EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52003AB0026

Europeiska centralbankens yttrande - av den 1 december 2003 - på begäran av Europeiska unionens råd över ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om gemenskapsstatistik över betalningsbalansen, internationell handel med tjänster och utländska direkta investeringar (KOM(2003) 507 slutlig) (CON/2003/26)

OJ C 296, 6.12.2003, p. 5–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52003AB0026

Europeiska centralbankens yttrande - av den 1 december 2003 - på begäran av Europeiska unionens råd över ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om gemenskapsstatistik över betalningsbalansen, internationell handel med tjänster och utländska direkta investeringar (KOM(2003) 507 slutlig) (CON/2003/26)

Europeiska unionens officiella tidning nr C 296 , 06/12/2003 s. 0005 - 0006


Europeiska centralbankens yttrande

av den 1 december 2003

på begäran av Europeiska unionens råd över ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om gemenskapsstatistik över betalningsbalansen, internationell handel med tjänster och utländska direkta investeringar (KOM(2003) 507 slutlig)

(CON/2003/26)

(2003/C 296/04)

1. Den 22 september 2003 mottog Europeiska centralbanken (ECB) en begäran från Europeiska unionens råd om ett yttrande över ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om gemenskapsstatistik över betalningsbalansen, internationell handel med tjänster och utländska direkta investeringar (nedan kallat förslaget).

2. ECB:s behörighet att avge ett yttrande grundas på artikel 105.4 första strecksatsen i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen. I enlighet med artikel 17.5 första meningen i arbetsordningen för Europeiska centralbanken har detta yttrande antagits av ECB-rådet.

3. Genom förslaget skapas en rättslig grund för insamling och sammanställning av statistik över betalningsbalansen, internationell handel med tjänster och utländska direkta investeringar i Europeiska unionen (EU). Kommissionen behöver dessa statistiska uppgifter för att i enlighet med artikel 99.3 i fördraget kunna utarbeta rapporter till rådet som gör det möjligt för rådet att övervaka den ekonomiska utvecklingen i varje medlemsstat och inom gemenskapen, samt den ekonomiska politikens överensstämmelse med de allmänna riktlinjer som avses i artikel 99.2. Enligt artikel 133.2 och 133.3 i fördraget skall dessutom kommissionen lägga fram förslag för rådet om hur den gemensamma handelspolitiken skall genomföras och föra handelsförhandlingar efter bemyndigande från rådet. För att kunna utföra dessa uppgifter behöver kommissionen relevant statistik av god kvalitet. Därutöver behövs sådan statistik för att genomföra och se över handelsavtal, inbegripet det Allmänna tjänstehandelsavtalet (GATS) och Avtalet om handelsrelaterade immateriella rättigheter (TRIPs), samt för pågående och kommande förhandlingar om ytterligare avtal.

4. Genom förslaget införs en gemensam ram för systematisk framställning av gemenskapsstatistik med hjälp av gemensamma definitioner som medlemsstaterna skall använda för att sammanställa statistiska uppgifter om betalningsbalansen, internationell handel med tjänster och utländska direkta investeringar. Dessutom fastslås deras skyldigheter i fråga om de uppgifter som skall översändas.

5. I förslaget fastställs även regler i fråga om kommissionens spridning av gemenskapsstatistiken. Slutligen inrättas Betalningsbalanskommittén som ett nytt forum för samarbete mellan medlemsstaterna, kommissionen och ECB (som observatör) angående statistik över betalningsbalansen, internationell handel med tjänster och utländska direkta investeringar.

6. ECB välkomnar förslaget. I enlighet med samförståndsavtalet mellan ECB:s generaldirektorat för statistik (nedan kallat GD statistik) och Europeiska gemenskapernas statistikkontor (Eurostat) av den 10 mars 2003 är ECB, särskilt GD statistik, beredd att samarbeta med Eurostat för att sammanställa den finansiella balansen och därmed sammanhängande avkastning för EU:s betalningsbalans och att bidra med sin erfarenhet när det gäller att sammanställa euroområdets betalningsbalans.

7. I skäl 7 i förslaget nämns att Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2560/2001 av den 19 december 2001 om gränsöverskridande betalningar i euro(1) har en direkt betydelse för insamlingen av statistik. I artikel 8 i den förordningen hänvisas särskilt till möjligheten att höja tröskelvärdet för rapporteringskraven för gränsöverskridande betalningar genom banker från 12500 euro till 50000 euro. Detta väcker vissa betänkligheter, främst eftersom en sådan höjning av tröskelvärdet kan påverka kvaliteten på betalningsbalansen för EU:s medlemsstater och för de länder som i framtiden blir medlemsstater i EU, för vilka betalningsbalansstatistiken är ett viktigt instrument för att kunna avgöra om konvergenskriterierna är uppfyllda.

8. ECB välkomnar särskilt artikel 8 i förslaget om överföring och utbyte av insynsskyddade uppgifter för statistikändamål. Artikel 8 bör kunna bli till stor hjälp för att bemästra de svårigheter som ständigt dyker upp när det gäller utbytet av insynsskyddade uppgifter. ECB utgår ifrån att medlemsstaternas arbete med de uppgifter som ingår i gemenskapsaggregaten också kommer att förbättra kvaliteten på aggregaten för euroområdet.

9. ECB välkomnar även artikel 11, varigenom ECB får observatörsstatus i Betalningsbalanskommittén. ECB:s deltagande i kommittén kommer att bidra till att kraven på medlemsstaterna att rapportera statistiska uppgifter blir konsekventa och att internationella statistikstandarder beaktas, även om ECB:s bidrag till följd av dess observatörsstatus begränsas något. Det kommer även att ge effektivare sammanställningsmetoder för betalningsbalansen och därmed sammanhängande statistik samt utveckla kvaliteten på uppgifterna och informationen om dem (metadata).

10. ECB utgår ifrån att det enligt förslaget inte krävs uppgifter om valutareserver från medlemsstaterna, eftersom det inte finns någon EU-valutareserv. Skulle emellertid sådana uppgifter i framtiden behövas för statistikändamål (exempelvis för att i redovisningstermer utjämna EU:s betalningsbalansredogörelse och därigenom underlätta bedömningen av uppgifternas kvalitet) skulle ECB:s GD statistik, tillsammans med det Europeiska centralbankssystemet (ECBS), kunna ge experthjälp beträffande metoden för och sammanställningen av dessa uppgifter. I så fall, måste också icke-deltagande medlemsstater förse ECB med relevanta uppgifter (dvs. fordringar på hemmahörande utanför EU i andra valutor än euro och i övriga valutor som är lagliga betalningsmedel i EU).

11. ECB delar Europaparlamentets nyligen uttalade intresse för att övervaka eurons internationella betydelse(2). Under de närmaste åren kommer ECBS att undersöka i vilken omfattning information om en uppdelning efter valuta - åtminstone en uppdelning mellan euro och övriga valutor - beträffande transaktioner i varor och tjänster skulle behövas, och hur sådan information skulle kunna samlas in på ett kostnadseffektivt sätt. Beroende på resultatet av undersökningen, skulle frågan senare kunna diskuteras inom de relevanta kommittéerna för att överväga en lämplig ändring av förslaget.

12. Detta yttrande skall offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 1 december 2003.

Jean-Claude Trichet

ECB:s ordförande

(1) EGT L 344, 28.12.2001, s. 13.

(2) Hänvisning görs främst till Europaparlamentets resolution av den 3 juli 2003 om euroområdet i världsekonomin och införandet av sedlar och mynt i euro (KOM(2002) 332 - 2002/2259(INI)).

Top