EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52001PC0652

Förslag till rådets beslut om principerna, prioriteringarna, de mellanliggande målen och villkoren i partnerskapet för anslutning med Republiken Cypern

/* KOM/2001/0652 slutlig */

52001PC0652

Förslag till rådets beslut om principerna, prioriteringarna, de mellanliggande målen och villkoren i partnerskapet för anslutning med Republiken Cypern /* KOM/2001/0652 slutlig */


Förslag till RÅDETS BESLUT om principerna, prioriteringarna, de mellanliggande målen och villkoren i partnerskapet för anslutning med Republiken Cypern

(framlagt av kommissionen)

MOTIVERING

Europeiska rådet beslutade vid sitt möte i Luxemburg i december 1997 att partnerskapet för anslutning skall utgöra kärnan i den förstärkta strategin inför anslutningen genom att det samlar alla former av stöd till kandidatländerna inom en enhetlig ram. På så sätt inriktar gemenskapen sitt stöd enligt varje kandidatlands särskilda behov så att det bidrar till att lösa specifika problem inför anslutningen.

Det första partnerskapet för anslutning med Cypern antogs i mars 2000. I enlighet med artikel 2 i rådets förordning (EG) nr 622/98 [1] och på grundval av analysen i kommissionens återkommande rapport för 2001 om Cyperns framsteg på vägen mot anslutning anser kommissionen att tiden är mogen för en revidering av de prioriteringar och mellanliggande mål som fastställs i partnerskapet för anslutning. I detta förslag till en sådan revidering beaktas slutsatserna i kommissionens återkommande rapport för 2001 om Cyperns framsteg på vägen mot anslutning.

[1] Rådets förordning (EG) nr 622/98 av den 16 mars 1998 om stöd till ansökarstaterna inom ramen för föranslutningsstrategin och särskilt om upprättande av anslutningspartnerskap (EGT L 85, 20.3.1998, s. 1), kompletterad genom rådets förordning (EG) nr 555/2000 av den 13 mars 2000 om genomförande av åtgärder inom ramen för en föranslutningsstrategi för Republiken Cypern och Republiken Malta (EGT L 68, 16.3.2000, s. 3).

Bifogade till beslut har inga budgetkonsekvenser.

Mot bakgrund av det ovanstående föreslår kommissionen att rådet antar bifogade till beslut.

Förslag till RÅDETS BESLUT om principerna, prioriteringarna, de mellanliggande målen och villkoren i partnerskapet för anslutning med Republiken Cypern

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 555/2000 av den 13 mars 2000 om genomförande av åtgärder inom ramen för en föranslutningsstrategi för Republiken Cypern och Republiken Malta [2],

[2] EGT L 68, 16.3.2000, s. 3.

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1) Europeiska rådet fastslog vid sitt möte i Luxemburg att partnerskap för anslutning är ett nytt instrument som utgör kärnan i den förstärkta strategin inför anslutningen.

(2) Förordning (EG) nr 555/2000 kompletterar förordning (EG) nr 622/98 [3], enligt vilken rådet med kvalificerad majoritet och på förslag av kommissionen skall besluta om principerna, prioriteringarna, de mellanliggande målen och villkoren i de enskilda partnerskapen för anslutning när de läggs fram för varje ansökarstat samt om senare betydande anpassningar av dem.

[3] Rådets förordning (EG) nr 622/98 av den 16 mars 1998 om stöd till ansökarstaterna inom ramen för föranslutningsstrategin och särskilt om upprättande av anslutningspartnerskap (EGT L 85, 20.3.1998, s. 1).

(3) Gemenskapens stöd är beroende av att väsentliga förutsättningar föreligger, särskilt av att åtagandena i associeringsavtalen fullgörs och att framsteg görs beträffande uppfyllandet av Köpenhamnskriterierna. Om en väsentlig förutsättning inte föreligger får rådet, genom beslut med kvalificerad majoritet på förslag från kommissionen, vidta lämpliga åtgärder avseende stödet inför anslutningen.

(4) I kommissionens återkommande rapport för 2001 görs en objektiv analys av Cyperns förberedelser för medlemskap och fastställs ett antal prioriterade områden där ytterligare insatser bör göras.

