EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52001PC0080

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om tillämpning av internationella redovisningsstandarder

/* KOM/2001/0080 slutlig - COD 2001/0044 */

OJ C 154E , 29.5.2001, p. 285–299 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52001PC0080

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om tillämpning av internationella redovisningsstandarder /* KOM/2001/0080 slutlig - COD 2001/0044 */

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr 154 E , 29/05/2001 s. 0285 - 0299


Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om tillämpning av internationella redovisningsstandarder

(framlagt av kommissionen)

Motivering

1. Inledning

Europeiska rådet underströk i sina slutsatser från mötet i Lissabon den 23-24 mars 2000 behovet av att påskynda fullbordandet av den inre marknaden för finansiella tjänster, angav år 2005 som slutdatum för genomförandet av kommissionens handlingsplan för finansiella tjänster och yrkade på att åtgärder skulle vidtas för att öka jämförbarheten mellan börsnoterade [1] företags årsredovisningar.

[1] I denna förordning avses med "börsnoterade företag" företag vilkas aktier får omsättas på en reglerad marknad, dvs. publika bolag. Uttrycket "börsnoterade företag" används endast för att underlätta förståelsen. Med "onoterade företag" avses däremot företag vilkas aktier inte erbjuds allmänheten.

Kommissionen antog den 13 juni 2000 sitt meddelande EU:s strategi för finansiell rapportering: Den fortsatta inriktningen [2]. Kommissionen föreslår att alla företag i EU som är noterade på en reglerad marknad senast från och med år 2005 bör bli skyldiga att utarbeta sin sammanställda redovisning i enlighet med en enda uppsättning redovisningsstandarder, nämligen International Accounting Standards (IAS). Antagandet av enhetliga regler av hög kvalitet för finansiell rapportering på kapitalmarknaderna i EU kommer att stärka marknadseffektiviteten och därigenom minska företagens kapitalkostnader.

[2] KOM (2000)359, 13.06.2000.

Ekofinrådet välkomnade den 17 juli kommissionens meddelande från juni 2000 och betonade i sina slutsatser att jämförbarhet mellan de årsredovisningar som börsnoterade företag, finansiella institut och försäkringsföretag offentliggör är en avgörande förutsättning för integrationen av de finansiella marknaderna. Ekofinrådet uppmanade också kommissionen att lägga fram ett förslag om att införa de nya kraven och om upprättande av en lämplig mekanism för erkännande av nya IAS-standarder.

Enligt en nyligen genomförd enkät [3] som riktades till 700 börsnoterade företag inom EU stöder 79 % av ekonomicheferna kommissionens rekommendation att IAS-standarderna senast år 2005 skall vara obligatoriska för börsnoterade företag 2005. Intresset för en övergång till IAS har framför allt väckts genom affärs mässiga och ekonomiska överväganden, snarare än av strikt redovisnings mässiga skäl. Dessa överväganden gäller bl.a. marknads förings möjligheter, fusioner och förvärv över nations gränserna, kontakterna med aktie ägarna och finansierings möjligheterna.

[3] PriceWaterhouseCoopers - International Accounting Standards in Europe - 2005 or now-

Genom EU:s redovisningslagstiftning, som antogs på 1970-talet, lades en grund för harmonisering vad gäller rapporteringskrav för bolag med begränsat ansvar. Den har dock inte lett till en tillräcklig grad av jämförbarhet när det gäller publika bolag. En ny inriktning är nödvändig för att uppfylla de krav som nu ställs på en fullständigt integrerad europeisk marknad för kapital och finansiella tjänster, ett mål som uppsattes av Europeiska rådet i Lissabon. Dessa företag är dessutom underställda mer omfattande upplysningskrav från investerarna och behöver ett finansiellt rapporteringssystem som möjliggör en hög grad av transparens och jämförbarhet när det gäller företagens resultat.

Den finansiella rapporteringens bristande jämförbarhet har ogynnsamma följder för intressenterna. Det var förståeligt att årsredovisningar anpassades för att ta hänsyn till lokala konventioner när investerare och andra intressenter var av samma nationalitet som företaget. Genom framväxten av en integrerad finansiell marknad innehas emellertid ofta ett visst företags värdepapper av en internationellt spridd grupp av investerare. De rådande variationsmöjligheterna inverkar också negativt på effektiv tillsyn och genomförande av finansiella rapporteringskrav för börsnoterade företag.

På en integrerad europeisk värdepappersmarknad är det nödvändigt att börsnoterade företag offentliggör sina årsredovisningar på grundval av en enda uppsättning finansiella rapporteringsstandarder. Det mest effektiva grunden för att säkerställa detta jämförbarhetsmål är att införa ett krav på börsnoterade företag att offentliggöra årsredovisningar som följer en gemensam uppsättning standarder, snarare än att låta marknadskrafterna bestämma vilka standarder som bör användas. EU kommer inte själv att försöka utforma en särskild uppsättning redovisningsstandarder. Detta skulle innebära att man förbisåg utvecklingen i riktning mot globaliserade finansiella marknader, och det skulle försämra EU-företagens möjligheter att anskaffa kapital på kapitalmarknaderna i tredje land. En internationellt godkänd uppsättning redovisningsstandarder förefaller att vara en mer lämplig grund för finansiell rapportering i EU.

