EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52003AB0016

Europeiska centralbankens yttrande av den 15 augusti 2003 på begäran av Europeiska unionens råd över ett förslag till rådets beslut om analys av och samarbete om falska euromynt (KOM(2003) 426 slutlig) (CON/2003/16)

OJ C 202, 27.8.2003, p. 31–32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52003AB0016

Europeiska centralbankens yttrande av den 15 augusti 2003 på begäran av Europeiska unionens råd över ett förslag till rådets beslut om analys av och samarbete om falska euromynt (KOM(2003) 426 slutlig) (CON/2003/16)

Europeiska unionens officiella tidning nr C 202 , 27/08/2003 s. 0031 - 0032


Europeiska centralbankens yttrande

av den 15 augusti 2003

på begäran av Europeiska unionens råd över ett förslag till rådets beslut om analys av och samarbete om falska euromynt (KOM(2003) 426 slutlig)

(CON/2003/16)

(2003/C 202/10)

1. Den 30 juli 2003 mottog Europeiska centralbanken (ECB) en framställan om yttrande från Europeiska unionens råd över ett förslag till rådets beslut om analys av och samarbete om falska euromynt (KOM(2003) 426 slutlig) (nedan kallat det föreslagna beslutet).

2. ECB:s behörighet att avge ett yttrande grundar sig på artikel 105.4 första strecksatsen i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen och artikel 4 a första strecksatsen i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken. I enlighet med artikel 17.5 första meningen i arbetsordningen för ECB har detta yttrande antagits av ECB-rådet.

3. Det föreslagna beslutet syftar främst till att säkerställa kontinuitet och oberoende när det gäller skyddet av euromynten mot förfalskning. Detta skall åstadkommas genom att kommissionen ges ansvaret för att säkerställa driften vid Europeiska tekniska och vetenskapliga centrumet (ETSC) och samordningen av det arbete för att skydda euromynten mot förfalskningar som bedrivs vid medlemsstaternas behöriga tekniska myndigheter. Artikel 5.2 i rådets förordning (EG) nr 1338/2001 av den 28 juni 2001 om fastställande av nödvändiga åtgärder för skydd av euron mot förfalskning(1), kompletterad med rådets förordning (EG) nr 1339/2001 av den 28 juni 2001(2), (nedan kallad rådsförordningen) innehåller bestämmelser om analys och klassificering av falska euromynt vid nationella centrum för myntanalys i var och en av medlemsstaterna och vid ETSC. ETSC har tillfälligt bedrivit sin verksamhet på det franska myntverket med administrativt stöd och ledning från kommissionen i enlighet med skriftväxling mellan ordföranden i rådet och Frankrikes finansminister av den 28 februari och den 9 juni 2000. I en lägesrapport som framtagits under ledning av myntverksdirektörerna i EU uttrycktes tillfredsställelse med det arbete ETSC utfört. Rapportens slutsats blev att platsen där ETSC bedriver sin verksamhet är lämplig och att kommissionens administrativa och institutionella ramar vad gäller effektivitet och oberoende är tillfredsställande.

4. ECB delar myntverksdirektörernas positiva uppfattning av det arbete som ETSC har presterat hittills. Den delar även uppfattningen att behovet av kontinuitet och oberoende i skyddet av euromynten mot förfalskning gör det nödvändigt att fatta ett slutligt beslut om ETSC:s placering. Mot den bakgrunden välkomnar ECB generellt sett det föreslagna beslutet och stöder förslaget att kommissionen skall ombesörja ETSC:s drift och samordna medlemsstaternas tekniska åtgärder för att skydda euromynten mot förfalskning. I det sammanhanget noterar ECB att uttrycket "behöriga tekniska myndigheter" som används i det föreslagna beslutets enda artikel är oklart. ECB rekommenderar att det ersätts med uttrycket "behöriga nationella myndigheter" enligt definitionen i artikel 2 b i rådsförordningen.

5. ECB noterar att det i artikel 5.4 i rådsförordningen också anges att ETSC skall, beroende på ansvarsområde, vidarebefordra slutresultatet av sina analyser av förfalskade euromynt till kommissionen och till ECB. I gengäld skall ETSC ha tillgång till de tekniska och statistiska uppgifter om förfalskade euromynt som förvaras hos ECB. ECB önskar framhålla att den, i samarbete med kommissionen och ETSC, är ansvarig för att nödvändiga åtgärder vidtas för genomförandet av artikel 5.4 i rådsförordningen.

6. ECB noterar slutligen att kommissionen avser att anta ett följdbeslut om genomförandet av det uppdrag som den tilldelas genom det föreslagna beslutet. ECB kommer att avge ett särskilt yttrande över detta beslut så snart den hörs av kommissionen härom.

7. Detta yttrande skall offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 15 augusti 2003.

Tommaso Padoa-Schioppa

Ledamot av ECB:s direktion

Gertrude Tumpel-Gugerell

Ledamot av ECB:s direktion

(1) EGT L 181, 4.7.2001, s. 6.

(2) EGT L 181, 4.7.2001, s. 11.

Top