(5) För att förbereda sig för medlemskapet bör Cypern fortsätta att uppdatera sitt nationella program för antagande av gemenskapens regelverk. I detta program bör en tidsplan anges för när de prioriteringar och mellanliggande mål som fastställs i partnerskapet för anslutning skall uppnås.

(6) Cypern bör säkerställa att landet har de rättsliga och administrativa strukturer som behövs för programplaneringen, samordningen, förvaltningen, kontrollen och utvärderingen av EG-stöd inför anslutningen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I enlighet med artikel 1.2 i förordning (EG) nr 555/2000 anges principerna, prioriteringarna, de mellanliggande målen och villkoren i Cyperns partnerskap för anslutning i bilagan till detta beslut, vilken utgör en integrerad del av beslutet.

Artikel 2

Genomförandet av partnerskapet för anslutning skall granskas av associeringsavtalsorganen och av rådets behöriga organ till vilka kommissionen regelbundet skall rapportera.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den tredje dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den [...]

På rådets vägnar

Ordförande

[...]

BILAGA

1. Inledning

Europeiska rådet beslutade vid sitt möte i Luxemburg i december 1997 att partnerskapet för anslutning skall utgöra kärnan i den förstärkta strategin inför anslutningen genom att det samlar alla former av stöd till kandidatländerna inom en enhetlig ram. På så sätt inriktar gemenskapen sitt stöd enligt varje kandidatlands särskilda behov så att det bidrar till att lösa specifika problem inför anslutningen.

Det första partnerskapet för anslutning med Cypern antogs i mars 2000. Föreliggande revidering är grundad på ett förslag av kommissionen efter samråd med Cypern och den bygger på analysen i kommissionens återkommande rapport för 2001 om Cyperns framsteg på vägen mot anslutning.

2. Mål

Syftet med partnerskapet för anslutning är att inom en och samma ram fastställa de prioriterade områden inom vilka ytterligare insatser bör göras och vilka identifieras i kommissionens återkommande rapport för 2001 om Cyperns framsteg på vägen mot anslutning, de finansiella medlen för att hjälpa Cypern att genomföra dessa prioriteringar samt de villkor som gäller för stödet. Partnerskapet för anslutning utgör en ram för ett antal politiska instrument som kommer att användas för att hjälpa kandidatstaterna att förbereda sig för medlemskap. Hit hör bland annat Cyperns uppdaterade nationella program för antagande av gemenskapens regelverk, förfarandet för övervakning av de offentliga finanserna inför anslutningen, det ekonomiska programmet inför anslutningen, pakten mot organiserad brottslighet inför anslutningen, en nationell sysselsättningsstrategi i överensstämmelse med den europeiska sysselsättningsstrategin, samt de sektorsplaner som behövs för deltagande i strukturfonderna efter anslutningen. Dessa instrument är alla till sin natur olika och förbereds och genomförs på olika sätt, och de kan beviljas stöd inför anslutningen. De utgör inte en integrerad del av detta partnerskap, men de prioriteringar de innehåller kommer att vara förenliga med partnerskapet.

3. Principer

De viktigaste prioriterade områden som fastställts för varje kandidatstat rör dess förmåga att uppfylla Köpenhamnskriterierna, enligt vilka det för medlemskap krävs följande:

- Kandidatstaten skall ha stabila institutioner som garanterar demokrati, rättsstatsprincipen, mänskliga rättigheter samt respekt för och skydd av minoriteter.

- En fungerande marknadsekonomi liksom kapacitet att hantera det konkurrenstryck och de marknadskrafter som råder inom unionen.

- Förmåga att uppfylla de skyldigheter som följer av medlemskapet, inbegripet att ansluta sig till den politiska, ekonomiska och monetära unionens mål.