I sitt meddelande om redovisningsstrategi från 1995 angav kommissionen att den föredrog IAS som den lämpliga uppsättningen standarder för EU-företag som vill anskaffa kapital på de internationella marknaderna. Inom IASC (International Accounting Standards Committee) har sedan 1996 ett grundligt arbete stegvis genomförts för att omarbeta och utveckla dessa standarder. Dessutom slutförde IASC 1999 utformningen av ett antal centrala standarder som man hade uppnått enighet om med den internationella sammanslutningen av börsinspektioner International Organisation of Securities Commissions (IOSCO). IAS erbjuder en heltäckande och begreppsmässigt robust uppsättning standarder för finansiell rapportering som särskilt syftar till att tillgodose det internationella näringslivets behov.

2. Inriktning på den inre marknaden

Inriktningen på lagstiftningen har ändrats så att det skall bli möjligt att befästa de nödvändiga grundvalarna för att införa en integrerad och ändamålsenlig kapitalmarknad. Man kan inte längre endast förlita sig på fastställda likvärdiga minimikrav för omfattningen av den finansiella information som de publika bolagen skall tillhanda hålla. Om en fullständigt integrerad kapital marknad skall kunna skapas senast under år 2005 måste gemenskapen redan nu anta beslut som leder till en betydligt högre grad av jämförbarhet mellan företagens redovisning inom hela den inre marknaden. Detta kommer att skapa bättre konkurrens villkor och i hög grad underlätta den fria rörligheten för kapital, vilket är en central och nödvändig förutsättning för att EU:s kapital marknader skall utvecklas så att de helt motsvarar målet.

För att alla börsnoterade företag inom EU senast under år 2005 skall tillämpa IAS-standarderna krävs en förordning. Därigenom kan man också ta hänsyn till och besvara de signaler som marknaderna ger. Genom valet av IAS kommer årsredovisningarnas kvalitet att avsevärt förbättras och jämförbarheten att ökas. Årsredovisningarna kommer att bli mer tillförlitliga och därigenom mer användbara på alla kapitalmarknader i EU. Investerarna måste ha möjlighet att jämföra ett företags årsredovisningar under en längre tidsperiod för att kunna fastställa hur företagets finansiella ställning och resultat utvecklas och även kunna jämföra olika företags årsredovisningar för att bedöma deras relativa styrka och resultat.

För att uppnå fullständig rättslig säkerhet och för att säkerställa att alla börsnoterade företag i EU konsekvent tillämpar IAS är det nödvändigt att minska risken för att nationella varianter utvecklas som inte överensstämmer med de behov som finns på dagens finansmarknader och som skulle kunna hindra att en gemensam uppsättning redovisningsstandarder införs på EU:s kapitalmarknader. Den föreslagna nya inriktningen är också nödvändig för att förhindra att genomförandet når olika långt i olika medlems stater och att förseningar uppstår i införlivandet med nationell lagstiftning.

3. De huvudsakliga frågeställningar som behandlas i detta förslag

I förslaget införs ett krav på att alla börsnoterade företag inom EU, och också företag som förbereder en börsnotering, senast under år 2005 skall utarbeta sin samman ställda redovisning i enlighet med de IAS-standarder som antagits för tillämpning inom EU. Det ger också medlems staterna en valmöjlighet när det gäller att tillåta eller kräva att antagna IAS-standarder skall tillämpas under utarbetandet av årsredovisningarna, och att också onoterade företag.skall använda dessa. Detta innebär att medlemsstaterna kan kräva en enhetlig tillämpning av antagna IAS-standarder inom alla viktiga sektorer, såsom bank och försäkring, oavsett om företagen är börsnoterade eller ej. Genom förslaget fastställs också de grundläggande reglerna för inrättandet av en godkännandemekanism med uppgift att anta IAS-standarder, tidsplanen för införandet av dessa standarder och en översynsklausul för att möjliggöra en bedömning av den övergripande föreslagna metoden.

3.1. Tidsplan och tillämpningsdatum

Det är av yttersta vikt att underlätta ett tidigt antagande av den föreslagna lagstiftningen för att det skall vara möjligt att hålla den tidsfrist som Europeiska rådet i Lissabon fastställde. I syfte att uppnå målet om jämförbarhet är det också av avgörande betydelse att IAS genomgående tillämpas av alla börsnoterade företag utan några nationella variationer. Detta är absolut nödvändigt för att marknaderna skall fungera effektivt. Den föreslagna förordningen kommer att träda i kraft omedelbart för att befrämja att de börsnoterade företagen snarast möjligt tillämpar IAS. Det är emellertid nödvändigt med en senare första dag för tillämpningen (före den obligatoriska tillämpningen under år 2005), vilket angavs i meddelandet från i juni i år, för att ge medlemsstaterna och företagen tillfälle att vidta de nödvändiga anpassningar som skall göra det möjligt att tillämpa internationella redovisningsstandarder. Under denna övergångsperiod får medlemsstaterna dock redan införa ett krav på att antagna IAS skall användas eller tillåta användningen av antagna IAS för alla eller vissa företag som omfattas av förslagets tillämpningsområde. Det står också medlemsstaterna fritt att tillämpa eller anta varje åtgärd som inte påverkar den föreslagna förordningens räckvidd eller strider mot dess syfte och som säkerställer tillämpningen av den.

3.2. Redovisningsdirektivens roll

Kravet att de börsnoterade företagen skall tillämpa IAS utgör ett ytterligare krav utöver de krav som ställs i direktiven. Direktiven kommer fortsatt att vara tillämpliga så att en grundläggande grad av jämförbarhet kan bibehållas för alla bolag utan personligt ansvar inom hela EU. Detta kommer också att underlätta för onoterade bolag som inte använder IAS att utveckla sin redovisning från att enbart tillämpa minimikraven i direktiven till att övergå till en mer sofistikerad finansiell rapportering såsom IAS. Redovisningen i samtliga bolag måste följa direktivens bestämmelser, medan tillämpningen av IAS kommer att utgöra ett ytterligare krav som ställs på börsnoterade bolag.

