOC.

Europeiska kommissionen, merparten av EU-länderna och många av de nytillträdande medlemsstaterna i EU har tagit aktiv del i arbetet med att utarbeta GHS. Vid FN-toppmötet i Johannesburg om hållbar utveckling 2002 enades man i genomförandeplanen om att uppmuntra länderna att tillämpa GHS så snart som möjligt med siktet inställt på 2008. I linje med denna överenskommelse planerar kommissionen att inlemma det internationellt godkända GHS-systemet med gemenskapslagstiftningen så snart som möjligt. Men, eftersom GHS helt nyligen antagits formellt och kommissionen dessutom vill utreda hur berörda parter och anknytande lagstiftning kommer att påverkas av att GHS slutgiltigt antas, har man valt att avstå från att lägga förslag på att inlemma GHS med gemenskapslagstiftningen samtidigt med förslaget till Reach-förordningen. Kommissionen kommer därför att lägga de förslag som krävs för detta samtidigt som Reach-förordningen antas slutligt.

2. Direktivets innehåll

Artikel 1

Genom denna artikel ändras artiklarna i direktiv 67/548/EEG enligt vad som krävs p.g.a. Reach-förordningen. Detta innebär att bestämmelserna om anmälning av nya kemikalier utgår tillsammans med överflödiga definitioner och bilagor, varvid bilagorna kommer att överföras till eller tas över av den nya rättsakten. Genom artikeln ändras vidare alla relevanta hänvisningar från de raderade bilagorna till bilagorna i Reach-förordningen.

Artikel 2

Artikeln upphäver kommissionens direktiv 93/67/EEG av den 20 juli 1993 om principer för bedömning av risker för människor och miljön med ämnen som anmälts enligt rådets direktiv 67/548/EEG [3] eftersom motsvarande principer kommer att inkluderas i Reach-förordningen.

[3] EGT L 227, 8.9.1993, s. 9.

I artikel 13 i direktiv 67/548/EEG anges ett undantag från anmälningskraven för vissa ämnesgrupper. Artikeln upphävs genom artikel 1 i detta direktiv, och eftersom direktiv 2000/21/EG är en anpassning av artikel 13 i direktiv 67/548/EEG upphävs också det.

Artikel 3

Genom denna standardartikel tvingas medlemsstaterna att sätta relevant lagstiftning i kraft fr.o.m. den dag då Reach-förordningen träder i kraft. Det görs klart för medlemsstaterna att de måste tillämpa två olika rättsakter fr.o.m. samma dag för att undanröja risker för luckor och rättsosäkerhet.

Artikel 4

Artikeln gäller direktivets ikraftträdande.

2003/0257 (COD)

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av rådets direktiv 67/548/EEG för att anpassa det till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 95 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag [4],

[4] EUT C

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande [5],

[5] EUT C

med beaktande av Regionkommitténs yttrande [6],

[6] EUT C

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget [7], och

[7] EUT C

och av följande skäl:

(1) Inför beslutet om att anta Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr [...] av den [...] om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) [8] bör rådets direktiv 67/548/EEG av den 27 juni 1967 om tillnärmning av lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen [9] anpassas och de regler i direktivet som handlar om anmälningsplikt och riskbedömning när det gäller kemikalier bör upphöra att gälla.

[8] EUT L

[9] EGT 196, 16.8.1967, s.1. Direktivet senast ändrat genom förordning (EG) nr 807/2003 (EUT L 122, 16.5.2003, s. 36).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 67/548/EEG ändras på följande sätt:

(1) I artikel 1.1 skall leden a, b och c utgå.

(2) I artikel 2.1 skall leden c, d, f och g utgå.

(3) Artikel 3 skall ersättas med följande:

"Artikel 3 Tester och bedömning av ämnenas egenskaper

Tester på ämnen som utförs inom ramen för detta direktiv skall utföras enligt de krav som föreskrivs i artikel 12 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr [...]*.

* EUT L"

(4) Artikel 5 skall ändras på följande sätt:

a) I punkt 1 skall första stycket ersättas med följande:

"Medlemsstaterna skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att ämnen inte kan släppas ut på marknaden, som sådana eller ingående i beredningar, om de inte förpackats och märkts enligt artiklarna 22-25 och kriterierna i bilaga VI samt, när det gäller registrerade ämnen, enligt den information som erhålls genom tillämpning av artiklarna 11 och 12 i förordning (EG) nr [...], varvid undantag dock skall göras för beredningar som regleras i andra direktiv."

b) I punkt 2 skall orden "i andra strecksatsen i punkt 1" ersättas med orden "i punkt 1 första stycket".

(5) Artiklarna 7-20 skall utgå.

(6) I artikel 23 skall följande led g läggas till:

"g) Registreringsnummer, om sådant finns."

(7) Artikel 27 skall utgå.

(8) Artikel 30 skall ersättas med följande:

"Artikel 30 Klausul om fri rörlighet

Medlemsstaterna får inte på grunder som rör klassificering, förpackning eller märkning i detta direktivs mening förbjuda, begränsa eller hindra att ämnen som uppfyller kraven i detta direktiv släpps ut på marknaden."

(9) Artikel 32 skall utgå.

(10) Bilaga V skall utgå.

(11) Bilaga VI skall ändras enligt följande:

a) I punkterna 1.6, 1.6.2, 1.7.2, 1.7.3, 2.1, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.2.1, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 3.1.1, 3.1.5.1, 3.1.5.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.5, 3.2.6.1, 3.2.6.2, 3.2.7.2, 3.2.8, 4.2.3.3, 5.1, 5.1.3, 9.1.1.1, 9.1.1.2, 9.3, 9.5 i bilaga VI, skall orden "bilaga V" ersättas med "bilaga X i förordning (EG) nr [...]".

b) I avsnitt 1.6 a skall orden "bilaga VII" ersättas med "bilagorna IV, V och VI i förordning (EG) nr [...]" och orden "bilaga VIII" ersättas med "bilagorna VII och VIII i förordning (EG) nr [...]".

c) I avsnitt 5.1 skall orden "bilaga VII" ersättas med "bilagorna V och VI i förordning (EG) nr [...]" och orden "nivå 1 (bilaga VIII)" ersättas med "bilagorna VII och VIII i förordning (EG) nr [...]".

d) I avsnitt 5.2.1.2 skall orden "nivå 1 (bilaga VIII) ersättas med "bilaga VII i förordning (EG) nr [...]".

e) Alla andra hänvisningar till bilagorna VIIA, VIIB, VIIC, VIID och VIII skall utformas som hänvisningar till de motsvarande bilagorna IV, V, VI, VII, VIII och IX i förordning (EG) nr [...].

(12) Bilagorna VIIA, VIIB, VIIC, VIID och VIII skall utgå.

Artikel 2

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den sextionde dagen efter det att förordning (EG) nr [...] trätt i kraft. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2. Medlemsstaterna skall underrätta kommissionen om de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den [...]

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar

Ordförande Ordförande

[...] [...]

Top