EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52001AB0522(01)

Yttrande från Europeiska centralbanken av den 3 maj 2001 på begäran av Europeiska unionens råd om kommissionens förslag till rådets förordning om upprättandet av ett system för medelfristigt ekonomiskt stöd till medlemsstaters betalningsbalans - CON/2001/8

OJ C 151, 22.5.2001, p. 18–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52001AB0522(01)

Yttrande från Europeiska centralbanken av den 3 maj 2001 på begäran av Europeiska unionens råd om kommissionens förslag till rådets förordning om upprättandet av ett system för medelfristigt ekonomiskt stöd till medlemsstaters betalningsbalans - CON/2001/8

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr C 151 , 22/05/2001 s. 0018 - 0019


Yttrande från Europeiska centralbanken

av den 3 maj 2001

på begäran av Europeiska unionens råd om kommissionens förslag till rådets förordning om upprättandet av ett system för medelfristigt ekonomiskt stöd till medlemsstaters betalningsbalans

CON/2001/8

(2001/C 151/05)

1. Den 29 mars 2001 mottog Europeiska centralbanken (ECB) en begäran från Europeiska unionens råd om ett yttrande om ett förslag till rådets förordning om upprättandet av ett system för medelfristigt ekonomiskt stöd till medlemsstaters betalningsbalans (nedan kallat förslag till förordning). Den föreslagna förordningen avses ersätta rådets förordning (EEG) nr 1969/88 av den 24 juni 1988 om upprättandet av ett enda system för medelfristigt ekonomiskt stöd till medlemsstaters betalningsbalans(1).

2. ECB:s behörighet att avge yttrande grundas på artikel 105.4 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (nedan kallat fördraget) och artikel 4 a i Protokollet om stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken (nedan kallad stadgan), eftersom ECB, såsom anges nedan, i kraft av förordning (EEG) nr 1969/88 och olika bestämmelser i fördraget för närvarande är behörig att administrera de lån som omfattas av förslaget till förordning. I enlighet med artikel 17.5 första meningen i ECB:s arbetsordning har detta yttrande antagits av ECB-rådet.

3. ECB noterar att det utestående lånebelopp som kan beviljas enligt systemet har sänkts från högst 16 till högst 12 miljarder euro till följd av att antalet medlemsstater som kan få del av sådana lån har minskat efter införandet av den gemensamma valutan. ECB utgår ifrån att man vid beräkningen av denna sänkning även tagit hänsyn till att ett större antal medlemsstater kommer att kunna utnyttja systemet så snart de nuvarande ansökarländerna har blivit medlemmar av unionen.

4. Enligt artikel 11 i förordning (EEG) nr 1969/88 skall lån enligt systemet för medelfristigt ekonomiskt stöd administreras av Europeiska fonden för monetärt samarbete. När fonden upplöstes vid början av den andra etappen av Europeiska monetära unionen överfördes, enligt artikel 117.2 i fördraget, dess uppgifter, inbegripet administrationen av lånen, till Europeiska monetära institutet (EMI). ECB har därefter i enlighet med artikel 123.2 i fördraget övertagit administrationen av lånen från EMI. Administrationen av sådana lån står i överensstämmelse med artikel 21.1 i stadgan, enligt vilken ECB får fungera som fiskalt ombud för vissa enheter, inbegripet gemenskapsinstitutioner eller gemenskapsorgan.

5. ECB noterar att administrationen av dessa lån enligt förslaget till förordning skulle överföras från ECB till kommissionen. ECB vill i anledning härav anföra följande. För det första har administration av systemet för medelfristigt ekonomiskt stöd och tidigare system av denna typ traditionellt legat inom centralbankernas område. Så har varit fallet allt sedan systemet för gemenskapslån infördes 1975 (vilket 1988 slogs samman med systemet för medelfristigt ekonomiskt stöd till ett enda system för medelfristigt betalningsbalansstöd) och detta har markerat skillnaden mellan lån som betalningsbalansstöd och gemenskapslån för andra ändamål. Såsom anges i artikel 6 i förslaget till förordning finns det för det andra en direkt koppling mellan systemet för medelfristigt ekonomiskt stöd och faciliteten för mycket kortfristiga krediter inom ERM II-avtalet. Lån enligt systemet för medelfristigt ekonomiskt stöd kan nämligen beviljas som konsolidering av stöd som erhållits genom ECB enligt faciliteten för mycket kortfristiga krediter.

6. På grund av vad ovan anförts anser ECB det vara lämpligt att ECB fortsätter att administrera lånen enligt systemet för medelfristigt ekonomiskt stöd. Om rådet ändå skulle besluta att i enlighet med förslaget överföra administrationen av dessa lån till kommissionen, måste ECB ändå hållas fortlöpande informerad om betalningar som sker enligt systemet liksom om nya låneansökningar och handläggningen härav. Särskilt i samband med att medelfristigt ekonomiskt stöd beviljas som konsolidering av stöd som givits enligt faciliteten för mycket kortfristiga krediter inom ERM II-avtalet skulle ECB behöva hållas informerad.

7. ECB noterar att kommissionen enligt artikel 1.2 i förslaget till förordning kan ingå skuld- eller räntesvappar, avsedda att omvandla lån som kommissionen kan ta upp på kapitalmarknaderna eller hos finansinstitut för att finansiera lån som beviljats enligt systemet för medelfristigt ekonomiskt stöd.

8. I artikel 11 andra stycket i förordning (EEG) nr 1969/88 anges att medlen endast skall betalas ut för de ändamål som anges i artikel 1. ECB noterar att motsvarande artikel i förslaget till förordning (artikel 10) inte innehåller någon sådan bestämmelse. För att rättsläget skall bli helt klart föreslår ECB att samma mening som finns i artikel 11 i förordning (EEG) nr 1969/88 skall läggas till i slutet av artikel 10: "Medlen skall endast betalas ut för de ändamål som anges i artikel 1".

9. Detta yttrande skall offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 3 maj 2001.

Willem F. Duisenberg

ECB:s ordförande

(1) EGT L 178, 8.7.1988, s. 1.

Top