3.3. Godkännandemekanismen

Det krävs en godkännandemekanism inom EU för att säkerställa nödvändigt offentligt inflytande. Mekanismens roll är inte att omformulera eller byta ut IAS, utan att se över antagandet av nya standarder och tolkningar och endast ingripa om dessa innehåller väsentliga brister eller inte har lyckats att fånga upp särdrag i EU:s ekonomiska eller rättsliga miljö. Dess huvudsakliga uppgift är att prova om den aktuella IAS-standarden ger en lämplig grund för de börs noterade EU-företagens redovisning. Mekanismen kommer att grundas på en tudelad struktur som förenar de regelgivande och de redovisnings tekniska funktionerna.

Godkännandemekanismens regelgivande funktion

Den regelgivande funktionen kommer att utövas av företrädare för medlemsstaterna på grundval av lämpliga institutionella arrangemang enligt fastställda kommittéförfaranden, vilka kommer att säkerställa öppenhet och ansvarsskyldighet gentemot rådet och Europaparlamentet. På detta sätt skall yttranden utarbetas om huruvida enskilda IAS-standarder bör antas av EU, och, om så är fallet, från och med vilket datum de bör tillämpas.

Godkännandemekanismens redovisningstekniska funktion

En redovisnings teknisk kommitté kommer att bidra med det stöd och den sakkunskap som krävs för en fortlöpande bedömning av redovisnings standarderna inom den tid som står till förfogande. Den skall också medverka i alla skeden av det standardiseringsarbete som bedrivs inom IASC, särskilt under de tidiga stadierna av arbetet. Dess slutgiltiga yttranden måste kunna avges snabbt. Användarna av IAS i EU och marknaderna i allmänhet måste kunna vara säkra på vilka standarder som gäller. För att det skall vara möjligt att säkerställa att besluten fattas utan onödig fördröjning krävs att potentiella problem som rör framtida IAS kan förutses inom ramen för mekanismen. Detta innebär att mekanismen aktivt och fortlöpande måste följa IASC:s arbetsprocess vid utformningen av standarder.

På expertnivå kommer godkännande mekanismen att säkerställa att de som använder respektive utarbetar standarder deltar i de förberedande diskussionerna om standarderna på internationell nivå samt i den tekniska bedömningen av standarderna innan de antas inom EU. Detta kräver medverkan av utformare av redovisningsnormer, företrädare för redovisnings- och revisionsbranschen, användare respektive utgivare av redovisningar såväl som ett nära samarbete med tillsynsmyndigheter. Godkännandemekanismen kommer att underlätta tillämpningen av IAS i EU-miljön. Redovisningstekniska kommittén kommer även att bistå kommissionen med bedömningar av om ändringar av direktiven är att rekommendera av hänsyn till den internationella utvecklingen på redovisnings området.

4. Beskrivning av innehållet i detta förslag

4.1. Artikel 3 - Kommissionens befogenheter samt offentlig görande

I punkt 1 i denna artikel fastställs de befogenheter som kommissionen skall tilldelas när det gäller antagandet av internationella redovisnings standarder inom gemenskapen.

Enligt punkt 2 skall kommissionen med bistånd av Redovisningstekniska kommittén senast två år efter det att förslaget antagits och trätt i kraft i enlighet med förfarandet i artikel 6 besluta om antagande och tillämpning av de internationella redovisnings standarder som anges i bilagan till den föreslagna rättsakten.

Punkt 3 avser det nödvändiga rättsliga offentliggörande som skall ske omedelbart efter antagandet av en redovisningsstandard. Därvid skall krävas offentliggörande i EGT (av standardens benämning och referensnummer samt av dagen för dess ikraftträdande).

4.2. Artiklarna 4 och 5 - Krav på företag inom EU

Alla EU-företag vilkas aktier omsätts på en reglerad marknad [4], liksom sådana som förbereder prospekt som skall riktas till allmänheten [5] i enlighet med prospektdirektivet [6] i avsikt att noteras för handel på en reglerad marknad skall obligatoriskt utarbeta sin sammanställda redovisning i enlighet med IAS, och detta senast från och med år 2005. Medlemsstaterna kommer att tillåtas att antingen kräva eller godkänna att bolag som inte är föremål för allmän handel offentliggör sina bokslut enligt samma uppsättning standarder som de som gäller för publika bolag. Kravet att använda IAS avser den sammanställda redovisningen i publika bolag. Detta oaktat får medlemsstaterna tillåta eller kräva att IAS används för enskilda bokslut.

[4] I den mening som avses i artikel 1.13 i rådets direktiv av den 10 maj 1993 (93/22/EEG, EGT L 141, 11.6.1993, s. 27) om investeringstjänster inom värdepappersområdet.

[5] Regleras genom rådets direktiv av den 17 april 1989 (89/298/EEG, EGT L 124, 5.5.1989 s. 8) om samordning av kraven på upprättande, granskning och spridning av prospekt som skall offentliggöras när överlåtbara värdepapper utbjuds till allmänheten.

