Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52002PC0338

Kommissionens yttrande i enlighet med artikel 251.2 c i EG-fördraget om Europaparlamentets ändringar av rådets gemensamma ståndpunkt om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om behandling av personuppgifter och skydd för privatlivet inom sektorn för elektronisk kommunikation ändring av kommissionens förslag i enlighet med artikel 250.2 i EG-fördraget

/* KOM/2002/0338 slutlig - COD 2000/0189 */

52002PC0338

Kommissionens yttrande i enlighet med artikel 251.2 c i EG-fördraget om Europaparlamentets ändringar av rådets gemensamma ståndpunkt om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om behandling av personuppgifter och skydd för privatlivet inom sektorn för elektronisk kommunikation ändring av kommissionens förslag i enlighet med artikel 250.2 i EG-fördraget /* KOM/2002/0338 slutlig - COD 2000/0189 */


KOMMISSIONENS YTTRANDE i enlighet med artikel 251.2 c i EG-fördraget om Europaparlamentets ändringar av rådets gemensamma ståndpunkt om förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om behandling av personuppgifter och skydd för privatlivet inom sektorn för elektronisk kommunikation ÄNDRING AV KOMMISSIONENS FÖRSLAG i enlighet med artikel 250.2 i EG-fördraget

2000/0189 (COD)

KOMMISSIONENS YTTRANDE i enlighet med artikel 251.2 c i EG-fördraget om Europaparlamentets ändringar av rådets gemensamma ståndpunkt om förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om behandling av personuppgifter och skydd för privatlivet inom sektorn för elektronisk kommunikation

1. Inledning

Enligt artikel 251.2 c i EG-fördraget skall kommissionen yttra sig över de ändringar som föreslås av Europaparlamentet i andra behandlingen. Kommissionens yttrande om de 18 ändringar som föreslås av Europaparlamentet återfinns nedan.

2. Bakgrund

I enlighet med slutsatserna från Europeiska rådets särskilda möte i Lissabon den 23-24 mars 2000 och på grundval av meddelandet om resultaten av det offentliga samrådet om 1999 års kommunikationsöversyn och vägledning för det nya regelverket [1] har kommissionen föreslagit ett paket med fem direktiv och ett beslut som skall utgöra det nya regelverket. Detta paket inbegriper ett direktiv om behandling av personuppgifter och skydd för privatlivet inom sektorn för elektronisk kommunikation. Både beslutet och de fyra andra direktiven antogs formellt av Europaparlamentet och rådet den 7 mars 2002 [2]. Föreliggande direktiv är den sista delen av paketet som skall antas.

[1] KOM(2000) 239, 26.4.2000.

[2] EGT L 108, 24.4.2002.

Europaparlamentet antog sin första behandling den 13 november 2001. Rådet antog sin gemensamma ståndpunkt den 28 januari 2002 [3]. Kommissionen stödde den gemensamma ståndpunkten [4].

[3] EGT C 113E, 14.5.2002.

[4] SEK(2002) 124 slutlig, 30.1.2002.

3. Syftet med förslaget

Detta förslag till direktiv syftar till att garantera att konsumenter och användare erhåller samma nivå av skydd för sina personuppgifter och för privatlivet oavsett vilken teknik som används för överföring av elektronisk kommunikation.

Direktivet kommer att ersätta direktiv 97/66/EG om behandling av personuppgifter och skydd för privatlivet inom telekommunikationsområdet, som antogs av Europaparlamentet och rådet den 15 December 1997. Det nya direktivet kommer att uppdatera och anpassa de gällande bestämmelserna till ny och förutsebar utveckling av tjänster och teknik inom sektorn för elektronisk kommunikation.

4. Kommissionens yttrande om Europaparlamentets ändringar

Den 30 maj 2002 antog Europaparlamentet 18 ändringar av rådets gemensamma ståndpunkt om ett direktiv om behandling av personuppgifter och skydd för privatlivet inom sektorn för elektronisk kommunikation. Ändringarna baserades på ett kompromisspaket som rådets ordförandeskap lade fram för Europaparlamentet. Kommissionen kan godta alla Europaparlamentets ändringar i sin helhet.

Ändring 47 - skäl 11; Ändring 46 - artikel 15.1

Genom dessa ändringar stärks det skäl och den artikel som rör åtgärder vidtagna av medlemsstaterna som kan avvika från vissa bestämmelser i direktivet.

Såsom kommissionen förklarade i sin gemensamma ståndpunkt kan detta direktiv på grundval av artikel 95 i fördraget inte inbegripa några bestämmelser om kontroll av efterlevnaden. Direktivet bör varken förbjuda eller godkänna någon särskild åtgärd som medlemsstaterna kan bedöma som nödvändig. Artikel 15.1 i förslaget till direktiv ger en allmän grund för medlemsstaterna att vidta sådana åtgärder i överensstämmelse med deras förpliktelser enligt EU-lagstiftningen, inbegripet deras åtaganden enligt den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

När det gäller meningen om bevarande av uppgifter i artikel 15.1 har kommissionen gjort ett formellt uttalande till protokollet för rådets ministermöte den 6 december 2001. Där anges att kommissionen "(...) tolkar den andra meningen i artikel 15.1 (...) endast som en komplettering med ett tänkbart exempel på åtgärder som medlemsstaterna kan vidta under de omständigheter och villkor som fastställs i artikel 15.1. Denna mening medför ingen rättslig ändring i sak eller något tillägg till den första meningen i artikel 15. Den innebär inte heller att några åtgärder som medlemsstaterna kan komma att vidta undantas från kontroll av förenligheten med förpliktelserna enligt direktivet och enligt gemenskapslagstiftningen i allmänhet, inbegripet de grundläggande rättigheterna och allmänna principerna i Europeiska unionens stadga för grundläggande rättigheter och den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna."

