Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52001PC0334

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 685/2001 av den 4 april 2001 för att fastställa fördelningen mellan medlemsstaterna av tillstånd som erhållits genom avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Rumänien om fastställande av vissa villkor för godstransporter på väg och om främjandet av kombinerade transporter

/* KOM/2001/0334 slutlig - COD 2001/0138 */

OJ C 270E , 25.9.2001, p. 102–102 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52001PC0334

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 685/2001 av den 4 april 2001 för att fastställa fördelningen mellan medlemsstaterna av tillstånd som erhållits genom avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Rumänien om fastställande av vissa villkor för godstransporter på väg och om främjandet av kombinerade transporter /* KOM/2001/0334 slutlig - COD 2001/0138 */

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr 270 E , 25/09/2001 s. 0102 - 0102


Förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets Förordning (EG) nr 685/2001 av den 4 april 2001 för att fastställa fördelningen mellan medlemsstaterna av tillstånd som erhållits genom avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Rumänien om fastställande av vissa villkor för godstransporter på väg och om främjandet av kombinerade transporter

(framlagt av kommissionen)

MOTIVERING

A. Bakgrund

(1) Den 7 december 1995 bemyndigade rådet kommissionen att med Ungern, Rumänien och Bulgarien förhandla om ett eller flera avtal om vägtransit för att lösa problemet angående godstransporter på väg mellan Grekland och de övriga medlemsstaterna, framför allt genom ett ömsesidigt utbyte av vägtransittillstånd.

(2) Den 19 mars 2001 antog rådet besluten om ingående av avtal med Ungern och Bulgarien. Det har också lagts fram förslag till rådets beslut om undertecknande och ingående av avtal mellan Europeiska gemenskapen och Rumänien om fastställande av vissa villkor för godstransporter på väg och om främjandet av kombinerade transporter [1]. I och med att det sista av de tre avtalen ingåtts har gemenskapen uppnått det ursprungliga förhandlingsmålet att underlätta godstransporterna på väg mellan Grekland och de övriga medlemsstaterna genom hela den korridor som går genom Bulgarien, Rumänien och Ungern.

[1] KOM (2001) 45 slutlig.

(3) Enligt detta avtal med Rumänien kommer gemenskapen varje år att få 14 000 tillstånd från Rumänien, vilka genom en förordning skall fördelas mellan medlemsstaterna. Syftet med detta förslag är att fördela dessa tillstånd genom att ändra Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 685/2001 av den 4 april 2001 om fördelning mellan medlemsstaterna av tillstånd som erhållits genom avtal mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Bulgarien samt mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Ungern om fastställande av vissa villkor för godstransporter på väg och om främjandet av kombinerade transporter [2].

[2] EGT L 108, 18.4.2001, s. 1.

(4) Enligt dessa avtal med Bulgarien och Ungern får gemenskapen varje år 13 000 respektive 12 500 tillstånd.

B. Metod för fördelning

(5) För att fördela de tillstånd som erhållits enligt de avtal som redan ingåtts med Bulgarien och Ungern, har kommissionen använt sig av statistik över trafiken via hela denna korridor genom Bulgarien, Rumänien och Ungern. Det är lämpligt att använda samma statistik (se tabell 1) för fördelningen av de tillstånd som erhållits från Rumänien, eftersom denna statistik visar antalet transitresor med lastbilar genom hela korridoren, dvs. även genom Rumänien, som är registrerade i olika medlemsstater.

(6) I tabell 1 visas antalet transitresor genom Ungern (genom hela denna korridor från Grekland) med fordon som var registrerade i de olika medlemsstaterna de första tre kvartalen 1998.

Tabell 1

>Plats för tabell>

(7) Av ovanstående tabell framgår att nästan 99 % av de resor, med fordon registrerade i någon medlemsstat, som börjar i Grekland och som går genom Ungern företas med fordon registrerade i Grekland. När det gäller fyra medlemsstater registrerades inte några sådana resor alls. För att främja att antalet transporter med fordon som är registrerade i andra medlemsstater ökar har följande beslutats:

- Alla medlemsstater skall schablonmässigt tilldelas 100 tillstånd (något mindre än 1 % av det totala antalet tillgängliga tillstånd).

- Det återstående antalet tillstånd skall fördelas mellan medlemsstaterna i proportion till det antal transitresor som anges i tabell 1 ovan.

(8) I tabell 2 nedan visas det antal tillstånd som varje år skall tilldelas de olika medlemsstaterna enligt den regel som beskrivs i punkt 6 (antalet tillstånd för Bulgarien och Ungern har tagits från Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 685/2001):

Tabell 2

>Plats för tabell>

(9) Det totala antal tillstånd som varje år skall tilldelas de olika medlemsstaterna är således följande:

Tabell 3

>Plats för tabell>

2001/0138 (COD)

Förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning

om ändring av Europaparlamentets och rådets Förordning (EG) nr 685/2001 av den 4 april 2001 för att fastställa fördelningen mellan medlemsstaterna av tillstånd som erhållits genom avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Rumänien om fastställande av vissa villkor för godstransporter på väg och om främjandet av kombinerade transporter

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 71 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag [3],

[3] EGT C , , s. .

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande [4],

[4] EGT C , , s. .

med beaktande av Regionkommitténs yttrande [5],

[5] EGT C , , s. .

i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 251 i fördraget [6], och

[6] EGT C , , s. .

av följande skäl:

(1) Genom rådets beslut ....... [7] har Europeiska gemenskapen ingått ett avtal med Rumänien om fastställande av vissa villkor för godstransporter på väg och om främjandet av kombinerade transporter.

[7] EGT C ...

(2) I detta avtal fastställs att gemenskapen skall erhålla vägtransittillstånd från Rumänien, på samma sätt som när det gäller de nästan identiska avtal som redan ingåtts med Bulgarien och Ungern.

(3) För att skapa samstämmighet måste de bestämmelser som reglerar fördelning, förvaltning och tilldelning av dessa tillstånd utformas på samma sätt som de bestämmelser som fastställts för fördelningen av de tillstånd som erhållits genom avtal med Bulgarien och Ungern.

(4) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 685/2001 [8] bör därför ändras i enlighet med detta.

[8] Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 685/2001 av den 4 april 2001 om fördelning mellan medlemsstaterna av tillstånd som erhållits genom avtal mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Bulgarien samt mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Ungern om fastställande av vissa villkor för godstransporter på väg och om främjandet av kombinerade transporter (EGT L 108, 18.4.2001, s.1).

(5) Denna förordning måste träda i kraft så snart som möjligt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 685/2001 ändras på följande sätt:

1. Artikel 1 skall ersättas med följande:

"Artikel 1

I denna förordning fastställs reglerna för fördelningen mellan medlemsstaterna av de tillstånd som gemenskapen förfogar över enligt artikel 6.2 i avtalen mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Bulgarien, mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Ungern samt mellan Europeiska gemenskapen och Rumänien om fastställande av vissa villkor för godstransporter på väg och om främjandet av kombinerade transporter (nedan kallade avtalen)."

2. Bilagan skall ersättas med följande:

>Plats för tabell>

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den första dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i samtliga medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar

Ordförande Ordförande

Top