[6] Rådets direktiv av den 17 mars 1980 (80/390/EEG, EGT L 100, 17.4.1980, s. 1) om samordning av kraven på upprättande, granskning och spridning av prospekt som skall offentliggöras vid upptagande av värdepapper till officiell notering vid fondbörs.

4.3. Artikel 6 - Redovisningstillsynskommittén

Godkännandemekanismens centrala tillsynsfunktion kommer att bestå i att bedöma IAS för att bekräfta att de utgör en lämplig grund för börsnoterade företags finansiella rapportering i EU. Redovisnings tillsyns kommittén skall utöva den regelgivande funktionen i godkännande mekanismen och yttra sig efter förslag från kommissionen om de standarder och tolkningar som skall tillämpas (och anta eller underkänna standarder för tillämpning inom EU) och om de datum från och med vilka de skall tillämpas inom gemenskapen.

Dessa uppgifters specifika inriktning på regelgivning kan leda till att Redovisnings tillsyns kommittén bör få en annan samman sättning än den kontakt kommitté som inrättades genom artikel 52 i direktiv 78/660/EEG och som har strikt rådgivande funktioner. Dessutom ingår även lagstadgad revision i kontakt kommitténs behörighets område. Det är därför lämpligt att bilda en ny kommitté som är åtskild från kontaktkommittén och som har de befogenheter som anges i förordningen.

Redovisningstillsynskommitténs arbetsordning skall överens stämma med de befintliga kommitté bestämmelserna. Kommittén kommer att bestå av företrädare för medlemsstaterna och ledas av kommissionen. Sekretariatet kommer att tillhandahållas av kommissionen. I enlighet med gängse förfaranden kommer kommissionen att förelägga kommittén en rapport som innehåller en presentation av standarden, en undersökning av dess förenlighet med redovisningsdirektiven och av dess lämplighet som grund för finansiell rapportering i EU. Kommittén måste fatta beslut (med kvalificerad majoritet) inom en månad om kommissionens förslag. Detta förfarande kommer också att gälla för antagande av ändringar i tidigare antagna IAS. I enlighet med kommitténs arbetsordning kan kommissionen besluta att inbjuda experter att behandla enskilda frågor på begäran av någon kommittéledamot eller på eget initiativ.

Vid utarbetandet av rapporten kan kommissionen samråda med en redovisningsteknisk kommitté. I händelse av att denna kommitté rekommenderar att en standard antas, men kommissionen inte är enig med denna rekommendation, skall kommissionen närmare redovisa sina synpunkter och därefter uppdra åt redovisnings teknisk expertis inom godkännande mekanismen att undersöka en alternativ lösning.

4.4. Artiklarna 7 till 10 - Slutbestämmelser

I artikel 7 föreskrivs att en medlemsstat skall informera kommissionen och de övriga medlemsstaterna om den utnyttjar någon av de valmöjligheter som anges i förslaget. I artikel 8 föreskrivs att kommissionen skall ansvara för att informera rådet och Europaparlamentet om de beslut som antas enligt denna förordning. I denna artikel anges också att det kommer att bli nödvändigt att se över de bestämmelser, mekanismer och förfaranden som fastställs i förslaget efter dess slutliga genomförande. Detta förutses ske vid halvårsskiftet år 2007.

2001/0044 (COD)

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om tillämpning av internationella redovisningsstandarder

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 95.1 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande,

i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 251 i fördraget, och

av följande skäl:

(1) Europeiska rådet underströk vid sitt möte i Lissabon den 23-24 mars 2000 behovet av att påskynda fullbordandet av den inre marknaden för finansiella tjänster och angav år 2005 som slutdatum för genomförandet av kommissionens handlingsplan för finansiella tjänster samt yrkade på att åtgärder skulle vidtas för att öka jämförbarheten mellan årsredovisningar som offentliggörs av publika bolag.

(2) För att förbättra den inre marknadens funktion bör det krävas att de publika bolagen inom EU tillämpar en enhetlig uppsättning av internationella redovisnings standarder av hög kvalitet när de utarbetar sin sammanställda redovisning. Därigenom säkerställs också en hög grad av transparens och jämförbarhet mellan alla publika EU-bolags redovisningar, vilket är en nödvändig förutsättning för att man skall kunna skapa en integrerad kapital marknad som fungerar effektivt, friktionsfritt och på ett ändamålsenligt sätt.

(3) Denna förordnings syfte är att bidra till att skapa en ändamålsenligt och kostnadseffektivt fungerande kapitalmarknad. Skydd till investerare och ett bibehållet förtroende för de finansiella marknaderna utgör också en viktig aspekt av fullbordandet av den inre marknaden på detta område. Förordningen förstärker den fria rörligheten för kapital på den inre marknaden och skapar förutsättningar för europeiska företag att konkurrera på lika villkor om de tillgängliga finansiella resurserna på såväl de europeiska som de globala kapitalmarknaderna.

(4) För de europeiska kapital marknadernas konkurrens kraft är det av vikt att de normer som tillämpas i Europa vid upprättandet av årsredovisningar närmas till internationella redovisnings standarder som kan användas globalt, när det gäller gränsöverskridande transaktioner och börsintroduktioner överallt i världen.

(5) Kommissionen offentliggjorde den 13 juni 2000 ett meddelande med titeln "EU:s strategi för finansiell rapportering: den fortsatta inriktningen" där det föreslås att alla börsnoterade företag i EU senast från och med år 2005 bör utarbeta sin sammanställda årsredovisning i enlighet med en enda uppsättning redovisningsstandarder, nämligen de internationella redovisningsstandarderna International Accounting Standards (IAS).

