Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52000PC0681

Förslag till Rådets förordning om fastställande av orienteringspriserna för fiskeåret 2001 för de fiskeriprodukter som förtecknas i bilagorna I och II och gemenskapens producentpris för de fiskeriprodukter som finns upptagna i bilaga III till förordning (EG) nr 104/2000

/* KOM/2000/0681 slutlig */

No longer in force, Date of end of validity: 14/12/2000

52000PC0681

Förslag till Rådets förordning om fastställande av orienteringspriserna för fiskeåret 2001 för de fiskeriprodukter som förtecknas i bilagorna I och II och gemenskapens producentpris för de fiskeriprodukter som finns upptagna i bilaga III till förordning (EG) nr 104/2000 /* KOM/2000/0681 slutlig */


Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om fastställande av orienteringspriserna för fiskeåret 2001 för de fiskeriprodukter som förtecknas i bilagorna I och II och gemenskapens producentpris för de fiskeriprodukter som finns upptagna i bilaga III till förordning (EG) nr 104/2000

(framlagt av kommissionen)

MOTIVERING

Enligt artikel 18 i förordning (EG) nr 104/2000 om den gemensamma organisationen av marknaden för fiskeri- och vattenbruksprodukter skall det för var och en av de i bilaga I upptagna produkterna, samt för var och en av de produkter och produktgrupper som finns förtecknade i bilaga II fastställas ett orienteringspris på grundval av genomsnittet av de priser som för en betydande del av gemenskapens produktion noterats på partihandelsmarknader eller i hamnar under de tre fiskeår som närmast föregår det år för vilket priset fastställs.

Det tas också hänsyn till utvecklingstendenserna för produktion och efterfrågan. Andra kriterier som beaktas är stabilisering av marknadspriserna, inkomststödet till producenterna och konsumentintressen.

Jämfört med perioden 1997-1999 har genomsnittspriserna för 1998-2000 för vitfisk i hög grad förstärkts, med ökningar på mellan 6 och 20 %, med undantag för kummel, skorpionfiskar samt rödspätta (-1 %), sandskädda (- 8 %) och skrubbskädda (-11 %). Under de första sex månaderna 2000 var priserna för vitfisk högre än under första halvåret 1999, utom för de redan nämnda arterna. Med tanke på den gynnsamma marknadsituationen föreslår kommissionen en höjning av orienteringspriserna på mellan 1 och 2 % för de flesta arterna av vitfisk, med undantag av rödspätta, sandskädda och skrubbskädda, för vilka en mindre sänkning rekommenderas. Ingen förändring föreslås för rödhaj, skorpionfiskar och gråsej.

När det gäller de pelagiska arterna ligger genomsnittspriserna för perioden 1998-2000 på mellan -11 % och +20 % jämfört med 1997-1999: medan priset på sardiner och spansk makrill har ökat så har prisläget försämrats för sill/strömming, makrill, ansjovis och långfenad tonfisk, men inte i så hög grad på kort sikt. Kommissionen föreslår därför en sänkning av orienteringspriserna för dessa arter, med undantag för sardiner (ingen ändring föreslagen).

För övriga arter i bilaga I föreslår kommissionen en höjning av orienteringspriserna för krabbtaskor, hel havskräfta och nordhavsräkor, bibehållna priser för sandräkor samt en minskning för havskräftor utan huvud och sepiabläckfisk.

På kort och medellång sikt har priserna på frysta produkter i bilaga II sjunkit på grund av prisutvecklingen på de internationella marknaderna. För fiskeåret 2001 föreslår kommissionen följaktligen en sänkning av orienteringspriserna med -5 % för bläckfisk (Illex) och med -1 % för sepiabläckfisk, vanlig åttaarmad bläckfisk samt kummelfiléer.

Orienteringspriserna för flygbläckfisk (ommastrephes sagittatus), liten hälleflundra, hel kummel och fläckpagell föreslås ligga kvar på samma nivå.

Med tanke på den långsiktiga ökningen av priserna bör man å andra sidan föreskriva att orienteringspriserna för bläckfiskar av arten Loligo patagonica och räkor av arten Parapenaeus och andra Penaeidae höjs med 1 %.

Eftersom en ny art har lagts till i bilaga II till förordning 104/2000, bör det fastställas ett nytt orienteringspris för svärdfisk.

Enligt artikel 26 i rådets förordning (EG) nr 104/2000 skall det också för tonfisk som är avsedd för konservindustrin fastställas ett gemenskapens producentpris med avseende på en produkt med definierade handelsegenskaper på grundval av de genomsnittliga priser som noterats för en betydande del av gemenskapens produktion på partihandelsmarknader eller i hamnar under de tre fiskeår som närmast föregått det fiskeår då priset fastställs.

Det genomsnittliga gemenskapspriset sjönk avsevärt mellan 1998 och de sex första månaderna 2000.

Eftersom gemenskapens producentpris ligger nära det genomsnittliga marknadspriset föreslår kommissionen att gemenskapens producentpris sänks med 5 % för fiskeåret 2001.

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om fastställande av orienteringspriserna för fiskeåret 2001 för de fiskeriprodukter som förtecknas i bilagorna I och II och gemenskapens producentpris för de fiskeriprodukter som finns upptagna i bilaga III till förordning (EG) nr 104/2000

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 104/2000 av den 17 december 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för fiskeri- och vattenbruksprodukter [1], särskilt artiklarna 18.3 och 26.3 i denna,

[1] EGT L 17, 21.1.2000, s. 22.

med beaktande av kommissionens förslag,

och av följande skäl:

(1) Enligt artikel 18.1 i förordning (EG) nr 104/2000 skall för varje fiskeår ett orienteringspris fastställas för var och en av de produkter eller produktgrupper som finns upptagna i bilagorna I och II till den förordningen.

(2) På grundval av de uppgifter som för närvarande finns tillgängliga om priserna för produkterna i fråga och på grundval av de kriterier som anges i artikel 18.2 i samma förordning är det lämpligt att för fiskeåret 2001 höja, bibehålla eller minska dessa priser beroende på art.

(3) Enligt artikel 26.1 i förordning (EG) nr 104/2000 skall gemenskapens producentpris fastställas för var och en av de produkter som finns upptagna i bilaga III till den förordningen.

(4) I kommissionens förordning (EEG) nr 3510/82 [2] anges tillämpliga omvandlingsfaktorer för olika arter av tonfisk. Det är därför inte nödvändigt att fastställa gemenskapens producentpris för alla de arter av tonfisk som finns upptagna i förteckningen i bilaga III till förordning (EG) nr 104/2000, utan endast för gulfenad tonfisk (Thunnus albacares).

[2] EGT L 368, 28.12.1982, s.27. Förordningen senast ändrad genom förordning (EEG) nr 3899/92 (EGT L 392, 31.12.1992, s. 24).

(5) På grundval av de kriterier som fastställs i artikel 18.2, första och andra strecksatsen, samt i artikel 26.1 i förordning 3759/92, bör detta pris sänkas för fiskeåret 2001.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Orienteringspriserna för fiskeåret den 1 januari-31 december 2001 för de produkter som finns förtecknade i bilagorna I och II till förordning (EG) nr 104/2000 och de olika presentationsformer och handelskategorier som de hänför sig till skall fastställas enligt bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Gemenskapens producentpris för fiskeåret den 1 januari-31 december för gulfenad tonfisk (av arten Thunnus albacares) skall fastställas enligt följande:

(i euro/ton)

>Plats för tabell>

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den

På rådets vägnar

Ordförande

BILAGA

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

Top