EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52002AB0025

Europeiska centralbankens yttrande av den 3 oktober 2002 på begäran av Europeiska unionens råd över Europaparlamentets och rådets förslag till förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 2223/96 med avseende på tidsfrister för sändningen av huvudaggregaten i nationalräkenskaperna, undantag när det gäller sändningen av huvudaggregaten i nationalräkenskaperna och sändning av uppgifter om sysselsättning angivna i arbetade timmar (CON/2002/25)

OJ C 253, 22.10.2002, p. 14–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52002AB0025

Europeiska centralbankens yttrande av den 3 oktober 2002 på begäran av Europeiska unionens råd över Europaparlamentets och rådets förslag till förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 2223/96 med avseende på tidsfrister för sändningen av huvudaggregaten i nationalräkenskaperna, undantag när det gäller sändningen av huvudaggregaten i nationalräkenskaperna och sändning av uppgifter om sysselsättning angivna i arbetade timmar (CON/2002/25)

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr C 253 , 22/10/2002 s. 0014 - 0015


Europeiska centralbankens yttrande

av den 3 oktober 2002

på begäran av Europeiska unionens råd över Europaparlamentets och rådets förslag till förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 2223/96 med avseende på tidsfrister för sändningen av huvudaggregaten i nationalräkenskaperna, undantag när det gäller sändningen av huvudaggregaten i nationalräkenskaperna och sändning av uppgifter om sysselsättning angivna i arbetade timmar

(CON/2002/25)

(2002/C 253/09)

1. Den 16 september 2002 erhöll Europeiska centralbanken (ECB) en begäran från Europeiska unionens råd om yttrande över Europaparlamentets och rådets förslag till förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 2223/96 med avseende på tidsfrister för sändningen av huvudaggregaten i nationalräkenskaperna, undantag när det gäller sändningen av huvudaggregaten i nationalräkenskaperna och sändning av uppgifter om sysselsättning angivna i arbetade timmar (nedan kallat förordningsförslaget).

2. ECB:s behörighet att avge ett yttrande grundas på artikel 105.4 första strecksatsen i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen. Detta yttrande har antagits av ECB-rådet i enlighet med artikel 17.5 första meningen i Europeiska centralbankens arbetsordning.

3. Syftet med förordningsförslaget är att korta ner tidsfristerna för sändningen av huvudaggregaten i de kvartalsvisa nationalräkenskaperna, att avskaffa undantag som beviljats medlemsstaterna och som hindrar sammanställningen av huvudaggregaten för euroområdet och Europeiska unionen samt att genomföra att uppgifter om sysselsättning i nationalräkenskaperna sänds i enheten "arbetade timmar".

4. Förordningsförslaget är en del av Handlingsplanen för statistikkrav avseende EMU, som upprättades av Europeiska kommissionen på begäran av Ekofin-rådet (Eurostat) i nära samarbete med ECB. EMU-handlingsplanen är ett svar på Monetära kommitténs rapport om informationsbehov i EMU(1), vilken godkändes av Ekofin-rådet den 18 januari 1999, och den andra lägesrapporten om informationsbehov i EMU, som upprättades av Ekonomiska och finansiella kommittén och godkändes av Ekofin-rådet den 5 juni 2000. I den fjärde lägesrapporten, som godkändes av Ekofin-rådet den 29 oktober 2001, specificeras även tidtabellen för att ändra gällande statistikförordningar. ECB välkomnar förordningsförslaget, vilket kommer att medföra förbättringar avseende uppdateringen, tillförlitligheten och fullständigheten hos euroområdets statistik.

5. Inrapporteringen av uppdaterade, tillförlitliga och tillräckligt detaljerade huvudaggregat i de kvartalsvisa nationalräkenskaperna för euroområdet är viktig för att ekonomin skall kunna övervakas i sin helhet. Enligt rådets förordning (EG) nr 2223/96 av den 25 juni 1996 om det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet(2) skall sändning av huvudaggregaten i nationalräkenskaperna ske inom fyra månader efter referensperiodens slut. ECB välkomnar att den tid inom vilken sändning måste ske kortas till 70 dagar.

6. Förekomsten av undantag i förordning (EG) nr 2223/96 påverkar för närvarande tillgången och kvaliteten på aggregaten för euroområdet. ECB välkomnar avskaffandet av dessa undantag. När medlemsstaterna väl sänder alla uppgifter inom de tidsgränser som stipulerats, kommer tillgängligheten på huvudaggregat i de kvartalsvisa nationalräkenskaperna för euroområdet att öka och de nuvarande beräkningarna kommer att bli mer tillförlitliga.

7. För närvarande finns det inte någon skyldighet att sända in kvartalsvisa uppgifter som visar mängden arbetade timmar. ECB är av uppfattningen att vikten av att mäta mängden arbetade timmar har blivit alltmer uppenbar på grund av förändrad anställningspraxis, särskilt den ökande andelen deltidsanställningar, och välkomnar därför att uppgifter om sysselsättningen skall anges i enheten "arbetade timmar" i de kvartalsvisa nationalräkenskaperna.

8. För att förordningsförslaget skall bli verkningsfullt, och med beaktande av att ett av dess syften är avskaffandet av undantag, är det, enligt ECB:s uppfattning, mycket viktigt att inga betydelsefulla nya undantag beviljas, som kan hindra att sammanställningen av aggregat för euroområdet blir aktuell och tillförlitlig.

9. Ytterligare ansträngningar har kommit igång för att med hjälp av frivilliga överenskommelser ytterligare förbättra uppdateringen av aggregaten för euroområdet. Syftet är att vid slutet av år 2003 tillhandahålla BNP-meddelanden för euroområdet som helhet, omfattande en fullständig fördelning på viktigare branscher (förädlingsvärde) och huvudsakliga kostnads- och intäktskomponenter efter 60 dagar, samt en första BNP-skattning med viss fördelning på efterfrågan och produktion liksom vissa produktivitetsmått efter 45 dagar. ECB stödjer till fullo dessa mål för euroområdets statistik.

10. ECB påminner även om sitt behov av huvudaggregat i de kvartalsvisa nationalräkenskaperna som är säsongrensade och arbetsdagsjusterade i enlighet med allmänt erkända principer.

11. Detta yttrande skall offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 3 oktober 2002.

Willem F. Duisenberg

ECB:s ordförande

(1) Skäl 2 i ingressen skall därför ändras på följande sätt: "I den rapport om statistiska krav i EMU, som framlagts av kommittén för valuta-, finans- och betalningsbalansstatistik" skall ersättas med "I den rapport om informationsbehov i EMU, som framlagts av Monetära kommittén".

(2) EGT L 310, 30.11.1996, s. 1.

Top