(6) De internationellt accepterade redovisningsstandarderna International Accounting Standards (IAS) utvecklas av den internationella organisationen International Accounting Standards Committee (IASC), vars ändamål är att utveckla en enda uppsättning globala redovisningsstandarder. Dessa standarder bör alltid när så är möjligt, och under förutsättning att de säkerställer en hög grad av transparens och jämförbarhet i företagens redovisningar, obligatoriskt tillämpas av alla publika bolag inom EU och även av EU-bolag som förbereder en börsnotering.

(7) I enlighet med det förfarande som fastställs i rådets beslut 1999/468/EC av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genom förande befogenheter bör kommissionen med bistånd av en redovisnings tillsyns kommitté bestående av företrädare för medlems staterna kunna föreskriva att inter nationella redovisnings standarder obligatoriskt skall tillämpas inom EU. Eftersom de åtgärder som krävs för att genomföra denna förordning utgör åtgärder av allmän natur i den betydelse som avses i artikel 2 i rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförande befogenheter, bör de antas med tillämpning av det lagstiftningsförfarande som anges i artikel 5 i det beslutet.

(8) En redovisnings teknisk kommitté skall bistå kommissionen med stöd och expert kunskaper. Den skall även bidra till en högre grad av samordning mellan de ståndpunkter som förekommer inom Europeiska unionen vid diskussionerna i IASC, till fastställandet i ett tidigt skede av EU:s ställningstaganden till nya internationella redovisnings frågor och till ett aktivt EU-deltagande i de olika organen inom IASC, så att gemenskapen kan medverka vid och utöva inflytande på IASC:s slutliga val av lösningar.

(9) Godkännandemekanismen bör utformas på ett sådant sätt att man snabbt kan behandla de föreslagna internationella redovisningsstandarderna och den bör även möjliggöra överläggningar, analyser och informationsutbyte beträffande internationella redovisningsstandarder mellan de huvudsakliga berörda parterna, i synnerhet nationella organ för utformning av redovisningsnormer, börsinspektioner, redovisnings- och revisions branschenen samt användare respektive utgivare av redovisningar. Mekanismen bör vara ett medel för att främja en gemensam tolkning av antagna internationella redovisningsstandarder inom Europeiska unionen.

(10) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning, och som avser krav på att en enda uppsättning internationella redovisningsregler, skall tillämpas av publika bolag och bolag som förbereder prospekt inför en börsintroduktion, överensstämmer med proportionalitetsprincipen, eftersom de är nödvändiga för att man skall kunna uppnå målet att skapa effektiva och kostnadseffektiva kapitalmarknader i EU och därigenom fullborda den inre marknaden.

(11) Proportionalitetsprincipen kräver att medlems staterna, när det gäller företagens årsredovisningar, ges möjligheten att välja att tillåta eller kräva att publika bolag och bolag som förbereder en börsintroduktion skall utarbeta dessa redovisningar i enlighet med de internationella redovisnings standarder som antagits enligt förfarandet i denna förordning. Medlemsstaterna får även besluta att utsträcka detta tillstånd eller krav till att omfatta onoterade företag när det gäller utarbetandet av deras sammanställda redovisning och/eller årsredovisning.

(12) För att ge medlemsstaterna och företagen möjlighet att genomföra de anpassningar som krävs för möjliggöra en tillämpning av internationella redovisnings standarder måste den föreskrivna tiden för tillämpningen av vissa bestämmelser anstå till år 2005.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1 - Syfte

I denna förordning fastställs bestämmelser för antagande och tillämpning av internationella redovisnings standarder i syfte att förbättra den inre marknadens funktion och säkerställa att EU:s kapitalmarknad kan fungera friktionsfritt och ändamålsenligt.

Artikel 2 - Definitioner

I denna förordning avses med internationella redovisningsstandarder IAS-standarder (International Accounting Standards) med tillhörande tolkningar (SIC-tolkningar) som utfärdats av "International Accounting Standards Committee" (IASC) och som upptas i bilagan till denna förordning samt kommande ändringar av dessa standarder med tillhörande tolkningar, nya standarder med tolkningar som kommer att utarbetas av IASC och likvärdiga redovisnings standarder som kan säkerställa en hög grad av transparens och jämförbarhet i företagens redovisning och som så nära som möjligt ansluter sig till IAS-standarderna.

Artikel 3 - Kommissionens befogenheter samt offentliggörande

1. Kommissionen skall i enlighet med förfarandet i artikel 6 fastställa och anta de internationella redovisnings standarder som skall införas obligatoriskt i enlighet med artikel 4 i denna förordning i syfte att säkerställa en hög grad av transparens och jämförbarhet i företagens redovisningar.

2. Kommissionen skall, på grundval av de förfaranden som fastställs i denna förordning, senast den 31 december 2002 besluta om tillämpligheten inom EU av de internationella redovisningsstandarder som förtecknats i bilagan till denna förordning.

3. Beslut om antagande av internationella redovisningsstandarder skall offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 4 - Sammanställd redovisning i publika bolag och bolag som förbereder en börsnotering

Företag som är underställda en medlemsstats lagstiftning, och vilkas aktier erbjuds till allmänheten i enlighet med de villkor som fastställs i rådets förordning 80/390/EEG av den 17 mars 1980 om samordning av kraven på upprättande, granskning och spridning av prospekt som skall offentliggöras vid upptagande av värdepapper till officiell notering vid fondbörs, men som inte redan är börsnoterade på en reglerad marknad i den mening som avses i artikel 1.13 i rådets direktiv 93/22/EEG av den 10 maj 1993 om investeringstjänster på värde pappers området, skall vara skyldiga att utarbeta sin sammanställda redovisning för det räkenskapsår som börjar den 1 januari, eller vid ett senare datum, år 2005 i enlighet med de internationella redovisningsstandarder som antas i överensstämmelse med de förfaranden som fastställs i denna förordning.