De ändringar som föreslås av Europaparlamentet är därmed helt i linje med kommissionens ståndpunkt.

Ändring 26- skäl 25; Ändring 25 - artikel 5.3

Genom dessa ändringar anpassas det skäl och den artikel som rör osynliga spårningsverktyg till bestämmelserna i det allmänna dataskyddsdirektivet 95/46/EG. Även om de ursprungliga bestämmelserna i den gemensamma ståndpunkten var tydligare så utgör detta en godtagbar kompromiss.

Ändring 29 - skäl 41; Ändring 44 - artikel 13.2

Den klausul och det skäl som rör undantag som tillåter användning av kontaktuppgifter som erhållits från kunder för direkt marknadsföring om inte kunden uttryckligen inte tillåter sådan användning (opt-out) har ändrats marginellt. Detta medför inte några ändringar i sak.

Ändring 9 - skäl 44

Europaparlamentet har röstat för strykning av ett skäl som förklarar i vilken utsträckning bestämmelserna om icke begärda e-postmeddelanden i marknadsföringssyfte skulle påverka meddelanden som skickas av politiska partier och välgörenhetsorganisationer. Detta skäl innebar endast ett förtydligande av den gällande tolkningen av denna fråga inom ramen för det allmänna dataskyddsdirektivet, 95/46/EG. Strykningen medför därför inte någon ändring i sak utan endast en minskad tydlighet som kan godtas som en del av det övergripande kompromisspaketet.

Ändring 45 - skäl 44a

Ett nytt skäl infördes för att klargöra att e-postanvändares tekniska möjlighet att se ett e-postmeddelandes ärende utan att behöva ladda ner det kan komma att vara ett användbart verktyg även fortsättningsvis. Det finns visserligen ingen motsvarande bestämmelse i själva direktivet, men det föreslagna förtydligandet kan ändå vara till nytta.

Ändring 13 - artikel 12.1

Europaparlamentet föreslog att det skulle förtydligas att abonnenter måste informeras om en abonnentförtecknings syfte innan de tas med i den. Detta är en viktig aspekt som stärker bestämmelsen.

Ändringarna 24 och 36 - artikel 12.3

Medlemsstaterna har mycket skilda åsikter om funktioner för sökning i omvänd riktning (t.ex. möjligheten att få fram ett namn eller en adress med hjälp av ett telefonnummer). Därför föreslår Europaparlamentet att medlemsstaterna själva skall få bestämma om de vill ställa ett separat krav på att abonnentuppgifter endast skall få användas för sökning i omvänd riktning om abonnenterna uttryckligen godkänner det. Eftersom det finns ett harmoniserat krav på att abonnenterna skall godkänna att deras abonnentuppgifter införs i en allmänt tillgänglig katalog är det inte troligt att denna flexibilitet skulle orsaka några problem för den inre marknaden. Därmed kan denna ändring godtas.

Ändring 28 - artikel 13.3

Denna ändring innebär endast ett förtydligande av texten.

Ändring 18 - artikel 13.6; Ändring 49 - den nya artikeln 17a

Europaparlamentet föreslog en strykning av den klausul om översyn som rörde icke begärda kommersiella e-postmeddelanden i artikel 13.6. Man ville i stället ersätta den med en mer övergripande klausul om översyn som omfattar hela direktivet. Kommissionen anser detta vara en förbättring av den gemensamma ståndpunkten.

Ändring 38 - artikel 14.3

Denna ändring innebär endast en omformulering som inte påverkar bestämmelsen i sak, eftersom eventuella åtgärder som rör terminalutrustningens förenlighet med dataskyddsregler ändå faller under direktiv 1999/5/EG.

Ändring 37 - artikel 16.2

Europaparlamentet föreslog att övergångsbestämmelserna för allmänna abonnentförteckningar skulle utvidgas till att omfatta både abonnenter på fasta teletjänster och abonnenter på mobilteletjänster. Redan i dag är det så att mobilabonnenters uppgifter endast får införas i allmänt tillgängliga kataloger om dessa abonnenter uttryckligen ger sitt godkännande (opt-in). Den föreslagna utvidgningen innebär emellertid att man för system där alla abonnenter tas med i förteckningen om de inte uttryckligen anger att de motsätter sig detta (opt-out) säkerställer att uppgifterna om befintliga abonnenter får finnas kvar i förteckningarna om dessa abonnenter inte anger att de inte vill vara med. Genom ändringen klargörs också att samma sak gäller för funktioner för sökning i omvänd riktning.

Ändring 48 - artikel 17.1; Ändring 50 - artikel 18.1

Genom ändring 48 införs en period på 15 månader för införlivandet av direktivet med nationell lagstiftning. Ändringen innebär att det angivna datumet för tillämpning stryks, vilket gör det möjligt för medlemsstaterna att tillämpa bestämmelserna före det sista datumet för införlivandet. Genom ändring 50 anpassas artikel 18 till ändringarna i artikel 17. Den föreslagna ändringen är godtagbar för kommissionen.

5. Slutsats

I enlighet med artikel 250.2 i EG-fördraget ändrar kommissionen sitt förslag enligt ovanstående, vilket innebär att alla ändringar som föreslagits av Europaparlamentet införlivas.

Top