EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52003AB0005

Europeiska centralbankens yttrande av den 11 april 2003 på begäran av Europeiska unionens råd över ett förslag till rådets beslut om det statistiska underlag som skall användas vid ändring av fördelningsnyckeln för tecknande av Europeiska centralbankens kapital (CON/2003/5)

OJ C 102, 29.4.2003, p. 11–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52003AB0005

Europeiska centralbankens yttrande av den 11 april 2003 på begäran av Europeiska unionens råd över ett förslag till rådets beslut om det statistiska underlag som skall användas vid ändring av fördelningsnyckeln för tecknande av Europeiska centralbankens kapital (CON/2003/5)

Europeiska unionens officiella tidning nr C 102 , 29/04/2003 s. 0011 - 0011


Europeiska centralbankens yttrande

av den 11 april 2003

på begäran av Europeiska unionens råd över ett förslag till rådets beslut om det statistiska underlag som skall användas vid ändring av fördelningsnyckeln för tecknande av Europeiska centralbankens kapital

(CON/2003/5)

(2003/C 102/08)

1. Den 24 mars 2003 mottog Europeiska centralbanken (ECB) en begäran från Europeiska unionens råd om yttrande över ett förslag till rådets beslut om det statistiska underlag som skall användas vid ändring av fördelningsnyckeln för tecknande av Europeiska centralbankens kapital (förslaget).

2. ECB:s behörighet att avge ett yttrande grundar sig på artikel 107.6 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen. I enlighet med första meningen i artikel 17.5 i ECB:s arbetsordning har detta yttrande antagits av ECB-rådet.

3. Förslaget syftar till att ange de regler som kommissionen skall följa när den tar fram det statistiska underlag som skall användas för den femårsvisa översynen av de nationella centralbankernas vikter i fördelningsnyckeln för teckning av ECB:s kapital. Det skall ersätta rådets beslut 98/382/EG av den 5 juni 1998 om det statistiska underlag som skall användas vid fastställande av fördelningsnyckeln för tecknande av Europeiska centralbankens kapital(1), som endast rör den ursprungliga fördelningsnyckeln. De viktigaste skillnaderna mellan det beslutet och förslaget är att det senare i) fastställer permanenta regler som skall gälla inte enbart för de regelbundet återkommande framtida ändringarna utan även för ändringar som föranleds av utvidgningen av Europeiska centralbankssystemet genom anslutningen av nya medlemsstater till Europeiska unionen, och ii) beaktar den senaste utvecklingen när det gäller statistiska metoder, särskilt det europeiska nationalräkenskapssystemet som antogs av rådet genom förordning (EG) nr 2223/96 av den 25 juni 1996 om det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet i gemenskapen(2).

4. ECB välkomnar förslaget, och särskilt att det därigenom fastställs regler inte enbart för nästa och de regelbundet återkommande ändringarna av fördelningsnyckeln utan även för de ändringar som kommer att behövas efter utvidgningar. ECB stöder även principen att det är kommissionen (Eurostat) som även i fortsättningen skall samla in de statistiska uppgifterna i enlighet med utarbetade metoder. ECB anser att den utvärdering är viktig som görs av kommittén för det statistiska programmet, som inrättades med stöd av rådets beslut 89/382/EEG(3), när det gäller uppgifter om populationen, och av den kommitté som inrättades med stöd av rådets direktiv 89/130/EEG(4), när det gäller uppgifter om bruttonationalprodukten. ECB välkomnar slutligen att kommissionen skall överlämna de nödvändiga uppgifterna separat för varje medlemsstat senast två månader före den dag då ändringen av de nationella centralbankernas vikt i fördelningsnyckeln för teckning av ECB:s kapital träder i kraft.

5. Detta yttrande skall offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 11 april 2003.

Willem F. Duisenberg

Ordförande

(1) EGT L 171, 17.6.1998, s. 33.

(2) EGT L 310, 30.11.1996, s. 1. Senast ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 359/2002 (EGT L 58, 28.2.2002, s. 1).

(3) Rådets beslut 89/382/EEG, Euratom, av den 19 juni 1989 om inrättande av en kommitté för Europeiska gemenskapernas statistiska program (EGT L 181, 28.6.1989, s. 47).

(4) Rådets direktiv 89/130/EEG, Euratom, av den 13 februari 1989 om harmonisering av beräkningen av bruttonationalinkomst till marknadspriser (EGT L 49, 21.2.1989, s. 26).

Top