Artikel 5 - Valmöjligheter i fråga om årsredovisningar och icke-publika bolag

Medlemsstaterna får tillåta eller kräva att

a) sådana bolag som avses i artikel 4 utarbetar sina årsredovisningar, och att

b) andra bolag än sådana som avses i artikel 4 utarbetar sin samman ställda redo visning och/eller sin årsredovisning

i enlighet med de internationella redovisningsstandarder som antas i enlighet med förfarandet i artikel 6.

Artikel 6 - Redovisningstillsynskommittén

1. Kommissionen skall, när den antar internationella redovisningsstandarder i enlighet med de förfaranden som föreskrivs i denna förordning, bistås av en redo visnings tillsyns kommitté, nedan kallad Redovisningstillsynskommittén, bestående av företrädare för medlemsstaterna och med en företrädare för kommissionen som ordförande. När det hänvisas till denna punkt, skall det förfarande som föreskrivs i artikel 5 i beslut 1999/468/EG tillämpas i överensstämmelse med bestämmelserna i artiklarna 7.3 och 8 i det beslutet.

2. Redovisningstillsynskommittén skall avge sitt yttrande om kommissionens förslag inom en månad efter det att förslaget har lagts fram.

3. Den period som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara två månader.

Artikel 7 - Anmälan

När medlemsstaterna vidtar åtgärder med stöd av artikel 5, skall de omedelbart meddela dessa till kommissionen och till de övriga medlemsstaterna.

Artikel 8 - Information och översyn

Kommissionen skall granska tillämpningen av denna förordning och senast den 1 juli 2007 överlämna en rapport om detta till Europaparlamentet och rådet.

Artikel 9 - Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 10 - Adressater

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel,

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar

Ordförande Ordförande

BILAGA

IAS-standarder

Ref.nr // Titel

IAS 1 // Utformning av finansiella rapporter

IAS 2 // Varulager

IAS 7 // Kassaflödesrapporter

IAS 8 // Vinst eller förlust för perioden, grundläggande fel och byte av redovisningsprincip

IAS 10 // Händelser efter bokslutstidpunkten

IAS 11 // Entreprenader och liknande uppdrag

IAS 12 // Inkomstskatter

IAS 14 // Rapportering av rörelsegrenar

IAS 15 // Information om effekter av prisförändringar

IAS 16 // Materiella anläggningstillgångar

IAS 17 // Leasingavtal

IAS 18 // Intäkter

IAS 19 // Anställningsförmåner

IAS 20 // Redovisning av statliga bidrag och upplysningar om statligt stöd

IAS 21 // Effekter av ändrade valutakurser

IAS 22 // Företagssammanslagningar

IAS 23 // Lånekostnader

IAS 24 // Upplysningar om relationer till närstående

IAS 26 // Redovisning och rapportering för fristående pensionsplaner

IAS 27 // Koncernredovisning och redovisning av investeringar i dotterbolag

IAS 28 // Redovisning av investeringar i intresseföretag

IAS 29 // Finansiell rapportering i höginflationsekonomier

IAS 30 // Upplysningar i finansiella rapporter för banker och liknande finansiella institut

IAS 31 // Rapportering av investeringar i samriskföretag

IAS 32 // Finansiella instrument: upplysningar och klassificering

IAS 33 // Resultat per aktie

IAS 34 // Delårsrapportering

IAS 35 // Verksamheter under avveckling

IAS 36 // Värdenedgång hos tillgångar

IAS 37 // Avsättningar, ansvarsförbindelser och eventualtillgångar

IAS 38 // Immateriella tillgångar

IAS 39 // Finansiella instrument: upptagande och värdering i finansiella rapporter

IAS 40 // Förvaltningsfastigheter

Att inte alla IAS-nummer finns med beror på att några av de första standarderna har ersatts av nyare standarder.

SIC-tolkningar

Ref.nr // Titel

SIC-1 // Konsekvens - olika metoder för varulagervärdering

SIC-2 // Konsekvens - balansering av lånekostnader

SIC-3 // Eliminering av orealiserade vinster och förluster vid transaktioner med intresseföretag

SIC-5 // Klassificering av finansiella instrument för vilka rättigheter och förpliktelser är kopplade till ovissa händelser

SIC-6 // Kostnader för att anpassa befintlig programvara

SIC-7 // Införandet av euron

SIC-8 // Tillämpning för första gången av IAS som huvudsaklig grund för redovisningen

SIC-9 // Företagssammanslagningar - klassificering som antingen förvärv eller samgående

SIC-10 // Statliga bidrag utan specifikt samband med den löpande verksamheten

SIC-11 // Utländsk valuta - balansering av förluster till följd av kraftiga devalveringar

SIC-12 // Konsolidering av företag med särskilda ändamål

SIC-13 // Företag med gemensamt bestämmandeinflytande - icke-monetära tillskott från delägare i samriskföretag

SIC-14 // Materiella anläggningstillgångar - ersättning för värdenedgång eller förlust av tillgångsposter