Vid sitt möte i Madrid 1995 underströk Europeiska rådet att kandidatstaterna måste anpassa sina administrativa strukturer så att gemenskapspolitiken kan fungera på ett friktionsfritt sätt efter anslutningen. Vid mötet i Luxemburg 1997 framhöll Europeiska rådet att införlivandet av gemenskapens regelverk med lagstiftningen är nödvändigt, men inte i sig tillräckligt. Det är också nödvändigt att se till att regelverket verkligen tillämpas. Europeiska rådet underströk vid mötena i Feira 2000 och i Göteborg 2001 den avgörande betydelsen av ansökarländernas förmåga att effektivt genomföra gemenskapens regelverk och kontrollera dess efterlevnad och tillade att detta krävde att ansökarländerna gjorde stora ansträngningar för att stärka och reformera sina administrativa och rättsliga strukturer.

4. Prioriteringar och mellanliggande mål

Av kommissionens återkommande rapporter har framgått både vilka framsteg som redan har gjorts och vilka ansträngningar kandidatstaterna fortfarande måste göra på vissa områden för att förbereda sig för anslutningen. Denna situation gör det nödvändigt att fastställa olika etapper med prioriteringar och för varje prioritering ange bestämda mål vilka skall fastslås i samarbete med de berörda länderna och vilkas uppnående kommer att påverka vilken grad av stöd som beviljas och hur förhandlingarna med Cypern utvecklas. Prioriteringarna i det reviderade partnerskapet för anslutning har valts ut mot bakgrund av att Cypern realistiskt sett kan förväntas uppnå dem eller göra betydande framsteg under de kommande två åren (2002-2003). I förteckningen över prioriteringarna anges vilka frågor som kräver särskilt brådskande åtgärder. I den återkommande rapporten för 2001 görs en bedömning av de framsteg som gjorts när det gäller att uppfylla prioriteringarna i 2000 års partnerskap för anslutning. Denna bedömning har legat till grund när prioriteringarna för det nu aktuella partnerskapet fastlagts.

Cypern lämnade i september 2000 in en reviderad version av landets nationella program för antagande av gemenskapens regelverk. Programmet innehåller en tidsplan för uppnåendet av prioriteringarna och de mellanliggande målen på grundval av 2000 års partnerskap för anslutning. Vidare anges behovet av administrativa strukturer och finansiella resurser.

Av partnerskapet för anslutning framgår vilka områden som Cypern bör prioritera i förberedelserna inför medlemskapet. Cypern måste inte desto mindre ta itu med alla de problem som uppmärksammas i den återkommande rapporten för 2001. Det är också viktigt att Cypern fullgör sina åtaganden att anpassa sin lagstiftning och genomföra gemenskapens regelverk i överensstämmelse med åtagandena enligt associeringsavtalet och i samband med förhandlingsprocessen. Man bör hålla i minnet att det inte är tillräckligt att enbart införliva gemenskapens regelverk med lagstiftningen, utan att det också är nödvändigt att se till att regelverket faktiskt tillämpas i enlighet med de normer som gäller inom unionen. På alla de områden som anges nedan krävs ett trovärdigt och effektivt genomförande av gemenskapens regelverk och kontroll av att det faktiskt efterlevs.

Med ledning av analysen i kommissionens återkommande rapport för 2001 har följande prioriteringar och mellanliggande mål fastställts för Cypern. Redovisningen av dessa prioriteringar följer dispositionen i den återkommande rapporten. [4]

[4] Framställningen följer den disposition som används från och med 2000 års återkommande rapporter.

Ansträngningar för en politisk lösning

- Göra största möjliga ansträngningar för att stödja en lösning av Cypernfrågan under FN:s ledning.

Ekonomiska kriterier

- Påskynda liberaliseringen av ett antal skyddade ekonomiska sektorer, däribland telekommunikation, luftfart och energi.

- Förbättra villkoren för företagande och utveckling, särskilt beträffande sektoriell diversifiering samt små och medelstora företag.

Förmåga att påta sig de skyldigheter som ett medlemskap medför

Fri rörlighet för varor

- Särskilt brådskande: Anta ramlagstiftning för genomförande av principerna om den nya metoden och helhetsmetoden.

- Fortsätta genomförandet av direktiven enligt den nya metoden på grundval av denna ramlagstiftning och anpassningen av den återstående traditionella lagstiftningen för enskilda sektorer, särskilt inom områdena veterinärmedicinska läkemedel, kosmetika och livsmedel.

