EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52003AB0012

Europeiska centralbankens yttrande av den 8 juli 2003 på begäran av Europeiska unionens råd över ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om kvartalsvisa konton för finansiella transaktioner för den offentliga sektorn (KOM(2003) 242 slutlig) (CON/2003/12)

OJ C 165, 16.7.2003, p. 6–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52003AB0012

Europeiska centralbankens yttrande av den 8 juli 2003 på begäran av Europeiska unionens råd över ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om kvartalsvisa konton för finansiella transaktioner för den offentliga sektorn (KOM(2003) 242 slutlig) (CON/2003/12)

Europeiska unionens officiella tidning nr C 165 , 16/07/2003 s. 0006 - 0007


Europeiska centralbankens yttrande

av den 8 juli 2003

på begäran av Europeiska unionens råd över ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om kvartalsvisa konton för finansiella transaktioner för den offentliga sektorn (KOM(2003) 242 slutlig)

(CON/2003/12)

(2003/C 165/04)

1. Den 21 maj 2003 mottog Europeiska centralbanken (ECB) en begäran från Europeiska unionens råd om ett yttrande över ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om kvartalsvisa konton för finansiella transaktioner för den offentliga sektorn (nedan kallat "förslaget").

2. ECB:s behörighet att avge ett yttrande grundar sig på artikel 105.4 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen. I enlighet med artikel 17.5 första meningen i arbetsordningen för ECB har detta yttrande antagits av ECB-rådet.

3. Syftet med förslaget till förordning är att definiera de huvudkomponenter i Europeiska nationalräkenskapssystemet (ENS 95)(1) som gäller för kategorier av finansiella transaktioner och finansiella tillgångar och skulder för den offentliga sektorn och för varje undersektor till den offentliga sektorn. Från och med 2005 skall en fullständig uppsättning kvartalsvisa finansräkenskaper för den offentliga sektorn tas fram.

4. ECB välkomnar förslaget till förordning som tagits fram av en arbetsgrupp med företrädare för både EU-kommissionen och ECB. Förslaget är en del av handlingsplanen för statistikkrav avseende Ekonomiska och monetära unionen (EMU) (nedan kallad "handlingsplanen"), som på begäran av rådet (Ekofinrådet) utarbetats av Europeiska kommissionen (Eurostat) i nära samarbete med ECB. Handlingsplanen är ett svar på monetära kommitténs rapport om statistikkraven i EMU, som godkändes av Ekofinrådet den 18 januari 1999, samt den andra lägesrapporten om statistikkraven i EMU, som utarbetades av Ekonomiska och finansiella kommittén och godkändes av Ekofinrådet den 5 juni 2000. I den femte lägesrapporten, som godkändes av Ekofinrådet den 18 februari 2003, framhölls att förordningen om kvartalsvisa finansräkenskaper har varit föremål för många förseningar och att snabba framsteg behövs.

5. Genom att tillhandahålla kvartalsvisa uppgifter om finansiella transaktioner samt finansiella tillgångar och skulder för både den offentliga sektorn och alla dess undersektorer breddas den makroekonomiska korttidsanalysen inom ramen för det europeiska nationalräkenskapssystemet (ENS 95).

6. Genom att sammankoppla dessa kvartalsvisa finansräkenskaper med uppgifter om kvartalsvisa nationalräkenskaper (icke-finansiella) för den offentliga sektorn, som omfattas av kommissionens förordning (EG) nr 264/2000 av den 3 februari 2000 om tillämpningen av ENS 95 på korttidsstatistik över offentliga finanser(2) och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1221/2002 av den 10 juni 2002 om kvartalsvisa konton för icke-finansiella transaktioner för den offentliga sektorn(3), möjliggörs en sammanställning av omfattande räkenskaper för den offentliga sektorn. Dessa integrerade räkenskaper för den offentliga sektorn kommer på kvartalsbasis att underlätta en finmaskig utfallsbedömning av skattepolitiska åtgärder, av specifika delar av ECB:s penningpolitik i förhållande till den offentliga sektorn samt av därtill kopplade inkomst- och förmögenhetseffekter.

7. Genom förslaget till förordning ökar även mängden data i de kvartalsvisa finansräkenskaperna för den monetära unionen (MUFA) som sammanställs av ECB. Genom att integrera kvartalsvisa uppgifter om finansiella transaktioner samt finansiella tillgångar och skulder för både den offentliga sektorn och alla dess undersektorer i denna delmängd av kvartalsvisa finansräkenskaper för den monetära unionen tas ett stort steg på vägen mot att skapa ett sammanhängande system av kvartalsvisa finansräkenskaper för den monetära unionen, som behövs för penningpolitiska syften.

8. I samband med detta välkomnar ECB också det faktum att artikel 5.3 i förslaget ställer krav på att rapporteringen skall innehålla uppgifter om från vem och till vem betalningar går. Sådana uppgifter anses väsentliga vid sammanställningen av konsoliderade aggregat för euroområdet och för att möjliggöra en mer ingående analys av penningpolitiken.

9. ECB noterar även med tillfredsställelse att förslaget till förordning omfattar en detaljerad uppsättning kvartalsvisa uppgifter om den offentliga sektorns finansiella förmögenhet. Med tanke på de speciella problem som finns vid sammanställningen görs ett undantag för uppgifter om icke-noterade aktier och andra ägarandelar. I dessa fall får kvartalsvisa skattningar göras antingen med hjälp av interpolering (om årsvisa uppgifter föreligger) eller extrapolering (om uppgifter inte föreligger i tid).

10. ECB stöder fullt ut de tidsramar för överföring av kvartalsvisa uppgifter som uppställs i förslaget. ECB uppmanar även medlemsstaterna att avstå från avvikelser och inrapportera de kvartalsvisa uppgifterna i överensstämmelse med ENS 95, särskilt vad gäller sammanställningen av aggregat för euroområdet.

11. Detta yttrande skall offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 8 juli 2003.

Willem F. Duisenberg

Ordförande

(1) Återfinns i bilaga A till rådets förordning (EG) nr 2223/96 av den 25 juni 1996 om det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet i gemenskapen (EGT L 310, 30.11.1996, s. 1) (ENS 95). Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1889/2002 (EGT L 286, 24.10.2002, s. 11).

(2) EGT L 29, 4.2.2000, s. 4.

(3) EGT L 179, 9.7.2002, s. 1.

Top