Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52003PC0463

Yttrande från kommissionen i enlighet med artikel 251.2 tredje stycket, punkt c i EG-fördraget, om Europaparlamentets Förslag till ändringar av rådets gemensamma ståndpunkt om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen och om ändring av rådets direktiv 96/61/EG med ändring av kommissionens förslag enligt artikel 250.2 i EG-fördraget

/* KOM/2003/0463 slutlig - COD 2001/0245 */

52003PC0463

Yttrande från Kommissionen i enlighet med artikel 251.2 tredje stycket, punkt c i EG-fördraget, om Europaparlamentets förslag till ändringar av rådets gemensamma ståndpunkt om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen och om ändring av rådets direktiv 96/61/EG med ändring av kommissionens förslag enligt artikel 250.2 i EG-fördraget /* KOM/2003/0463 slutlig - COD 2001/0245 */


YTTRANDE FRÅN KOMMISSIONEN i enlighet med artikel 251.2 tredje stycket, punkt c i EG-fördraget, om Europaparlamentets förslag till ändringar av rådets gemensamma ståndpunkt om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen och om ändring av rådets direktiv 96/61/EG MED ÄNDRING AV KOMMISSIONENS FÖRSLAG enligt artikel 250.2 i EG-fördraget

2001/0245 (COD)

YTTRANDE FRÅN KOMMISSIONEN i enlighet med artikel 251.2 tredje stycket, punkt c i EG-fördraget, om Europaparlamentets förslag till ändringar av rådets gemensamma ståndpunkt om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen och om ändring av rådets direktiv 96/61/EG

1. Bakgrund

Förslag KOM(2001)581 slutlig [1] översändes till Europaparlamentet och rådet den 23 oktober 2001 i enlighet med medbeslutandeförfarandet enligt artikel 175.1 i EG-fördraget.

[1] EGT C 75 E, 26.3.2002, s. 33.

Regionkommittén avgav sitt yttrande den 14 mars 2002 [2].

[2] EGT C 192, 12.8.2002, s. 59.

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén avgav sitt yttrande den 29 maj 2002 [3].

[3] EGT C 221, 17.9.2002, s. 27.

Europaparlamentet avgav sitt yttrande vid första behandlingen vid plenarsammanträdet den 10 oktober 2002.

Som ett resultat av Europaparlamentets yttrande och i enlighet med artikel 250.2 i EG-fördraget, ändrade kommissionen sitt förslag genom KOM(2002)680 slutlig [4] och överlämnade det den 27 november2002 till Europaparlamentet och rådet.

[4] Ännu inte offentliggjord i Europeiska unionens officiella tidning.

Den 9 december 2002 uppnådde rådet en enhällig politisk överenskommelse om en gemensam ståndpunkt. Rådets formella antagande av den gemensamma ståndpunkten skedde den 18 mars 2003.

Den 2 juli 2003, antog Europaparlamentet 17 ändringar av rådets gemensamma ståndpunkt i andra behandlingen.

I detta yttrande presenteras kommissionens ståndpunkt i fråga om Europaparlamentets ändringsförslag i enlighet med artikel 251.2 c i EG-fördraget.

2. Syftet med kommissionens förslag

Det allmänna målet för det föreslagna direktivet är att upprätta ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen genom att en EU-ram fastställs och en EU-täckande marknad säkras för utsläppsrätter. Ett sådant instrument är en viktig hörnsten i kommissionens strategi för att uppnå Kyotomålen på det mest kostnadseffektiva sättet. Ett system för handel med utsläppsrätter kommer att sänka kostnaderna för att minska utsläpp i och med att det säkerställs att minskningarna görs där de kostar minst. Handel med utsläppsrätter är också ett effektivt miljömedel som gör att man kan åstadkomma en på förhand fastställd minskning av utsläppen från de verksamheter som omfattas. Förslaget säkerställer en väl fungerande inre marknad och leder dessutom inte till några oacceptabla störningar av konkurrensen.

Direktivet är i synnerhet viktigt för att säkerställa att de rättsliga åtagandena för att minska utsläppen av växthusgaser i enlighet med Kyotoprotokollet, som ratificerades av Europeiska gemenskapen [5] och dess medlemsstater den 31 maj 2002, uppfylls på det mest kostnadseffektiva sättet.

[5] Rådets beslut 2002/358/EG av den 25 april 2002 om godkännande, på Europeiska gemenskapens vägnar, av Kyotoprotokollet till Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar, och gemensamt fullgörande av åtaganden inom ramen för detta, EGT L130, 15.5.2002, s. 1.

3. Kommissionens synpunkter på Europaparlamentets ändringsförslag

3.1. Sammanfattning av kommissionens ståndpunkt

Kommissionen kan godta Europaparlamentets sjutton ändringsförslag i deras helhet. Den anser att de viktigaste målen med EG:s system för handel med utsläppsrätter bibehålls genom det kompromisspaket som dessa ändringar utgör.

3.2. Europaparlamentets ändringsförslag i andra behandlingen

3.2.1. Godtagna ändringsförslag

3.2.1.1. Ändringsförslag 28 (nytt skäl 7a)

Ändringsförslag 28 förtydligar bilaga III.3 till den gemensamma ståndpunkten och kan därför godtas av kommissionen.