- Förstärka den övergripande administrativa infrastrukturen och genomförandeförmågan inom de sektorer som omfattas av produktspecifik lagstiftning.

- Utveckla och införa ett marknadsövervakningsstrategi.

- Anpassa lagstiftningen om offentligt upphandling till gemenskapens regelverk i fråga om lagstiftningens omfattning och kontrollsystem.

- Fortsätta genomgången av lagstiftningen på det icke-harmoniserade området i syfte att uppnå överensstämmelse med artiklarna 28-30 i EG-fördraget och införa de administrativa ordningar som är nödvändiga för den övervakning som kommer att utövas på detta område.

Fri rörlighet för personer

- Slutföra anpassningen i fråga om ömsesidigt erkännande av yrkesbehörighet och examensbevis samt vidareutveckla de administrativa strukturer och utbildningsprogram som behövs.

- När det gäller yrkesbehörighet som erhållits före harmoniseringen bör Cypern prioritera införandet av åtgärder för att säkerställa att alla de personer i landet som innehar sådan behörighet kan uppfylla de krav som fastställs i direktiven vid anslutningen.

- Förstärka de administrativa strukturerna för samordningen av socialförsäkringssystemen.

Fri rörlighet för tjänster

- Fortsätta anpassningen av den kooperativa sektorn och kreditkassesektorn till gemenskapens regelverk.

- Förstärka kontrollen av finansiella tjänster.

Fri rörlighet för kapital

- Fortsätta anpassningen av reglerna om kapitaltransaktioner på medellång och lång sikt samt förbereda en därpå följande liberalisering av transaktioner på kort sikt.

- Liberalisera utländskt deltagande i den finansiella tjänstesektorn och turistnäringen.

- Se till att rekommendationerna från FATF (arbetsgruppen för finansiella åtgärder mot penningtvätt) följs.

Bolagsrätt

- Anpassa lagstiftningen om varumärken, upphovsrätt och närstående rättigheter och kontrollera efterlevnaden av denna lagstiftning. Förstärka den administrativa kapaciteten, särskilt genom att förstärka gränskontrollerna. Upprätthålla fortsatta ansträngningar för att kontrollera att de immateriella rättigheterna i synnerhet genom bekämpning av pirattillverkning och förfalskning. Förbättra samarbetet mellan de organ som kontrollerar efterlevnaden av dessa rättigheter. Förstärka utbildningen för de rättsvårdande myndigheterna, däribland domare och åklagare.

Konkurrenslagstiftning

- Särskilt brådskande: Slutföra arbetet med den rättsliga ramen och utvidga lagen om kontroll av offentligt stöd så att den även omfattar statligt stöd till internationella företag (offshore). Förbättra den offentliga förvaltningens förmåga (både när det gäller kontroll av konkurrensbegränsande samverkan och när det gäller statligt stöd). Se till att bestämmelserna gällande konkurrensbegränsande samverkan och statligt stöd följs. Tillhandahålla en omfattande förteckning och en årlig rapport avseende statligt stöd. Se till att det befintliga stödsystemen är i överensstämmelse med gemenskapslagstiftningen i god tid före anslutningen. Öka kunskapen om bestämmelserna bland alla marknadsaktörer och stödbeviljare. Öka utbildningen inom specialområdena konkurrensbegränsande samverkan och statligt stöd för rättsväsendet.

Jordbruk

- Upprätta de administrativa strukturer som behövs för att utarbeta, genomföra, förvalta, övervaka, kontrollera och utvärdera EG-finansierade program för landsbygdsutveckling.

- Slutföra förberedelserna när det gäller kontroll av efterlevnaden och praktisk tillämpning av förvaltningsmekanismerna i den gemensamma jordbrukspolitiken, i synnerhet det integrerade förvaltnings- och kontrollsystemet samt det utbetalande organet. Anpassa de befintliga monopolens status och verksamhet till gemenskapens regelverk.

- Fortsätta anpassningen av lagstiftningen på det veterinära och fytosanitära området samt förbättra inspektionsrutinerna.