SIC-15 // Operationella leasingavtal - incitament

SIC-16 // Aktiekapital - återköpta aktier

SIC-17 // Eget kapital - kostnader för transaktioner avseende aktier eller aktierelaterade instrument

SIC-18 // Konsekvens - alternativa metoder

SIC-19 // Rapporteringsvaluta - värdering och användning i finansiella rapporter enligt IAS 21 och IAS 29

SIC-20 // Kapitalandelsmetod - redovisning av förluster

SIC-21 // Inkomstskatter - återvinnande av omvärderade icke avskrivningsbara tillgångar

SIC-22 // Företagssammanslutningar - justering av verkliga värden och ursprungligen redovisad goodwill

SIC-23 // Materiella anläggningstillgångar - kostnader för omfattande besiktning och översyn

SIC-24 // Resultat per aktie - finansiella instrument och andra avtal som kan regleras genom aktier

SIC-25 // Inkomstskatter - förändringar av företagets eller dess aktieägares skattemässiga ställning

FINANSIERINGSÖVERSIKT

1. Åtgärdens beteckning

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om tillämpning av internationella redovisnings standarder

2. Berörd budgetpost

Ingen.

3. Rättslig grund

Artikel 95.1 i EG-fördraget.

4. Beskrivning av åtgärden

4.1 Allmänt mål

Att skapa klara och tydliga gemensamma bestämmelser om jämförbar och transparent finansiell rapportering inom hela EU.

4.2 Period som omfattas av åtgärden och bestämmelser om förnyelse eller förlängning

Den redovisningstillsynskommitté som avses i artikel 6 i den föreslagna förordningen kommer att börja sammanträda inom kort efter det att förordningen har antagits (under senare delen av år 2001). Denna kommitté är en verkställande kommitté som omfattas av rådets beslut av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter.

5. Klassificering av utgifter

Ej tillämpligt.

6. Typ av utgifter

Ej tillämpligt.

7. Konsekvenser för budgetens DEL B

Inga.

8. Bestämmelser om bedrägeribekämpning

Med hänsyn till åtgärdens art krävs inga specifika åtgärder för bedrägeribekämpning.

9. Analys av kostnadseffektivitet

9.1 Särskilda och kvantifierbara mål. Målgrupp

Förslagets huvudsyfte är att nå fram till klara gemensamma EU-regler som leder till att den finansiella rapporteringen inom hela unionen blir jämförbar och transparent. Dessa regler bör kunna tolkas och tillämpas strikt, så att resultatet blir att informationen till investerarna och andra intressenter präglas av relevans och tillförlitlighet och kan ligga till grund för adekvata jämförelser mellan olika företags resultat över nationsgränser och mellan olika branscher. En jämförbar och transparent finansiell rapportering är ett nödvändigt inslag om man skall kunna nå fram till integrerade, konkurrens kraftiga och attraktiva kapital marknader inom EU som kan komplettera den gemensamma valutan och därigenom stärka Europas ekonomi.

Detta förslag är en prioriterad åtgärd i handlingsplanen för finansiella tjänster som Europeiska rådet i Lissabon förordade som ett viktigt inslag i skapandet av en integrerad marknad för finansiella tjänster.

9.2 Skäl för åtgärden

Initiativet gäller den inre marknadens funktion och ligger därför inom gemenskapens exklusiva behörighetsområde. Subsidiaritets principen är därför inte tillämplig i detta specifika fall.

Detta förslag ger medlems staterna möjlighet att tillåta eller kräva att samma redovisnings standarder skall tillämpas på såväl publika som privata bolag och vid utarbetandet av enskilda bolags redovisning. Dessutom fastställs i förslaget att en EU-mekanism skall skapas för bedömningen av IAS-standarder. Därigenom ges rättslig grund för dessa standarders tillämpning inom EU.

Genom att en godkännandemekanism inrättas på politisk nivå och enligt kommittéförfaranden garanteras ett snabbt antagande på EU-nivå av internationella redovisnings standarder som utfärdas av IASC (International Accounting Standards Committee). Tidsplanen för Redovisnings tillsyns kommitténs samman träden kommer delvis att vara beroende av arbetet inom IASC. Det kan förväntas att kommittén kommer att behöva sammanträda i stort sett en gång i månaden. Dessa sammanträden kommer att äga rum i Bryssel.

9.3 Uppföljning och utvärdering av åtgärden

En utvärdering av åtgärden kommer att ske 2007 med stöd av en rapport om tillämpningen av förordningen som utarbetats av kommissionen.

10. Administrativa utgifter (Avsnitt III, del A i budgeten)

De nödvändiga mänskliga och administrativa resurserna kommer i praktiken att ställas till förfogande inom ramen för budget anslagen till det generaldirektorat som ansvarar för förvaltningen av åtgärden.

10.1 Effekt på antalet poster

>Plats för tabell>

Åtgärden kommer att förvaltas med utnyttjande av befintliga personella resurser inom den berörda enheten.

10.2 Total budgetkonsekvens av ytterligare personal

Euro

>Plats för tabell>

10.3 Ökning av andra administrativa utgifter till följden av åtgärden

Euro

>Plats för tabell>

KONSEKVENSBEDÖMNING FÖRSLAGETS FÖLJDER FÖR NÄRINGSLIVET, MED SÄRSKILD HÄNSYN TILL SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG

I. Förslagets titel

Förslag till förordning om tillämpningen av antagna internationella redovisningsstandarder

II. Dokuments referensnummer

III. Förslaget

1. Initiativet rör den inre marknadens funktion och gemenskapen är således ensam behörig på detta område. Subsidiaritetsprincipen är därför inte tillämplig i detta specifika fall.

