EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52002XB0524(01)

Uppförandekodex för rådets medlemmar

OJ C 123, 24.5.2002, p. 9–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52002XB0524(01)

Uppförandekodex för rådets medlemmar

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr C 123 , 24/05/2002 s. 0009 - 0010


Uppförandekodex för rådets medlemmar

(2002/C 123/06)

ECB-RÅDETS MEDLEMMAR HAR

med beaktande av följande:

(1) Rådets medlemmar har ett särskilt ansvar för att bevara Europeiska centralbanksystemets (ECBS) och Europeiska centralbankens (ECB:s) integritet och goda rykte samt för att verksamheten skall fungera effektivt. Det åligger dem därför att handla i enlighet härmed.

(2) ECB-rådets medlemmar har beaktat reglerna i den uppförandekodex för Europeiska centralbanken som antogs av ECB:s direktion den 10 oktober 2000 och som riktar sig till alla anställda vid ECB,

DEN 16 MAJ 2002 ENATS OM FÖLJANDE MEMORANDUM OF UNDERSTANDING RÖRANDE EN UPPFÖRANDEKODEX.

1. Räckvidd

Denna uppförandekodex ger vägledning och fastställer etiska regler, normer och riktmärken för rådets medlemmar och de ersättare som utses i enlighet med artikel 4.4 i ECB:s arbetsordning (nedan kallade rådetsmedlemarna) för fullgörandet av deras uppdrag som medlemmar av ECB-rådet. Kodexen påverkar inte andra uppföranderegler för centralbankschefer eller uppförandekodexen för ECB, som ger vägledning för ledamöterna i ECB:s direktion.

2. Grundläggande principer

Rådets medlemmar skall i sitt uppförande iaktta strängast möjliga etiska normer. De förväntas handla ärligt, oavhängigt, opartiskt, med diskretion och utan hänsyn till personliga intressen samt undvika alla situationer som kan ge upphov till intressekonflikter. De förväntas betänka vikten av sina uppgifter och skyldigheter, beakta uppdragets offentliga karaktär och uppträda så att allmänhetens förtroende för ECB vidmakthålls och stärks.

3. Oavhängighet

3.1 I enlighet med artikel 108 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen och artikel 7 i stadgan för ECBS skall rådsmedlemmarna inte begära eller ta emot instruktioner från gemenskapsinstitutioner eller gemenskapsorgan, från medlemsstaternas regeringar eller från något annat organ, inklusive beslutsfattande organ de själva tillhör, då de utövar de befogenheter och fullgör de uppgifter och skyldigheter som har tilldelats dem.

3.2 Rådsmedlemmarna skall handla i euroområdets gemensamma intresse. I fråga om beslut som fattas i enlighet med artikel 10.3 i ECBS stadga får centralbankscheferna även beakta de intressen som deras respektive centralbank har i egenskap av andelsägare.

3.3 Det är oförenligt med oavhängighetsprincipen att från något håll utanför ECBS begära, ta emot eller acceptera förmånder, ersättningar, vederlag eller gåvor, till ett ekonomiskt eller icke-ekonomiskt värde som inte är sedvanligt eller försumbart, och som på något sätt är knutet till uppdraget som rådsmedlem.

3.4 Rådsmedlemmarna skall säkerställa att verksamhet utanför ECBS, antingen det utgår ersättning härför eller inte, i förekommande fall inte inverkar negativt på deras skyldigheter och inte skadar ECB:s rykte. Rådsmedlemmarna skall vid medverkan i ventskapliga eller akademiska sammanhang tydligt ange att de därvid inte företräder ECB-rådets uppfattningar utan agerar som privatpersoner. Rådsmedlemmarna skall i sina offentliga uttalanden om ECBS-relaterade frågor ta vederbörlig hänsyn till sin roll och sina uppgifter i rådet.

3.5 Förbindelser med intressegrupper skall vara sådana att de är förenliga med den oavhängighet som krävs av rådets medlemmar och med integritetsprincipen.

3.6 Rådsmedlemmarna skall en gång per år till ECB:s ordförande överlämna en förteckning över de externa uppdrag, privata eller offentliga, som de avser att inneha samtidigt med uppdraget som medlem av ECB-rådet.

4. Intressekonflikter

4.1 Rådsmedlemmarna skall undvika situationer som kan ge upphov till intressekonflikter. En intressekonflikt uppstår om rådsmedlemmarna har privata eller personliga intressen som kan påverka eller förefalla påverka deras möjligheter att opartiskt och objektivt utföra sina uppgifter. Med privata eller personliga intressen avses varje potentiell fördel för dem själva, deras familjemedlemmar, övriga släktingar eller vänner och bekanta.

4.2 Med hänsyn till den stora betydelse som rådets beslut har för utvecklingen på marknaden, måste rådsmedlemmarna kunna handla fullständigt oavhängigt och opartiskt.

4.3 Rådsmedlemmarna får inte använda sekretessbelagd information de har tillgång till för att, direkt eller indirekt via tredje man, för egen eller annans räkning, genomföra privata finansiella transaktioner.

5. Sekretess

Av reglerna om sekretess i artikel 38 i ECBS stadga följer att sekretessbelagd information inte får lämnas ut. Detta skall särskilt beaktas i offentliga anföranden eller uttalanden och i förhållande till media såvitt gäller penningpolitiska beslut som ännu inte offentliggjorts. Rådsmedlemmarna skall även förvissa sig om att också övriga personer, som har tillgång till samma information, följer sekretessreglerna i artikel 38 i ECBS stadga.

6. Fortsatta förpliktelser

Rådets medlemmer skall även under det första året efter det att deras uppdrag upphört undvika alla intressekonflikter som kan uppstå till följd av ny privat eller yrkesmässig verksamhet. Om de avser att ägna sig åt sådan verksamhet skall de dessförinnan skriftligen underrätta medlemmarna i rådet härom och rådgöra med dem.

7. Rådgivare i etiska frågor

Rådet skall utse en rådgivare i etiska frågor med uppdrag att vägleda rådsmedlemmarna.

8. Offentliggörande

Denna uppförandekodex skall offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Upprättat i ett original som deponerats o ECB:s arkiv. Var och en av parterna till detta Memorandum of Understanding skall erhålla en bestyrkt kopia.

Willem F. DUISENBERG

Christian NOYER

Jaime CARUANA

Vítor CONSTÂNCIO

Eugenio DOMINGO SOLANS

Antonio FAZIO

Sirkka HÄMÄLÄINEN

John HURLEY

Otmar ISSING

Klaus LIEBSCHER

Yves MERSCH

Tommaso PADOA-SCHIOPPA

Lucas D. PAPADEMOS

Guy QUADEN

Jean-Claude TRICHET

Matti VANHALA

Nout WELLINK

Ernst WELTEKE

Top