Fiske

- Avsluta arbetet med att införa de administrativa strukturer och den utrustning som behövs på central och regional nivå för att möjliggöra genomförande av den gemensamma fiskepolitiken, däribland marknadspolitiken, strukturprogram som samfinansieras av Fonden för fiskets utveckling och ett fiskefartygsregister.

- Minska antalet fiskefartyg som är verksamma utanför Medelhavet i enlighet med avtalade mål och avtalad tidtabell.

Transportpolitik

- Särskilt brådskande: slutföra anpassning och genomförande av lagstiftningen om sjötransporter, särskilt då kontrollera att normerna för sjösäkerhet efterlevs och ytterligare öka den administrativa kapaciteten inom avdelningen för handelssjöfart, i enlighet med avdelningens handlingsplan 2000-2002 för att se till att den cypriotiska flottan bättre uppfyller de skyldigheter som följer av internationella konventioner ("flaggstatsskyldigheter").

- Fortsätta anpassningen och förbättringen av den offentliga förvaltningens förmåga i fråga om vägtransport (särskilt transport av farligt gods) och luftfart (särskilt flygsäkerhet).

Beskattning

- Se till att vederbörlig anpassning av skattelagstiftningen sker och därvid fästa särskild uppmärksamhet vid anpassningen av mervärdes- och punktskattesystemen, inbegripet övergångsordningen för mervärdesskatt. Särskilt brådskande: Fortsätta anpassningen av mervärdes- och punktskattesatserna till gemenskapens regelverk och avskaffa all diskriminering av import från EU.

- Säkerställa att den gällande och framtida skattelagstiftningen är förenlig med principerna i uppförandekoden för företagsbeskattning.

- Förbättra den offentliga förvaltningens förmåga, inbegripet förfarandena för kontroll- och genomförande, samt det administrativa samarbetet och det ömsesidiga biståndet.

- Särskilt brådskande: utveckla IT-system i syfte att möjliggöra elektroniskt informationsutbyte med gemenskapen och dess medlemsstater.

Statistik

- Ytterligare förbättra statistikens kvalitet och omfattning. Se till att det finns tillräckliga resurser för att ytterligare förbättra förmågan att ta fram statistisk.

Socialpolitik och sysselsättning

- Fortsätta stödja insatserna från arbetsmarknadens parter för att öka kapaciteten, särskilt med tanke på deras framtida roll när det gäller att delta i utformningen och genomförandet av EU:s sysselsättnings- och socialpolitik, inbegripet verksamhet inom Europeiska socialfonden, i synnerhet genom en självständig dialog i sociala frågor. Förstärka den offentliga förvaltningens förmåga på områdena arbetsrätt och lika möjligheter.

- Avsluta anpassningen till gemenskapens regelverk och se till att detta regelverk genomförs korrekt, särskilt i fråga om lika behandling av kvinnor och män. Förstärka de tillhörande administrativa strukturerna och tillsynsstrukturerna, inbegripet förstärkande av yrkesinspektionerna och upprättande av en oberoende garantifond till förmån för arbetstagare i händelse av arbetsgivares insolvens. Anta lagstiftning mot diskriminering och utarbeta en tidsplan för genomförandet av denna lagstiftning.

- Avsluta anpassningen till och genomförandet av EG:s lagstiftning gällande folkhälsa och godkänna de nationella strukturerna för övervakning och bekämpning av överförbara sjukdomar samt hälsokontroll och hälsoinformation.

- Förbereda en nationell strategi, inbegripet insamling av uppgifter, med sikte på framtida deltagande i den europeiska strategin för social integration.

Energi

- Fortsätta anpassningen i fråga om kraven avseende oljelager och göra framsteg när det gäller att faktiskt bygga upp dessa lager, inbegripet de nödvändiga investeringarna i lagringskapacitet, till dess att de täcker 90 dagars behov. Förbättra förvaltningens organisation.

- Förbereda deltagande i den internationella energimarknaden, särskilt när det gäller eldirektivet. Undanröja återstående snedvridningar av priserna. Inrätta en tillsynsmyndighet och utse en gemensam systemansvarig för överföring och distribution.

- Förbättra energieffektiviteten genom att öka användningen av förnybara energikällor och förstärka de relevanta organen på området.