3.2.1.2. Ändringsförslag 29 (skäl 14)

Genom ändringsförslag 29 klargörs att medlemsstaterna från och med 2008 också kan låta andra växthusgaser och andra verksamheter omfattas. Detta kan godtas av kommissionen.

3.2.1.3. Ändringsförslag 30 och 41 (skäl 18 och artikel 30.3)

Kommissionen kan godta dessa ändringsförslag. Den första meningen i skäl 18 är hämtad från den gemensamma ståndpunkten, medan den andra meningen och tillägget i artikel 30.3 kommer direkt från Marrakechöverenskommelsen och därför speglar Europeiska gemenskapens och medlemsstaternas nuvarande åtagande (UNFCCC-beslut 15/CP.7).

3.2.1.4. Ändringsförslag 31 (skäl 19a)

Kommissionen kan godta detta ändringsförslag, eftersom direktivet om handel med utsläppsrätter kommer att främja användningen av effektivare energiteknik, dvs. bland annat kraftvärme, medan direktiv 2003/.../EG [av den... om främjande av kraftvärme] är särskilt inriktat på att främja kraftvärmeteknik.

3.2.1.5. Ändringsförslag 32 (skäl 23)

Ändringsförslag 32 kan godtas, eftersom kommissionen vinnlägger sig om att se till att transportsektorn tar en stor del av ansvaret för att gemenskapen och medlemsstaterna fullföljer sina klimatförändringsåtaganden enligt Kyotoprotokollet. Hänvisningen i skälet inskränker inte heller kommissionens initiativrätt.

3.2.1.6. Ändring 33 och 35 (nytt skäl 26a och artikel 22)

Kommissionen kan godta dessa ändringsförslag, eftersom de innebär att viktiga kriterier för de nationella fördelningsplanerna endast kan ändras genom medbeslutandeförfarandet, medan tillräcklig flexibilitet bibehålls för andra kriterier, som kan ändras genom ett kommittéförfarande.

3.2.1.7. Ändringsförslag 34 (artikel 10)

Kommissionen kan godta detta ändringsförslag, eftersom det utgör en viktig del av den överenskommelse mellan Europaparlamentet och rådet som gjorde att det var möjligt att nå enighet vid andra behandlingen och att få till stånd ett snabbt införande av systemet för handel med utsläppsrätter. Andelen utsläppsrätter som får utauktioneras under perioden 2005-2006 motsvarar hälften av medlemsstaternas användning under perioden 2008-2012.

3.2.1.8. Ändringsförslag 36 och 37 (artikel 27.1 och 27.2)

Kommissionen kan godta dessa ändringsförslag, eftersom artikel 27 egentligen inte ändras genom att orden "vissa" och "och verksamheter" utgår. Anläggningar kan endast undantas enligt denna artikel om de uppfyller villkoren i punkt 2, varefter kommissionen kan bevilja dessa anläggningar ett tillfälligt undantag från gemenskapssystemet.

3.2.1.9. Ändringsförslag 17 (artikel 29.1a)

Kommissionen kan godta detta ändringsförslag, även om den anser att det är svårt att på förhand bestämma när force majeure skall anses föreligga.

3.2.1.10. Ändringsförslag 38 (artikel 30.2a)

Kommissionen kan godta detta ändringsförslag, eftersom hänvisningen i översynsklausulen inte inskränker kommissionens initiativrätt.

3.2.1.11. Ändringsförslag 39 (artikel 30.2c)

Kommissionen kan godta detta ändringsförslag, eftersom texten i översynsklausulen inte föregriper framtida kommissionsförslag.

3.2.1.12. Ändringsförslag 40 (artikel 30.2 ja - ny)

Handel med utsläppsrätter är ett instrument som inte kräver tekniska normer, utan som låter verksamhetsutövarna välja vilken teknik de vill använda. Kommissionen kan emellertid gå med på att undersöka om det skulle vara möjligt att utveckla riktmärken för hela gemenskapen grundade på BAT vilka skall ligga till grund för fördelningen.

3.2.1.13. Ändringsförslag 42 (bilaga III.1)

Kommissionen kan godta detta ändringsförslag. Det innehåller text som begränsar den totala mängden utsläppsrätter så att den inte är större än vad som behövs för en strikt tillämpning av kriterierna i bilaga III. Ändringsförslaget innehåller också ett krav på att den totala mängden för perioden 2005-2007 skall stå i överensstämmelse med medlemsstaternas Kyotoåtaganden för perioden 2008-2012. Kommissionen kan godta dessa ändringar, eftersom de ytterligare förtydligar de befintliga kriterierna i bilaga III.

3.2.1.14. Ändringsförslag 43 (bilaga III.7)

Kommissionen kan godta detta ändringsförslag, eftersom det förtydligar de befintliga kriterierna i bilaga III, och eftersom det inte ställer några ytterligare krav på medlemsstaterna. Den här ändringen klargör det möjliga sambandet mellan riktmärken och vidtagande av åtgärder på ett tidigt stadium, vilket är särskilt viktigt för Europaparlamentet.

4. Slutsats

I enlighet med artikel 250.2 i EG-fördraget ändrar kommissionen sitt förslag i enlighet med vad som anges ovan.

Top