Detta lagstiftningsförslag utgör en mycket viktig del av genomförandet av kommissionens handlingsplan för finansiella tjänster. Antagandet av enhetliga regler av hög kvalitet för finansiell rapportering på kapitalmarknaderna i EU kommer att förbättra den finansiella rapporteringens jämförbarhet och transparens och därigenom öka marknadernas effektivitet och minska företagens kapitalkostnader. Förverkligandet av denna målsättning utgör ett nödvändigt villkor för framsteg på andra nyckelområden inom finansiella tjänster.

Det föreliggande förslaget ger medlemsstaterna möjlighet att tillåta eller kräva att samma redovisningsstandarder som skall tillämpas av börsnoterade företag även tillämpas av onoterade företag och vid utarbetande av enskilda bokslut. Genom förslaget upprättas vidare en EU-mekanism som kommer att ha till uppgift att bedöma de internationella redovisningsstandarderna och rättsligt godkänna deras användning inom EU. Denna mekanism kommer att ha en tudelad struktur och bestå av en tillsynskommitté ("Redo visnings tillsyns kommittén") som kommer att arbeta i enlighet med fastställda kommitté förfaranden, samt en kommitté bestående av redo visnings tekniska experter.

Huvudsyftet med förslaget är att uppnå tydliga gemensamma europeiska regler för jämförbar, transparent finansiell rapportering inom Europeiska unionen. Regler som det bör vara möjligt att tolka och tillämpa strikt, och därigenom ge investerare och andra intressenter tillgång till relevant och tillförlitlig information så att de kan göra meningsfulla jämförelser av företags resultat, mellan länder och sektorer. En jämförbar och transparent finansiell rapportering är en nödvändig byggsten i skapandet av integrerade, konkurrenskraftiga och attraktiva kapitalmarknader i EU för att komplettera den gemensamma valutan och därigenom stärka den europeiska ekonomin.

IV. Följder för näringslivet

2. Vem kommer att påverkas av förslaget-

Alla bolag vilkas aktier handlas på en reglerad marknad i EU samt alla EU-företag som förbereder en börsintroduktion på en sådan marknad kommer att vara skyldiga att senast från och med år 2005 utarbeta sin sammanställda redovisning (koncernredovisning) i enlighet med antagna internationella redovisningsstandarder. Medlemsstaterna kommer att ha möjlighet att utsträcka detta krav till att även omfatta onoterade bolag, samt i fråga om utarbetandet av enskilda bokslut.

Det finns för närvarande cirka 7000 börsnoterade bolag i EU, av vilka 275 redan tillämpar IAS.

3. Vad måste näringslivet göra för att följa förslaget-

För att kunna uppfylla förslagets krav i praktiken, kommer det att bli nödvändigt för de berörda företagen att redan för år 2003 och 2004 börja att antingen utarbeta sammanställd redovisning (koncernredovisning) eller att omarbeta den så att den följer antagna Internationella redovisningsstandarder (IAS) för att år 2005 kunna lägga fram sammanställd redovisning (koncernredovisning) som överensstämmer med IAS för det räkenskapsåret såväl som för de två föregående åren för att uppfylla de krav på jämförbarhet som föreskrivs av både redovisningsdirektiven och IAS.

Detta förslag förväntas att senast år 2002 antas av rådet och Europaparlamentet. Detta kommer att ge redovisnings- och revisionsbranschen och även företagen den övergångsperiod de behöver för att förbereda sig inför år 2005.

Kostnaderna för företagen kommer huvudsakligen att gälla utbildningskostnader, eftersom deras redovisnings- och revisionspersonal kommer att behöva bekanta sig med en komplex uppsättning redovisningsregler. Detsamma gäller för redovisnings- och revisionsbranschen.

4. Vilka ekonomiska följder förmodas förslaget få-

Antagandet av enhetliga regler av hög kvalitet för finansiell rapportering på kapitalmarknaderna i EU kommer i hög grad att förbättra den finansiella rapporteringens jämförbarhet och transparens och därigenom öka marknadernas effektivitet och minska företagens kapitalkostnader.

5. Innehåller förslaget åtgärder som beaktar de små och medelstora företagens särskilda situation (nedsatta eller olikartade krav osv.)-

Det stora flertalet små och medelstora företag kommer inte att beröras av detta förslag, med hänsyn till att de viktigaste kraven i förslaget främst hänför sig till tillämpningen av antagna IAS vid utarbetandet av sammanställd redovisning (koncernredovisning), vilket mycket få av de små och medelstora företagen berörs av.

Även om förslaget ger medlemsstaterna möjlighet att utsträcka detta krav till att även omfatta utarbetandet av årsbokslut och/eller sammanställd redovisning (koncernredovisning) i onoterade bolag är det av uppenbara proportionalitetsskäl mycket osannolikt att detta kommer att gälla små och medelstora företag. Medlemsstaterna får emellertid tillåta att små och medelstora företag använder antagna IAS om de så vill när de utarbetar sina årsredovisningar.

V. Samråd

6. FEE (redovisnings- och revisionsbranschen); UNICE/ERT (näringslivet), FESE (börserna), EFFAS (finansanalytikerna), CEA (försäkringsbranschen), UEAPME (de små och medelstora företagen) har alla reagerat positivt på förslaget och överväger att delta i grundandet av en privat organisation med syftet att stödja den Redovisningstekniska kommittén.

Top