- Genomföra rekommendationerna i rådets rapport om kärnsäkerhet i samband med utvidgningen med vederbörlig hänsyn till de prioriteringar som anges i rapporten.

Telekommunikation och informationsteknik

- Anta en ny lag om telekommunikation och posttjänster samt införa en omfattande rättslig ram, särskilt beträffande licensgivning, samtrafikförmåga, samhällsomfattande tjänster, nummerplanering och dataskydd. Avskaffa monopolet för taltelefoni.

Regionalpolitik och samordning av instrument i strukturpolitiken

- Särskilt brådskande: Upprätta en territoriell organisation som möjliggör effektivt genomförande av strukturfondsförordningarna.

- Ta fram en sammanhängande utvecklingsplan i enlighet med strukturfondsförordningen. Fastställa genomförandestrukturer för den slutliga planen. Utse förvaltningsmyndigheter och utbetalande myndigheter samt förbättra den offentliga förvaltningens förmåga, särskilt beträffande rekrytering och utbildning.

- Inrätta nödvändiga övervaknings- och utvärderingssystem för strukturfonderna, särskilt beträffande förhandskontroll och för insamling och bearbetning av relevanta statistiska uppgifter och indikatorer.

- Anpassa förfarandena till de specifika förfarandena för ekonomisk förvaltning och kontroll av framtida struktur- och sammanhållningsfonder i enlighet med de relevanta gemenskapsförordningarna.

- Utveckla den tekniska beredningen för projekt som är berättigade till stöd från strukturfonderna och sammanhållningsfonden (projektplanering).

Miljö

- Slutföra införlivandet av gemenskapens regelverk, särskilt beträffande avfallshantering.

- Fortsätta genomförandet av gemenskapens regelverk, särskilt beträffande hanteringen av avfallsvatten i städerna och förpackningsavfall. Utarbeta en plan för genomförande av ramdirektivet för vatten.

- Fortsätta förbättringen av den offentliga förvaltningens administrativa förmåga och förmåga att övervaka lagstiftningens efterlevnad, med särskild betoning på naturskyddslagstiftning.

- Fortsätta integreringen av miljöskyddskrav i fastställandet och genomförandet av politiken inom alla andra sektorer i syfte att främja en hållbar utveckling.

Samarbete i rättsliga och inrikes frågor

- Fortsätta insatserna för att nå en rättvis och effektiv tillämpning av asyllagen, särskilt bestämmelserna om uppenbarligen ogrundade påståenden. Se till att en oberoende myndighet prövar asylansökningar som har överklagats och att genomförandebestämmelser utarbetas i enlighet med internationella och europeiska normer. Förbättra den offentliga förvaltningens förmåga på området och de allmänna förhållandena vid mottagningsanläggningar. Upprätta ett system för integrering av flyktingar.

- Se till att Schengenhandlingsplanen genomförs på rätt sätt och fortsätta förberedelserna inför framtida deltagande i Schengens informationssystem genom att utveckla nationella databaser och register.

- Se till att invandringslagstiftningen genomförs på rätt sätt, särskilt beträffande korrekt tillämpning av förfarandena i samband med invandring.

- Se över avtalen om återtagande med grannländerna och kontrollera att dessa avtal tillämpas i överensstämmelse med principen om "non-refoulement". Fortsätta med insatserna för att förbättra den tekniska utrustningen för gränskontroll.

- Fortsätta med insatserna för att bekämpa penningtvätt och sörja för att det finns tillgång till tillräckligt med kvalificerad personal och utbildning.

- Fortsätta genomförandet av lagstiftning om dataskydd.

- Förbättra den interna samarbetet inom polisen och andra rättsvårdande organ och rättsväsendet, i synnerhet för att förbättra möjligheterna att bekämpa organiserad brottslighet.

- Vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att gemenskapsintrumenten beträffande civilrättsligt samarbete genomförs.

- Se till att kraven för att sluta samarbetsavtal med Europol uppfylls.

- Vidta nödvändiga åtgärder för att anpassa lagstiftningen till konventionen om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen och tillhörande protokoll.

Tullunion

- Skynda på harmoniseringen av lagstiftningen, inbegripet när det gäller att införa alla tullförfaranden med ekonomisk verkan och förenklade förfaranden. Förbättra den institutionella och administrativa kapaciteten. Genomföra tullavdelningens program för reform och modernisering.

- Särskilt brådskande: Fortsätta genomförandet av den cypriotiska tullförvaltningens IT-strategi. Utveckla IT-system i syfte att möjliggöra elektroniskt informationsutbyte mellan EG och Cypern.

Yttre förbindelser

- Vidta de åtgärder som behövs för att se till att internationella avtal och överenskommelser som inte är förenliga med gemenskapens regelverk förhandlas om eller upphör att gälla i samband med anslutningen.

Finansiell kontroll

- Vidareutveckla det organisatoriska oberoendet för interna styrekonomer och revisorer på både central och lokal nivå. Slutföra arbetet med en revisionshandbok och utvecklingen av en verifieringskedja för kontroll av EG-medel.

- Förstärka den offentliga finansiella kontrollen genom att tillhandahålla den personal, utbildning och utrustning som behövs.

- Fastslå en lämplig kontaktpunkt för OLAF till skydd för gemenskapernas finansiella intressen och inleda samarbetet med OLAF genom denna kontaktpunkt.

- Intensifiera kampen mot bedrägeri.

- Fortsätta insatserna för att se till att medel från EG:s stöd inför anslutningen används på korrekt sätt, kontrolleras, övervakas och utvärderas, vilket blir en viktig indikator på Cyperns förmåga att genomföra gemenskapens regelverk rörande finansiell kontroll.

5. Programplanering

Efter att det fjärde finansprotokollet med Cypern löpte ut den 31 december 1999 ersatte rådets förordning (EG) nr 555/2000 av den 13 mars 2000 finansprotokollen från och med 2000 för en period om fem år. Totalt tilldelades Cypern 57 miljoner euro för 2000-2004 och av detta skall en tredjedel av den årliga tilldelningen användas till finansiering av de projekt som rör båda befolkningsgrupperna. Programplaneringen för varje enskilt år skall överlämnas till Phares förvaltningskommitté för ett utlåtande.

I verksamhet som finansieras enligt den nya förordningen kommer biståndet att inriktas på de prioriterade åtgärder för att förbereda anslutningen som avses i detta och det förra partnerskapet för anslutning med Cypern, liksom deltagande i vissa av gemenskapens program och organ, inbegripet ramprogrammen för forskning och teknisk utveckling.

Budgeten för 2000 (9 miljoner euro) kommer att användas till att stödja verksamhet inom följande sektorer: inre marknaden (beskattning och tullar), rättsliga och inrikes frågor, administrativt samarbete, deltagande i gemenskapens utbildningsprogram (Leonardo, Socrates, Ungdom) och verksamhet som rör båda befolkningsgrupperna (styrningsplanen för Nicosia).

Cypern deltar fortfarande i den delen av Meda-programmets verksamhet som omfattar flera länder och får också stöd från EIB.

6. Villkorlighet

Gemenskapens stöd för finansiering av projekt är beroende av att Cypern fullgör sina åtaganden enligt associeringsavtalet och av att landet gör ytterligare framsteg när det gäller att uppfylla Köpenhamnskriterierna och, framför allt, de särskilda prioriteringarna i detta reviderade partnerskap för anslutning. Om dessa allmänna villkor inte uppfylls kan rådet komma att besluta att tills vidare inställa det finansiella stödet på grundval av artikel 4 i förordning (EG) nr 622/98.

7. Övervakning

Genomförandet av partnerskapet för anslutning övervakas inom ramen för associeringsavtalet och i synnerhet associeringskommittén.

Enligt rådets förordning (EG) nr 555/2000 skall kommissionen biträdas av den kommitté som avses i artikel 9.1 i rådets förordning (EEG) nr 3906/89. Detta innebär att den förvaltningskommitté som skall övervaka Cyperns program inför anslutningen är samma kommitté som i Phare-programmet.

Partnerskapet för anslutning kommer även i fortsättningen att vid behov ändras i enlighet med artikel 2 i förordning (EG) nr 622/98.

Top